آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

مسئله عقب ماندگی ایران و ایرانی در دوران معاصر (۳)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

با درود به خواننده گان گرامی قسمت سوم مسئله “عقب ماندگی ایران و ایرانی در دوران معاصر را حضورتان تقدیم میکنم :
نباید برکسی پوشیده باشد که سرمایه داری درجهان و درغرب موجب تمدن اروپا ی صنعتی شد، قبل ازسیستم سرمایه داری دراروپا، سیستم فئودالی بر اروپا حاکم بود و اولین بار در انگلستان سرمایه داری و روشهای آن و سیستم سرمایه داری به قدرت، رسید.
زمانی طول نکشید که انقلاب صنعتی در بطن سرمایه داری با پیشروی خارق العاده ای در صنعتی کردن و برپائی تولیدات صنعتی وصادرکردن آنها به کشورهای دیگرزمینه تداوم سود آوری سرمایه را تضمین، نمود.
با افزایش جمعیت دردنیا و بخصوص درخاورمیانه و نیازهای مبرم جمعیت میلیاردی رو به افزایش و تولید کالاهای مورد نیاز آنها شد، از جمله کالاهای مدرن آن روزگار مانند یخچال، تلویزیون، تلفن، ماشین و غیره سود آوری سرمایه را صد چندان افزایش داد و هر روزبه دامنه وسعت گردش سرمایه و سود آوری بیشترافزوده، شد.
و در این راستا مالکیت خصوصی تقویت شد، و سرمایه داران متکی به صاحبان کارخانجات ، مراکز صنعتی و کشاورزی مدرن را در مدت کوتاهی تبدیل به سرمایه داری با مالکیت خصوصی که برای بردن سود بیشتر کارگران ارزان را دراروپا استثمارمیکرد، رشد و منبع در آمد سود بیشتر و همچنین انباشت سرمایه برای تولیدات بیشتروسود بیشتر ، زمینه استقرارِسرمایه داری جهانی را فراهم، نمود.
در نتیجه تداوم سرمایه ، سرمایه داران جهان برای استثمار بیشتر و توسعه سرمایه داری بوسیله نفوذ و فراهم کردن جنگ و یا تسلط برکشورهای توسعه نیافته و غیر صنعتی اما دارای ذخائر و منابع زیر زمینی طبیعی ، مورد مصرف و احتیاح کارخانجات صنعتی دراروپا ، همچون فلزات، وازهمه مهمتر نیروی کار ارزان این کشور ها بیش از پیش خود را توسعه، داد.
ایران البته بیک کشور مصرف کننده تبدیل شد، و هیچگونه تحولات صنعتی در آن بوقوع نه پیوست و همیشه وسائل مدرن صنعتی را وارد میکرده است ، کشاورزی هم بصورت عقب مانده و هنوز هم صنعتی نشده، ادامه دارد.
درایران درارتباط با مسائل سیاسی – فرهنگی واجتماعی بصورت کلاسیک حرکتی چشمگیر صورت نگرفت ، سرمایه داری داخلی با کمک بیگانگان که همان سرمایه داران باشند دامن به جنگهای داخلی قبیله ای ، دینی زدند ، مناسبات سرمایه داری گسترش نیافت و فرهنگ رنسانس در هیچ مرحله ای خود را نشان، نداد.
در این دوران بود که با کشفیات جدید سرمایه داری موجب رکود و ضعیف شدن کلیسا دراروپا گردید ومسائلی چون خورشید مرکز جهان نیست و زمین بدور خورشید میچرخد ، خرافات کلیسا را بر ملا کرد .
سرمایه داری جهانی برای رشد و سود آوری بیشتر در برنامه خود برای استفاده بیشتر و تاراج منابع طبیعی مسئله ی گسترش جغرافیائی از اروپا به آسیا و آفریقا ، هندوستان در خدمت رواج و گسترش مناسبات صنعتی به اقداماتی چون توسعه طلبی و وابسه کردن کشورها همت، گمارد.
همچنین بخاطرسود آوری بیشترما بین جناخهای سرمایه داری و رقابت ، ما بین خود تقسیم کار نموده و جهان رابین خود تقسیم نمودند تا ازنیروی کارارزان و کالاهای منابع زیرزمینی استفاده کامل ببرند و دراین ارتباط بود که به این نتیجه رسیدند که در اینگونه کشورهای توسعه نیافته و غیر صنعتی و دارای منابع خام و سرشارزیرزمینی مورد نیازکارخانجات صنعتی دراروپا ، دولتهای دست نشانده و عقب مانده، فاسد ومذهبی را بقدرت بگمارند و درحقیقت با توسعه روشهای صنعتی ازجمله استفاده از شیوه های جدید سرمایه داری صنعتی در تجارت ، کشتی رانی، آب رسانی و… بیشتر نقش بازی، کنند.
درایران سرمایه داری بر عکس اروپا که از دهات شروع شد و به شهر ها بزرگ سرایت و گسترش یافت درایران مراکز صنعتی درشهرها بوجود آمدازنیروی کارارزان ده نشینان استفاده شدو بخصوص بعد از انقلاب سفید شاه که به دستور آمریکائیها انجام گرفت نیروی بیشمار کارگربا نیروی کار ارزان آزاد شده ، در حقیقت میتوان گفت که بعلت نداشتن برنامه صنعتی و تبدیل به ابزاردست سرمایه داری قرار گرفتن بود که این نیروی عظیم موسس حرکت و زمینه انقلاب 57 را آماده کرد، یکی از اثرات سرمایه داری در ایران این بود که موجب توسعه تولیدات دستی شد، ومقدمه ورود به مناسبات سرمایه داری را بنا، نهاد.
