آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

جنگ در اکراین یک جنک مابین امپریالیستها است

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

با لاخره آنروز فرا  رسید و  دست طبیعت از آستین جناحهای  امپریالیستی شرق و غرب با پا  در میانی فاشیستها در اکراین جنگ در خانه امپریالیستها را کوبید، و فریاد های جنگ طلبانه یکی  به دیگری  که  شما هم آنهائی نبودید که در عراق، لیبی، یمن، ایران، سوریه و…لشگر کشی میکردید و میلیونها انسان بیگناه را در آتش خانمانسوز جنگ می کشتید و می سوزاندید.

امروز گوشه ای از نتایج جنگ در اکراین، بی خانمانی ، کشتار و خانه خرابی ،فقر و گرسنگی  که طی جنگهای کوتاه و دراز مدت با برنامه ریزی  سرمایه  داری  جهانی  توسط  امپریالیسم آمریکا ، انگلیس، آلمان ، فرانسه  بخاطر  نجات ورشکستگی  اقتصادی برنامه ریزی شده  بودند  و ملیونها انسان  بیگناه  فدای برنامه های سرمایه داری  شدند ، در اکراین دیده میشود .

درگذشته قدرت جهانی به  دو  جناح منتسب بود، جناح امپریالیسم آمریکا  و شرکای اروپائیش و جناح” کمونیستی” چین و روسیه که در طی سالهای اخیر به کمپ امپریالیستم  بخاطر منافع  پیوستند، دشمن  پریروز  دوست  دیروز ومتجاوز امروز،یعنی چین و روسیه در جهت نفع اهداف سرمایه داری غرب به نفع سرمایه داری شرق  و کشورهای “بریکس”با  وسوسه های آمریکا  و غرب و تحریم روسیه  اقدام به برافروختن آتش جنگ  در اکراین  در اروپا شده اند و از جانب سایرکشور های اروپائی که هیزم بیار آتش جنگی هستند  و با حمایت و  ارسال سیستماتیک تجهیزات جنگی  به دولت فاشیستی زلنسکی در اکراین ، به ادامه جنگ دامن میزنند.

تفاهم  نامه “بوداپست” که مابین آمریکا، روسیه و انگلیس امضاء شد و در آن از حاکمیت و  تمامیت  ارضی اکراین دفاع  و تاکید شده  بود  و دراین مورد که  اکراین در آن  ایام  سومین  زرادخانه  اتمی و هسته ای در جهان  بود و از دولت اکراین خواسته شده بود که باید از ادامه آن منصرف شود  که اینکار را نکرده و حتی به  وسعت و توسعه آن  آگاهانه دامن زدند.

هیچ نیروی آگاه، مترقی  و  مردمی و ضد جنگ نباید  و نمیتواند هیچگونه توافقی با  اهداف ادعاهای  طرفین جنگ یعنی امپریالیستهای درگیر جنگ داشته باشد و از دولت زلنسکی در اکراین حمایت کند، حمایت  نیروهای آگاه  باید در راستای پشتیبانی و حمایت از آوارگان و خانه خرابی آنها و صلح  باشد.  

جنگ در اکراین دراولین مرحله حیات  و زندگی طبقه زحمتکش کشور اکراین را هدف قرارداده  و به نابودی کشاند، همچنانکه این عمل جنایتکارانه توسط امپریالیستهای شرق و غرب در سوریه ،عراق و یمن بوقوع پیوست.

البته هر دو جناح سرمایه داری موفق شده اند که نیروهای  طرفدار خود را بسیج کنند و موجی از تبلیغات  دروغین براه بیندازند و متاسفانه نیروهای ایرانی در این دام گسترده  گرفتار بوده و هستند، یعنی نیروهائیکه ادعای طرفداری از آزادی-دمکراسی و صلح و رهائی طبقه زحمتکش را یدک میکشند ، هر کدام بی شرمانه در اردوی خود خیمه بر پا  کرده  از اربابان خود جانبداری میکنند و با اتخاذ مواضع انحرافی از جانب این نیروها  و احزاب  سیاسی ایرانی  نشان دهنده تحلیلهای یک جانبه میباشیم.

عوامل و نیروهای طرفدار سابق شوروی کورکورانه از تجاوز نظامی روسیه دفاع کرده و عوامل و طرفداران غرب نیز با وقاحت تمام از امپریالیستهای غرب،آمریکا ودولت فاشیستی اکراین دفاع میکنند ، در دید نهائی هردو در حقیقت با اتخاذ مواضع انحرافی خود به استثمار گران سرمایه داری علیه طبقه  کارگر با حمایت خود با ادعا های بی محتوی طرفداری از سوسیالیسم باصطلاح روسی یعنی امپریالیسم نو پا در شرق و طرفدار دیگر  که جانبداری از امپریالیسم غرب  علیه امپریالیسم شرق سرگرمند و  در خط وابستگی به اربابان خود از همدیگر سبقت  میگیرند، و وقیحانه از لشکر کشی پوتین به اکراین حمایت میکنند آنهم از موضع باصطلاح ضد امپریالیستی.

