درمقابل کشتارهای رازبقا رژیم آخوندی تدبیری باید اندیشید

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

غلام عسگری
هموطنان وهمرزمان گرامی مطلبی که اکنون درحال نوشتن آن میباشم مصادف است با یکی ازده ها محکومیت رژیم قرون وسطایی آخوندی بعلت نقض آشکارحقوق بشر ودستگیری وزندان واعدام های فله ای مخالفین وفعالین حقوق بشرومدنی وصنفی ودگراندیشان بدون داشتن حق دفاع ازخود وکودکان زیرهجده سال روزپنجشنبه بیست وچهارم آبانماه هزاروسیصد ونودوهفت درنشست کمیته سوم اجلاس هفتادوسوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هشتاد وپنج رای موافق وسی رای مخالف وشصت وهشت رای ممتنع به تصویب رسید.
اما طبق روال چهاردهه گذشته به پشتوانه برخی ازقدرت های بزرگ دارنده حق ناعادلانه وتواین نوع قطعنامه ها همچنان بی اثروحاکمان خودکامه رژیم آخوندی درراستای رازبقا خود به سرکوب وجنایات بیشمار علیه ملت ایران ادامه میدهند وجواب هرگونه انتقاد وحقطلبی رابا دستگیری وزندان وشکنجه واعدام داده اند وهرگزخودراپاسخگوی خواست های بحق توده های زحمتکش ومحروم ومدافعان حقوق بشروفعالین کارگری ومعلمان ومدنی وصنفی وعقیدتی نمی دانند.
آنچه امروزتعجب همگان رابرانگیخت واکنش سران رژیم آخوندی به تصویب این قطعنامه میباشد که آنراسیاسی وابزاری دردست مخالفین برای بدجلوه دادن چهره حکومت اسلام ناب محمدی ولایی میدانند وآنرامحکوم کردند که باید گفت زهی بیشرمی.
زیراجنایات آخوندهای سیه پوش وسیه دل نه ازفردای مصادره حاصل انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران بلکه ازماهها قبل از22 بهمن1357 یعنی شامگاه 28 مرداد1357 با به آتش کشیدن سینمارکس آبادان وزنده سوزی بیش ازچهارصدزن ومرد وکودک بیگناه درراستای اهداف شوم خود آغاز وتاکنون دمی فروکش نکرده است.
البته هم نسلیهای من بیاددارند که پیش ازآن چندین سینما وکاباره بنا به گفته آخوندلاهوتی پدردامادهای رفسنجانی به دستوراحمدخمینی منفجروبه آتش کشیده شد که ازتعداد کشته وجروحین آنها آماری دردست نیست.پیروهمین جنایات سیستماتیک وازپیش طراحی شده آن دوران روز17 شهریور1357 رانباید ازیادبرد که درمیدان ژاله یا امام حسین فعلی برای بدنام کردن حکومت شاه ده ها تن رابخاک وخون کشیدند.
اما آنچه دراین مطلب قصد دارم برای اطلاع وآگاهی نسل های برآمده پس ازبه قدرت رسیدن خمینی وآخوندهای با عمامه وبدون عمامه تحت عنوان بصطلاح جمهوری اسلامی ایران بنویسم مربوط است به آغازجنایات سریالی آخوندها از23 بهمن1357 خاصا دردهه سیاه شصت با یورش به کردستان وترکمن صحراوآذربایجان وخوزستان وبقول خودشان پاکسازی دانشگاهها وکارخانه وصنایع بزرگ سراسرکشور دستگیری واعدام هزاران تن ازنیروهای آگاه وانقلابی وکشتارهای اسیران درزندانها به دستورخمینی جلاددرتابستان1367 تا پایان جنگ هشت ساله خمینی وصدام و تغییرشکل حکومت پس ازبه درک واصل شدن خمینی وکشتن احمدخمینی وبه قدرت رسیدن آخوندخونخوارسیدعلی خامنه ای بعنوان رهبربا فشارسازمانهای مدافع حقوق بشربصطلاح ازسال1376 جریان اصلاحطلب با برسرکارآوردن آخوندخاتمی به نوعی قصد داشتندلعابی برروی جنایات بیشرمانه خود بکشند اما درهمین دوران بعلت ناکارآمدی وناتوانی آخوندخاتمی درمقابل خامنه ای ونیروهای وحشی اطلاعاتی وامنیتی تحت فرمانش قتل های زنجیره ای داخل وخارج ازکشور ویورش چندین باره به دانشگاهها وکشته ومجروح کردن صدها دانشجوودستگیری ده ها تن ومفقودالاثرشدن تعدادی دیگرکاررابه آنجا کشاندند که آخوندخاتمی با چشمانی اشکباردرمیان گرگهای هارگوش بفرمان ولی فقیه مطلقه خودرایک تدارکاتچی وهیچکاره به مردم معرفی کند به این معنی که قصدعاغا تغییرموقتی جوداخلی وبین المللی رژیم بوده ومهمترهشت سال افزودن به عمرفاسدترین حکومت تاریخ بشریت بوده است.
