MJH 6399

گزارش در بارۀ جلسۀ هوادران نهضت ملی ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

MJH 6399

گزارش در بارۀ جلسۀ هوادران نهضت ملی ایران

در اول سپتامبر ۲۰۱۲

بنا به دعوت « هواداران نهضت ملی ایران » جلسۀ سخنرانی دربارۀ « ارزش های سیاسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟» و «آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟ »درروز شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۱ ( ۰۱.۰۹.۲۰۱۲) در شهر هامبورگ آلمان، برگزار گردید.

MJH 6399

آقای حسین منتظر حقیقی، رئیس جلسه با خوش آمدگوئی به حضار محترم و سخنرانان گرامی در خواست کرد تا بیا د جانباختگان راه آزادی و نهضت ملی ایران و همچنین هموطنان قربانی در اثر زلزلۀ اخیر در آذربایجان به پا خواسته و یک دقیق سکوت نمایند.

پس از معرفی و ذکرسوابق سیاسی سخنرانان ، جلسه آغاز به کار نمود.

گزارش کوتاهی از سخنان ، سخنرانان در پی می آید.:

الف – آقای جهانگیر گلزار عضو شورای سردبیری انقلاب اسلامی در هجرت، همچنین عضو مجامع اسلامی ایرانیان در خارج از کشور (1) بعنوان نخستین سخنران این نشست چنین گفت:

جنبشهای آزادیخواهی مردم ایران بر اساس فرهنگ و اخلاق ایرانی شکل گرفته و ماندگار شده اند .

به روایت شاهنامه، جنبش کاوه برضد ضحاک، ممکن گردید ، زیرا ایرانیان ارزشهایی را در سرزمین ایران خواهان بوده اند  که  این ارزشها هنوز در اخلاق و فرهنگ ایرانیان جای دارند .

ارزشها در ۵ اصل توضیح داده شد : ۱ – جنبش برای بازیافت هویت در استقلال و آزادی بود ۲ – ویژه گیهای ایرانیان عدالت خواهی است . ۳ – ویژگی های زندگی در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت، در اندیشه راهنما اظهار می شود. ۴ – رشد از ارزشهای ایرانیت است . ۵ – اندیشه راهنمای بیانگر استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و تعریف کننده ارزشهای اخلاقی، در همه جنبشهای ایرانی، اصل راهنما بوده است.

در ادامه ۱۳ ویژه گی از ویژگیهای ایرانیت توضیح داده شد . بدین شرح : ۱ – دوستی را روش زندگی کردن ۲ – مسقل و آزادی زیستن . ۳ – ایرانیها با تقدم بازیها سازگاری نمی جویند . ۴ –عهد شناسی۵ – زیست در روشنانی یا شفاف گردانی پندار و گفتار و کردار ۶- همسوئى رشد انسان و عمران طبیعت ۷ – جدائی ناپذیری امنیت از استقلال و آزادی و حقوقمندی۸ – با ناحق کردن حق، مصلحت بیگانه از حق ساخته مى‏شود، ۹ – استقلال دین از دولت۱۰ – قبول اختلاف در باور ۱۱ – ارزشهاى سازگار با ایرانیت، ارزشهایی هستند که همه زمانى و همه مکانى و همگانى هستند۱۲ – عدالت به غیر از اینکه ارزش اخلاقی است، در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیز میزان مردم است.۱۳ – نهضت ملی ایران بمثابه دنباله جنبشهای ایرانی از روزگار اساطیری تا امروز است .

در ادامه صحبت از اخلاق مصدق در راستای استقلال اقتصادی او صحبت شد : اخلاق شاخص مصدق به عنوان سخنگو و مدافع حقوق مردم بر کسی پوشیده نیست . ایستادگی او در مقابل وطن فروشان  و باج دهندگان به روس و آمریکا از او هنرمندی را ساخت که تاریخ ایران او را همیشه الگوی استقلال طلبی خود خواهد شناخت .

از درسهای نحضت ملی سخن رفت : . از درسهای سخت گران قدر نهضت ملی ایران یکی اینست که فقدان امکانها مجوز تن دادن به سلطه بیگانه نیست .  زیرا رشد از راه ایجاد امکانها میسر می شود .

در پایان  راه حل برای مستقر نشدن استبداد و برقراری مردم سالاری طرح و تشریح گردید .

راه حل در چیست ؟

* راه حل ایستادگی در مقابل مستبدان داخلی جهت برقراری آزادیها است .

*  راه حل ایستادگی در مقابل وطن فروشانی است که هر توجیهی را مجوز به سرسپردگسی در آمدن خود به خارجی می دانند

* با آنها که در تجربه، از خود گذشته ای  پاک نشان داده اند باید وارد تجربه جدید شد .