البته این مسئله حقیقت دارد که  دولت های جنگ طلب آمریکا  و اروپا در دراز  مدت سعی وافر کردند  که  کشور اکراین را  مرکز توطئه در برابر روسیه تقویت  و روسیه را در تنگنا ی محاصره قرار بدهند و در آینده مورد تجاوز .

قرار گرفتن نیروهای سیاسی ایرانی در جبهه یکی از جنگ طلبان کمال نا آگاهی  و یا نشان دادن  وفاداریشان به خوش خدمتی به اربابان سرمایه داری است.

بر کسی پوشیده نباید باشد که حکومت زلنسکی وابسته  به آمریکا  و مورد حمایت کشورهای سرمایه داری در اروپا است ، لانه کردن فاشیستهای اروپائی و اکراینی در اکراین  در گذشته دولت قبلی اکراین را سرنگون کردند و قدرت را با حمایت امپریالیسم آمریکا  و غرب بدست گرفتند تا بتوانند  موی دماغ روسها شوند، و از طرفی جان و مال طبقه کارگر و احزاب چپ در اکراین را مورد تهاجم قرار دادند و  بدینوسیله نقش تجاوز  کارانه آمریکا و اروپا  را  در اکراین دامن زده وبه بحران جنگ سر پوش گذاشتند و عملکرد این دولتها را در افغانستان-عراق و سوریه بفراموشی سپرده و سرپوش روی جنایات گذاشتند.

تجاوز روسیه به اکراین بدون اما و اگر محکوم است   و با اما و اگر هم محکوم است، و دامن زدن اروپا و آمریکا و ناتو به جنگ اکران هم محکوم است.

نسیم تغییر و تحول بسمت بستن آتش جنگ دراکراین هنوز به وزش در نیآمده است و هر دو طرف سرگرم کشتار و خرابی  و از خون هموطنان خود تغذیه میکنند و دروغ پراکنی شده شغل و کار امروز هر دو جناح.

 در ضمن هیچکدام از کشور های عضو  پیمان  “بریکس”  روسیه را  به جهت تجاوز  به اکراین محکوم نکردند، از جمله چین – هندوستان- آفریقای جنوبی و امارات عربی عربستان ، از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد تنها 48 کشور علیه روسیه شرکت کرده اند و 145 کشور جهان  از تحریم آمریکا  و اروپا علیه روسیه پشتیبانی نکرده اند.

روسیه در گذشته درارتباط با پیوستن اکراین به ناتو هشدار داده بود، وخواهان توقف پیوستن اکراین به ناتو بود، و این در حالی بوده که در اکراین بیست هزار سرباز آمریکائی حضور دارند در کنار شصت هزار فاشیست مسلح.

بالخره  طرفین امپریالیستها  در تدارک پایان دادن به جنگ اکراین  هستند و  مسئله تحریمها با سیستم  پولی  ارائه شده توسط روسیه  با بحرانی جدی روبروست که فروش گاز را به روبل  بجای دلار تبدیل کرده.

دیپلماسی دیگر همچون گذشته کار آفرین نیست ، بر گشت روابط کشور های اروپائی ، امریکا با  روسیه به قبل از جنگ اکراین بسیار دشوار و به زمان احتیاج دارد بخصوص که  چرخش عجیب  روسیه  بسمت نئولیبرالی در کنار چین توده  ای  منافع سرمایه داری غرب را با خطر جدی روبرو ساخته است و  از جانب این نئولیبرالیسم  توانسته بخش اعظم کشورهای پان اسلامیستی را به خود نزدیک کرده و تا بدانجا پیش رفته که حکومتهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی را  دست نشاند خود و رفیق چینیش کند ،با بستن قرار دادهای استعماری 25 ساله  با چین و 20 ساله با روسیه توسط جمهوری اسلامی در حقیقت تسلط  کامل بر آب و خاک و جان  و  مال مردم  ایران  و تبدیل ایران به چین و روسیه  است، امپریالیستهای اروپائی  و آمریکا آخرین ضربه به ملت ایرا ن را  توسط خامنه ای زدند و بالاخره فرجام را به کما بردند و خیال سپاه تروریست و جنایتکار را  راحت کرده تا به چپاول وخیانت خود نسبت به مردم دست باز داشته باشند.

  روسیه امروز با  پس انداز  ذخائر ارزی بالای ششصد میلیارد دلار بهیچوجه محتاج بگرفتن وام از  “صندوق بین المللی پول ” و بانک جهانی  نیست.

البته آمریکا و غرب امپریالیستی از پیشرفتهای اقتصادی و نظامی روسیه به ریاست جمهوری پوتین سخت نگرانند ، و از اینکه پوتین موفق به صادر  کننده  نفت و  گاز  اول در چهان  همراه با تجهیزات  نظامی پیشرفته شده نگران  و برای غرب غیر قابل تحمل شده است.

آمریکا  و غرب دیدند که با پشتیبانی روسیه  از دولت اسد  و با پشتیبانی از دولتهای  دیکتاتوری  و استبدادی  مانند بلاروس- ونزوئلا- قزاقستان و ایران و…عملا دست امریکا درآسیا و خاور میانه کوتاه شده است و این یک شکست سیاسی برای غرب و آمریکا است.

خوداری ناتو از دخالت مستقیم  در جنگ اکراین علیرغم خواستهای  مکرر  “زلنسکی”  در حقیقت  بخاطر  تهدید پوتین به استفاده از سلاح اتمی و موشکهای مدرن روسیه  بوده است.

مهمترین مسئله بغرنج در اروپا امروز وابسته بودن اغلب کشورهای اروپائی به منابع انرژی نفت و گاز روسیه است و کنترل ، استخراج و فروش نفت ایران  توسط روسیه که دولتهای  اروپائی بخصوص آلمان را  بیش از پیش  نگران وضعیت اسفبار آینده خرید گاز و نفت و پرداخت آن با روبل کرده است.

 سوسیال دمکراتهای آلمان  با همکاری حزب سبز ها و حزب لیبرالها که دولت آلمان را تشکیل داده اند از این  ببعد  بخاطر جنگ اکراین میبایست سالانه مبلغ هفتاد میلیارد یورو یعنی دو در صد در آمد نا خالص ملی خود را به ناتو بپردازند، این مبلغ هنگفت در حقیقت با جنگ اکراین بیست میلیارد یورو بیشتر از سهم  تا  کنونی آلمانها است و کار بجائی رسیده  که وزیر امور خارجه  آلمان که از حزب سبز ها است بنام  خانم “بریوک” گفته  با  متجاوز نباید مذاکره کرد بلکه باید روسیه را ویران نمود. 

کشور اکراین دردوران اتحاد جماهیر شوروی از لحاظ نژادی روس تبار بوده (اسلاو) و بخشی از روسیه ، جنگ در اکراین یک دست آورد  داشت و آن بی اعتمادی مردم  ثروتمند جهان به بانکهای باصطلاح معتبر در اروپا  و آمریکا و سیستم پولی چهانی که با هر اتفاقی پولها توسط امپریالیستها بلوکه شده و از دست رس بانکی  خارج ،در ارتباط با جنگ اکراین ذخائر بانک  مرکزی روسیه نیز با سرنوشتی مشابه روبرو شد ، مانند پولهای ذخیره شده قذافی ِ صدام  و غیره  امپریالیست خور شد. کشور های اروپائی با تحریم بانک مرکزی روسیه خرید کالا ، انرژی مانند نفت و گاز از طریق بانک غیر ممکن گردید، این عمل میتواند پیامدهای  ژئوپولیتیک خطرناکی بدنبال  خود داشته باشد سیستم معاملات جهانی به  دلار ، به دولت آمریکا  تا کنون این امکان را  داده است که هر وقت دلش خواست  کشور و  یا فرد مورد نظرش را تحریم کند یعنی به زبان خودمانی شده اند دزد سر گردنه.

اخیرا با شروع تبلیغات انتخابات  ریاست جمهوری در فرانسه، و نگرانی بیش از حد آمریکا  و ناتو که در میانه جنگ اکراین با  روسیه  قرار دارند، نتایج  این انتخابات اگر به نفع  ناتو نباشد ، میتواند اثرات  مخرب  بر  بحران ا قتصاد فرانسه و اتحادیه اروپا بگذارد، و  پایه های ناتو در اروپا  را سست و ضعیف کند، و اثر بر تحریمهای  اتحادیه اروپا  بر روی روسیه داشته باشد و اثرات دیگر بر ترس بیشتر مقامات اروپائی که از سیاستهای آمریکا  بدون  قید و شرط پیروی میکنند ، بگذارد.

زنده باد جنبش صلح در جهان

10.04.2022

Amin.bayat@googlemail.com

https://Facebook.com/amin.bayat.9

https://rangin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.