workers 01

مصاحبه « پیام فلزکار» با یکی ازهماهنگ کنندگان ۳۰ هزار امضای اعتراضی کارگران ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

workers 01

workers 01…آنچه ازسال قبل گفته می شد این بود که با پرداخت یارانه ها اصلا تعیین حداقل دستمزد دیگر توجیهی ندارد.به اضافه اینکه اگر قرارباشد اصلاح قانون کارصورت بگیرد که موضوع برمی گردد به توافق کارگر وکارفرما که دیگر دلیلی برای تعیین حداقل حقوق نیست.ازهمه مهمتر جریانی است که چند دهه ای است سر برآورده این جریان که درسال ۱۳۶۰ با قانون کارتوکلی سرش به سنگ کوبیده شد دوباره فعال شده است…


باتوجه به افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده،ونامه بالا که بیش از۳۰هزارامضای اعتراضی کارگران ایرانی را درزیرخود دارد ،مصاحبه ای بامازیارگیلانی نژاد یکی ازهماهنگ کنندگان ۳۰ هزارامضای اعتراضی کرده ایم که درزیرمی خوانید:

پیام فلزکار : در روز ۳۰بهمن بخشی ازهماهنگ کنندگان ۳۰ هزارامضای اعتراضی به وزارت کاررفتند نتیجه چه بود؟

مازیارگیلانی نژاد : باسلام به دوستان زحمتکش نشریه خوب وکارگری پیام فلزکار،توجه شمارابه این نکته جلب می کنم که هماهنگ کنندگان برای روز ۲۸ بهمن ازاستانداری تهران تقاضای مجوز برای تجمع دراعتراض به عدم پاسخگویی مسوولین وبی توجه ای به ۳۰ هزارامضای اعتراضی ،درمقابل وزارت کار را کرده بودند که بامخالفت آنان روبرو شد به همین خاطر تصمیم گرفته شد برای پیگیری ۳۰ هزار امضا به وزارت کاررفته وخواستارپاسخگویی مسوولین وزارت کارشوند که دوستان ما جعفرعظیم زاده وخانم پروین محمدی که جمعی از کارگران کارخانه ها نیز به دنبال این پیگیری بودند را همراه شدند که حتما درسایت این دوستان مفصل به آن اشاره شده است. نتیجه این شد که سرپرست وزارت کار آقای جلالی نظری ضمن دیداربااین دوستان به آنهاقول دادکه طی یک هفته به این نامه اعتراضی پاسخ بدهد.البته دوهفته قبل نیز دوستان سندیکای کارگران اتوبوسرانی به وزارت کار رفته درنمازخانه آنجا با یکی از سرپرستان وزارت کار دیدار داشتند وپیگیر ۲ هزارامضای اعتراضی خود بودند،که آقای مددی ازطرف کارگران شرکت واحد سخنرانی کردند ومسولین را به عاقبت ستیز با مطالبات کارگری هشدار دادند.ازجمله اینکه ازسرنوشت آقای جهرمی که به تیرغیب بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران گرفتارآمده اند وآقای مرتضوی که برای کارگران حکم های سنگین صادر می کردند وخوشان امروز روانه زندان شده اند ,عبرت بگیرید.

پیام فلزکار : لطفا بفرمایید که روند چگونگی جمع آوری ۳۰ هزارامضای اعتراضی چگونه بود؟

مازیارگیلانی نژاد : بعدازاول ماه مه امسال وگرانی روز افزون وحذف یارانه هاوزمزمه اصلاح قانون کارومسئله افزایش سن بازنشستگی وفروش درمانگاههای تامین اجتماعی وحداقل حقوق مصوب توسط شورای عالی کار،به ابتکاراتحادیه کارگران آزادفکرجمع آوری طوماری دراعتراض به مسایل گفته شده شروع شد.من فکرمی کنم که حتا دوستان اتحادیه کارگران آزاد هم فکرنمی کردند که باچنین سرعتی بتوانیم این ۳۰ هزارامضا راجمع آوری کنیم،که درسه مرحله ۱۰ هزار امضای جمع آوری وبه مجلس ووزارت کارداده شد. که مطبوعات هم پوشش دادند.تقریبا می شودگفت که کارگران بیشتراستانها دراین امرفعال بودند.