* تجربه حد اقل دو جنبش اخیر به ما می آموزد که قبل از تحول ، مدافعین حقوق انسان  بایستی طرح تحول جامعه را بر میزان عدالت و بر اساس برقرار کردن زمینه های برخورداری حقوق شهروندان ارائه بدهند .

* تحول در ایران نشان داده است که باید در صحنه مبارزه در میان مردم بود .

* محل جنبش در ایران است و خارج از نظام حاکم می باشد  .

* در فردای ایران در آزادی جای بنیاد دینی از دولت بایستی جدا باشد  .

* قانون اساسی باید مدافع حقوق همگان باشد . یعنی بر اساس دفاع از حقوق شهروندان نوشته گردد و به اجرا در آید .

 ب – دومین سخنران آقای دکتر پرویز داورپناه از فعالین سرشناس جبهه ملّی ایران در اروپا و سردبیر سایت “احترام آزادی” (2) چنین بیان داشت:

فریاد درد از دل هر مرد و زن بپاست

سردار پیر ساحل شهر طلا کجاست

سیاست دکتر مصدق بر اساس دو محور اصلی دفاع از  استقلال ایران و کوشش برای دموکراسی و آزادی در ایران بود.

دفاع از استقلال کشور ، در ایران قرن بیستم جز از طریق مبارزه با استعمار و امپریالیسم امکان پذیر نبود و مصدق در سراسر زندگی ، مبارزه با استعمار و امپریالیسم را در کلیه وجوه خود وجهه همت قرار داد.

کوشش برای استقرار دموکراسی در ایران جز از طریق در ایران جز طریق مبارزه با استبداد و خودکامگی و اختناق امکان پذیر نبود و مصدق در سراسر زندگی لحظه ای از مبارزه برای دموکراسی و دفاع از آزادی فارغ ننشست .چند ماهی از عمر حکومت ملی مصدق نگذشته بود که نهضت ملی ایران امیدها را بطور عمیق در کشورهای آسیایی و آفریقایی زنده کرد و همه چشم ها و قلب ها بسوی ایران ، بسوی نهضت ملی ایران و بسوی رهبر آن دوخته شد و نهضت ملی ایران بعنوان الهام دهنده نهضت های آزادیبخش ملل محروم و کشورهای مستعمره سرمشق مبارزه و نبرد با استعمار جهانی و امپریالیسم جهانی و امپریالیسم قرار گرفت.

دکتر مصدق به جهان آموخت که نیروی انسانی ملت ها و اراده هم آهنگ جامعه های ستم کشیده و استثمار شده از آن چنان قاطعیت و حقانیت انکارناپذیری برخوردار است که قادر است نظام سبعانه استعمار گران را در اندک مدت درهم بکوبد و به افسانه شکست ناپذیری امپریالیسم پایان بخشد.

 پ –  سخنران بعدی آقای حسن بهگر از همکاران هیأت تحریریه سامانه “ایران لیبرال” (3) چنین گفت:

ارزش‌های سیاسی  نهضت ملی ایران از آغاز مشروطیت روشن بود و حول   آزادی و حقوق برابر شهروندی و استقلال دور می‌زد. در نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق نیزآزادی و دموکراسی و محدودیت  اختیارات شاه ، استقلال ایران وقطع دست استعمار انگلیس واجرای قانون اساسی مشروطیت که در زمان رضاخان کنار نهاده شده بود،  پی گرفته شد

پس از انقلاب  انقلاب  عوامی – مذهبی ۵۷ و با پذیرش رهبری مذهبی  خمینی و حاکم شدن متولیان دین که می خواستند مشروطیت و دستاوردهای آنرا از صحنه بزدایند، اجرای  شرع اسلامی  خواست  مردم ایران قلمداد گردید. وجه اشتراک تمامی اسلامگرایان از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب مخالفت با دمکراسی لیبرال، یعنی تنها نوع دمکراسی لایق این نام است.  سخنانی چون بازگشت بدوران طلایی خمینی از زبان اصلاح طلبان حکومتی همراه با پیچیدگی رخدادهای سریع جهانی ، مأیوسان از سرنگونی رژیم اسلامی را بر آن داشته است که به سودای کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی مفاهیم استقلال و حاکمیت ملی را به زیر سؤال ببرند و بر اهداف و ارزش‌های سیاسی نهضت ملی ایران تردید روا دارند و آنها را بویژه برای نسل جوان در هاله ای از ابهام قرار دهند. متأسفانه این کار به بهانه ی اعاده ی آزادی ملت ایران انجام می پذیرد، در حالیکه همه ی ما می دانیم آزادی بدون استقلال حرفی است بی محتوا.

