تلویزیون رنگین کمان

انجمن زندگی، زیستبوم وآزادی

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

zistboom 01
https://rangin-kaman.net/?p=5857

لینک کوتاه

zistboom 01

اخیرا آغاز کار انجمن تازه ای در پاریس اعلام شد که هدف اصلی اش در زمینه زیستبومی و بحران زیست محیطی میباشد. نام این نهاد “انجمن زندگی، زیستبوم وآزادی” است. برگزاری گفتگو و تبادل نظردر باره مسائل زیستبومی و بحرانی که در جهان و ایران موجود است، فعالیت مرکزی این انجمن میباشد. پژوهشگر و متخصص و اندیشمند و فعال زیست محیط و روشنفکرو سیاستمدار وشهروند و همه وهمه، جایشان در اینجاست تا دیدگاه و تجربه خود را بازگو کنند. یک تریبون آزاد برای بیان افکار در زمینه زیست محیطی میباشد. گپگاهی برای کنکاش و ایجاد حساسیت بیشتروآگاهی ژرفتراست. بنیانگذار این انجمن آقای جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس، و از اعضای حزب سبز های فرانسه است.

اولین اقدام رسمی این انجمن برگزاری نشست ۲۹ اکتبر درپاریس است. در این نشست آقای عطا هودشتیان، فیلسوف مقیم کانادا، در باره “مدرنیته، مسئله طبیعت وایران” صحبت میکند و آقای ایجادی بعنوان یک دانشگاهی اکولوژیست در باره “دیدگاه فلسفی، اقتصادی، اجتماعی اکولوژیکی و بحران محیط زیست در ایران” سخن می گوید.

مسئله اکولوژی یک امر اساسی است وچنین نشست هائی بطور منظم سازماندهی خواهد شد. این انجمن بمثابه یک نهاد کوچک در کنار تمامی نهاد ها و سازمانها وکانون هائی که برای حفظ محیط زیست تلاش میکنند قرار دارد و مشتاق هرگونه همکاری در این عرصه است. بحران زیستنگاهی جهانی است و تلاش یرای بیشبرد پروژه های زیستبومی و افزایش دانش وآگاهی باید گسترده باشد.

بخش نخست

{youtube width=”600″ height=”360″}smG6oZ5FlGo{/youtube}

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما