آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

ادامه سلطه امپریالیسم استعمار آمریکا و شرکاء بوسیله طالبان در افغانستان، و پشتیبانی از مقاوت مردم

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

آمپریالیسم آمریکا و رئیس جمهور متقلب او بالاخره کار خود را در افغانستان کرد، و عوامل دست نشانده و وحشی خود را با سرانگشتی تعویض نمود، دولت اشرف غنی را با میلیاردها ثروت و با مدرن ترین تجهیزات نظامی تقدیم گروهی آدم کش و تروریست اسلامی نمود، و از طرفی با دستور به داعش و حمله به فرودگاه کابل و کشتار تعدادی انسان بیشمار از مردم افغانستان و سربازان آمریکائی برای انحراف افکار عمومی دست به تهدید به تلافی کشتار متوصل میشود در حقیقت شانتاژ و بازیی بیش نیست ، و برای تحکیم قدرت مشتی وحشی تحت نام طالبان و داعش در افغانستان وقبولاندن دولت ارتجاعی تروریستی اسلامی طالبان به مردم افغانستان وجهان است و نشان دادن روش وخط ومشی مجددآمریکا وادامه سیاست کمربند سبز میباشد، مزورانه درمنطقه برای بازیابی شرایط گذشته بخصوص نسبت به جمهوری اسلامی میگوید اگر دیپلماسی کارساز نباشد مسئله حمله نظامی روی میز است و مزدوران داعش را در خراسان و سایر نقاط ایران به رخ سید علی میکشد، تا آخوندهای مرتجع و ضد ایرانی را به پای میز مذاکره برده و هر 12 ماده پمپئو را اجرائی کنند و در غیر اینصورت تهدید قلابی نظامی “حتمی” است.
جمهوری اسلامی و سیدعلی و رئیس جمهور قاتلش با خوشحالی از طالبان دفاع کرده و به افکار عمومی میگو یند که این طالبان تغییر کرده و طالبان بیست سال پیش نیست و مزورانه تبلیغ میکنند که طالبان آمریکا را از افغانستان بیرون کرده،درحقیقت عناصر وحشی طالبان، آخوندهای ایران، داعش را که هیچ تفاوت با هم در وحشیگری و آدم کشی نسبت بهم ندارند را برای نا امن کردن منطقه در برابر چین و روسیه تقویت کرده و بیشتر هم میدان عمل به آنها خواهند داد، این سیاست مزورانه امپریالیسم آمریکا و شرکاء است که دو نیروی ارتجاعی و مزدور ، آدم کش وضد زن خود را بجای ارتش متجاوز ناتو گماردند و سربازان خود رااز میان دعواهای جنگلی و صحرایی رها کرده و همچنین هزینه های سر سام آور جنگ را کاهش داده ، تا با تمام قدرت در مقابل امپریالیسم چین و روسیه قدرت نمایی کنند.
نیرو ها و افرادیکه مزورانه کمک و تبلیغ برای بقدرت رسیدن طالبان حتی با اما و اگر میکنند همانند اول انقلاب 57 آنهائیکه حتی تحت نام های مختلف ، خمینی را در ماه دیدند و اورا بقدرت رساندند و پشتیبانی کردند خائن به منافع مردم هستند.
آمریکا سیاست کمر بندسبز را ادامه خواهد داد وبرسر تقسیم منافع با چین و روسیه امپریالیستی در تضاد بیشترقرار خواهند گرفت.
بازگرداندن طالبان بوسیله آمریکا در افغانستان بقدرت یک عقب گرد تاریخی ،و از یک تحول ارتجاعی و عقب مانده و برنامه ریزی شده حکایت دارد، و ادامه سیاست امریکا در کنفرانس گوادالوپ در قبال ایران، است.
درچشم بهم زدنی جهانیان با فروپاشی حکومت وابسته به امپریالیسم در افغانستان روبرو شده، فرو پاشی یک رژیم که حتی از پشتیبانی انسانی افغانها تا حدود زیادی بهره مند بود ودر افکارعمومی هم امپریالیستها وهم دولت وابسته چنین وانمود میکردند که درتداوم یک دولت دمکرات و حقوق بشری هستند، اما فروپاشی رژیم اشرف غنی که حقانیتش از جانب نیروهای بین المللی زیر سئوال بود ،و تصاحب کابل توسط طالبان، وامروز طالبان در کنار آمریکا ، نیروهای اسلامگرای منطقه، تروریستهای شناختنه شده در منطقه و دولتهای چین و روسیه و ایران مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.، و به این امر آگاهانه دامن میزنند، تا مشتی تروریست آدم کش تحت نام طالبان بنام دولت “امارات اسلامی افغانستان”را بر جان ومال مردم افغانستان با وحشی گری آشکار بگمارند،و سران طالبان را مجبور بگفتارهای غیرواقعی میکنند که بمردم بفهمانند که طالبان میخواهد در آینده بر پایه اصول دمکراسی اسلامی و احترام متقابل با کشور های جهان رفتار، کند.
پس از سپردن قدرت بدست طالبان توسط آمریکا ،همکاری تنگا تنگ مابین ارتش های چین و روسیه بوقوع پیوست و برنامه دراز مدت برای تصاحب منافع استراتژیک در افغانستان را در پیش دارند.
آینده افغانستان بستگی دارد به مقاومت سیاسی اجتماعی و جنگی مردمان افغانستان در برابر وحوش طالبان، بهر حال چین و روسیه نیز بسادگی قادر به تصاحب افغانستان، نمیباشند.
افغانستان امروز با فاچعه کمبود مالی ، بحران انسانی را مورد تهدید قرار خواهد داد از همه چیز ملموس تر است و این در حالتی است که تحریم های آمریکا ،صندوق بین المللی پول ، کمکهای بانک جهانی ، را نباید نا دیده انگاشت ، البته هیچ معلوم نیست که پشت پرده سازش آمریکا با طالبان چیست و چه سر نوشتی را برای مردم افغانستان رقم خواهد زد.
سرمایه داری غرب و شرق ندارد، هر دو دارای یک ماهیت مشابه هستند، استراتژی هر دو سطله جوئی این نظامها در محور برنامه هایشان نهفته است، سر گردانی کشورهای عضو ناتو از 31 کشور که در افغانستان حضور نظامی داشتند و بگفته خودشان برای مبارزه با تروریسم بودند نیز مسئله درونی سرمایه داریست و در کوتاه مدت آترا فراموش مجبورند، بکنند.
در رابطه با بر جام و بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر روز پیچیده تر میشود و سیاست تحریم حد اکثری علیه جمهوری اسلامی نیز کما فی السابق ادامه دارد وهر روز به دامنه تهدیها نیز اضافه میگردد ، امریکا تهدید میکند که جمهوری اسلامی هر گز به بمب اتمی دست نخواهد یافت، و نظام سید علی نیز هم راه خود را طی میکند و شرایط را برای سبک زندگی دوران محمد برای مردمان ایران نزیکتر میکند، و هر روز سقوط اقتصادی کمر شکن تر میشود ، فساد وجنایت سراپای رژیم را فرا گرفته و حتی بخودیها نیز رحم نمیکنند و به همدیگر چون سگهای هار حمله میکنند ، و سید علی و رئیس جمهور قاتلش شرط حضور در نشست فرجام را با بر داشتن کلیه ی تحریما پیشنهاد میکنند در ظاهر و اما در باطن بدریوزگی در برابر آلمانها و فرانسویها برای حضور تلاش میکنند تا راه فرجی، بیابند .
رژیم جمهوری اسلامی و سپاه جنایتکار است، برنامه آنها در ایران تهدید مردم که آرامش را از مردم سلب کنند و ترس داشته باشند وعمدا مسئله کرونا را با سیاستهای مخرب ضد مردمی دامن زده هر روزتعدادی بیشماررا بکشتن میدهند و حتی از این کشتار نیز استفاده های بزرگی میبرند، تلاش میکنند داعش را دوباره بر سر زبانها بیندازند و حتی حمله هایی شبیه حمله به بهارستان ، به قبر خمینی جنایتکار ،حمله به هواپیماای اکراینی ، آتش زدن عمدی جنگلها، ایجاد عمدی کم آبی، قطع برق و فروش آن به عراق، را تکرار کنند ، دستگیری و شکنجه ، اعدام همه و همه برای بوحشت انداختن مردم است که مردم را بماندن و قانع کردن استمرار جمهوری اسلامی راضی، کنند.
پیشنهاد:
برای دفاع و حمایت بیدریغ از مردم افغانستان بپا خیزیم ،بر افراد ونیرهای مترقی ومبارز ایرانی که دارای تجربیات چهل وسه ساله مبارزه علیه جمهوری اسلامی وارتجاع مذهبی هستند، باید در کشور های مختلف جهان به شرایط موجود اعتراض کرده و د ردفاع از مبارزات مردم افغانستان در برابر تهاجم وحشیانه طالبان با همکاری امپریالیسم سلطه جو و متجاوز نیروهای خو د را بسیج کنیم ، تا از فاجعه انسانی در کشور همسایه جلو گیری کنیم ،و در همکاری با هم کوتاهی نکنیم، تا کار زاری بزرگ در سراسر جهان در دفاع از مقاومت مردم افغانستان به راه بیندازیم.
پیروز باد مقاومت مردم افغانستان علیه توحش اسلامی طالبان.
04.09.2021

Amin.bayat@googlemail.com
https://facebook.com/amin.bayat.9

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.