مساله اصلی ما  سازمان دهی و تشکیلات است که بدون آن نمی‌توان بقدرت رسید و بدون مشارکت مردم در آن‌ها دموکراسی تحقق نخواهد یافت و چرخه ی استبداد تکرار خواهد شد. خود مصدق به این حقیقت واقف بود و جبهه ملی را بنیاد نهاد که تا به امروز به پشتوانه ی نام  خود او دوام آورده است.

مصدق متوجه تغییر اوضاع جهانی بود و خود او در بوجود آوردن تغییری مهم که عبارت بود از برآمدن کشورهای جهانی سوم، پیشگام بود.

پس از ۱۱ سپتامبر شاهدیم که  به بهانه های امنیتی، محیط زیستی وحقوق بشر، حاکمیت ملی و استقلال کشورها را نقض کرد ولی در مقابل شاهد هستیم که  تجاوزات و زورگویی هایی که به نام جهانی شدن انجام می پذیرد   واکنش‌های شدیدی  می آفریند و حتا  اصرار در این مورد  منجر به دفاع از هویت ملی تا مرز نژاد پرستی هم می شود و به جنگ و جدال جهانی وتفرقه  بیشتری دامن میزند.

. برای ما هنوز استقلال ، حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و آزادی و دموکراسی اصل است همان اصولی که از زمان انقلاب مشروطیت و نهضت ملی برآن پافشرده ایم.

من بر این باورم که گرچه  استبداد  پهلوی  و استبداد مذهبی ظهور چهره هایی درحد مقبولیت مصدق را مانع شد اما با پا گذاشتن  بختیار به عرصه ی نخست وزیری صدای آزادیخواهی به نمایندگی از مبارزان و جامعه روشنفکران را در تاریخ به ثبت رساند و این  صدا تا فروپاشی جمهوری اسلامی  ماندگار خواهد بود.

 ت – آقای دکتر منصور بیات زاده از فعالان نهضت ملّی ایران و عضو سازمان سوسیالیستهای ایران – طرفدار راه مصدق (4)، چنین اظهار داشت :

 از آنجایی که  ” نهضت ملی ایران”  با نام دکترمصدق عجین شده است،  ارزشهای سیاسی ـ اجتماعی آن نهضت چیزی جز ارزشهای سیاسی ـ اجتماعی که دکتر مصدق طی مبارزات و فعالیتهای سیاسی خود برآنها تاکید میداشت، نبوده است. مبارزه با “استبداد” و “استعمار” از نشان های اصلی نهضت ملّی ایران است. در این رابطه،  وی به  ارزشهای “استقلال” ، ” آزادی” ، دفاع از “تمامیت ارضی” ، “حاکمیت ملت” برپایه قبول ” اصل فردیت” و “انتخاب آزاد” که از ارزشهای اصلی آن “نهضت” و “راه مصدق” بوده است اشاره نمود.

دکتر بیات زاده   بیان داشت که دکتر مصدق در مجلس دوره چهاردهم قانونگذاری در سال ۱۳۲۳، تز “سیاست موازنه منفی” را مطرح نمود که  برپایه محتوی آن تزبود که به با واگذاری هرنوع امتیاز به کشورهای شرق و غرب بمخالفت برخاست و از آن طریق بمبارزه با  وابستگی کشور به دوبلوک سیاسی غرب و شرق دامن زد.

 وی در رابطه با “تزموازنه منفی” دکترمصدق، همچنین خاطر نشان نمود که  در اثر کودتای سازمانهای جاسوسی  انگلیس و ایالات متحده آمریکا،در  ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲  علیه دولت ملی دکتر مصدق، دورنگاهداشتن رهبر نهضت ملی  از صحنه سیاسی ایران و جهان را سبب شدند. باوجود این، برپایه محتوی آن “تز” و نظرات دکترمصدق ، جنبش کشورهای غیرمتعهد شکل گرفت. همان جنبشی که در همین هفته ای که گذشت شانزدهمین همایش خود را در تهران برگذار نمود.

وی بر این نظر بود که عده ای از فعالین سیاسی براین عقیده هستند که در اثر “جهانی شدن ” ، موضوع استقلال دوران دکتر مصدق دیگر نمیتواند مطرح باشد، موضع سیاسی ای که کاملا بی ربط وغلط مییباشد و بعنوان مصدقی، بهیچوجه نباید با چنان ادعائی توافق نمود. آن عده از فعالین سیاسی که چنان نظراتی را قبول داشته باشند، نمیتوانند خود را طرفدار “راه مصدق” بدانند. زیرا دفاع از “استقلال”، یکی از اصول محوری “راه مصدق” است!