پس ازپایان دوره بصطلاح اصلاحات وخانه نشین شدن خاتمی ودستگیری وبه زندان انداختن تعدادی ازپیروانش پدیده ای مضحک جهت تحقیروتوهین به فرهنگ وتمدن وشخصیت ملت ایران بنام احمدی نژاد ازشهرداری تهران با توسل به دروغ وفریب به دستورخامنه ای به سمت ریاست جمهوری به پاس انجام وظائفش درتدارکات ترورهای داخل وخارج وتحت نام دکترمیرزایی دردهه سیاه شصت وزدن تیرخلاس به اعدام شدگان گماشته شد.
بدون شک دوران هشت ساله ریاست جمهوری یا بهتربگویم گماشتگی احمدی نژاد پس ازدهه شصت سیاهترین دوران درعمرخسارتباررژیم جهل وجوروفساد وجنایت آخوندی بوده که ازلحاظ خسارتهای جانی ومالی ومحیط زیست وضربات جبران ناپذیربه صنعت کشورواصرارورزیدن برجریان انرژی اتمی وکاغذپاره خواندن قطعنامه های صادره ازطرف مجامع بین المللی وغارت هشتصدمیلیارددلاری که فقط ازفروش نفت وگازکه درنهایت امروزبهای پول ملی کشوربه پایین ترین حدممکن رسیده وموجب تورم کمرشکن وبیکاری میلیونها زن ومرد کارگر وتخلیه سی هزارده وروستا بعلت سدسازی های غیراستاندارد وایجاد خشکسالی وعدم امکان کشاورزی ودامداری وحاشیه نشینی درکنارشهرهای بزرگ که معضلات بسیاری رابوجودآورده است.
اما دراین مدت رژیم با توسل به روایت ها ی پوسیده وقوانین خودنوشته برپایه شرع دین اسلام ضمن عدم پاسخگویی به مطالبات توده های فرودست همچنان به جنایات علیه بشریت ادامه میدهد وازلحاظ اعدام های سالیانه با توجه به میزان جمعیت کشوردرجهان مقام اول رادارا میباشد وازطرف دیگرزندانهای سراسرکشورمملواززندانیان عادی وسیاسی وصنفی ومدنی وعقیدتی وروزنامه نگاران ودانشجویان وفعالین حقوق بشرومحیط زیست میباشند.
پس ازپایان ماموریت باندغارتگراحمدی نژاد وبرسرکارآوردن حسن فریدون تازه روحانی شده وضعیت عمومی ملک وملت ایران همچنان سیرنزولی راطی میکند وکلیدکاغذی اش هیچ قفلی رابازنکرد واوهم چون آخوندخاتمی به هیچ کاره بودن خود براثرهجمه بیت ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی وسپاه پاسداران وسپاه قدس وباندهای آتش به اختیارتحت فرمان رهبری اعتراف غیرمستقیم کرده وهرآن احتمال ردصلاحیتش ازسوی جناح دارای قدرت وثروت میرود یعنی نادیده گرفتن رای ملت توسط ولایت مطلقه فقیه امریست الهی که ایشان تصمیم میگیرد همچنانکه منتقدین ریزودرشت درون حکومت با اشاره اوتوسط قاتلین حرفه با روش های مختلف حذف فیزیکی میشوند.
اما غارتگران ومتجاوزین به نوامیس مردم وفرزندان نوجوان آنها که درپاچه خواری ودست بوسی ازهم سبقت میگیرند درحاشیه امن قراردارند.
با مستندات ارائه شده که بخش کوچکی ازجنایات رژیم آخوندی رابیانگراست درصورت صدورقطعنامه ای هرچندسوری وبی اثرسران جنایتکاررژیم برافروخته میشوند وآنرامحکوم میکنند وخامنه ای با بیشرمی خاص خودهرگونه سرکوب ونقض آزادی های شهروندی واذیت وآزاراقلیت های دینی ومذهبی را غیرقابل باورمیداند زیرااودرحصارهای امنیتی خود وخانواده اش محفوظ وشاید اطلاعی ازوضعیت اسفبارمردم درسی ویک استان کشورنداشته باشد واگرهم داشته باشد مهمترازملک وملت ایران عراق وسوریه ویمن ونیجریه وافغانستان وجیبوتی ولبنان وغزه وسایربلاد اسلامی میباشند.
اکنون با همه جنایات وخسارتهای جانی ومالی وعقب ماندگی ودرخطربودن ملک وملت ایران بعلت بحران آفرینی های حاکمان خودکامه درمقابل برخی ازقدرتهای بزرگ جهانی آیا نبایدما خارج نشینان فعال درعرصه های سیاسی ومدنی وحقوق بشری جهت برون رفت ازوضعیت بسیارخطرناک واسفبارکنونی ملک وملت گرفتارآمده ایران چاره ای مقتضی بیندیشیم.
امیداست هموطنان فهیم وآگاه وعاشق آزادی وآبادانی ایران وایرانی به درد دل ها وپیشنهاد این کارگردرد کشیده ازدوحکومت شاه وشیخ توجه خاص داشته باشندتا دریک اتحادفراگیربا هرمرام ومسلک وعقیده ازفروپاشی وتجزیه وسوریه شدن کشورمان جلوگیری کنیم.
زیرامابه نسل های آینده مدیونیم ووظیفه داریم ایرانی آباد وبدون الودگی به دکانداران دین ومزدوران دول استعماری وسرمایه داری به آنها تحویل دهیم.
به امیدفردای آزادی متحدوپیروزباشید.
                               با مهرواحترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.