درایران کالا درمقابل کالا رواج داشت قبل ازانقلاب سفید حتی دراکثر نقاط ایران بخصوص در دهات مبادله میشه تا بالاخره پول و کالا تبدیل به سرمایه گردید، تحولی عظیمی در ایران بوقوع پیوست، سرمایه دار یعنی پولدارها به رسمیت شناخته شدند، یعنی بدون وجود آدم سرمایه دار و یا پولدار ، صاحب کارخانه و کارگاه ، صاحب کار، نمیتوانست دوام بیاورد ، و در کنار هم قرار گرفتن این دو نیروی متضاد بود که سرمایه داری توانست قدمهای اولیه را در ایران بر، دارد.
با ازمیان برداشتن وسپری کردن شیوه تولید کهنه فئودالی وارباب ورعیتی ، و جایگزینی آن با شیوه تولید سرمایه داری، یا سرمایه وکارگربود که چرخ حرکت سرمایه بنفع سرمایه دار و استثمار کارگر به راه افتاد، و پول به سرمایه تبدیل شد، و کارگر محتاج پول باید نیروی کارش را به سرمایه دار، بفروشد.
در حقیقت کارگران قانع و مجبوربه فروش نیروی کار خود بصورت ارزان به سرمایه دار شدند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند، و ازدسترسی به هرنوع مالکیت از طرف سرمایه داران ممنوع و منع، گردیدند.
وبه اینصورت بود که درغرب صنعتی سرمایه داری، مالکیت خصوصی جایگزین مالکیت فئودالی شد،اما درایران مالکیت جمعی به مالکیت خصوصی تیدیل شد،وفئودالهای بزرگ توانستند باحاکمیت برکارخانجات مجددا برتری خود و تسلط خود را بر کشاورزان و استثمار آنها ، اما این بار بشکل کارگر که از ده رانده شده ودرحاشیه شهر ها سکنی گزیده و تنها منبع در آمد شان فروش نیروی کارشان ، که درخدمت سرمایه داران که همان بزرگ مالکان بودند در، آمدند.
به زبان دیگر میتوان چنین بر داشت کرد که سرمایه داری با ازهم پاشیدن سیستم ارباب و رعیتی در ایران ، نیروی عظیم کار ارزان بوجود آوردند، و تنها ابزار این از هم پاشیدگی فئودالها، پول بود .
با نگاهی تیزبین به اوضاع داخلی ایران ، وضعیت کشاورزی، کارگران بیکارو گرسنه در می یابیم که سرمایه داری هم موفق شد سیستم کهنه فئودالی ارباب ورعیتی رابرچیند وهم کارخانجات فئودالها را با تحریم به ورشکستگی بکشاند و نتیجه این عمل ادغام کشاورزان و تبدیل آنها به کارگرشد و طبقه کارگرعظیمی درایران شکل، گرفت.
برای اینکه پول به سرمایه تبدیل شود ، از نیروی کار دهقانان و کارگران برای تولید مواد مصرفی یا صنعتی وبردن سود بیشتر اقدام به استثمار بیشترکرده ومیدان عمل بزرگتر دراختیارسرمایه داری قرارگرفت، با نا موفق بودن سرمایه داری اخته شده ومذهبی ایران، امروزپول زیادهست اما نمیتواند و نمیگذارند که تبدیل به سرمایه شود و کارگران بیکار ، اقتصاد ویران ومال خر و ورشکسته وفقرو گرسنگی به اوج خود رسیده ، با سیستمی حاکم بر جامعه مذهبی عقب مانده و مرتجع ، خرافاتی ، چه باید کرد؟ امروز درایران سرمایه داری جهانی”صندوق بین المللی پول” ، ” بانک جهانی” دست بالا را دارد و میگوید و یا فرمان میدهد ، آنچه که من دیکته میکنم باید قبول کنید یعنی 12 ماده پیشنهادی وزیر امور خارجه آمریکا باید توسط دولت مرتجع و آدم کش اسلامی ، مورد قبول واقع شود درغیر این صورت فقر ، بیکاری و ورشکستگی بیشتر اقتصادی ادامه خواهد داشت. بیکاران از کشاورز و کارگر و سایر اقشار جامعه در تداوم صف آرائی ارتش گرسنگان آماده نبرد طبقاتی شده اند و هیچ نیروئی دولتی با شرایط فعلی در صورت اقدام به سرکوب آنها، قادر به جلو گیری یورش مسلحانه آنها نخواهند، شد.
بر قراری مناسبات سرمایه داری در ایران بدون کارگران غیر ممکن است، ودر نتیجه کارگران باید متحد شوند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، وازتهدید های سرمایه داران داخلی وبازوی کشتارآنها سپاه پاسداران تروریست و ارتش بی لیاقت و ذوب در ولایت نهراسند و تن به قوانین وحشت زا و ناهنجار تازیانه ، زندان، شکنجه ندهند ، قیام علیه سرمایه داران و دزدان ثروت جامعه و آخوند ها فرا رسیده است، که ازوظایف مهم کارگران قیام علیه کلیت سیستم عقب مانده سرمایه داری است، تا این بساط هست روزخوش با کارو زندگی آرام، محال است، و ایران وایرانی عقب ماند باقی خواهند ماند.
27.12.2029

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat.9

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.