دکتر بیات زاده به دفاع از انقلاب بهمن 1357  و شکوهمند دانستن آن انقلاب اشاره نمود و در آن رابطه، قبول نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در اوج انقلاب را کاری اشتباه تلقی کرد و آنرا ضربه بزرگی به نیروهای مصدقی  و “راه مصدق” دانست. وی همچنین به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی حاکم برایران اشاره نمود و شدیدأ به وضع سیاسی حاکم اعترض داشت. وی بر اصل حاکم شدن “حاکمیت قانون”  تاکید می داشت. زیرا بنظر او با برقراری حاکمیت قانون است که میتوان به “نظام استبدادی”  پایان داد. وی مدعی بود که مقام رهبری جمهوری اسلامی بزرگترین قانون شکن در میهنمان ایران است. زیرا مقام رهبری” ، طبق هیچیک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، “حق” ویژه قانوگذاری تحت عنوان  “حکم حکومتی”  ندارد. “حکم حکومتی ” که در بالای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد،ازابدائات آقای شیخ مهدی کروبی رئیس مجلس دوره ششم بود. بدعتی که به هیچ روی پایه قانونی نداشت!

MJH 6401 

 ث – آخرین سخنران آقای مهندس منوچهر صالحی از فعالان سیاسی چپ مستقل و از پیروان نهضت ملّی ایران (5) بود:

 وی درسخنان خود یادآورشد : مبارزات دکتر مصدق علیه رژیم استعمارگر انگلیس امتداد انقلاب مشروطه بوده است ، زیرا آن جنبش نیز در پی تحقق استقلال و آزادی ایران بود. به همین دلیل نیز دکتر مصدق شخصیتی ضد گسست است ، زیرا دیکتاتوری رضا شاه در روند استمرارو گسترش مناسبات دموکراتیک در ایران گسست ایجاد کرده بود. امروز نیز هر جنبشی که می خواهد در ایران دولتی دموکراتیک را متحقق سازد باید فرآورده  روندی باشد که با انقلاب مشروطه آغاز شد و با حکومت دکتر مصدق تداوم یافت .

همچنین کودتای ۲۸ مرداد و ۲۵ سال دیکتاتوری محمد رضا شاه دوباره در روند دموکراتیزاسیون ایران انقطاع بوجود آورد. این پندار وجود داشت که انقلاب ۱۳۵۷ می تواند به این گسست تاریخی پایان دهد و موجب انکشاف دموکراسی در ایران گردد. اما تحقق جمهوری اسلامی ولایت فقیه نشان داد که انقلاب ۱۳۵۷ می تواند به این گسست تاریخی پایان دهد و موجب انکشاف دموکراسی در ایران گردید. اما واقعیت آن است که انقلاب ۵۷ بازتاب پیروزی سنت علیه مدرنیسم در ایران بود، زیرا مبارزه آیت الله کاشانی و روحانیت علیه حکومت دکتر مصدق و شرکت این نیرو در کودتای ۲۸ مرداد حرکتی علیه مدرنیته، یعنی دموکراسی در ایران بود.

صالحی در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله استقلال در دوران جهانی سازی پرداخت و یادآور شد که روابط دولت ها در دوران کنونی باید مبتنی بر قوانین بین‌المللی باشد، اما واقعیت آن است که چند کشور که از نقطه نظر اقتصادی و نظامی از موقعیت برتری برخوردارند، حاضر نیستند روابط با دول در حال توسعه را مبتنی بر احترام متقابل برقرار سازند .این دولت ها برای تحقق منافع مشروع و نامشروع خود از دولت‌های ناتوان تر از خود می خواهند از منافع ملی خود بگذرند.

بنابراین تا زمانی که روال روابط  بین‌المللی چنین است باید برای تحقق  استقلال و حق حاکمیت ملی در برابر زیاده خواهی های دولت‌های امپریالیستی ایستاد.

ج – پیش از پرسش و پاسخ، سروده ای تحت عنوان “بنگر سواران را” از خانم دکتر منیره طه توسط سرکار خانم منصوره بیات خوانده شد.

از سوی کمیته تدارکات

حسین منتظر حقیقی

دوازده شهریور ۱۳۹۱ برابر با دوم سپتامبر ۲۰۱۲

 

پانویس:

  1. http://enghelabe-eslami.com/
  2. http://www.ehterameazadi.blogspot.de/
  3. http://www.iranliberal.com/
  4. www.ois-iran.com
  5. http://www.manouchehr-salehi.de/

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.