پیام فلزکار : واکنش وزارت کار ومجلس به این ۳۰هزارامضای اعتراضی چه بود؟

مازیارگیلانی نژاد : متاسفانه تاامروزهنوزهیچ،هرچندکه در۲نوبت که یکبار دوستان اتحادیه کارگران آزاد به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت شدندودرحضوروزیرکارآقای شیخ الاسلامی به طرح موضوع ۳۰ هزارامضا پرداختند ویکبارهم کارگران سندیکای شرکت واحد باحضوردرمجلس وتقدیم ۲هزارامضا تقاضای رسیدگی وحضوردرکمیسیون مجلس راکردند،که تابحال هیچ اقدامی نشده است.البته نامه ۲۵ صفحه ای که به اصطلاح جوابیه به ۳۰ هزارامضا راهم آقای جلالی داد که می توانید متن آن راکه بیشتر خارج از موضوع بوده درسایت ها دنبال کنید

پیام فلزکار : یعنی هیچ تاثیری نداشته است؟

مازیارگیلانی نژاد : تاثیردربدنه کارگری بسیارخوب بود،چراکه کارگران استقبال کرده وحتاخواستار حضوردست جمعی درهرحرکت اعتراضی شدند،که به دلیل وضع موجودچنین حرکتی راهماهنگ کنندگان ۳۰ هزارامضای اعتراضی تا به امروزصلاح ندیده اند.

پیام فلزکار : آیا این امضاها ازاعضای اتحادیه ویا سندیکاهاجمع آوری شده است؟

مازیارگیلانی نژاد : خیر،دراین جمع آوری فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد وسندیکای کارگران فلزکارمکانیک کارگران نقاش واول ازهمه اتحادیه کارگران آزاد شرکت فعال کردند،ولی به جرات می توان گفت همه فعالین کارگری باهردیدگاه وتعلق تشکیلاتی دراین جمع آوری امضاشرکت داشته اند.این ۳۰ هزارامضا درحقیقت تایید متن نامه اعتراضی توسط کارگران ایران است.

پیام فلزکار : اینکه شمامی گویید همه کارگران ایران برچه اساسی است؟

خوب درتهران کارخانه های سیمان تهران،کاشی سعدی،لاستیک سازی البرز،صنایع فلزی،سایپادیزل، ایران خودرو،پاکشوما،کارگران نقاش ساختمان،کارگران ساختمانی،پرستاران،کارگران بیکار،کارمندان، تراکتورسازی تبریز،پتروشیمی اهواز،نساجی های مازندران،گروه صنعتی بهشهر،ودیگرکارگران استان های کردستان،گیلان،لرستان،کرمانشاه،گلستان شرکت داشتند.دربسیاری ازمواقع زحمتکشان بادسترنج خود این نامه راکپی کرده به دیگران می دادندتاامضاشود.درآخرین امضاها ماشرکت فعال کارگران زن شاغل در کارگاههای کوچک راشاهدیم.دربعضی مواقع دانشجویان هم به کمک هماهنگ کنندگان آمده درجمع آوری این امضاهاکمک شایانی کردندکه ازاین طریق به همه آنها خسته نباشید می گویم.

پیام فلزکار : آیاجمع آوری این طوماراعتراضی ادامه خواهدداشت؟

مازیارگیلانی نژاد : چراکه نه،بهرحال جنبش کارگری ایران بااین عمل مسالمت جویانه خواستارحق و حقوق انسانی وقانونی خودشده است.

پیام فلزکار : یکبار دیگر سوال خود را مطرح می کنم،چراشماازدیگرشیوه های اعتراضی استفاده نمی کنید؟ مانندجمع شدن کارگران درمقابل وزارت کار،کاری که به تازگی نی بُرهای کشت وصنعت درمقابل ریاست جمهوری ویا کارگران صنایع فلزی درمقابل استانداری تهران کردند؟

مازیارگیلانی نژاد : همانطوری که قبلاگفتم،فعلاهماهنگ کنندگان چنین ضرورتی رانمی بینندوفضای سیاسی هم اجازه چنین کاری رانمی دهد.ماازاستانداری تهران تقاضای مجوزبرای تجمع درمقابل وزارت کارکردیم،ولی اجازه ندادند.به اضافه اینکه کشاندن کارگران به یک تجمع ،یکطرف قضیه است وکنترل وسازماندهی آن یکطرف دیگر.شمااگربخاطرداشته باشیدحتامجوزراهپیمایی برای روزکارگرراهم به خانه کارگرندادند،چه برسدبه ما؟

پیام فلزکار : باتوجه به اینکه فعالیت های کارگری شمازطرف رسانه های داخلی پوشش داده نمی شود،شما چگونه می خواهید صدای اعتراض خودرابه گوش کارگران برسانید؟

مازیارگیلانی نژاد : کارگران فلزکارمکانیک جزبارسانه های داخلی ازجمله ایلناوروزنامه کارو کارگر، قائل به مصاحبه بارسانه های غیرنیستند.این سیاست ماست.هرچندکه این رسانه هاهم زیاداخبار مارا پوشش نمی دهند.اماراهکارماهم نفس شدن باکارگران،پاشیدن بذرآگاهی وازهمه مهمتر ترغیب کارگران برای تماس وهمکاری فعال باکارخانه های مجاورهستیم.کارگران اگربتوانندباکارخانه های مجاورتماس مرتب داشته باشندمی توانندحمایت این کارگران رادرمواقع ضروری باخودداشته باشند.من فکرمی کنم قبل ازاینکه کارگران رابه راهپیمایی بکشانیم بهتراست اول کارگرباحق وحقوق خودآشنابشودوبداند که حرکت بعدیش چیست وبرای حرکت بعدی آماده باشد.

پیام فلزکار : به نظرشما ندادن مجوزتجمع چه توجیهی دارد؟

مازیارگیلانی نژاد : اولا راهپیمایی وتجمع مجوزنمی خواهد.اصل ۲۷قانون اساسی به صراحت تاکیددارد به اینکه«تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها،بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»ودرآخراصل نهم قانون اساسی آمده که «هیچ مقامی حق نداردبنام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورآزادی های مشروع راهرچندباوضع قوانین ومقررات،سلب کند»تااینجاقانون به صراحت آزادی ها راحق همگان دانسته ولی گفته ،سلاح حمل نشودکه کارگران مسلح نیستند.به اضافه اینکه مگرماچه می خواهیم ؟؟ماخواستاراضافه دستمزدوزندگی آبرومندانه هستیم که هیچ قانون وعقل منصفی این عمل راخلاف نمی داند.متاسفانه دیدگاهی درمیان مسوولان کشوروجود داردکه می ترسندراهپیمایی کارگری به خشونت کشیده شود.درصورتیکه کافی است موافقت باراهپیمایی بشود،بعدببینندکارگران چگونه راهپیمایی کرده،بدون اینکه حتاقطره ای خون ازبینی کسی ریخته شود.بهرحال یکروزمابایدشروع به تمرین دمکراسی کنیم وازآزادی های مطرح شده درقانون اساسی بهره مندشویم.چراامروز نه؟؟فردا دیر است. نمی شودبا پاک کردن صورت مسئله ،مسئله راحل کرد.گرانی،بیکاری،فساد اداری واقعیت های جامعه ماست.سندیکاهای کارگری قدرتمندمی توانندبرای مبارزه باگرانی بااسلحه تعاونی هابه جنگش بروند. بیکاری رامی توانندباپیشنهادکمترکردن ساعت کارکنترل کنند وفساد اداری را هم باشفاف سازی ونبستن زبان حق گوی جامعه می توان کنترل کرد.زحمتکشان ایرانی بیشترین مالیات رابه دولت می پردازند،پس حق دارند ازحقوق اجتماعی خودبهره مندشوند.سرکوب مطالبات کارگری مشکلی راحل نمی کندبلکه به سرمایه داری انگل تجاری فرصت می دهدکه بیشترمردم راچپاول کند واقتصادکشور را ورشکسته و وابسته به سرمایه داری بین المللی کند تاهرزمان که اراده کرد گلوی آزادی رابفشارد.سرکوب مطالبات کارگری به عناصر نفوذی سرمایه داری انگل تجاری این امکان رامی دهد که درغیاب سندیکاهای کارگری با تحریک احساسات کارگران آنان رابه سمت اغتشاش سوق دهد. مسولین ازاین امراجتناب کرده وحقوق ملت راکه درفصل سوم قانون اساسی آمده رعایت کنند.

پیام فلزکار : نظرتان درمورد واکنش به حداقل دستمزد سال آینده چیست؟

مازیارگیلانی نژاد : همانطور که در مصاحبه ۲ هفته قبل به ایلنا هم گفتم این مبلغ افزایش دستمزد قابل پیش بینی بود.چراکه در اروپا صندوق بین المللی پول راضی به نه تنها افزایش حقوق نیست بلکه ریاضت اقتصادی راهم به کارگران می خواهدتحمیل کند.در ایران هرچند مسوولین قائل به مبارزه برضد سرمایه داری هستند ولی آنچه اجرا می شود، دستورات صندوق بین المللی پول است که مطابق با آخرین پیشنهادات سرمایه داری جهانی است.البته واکنش به این دستمزد چنانکه امروز شما به خبرگزاری ایلنا مراجعه کنید بسیار توفانی است امیدوارم که این خشم نمایندگان شوراها وخانه کارگری ها تا روز اول ماه مه با همین شدت باشد تا شاید آنروز با یک حرکت منسجم این مصوبه را بشود لغو کرد.البته سندیکاهای کارگری اگر امکان داشته باشند حتما به برگزاری قدرتمندانه روز کارگر فکر خواهندکرد.

پیام فلزکار : شما فکر می کنید که چگونه به این فرمول ۲۵ درصدی رسیده اند؟

مازیارگیلانی نژاد : آنچه ازسال قبل گفته می شد این بود که با پرداخت یارانه ها اصلا تعیین حداقل دستمزد دیگر توجیهی ندارد.به اضافه اینکه اگر قرارباشد اصلاح قانون کارصورت بگیرد که موضوع برمی گردد به توافق کارگر وکارفرما که دیگر دلیلی برای تعیین حداقل حقوق نیست.ازهمه مهمتر جریانی است که چند دهه ای است سر برآورده این جریان که درسال ۱۳۶۰ با قانون کارتوکلی سرش به سنگ کوبیده شد دوباره فعال شده است.این جریان حتا قانون اساسی راهم قبول ندارد چراکه شما می بینید آیین نامه ای،اصول قانون اساسی را نقض می کند .درهمین مصوبه تعیین حداقل دستمزد با اینکه مراجع دولتی تورم را۳۷ درصدی می دانند اما شورای عالی کاربدون رعایت ماده ۴۱ قانون کارکه می گوید ۱- برطبق تورم محاسبه شده ۲- به اندازه کفاف مخارج یک خانواده ۴ نفره به یکباره نمایندگان کارفرمایی اعم از دولتی وبخش خصوصی از آستین ۲۵ درصد را درمی آورند.دوستان وقتی من می گوییم کسانی حتا قانون اساسی را هم قبول ندارند شما تعجب نکنید اصل ۴۳ قانون اساسی با این مصوبه زیر پاگذاشته شده چرا؟؟ چون سرمایه داری انگل تجاری هیچ قانونی را برای محدود شدن سودش نمی پذیرد.

پیام فلزکار : به عنوان آخرین سوال می خواستیم سوالی غیرازاین موضوع مطرح کنیم اگراجازه بدهید. مایلید درمورد اخراج منصوراسالو ازسندیکای کارگران شرکت واحد توضیحاتی بدهید.

مازیارگیلانی نژاد : اولا توضیح کامل دراطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحدآمده که نه تنهاشما بلکه بسیاری ازدوستان دقت نکرده وحرف ازاخراج می زنند.درصورتی که کلمه اخراج دراین اطلاعیه نیامده وایشان ازمسوولیت های داشته خود که توسط هیات مدیره به ایشان ارجاع شده بود منفصل شده است که این حق همه هیات مدیره هاست.ایشان هنوزهم عضوهیات مدیره وعضو سندیکای شرکت واحد هستند. متاسفانه فعالین کارگری هنوز یادنگرفته اند که به خردجمعی تشکل های دیگراحترام گذاشته واز دخالت درامورسندیکاهای دیگر اجتناب کنند وبا کج سلیقگی به هراطلاعیه ای نگاه می کنندوفکرمی کنند اگر سندیکاها خواستندکاری بکنند باید پیش این آقایان آمده وکسب تکلیف کنند.بعضی ازبیکاره های خارج نشین هم که کاری ندارند کافی است تا سندیکایی عطسه کند تا بخشی به مخالفین وبخشی هم به موافقین این عطسه تبدیل شوند وبا جنگ رسانه ای خود رامشغول کنند .دوستان شما درجنبش کارگری اینقدر کار دارید که احتیاج به این گونه مشغولیات ندارید. کارگران جوان منتظرشما هستندآنان رادریابید.

پیام فلزکار : باسپاس از تحمل و حوصله شما.

متن نامه در زیر آمده است:

«به وزیرکار،رفاه وامور اجتماعی

رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ونهادریاست جمهوری

همانطوریکه همگان می دانیم وبرآن آگاهیم،ازیک سال نیم پیش باآغاز فازاول طرح قطع یارانه ها اقلام وکالاهای اساسی زندگی چندین برابرافزایش قیمت داشته اند.این درحالی است که درطول این مدت میانگین دستمزدکارگران بر روی هم درسال90وسال جاری،نسبت به سالهای قبل ازاجرای فازاول قطع یارانه هاحتی کاهش نیزپیداکرده است وعلاوه برآن درطول این مدت بااعمال 4 وسپس 5 درصدی ارزش افزوده برروی کلیه کالاهای مصرفی،عملاحدود5درصدازدستمزد روزانه زیرخط فقرماکارگران به خزانه دولت سرازیرشده است.عدم پرداخت بموقع دستمزدزیرخط فقرکارگران بیدادمیکند.توام باچنین وضعیت اسفباروغیرقابل تحملی درمورددستمزدها،اصلاحیه ای بسیارضدکارگری برروی قانون کارکه امنیت شغلی ومعیشت کارگران رانشانه رفته است،تهیه شده وقراراست بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دوسال آخربرای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق 5سال آخرآنان تغییر پیداکرده وباعث اُفت شدیدحقوق بازنشستگان شده است.بیمه میلیونهاکارگرساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه،هنوزبه سرانجامی نرسیده است وشرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول کارگران هستند وناامنی شغلی،اخراج سازی وتعطیلی کارخانه هادربدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.بدون تردید نه تنهاماکارگران بلکه هیچ انسان شریف ومنصفی تحمل چنین شرایطی رابرمیلیونها کارگروخانواده های آنان برنمی تابد.لذاماکارگران امضاکننده این طوماربعنوان اقداماتی بسیارمبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بارموجود،مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدهابراساس تورم واقعاموجودوتامین شرافتمندانه سبدهزینه یک خانوارچهارنفره بادخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه هاومراکزتولیدی وخدماتی هستیم.برکنارگذاشتن طرح اصلاحیه قانون کاروتوقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران برمبنای میانگین دستمزد 5 سال آخر پای می فشاریم. خواستاراجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی ومصوبه هیئت وزیران مبنی برحذف شرکتهای پیمانکاری وعقدقراردادمستقیم ودائمی باکارگران وایجاد سازوکار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها وتعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران رابدون قرارداد ویا باقراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه واداربه کارمیکنند.»

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.