اینجا بهار در تابستان می روید!: بهروز سورن

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

قطعا در پشت دیوار سکوت و حاشای رژیم درباره کشتار همگانی سال ۶۷ در زندانها اسناد و مدارک بسیاری هنوز نهفته مانده است و انتشار عمومی هر یک از آنها میتواند مردم کشورمان و خانواده های زندانیان سیاسی قتلعام شده را یک گام به حقیقت یابی و حتی دادخواهی از قربانیان ان نزدیکتر کند. هم از اینرو با فاش شدن هر یک از آنها میبایستی از سوی اپوزیسیون به صحنه ای از افشاگری بیشتر و رسوایی آدم کشان حاکم تبدیل شود. انگشت اتهام از سوی افکار عمومی به حاکمان نشانه رفته و آنها را به گوشه تدافعی میراند

کشتار عمومی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ با چنین ابعادی شاید از نادرترین آنها در تاریخ بشریت باشد. بطور کلی پدیده زندانی سیاسی در کشورهایی که استبداد سیاسی سلطه دارد همواره و در کلیت خود پدیده ای بالنده است. حکومت ها از سوی رقبای سیاسی معترض خود احساس خطر می کنند. آینده خود را نا شفاف و نا امن تصور می کنند. روزهایی را می بینند که دیگر ابزار قدرت و سرکوب را در دست نخواهند داشت و دیگر امواج سرمایه های ملی و تولیدی بسویشان سرازیر نخواهد شد. هم از اینرو با بازداشت و سرکوب و زندانی کردن مخالفان خود می خواهند این پروسه را به تاخیر بیاندازند.

با ایجاد شرایط انقلابی و تکاپوی سیاسی اجتماعی, آزادی زندانیان سیاسی از ابتدائی ترین مطالبات فوری در ابعادی انبوه خود را معرفی میکند. تعیین تکلیف حاکمیت با این پدیده گره میخورد و در صورت پیروزی و غلبه بر استبداد این طیف به سرمایه های مردمی در تشکیل نظام آتی در اختیار توده ها قرار خواهند گرفت. زندانی سیاسی توده ای بی شکل نیست مجموعه ای از نگاههای سیاسی اجتماعی و یا برنامه سیاسی ایدئولوژیک تعریف شده و سازمانیافته اند.نظرمندند.پژوهش گرهستند, اهل قلم و کتاب و علم هستند. در سرنوشت کشورشان خود را موظف و مسئول می دانند و این همان نگاهی است که جامعه به آنها دارد.

بنابر این کشتار سراسری زندانیان سیاسی در دهه شصت و بویژه تابستان ۶۷ و دادخواهی و پرتو افکنی به نکات کور آن خواستی است عاجل و دوفوریتی برای مردم. از همینرو بهار زحمتکشان ایرانی در تابستان خونین خواهد روئید.

پیدا بود که موضوع انتشار نوار صوتی دیدار منتظری با اعضای هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در مقطع زمانی تابستان سال ۶۷ و نکات مهم نهفته در آن کش خواهد یافت. بویژه اینکه این نوار از فرزند او فاش شده بود. از روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا کنون جنایات بسیاری اتفاق افتاده است. همه تابستان های این سالها نیز این سرکوب ها و رفتار وحشیانه رژیم با زندانیان سیاسی و مردم کشورمان ادامه یافته است.

اما تابستان سال ۶۷ را میتوان اوج جنایت خونین حکومت اسلامی در قبال مخالفان و منتقدان خود در زندانهای سراسر کشور دانست. اهمیت افشای این نوار همچنین از این زاویه است که اعضای هیئت مرگ در حال حاضر در راس ماشین حکومتی اسلامی قرار دارند و حتی بنابر زمزمه های سیاسی نشریات حکومتی, یکی از آنها ( ابراهیم رئیسی ) کاندید جانشینی خامنه ای است.

حاکمان و گردونه ولی فقیه یا تکذیب میکنند و یا گرد شرعی بودن و قانونی بودن و درست بودن این کشتار همگانی زندانیان سیاسی می پاشند و نقد می کنند که موقعیت زمانی انتشار این نوار مناسب نبوده است! حال آنکه در بیست و هشت سال گذشته نیز گفتگو در اینباره بعنوان رمز و راز قاتلان حاکم بوده است.

از پیامدهای کوتاه مدت انتشار این نوار صوتی همچنین صف بندی های سیاسی در میان حکومتیان است که هر کدام بشیوه خود نسبت به آن واکنش نشان میدهند.اصلاح طلبان با شعار ببخشید و فراموش نکنید همگان را به اتحاد حول حفظ نظام اسلامی فرامی خوانند و بخشا انتقاد از خود میکنند. حال آنکه افکار عمومی و خانواده های زندانیان سیاسی بدنبال دادخواهی و افشای همه زوایای این جنایت بزرگ هستند.

قطعا در پشت دیوار سکوت و حاشای رژیم درباره کشتار همگانی سال ۶۷ در زندانها اسناد و مدارک بسیاری هنوز نهفته مانده است و انتشار عمومی هر یک از آنها میتواند مردم کشورمان و خانواده های زندانیان سیاسی قتلعام شده را یک گام به حقیقت یابی و حتی دادخواهی از قربانیان ان نزدیکتر کند. هم از اینرو با فاش شدن هر یک از آنها میبایستی از سوی اپوزیسیون به صحنه ای از افشاگری بیشتر و رسوایی آدم کشان حاکم تبدیل شود.

انگشت اتهام از سوی افکار عمومی به حاکمان نشانه رفته و آنها را به گوشه تدافعی میراند.رایزنی های سیاسی حول و حوش چرایی انتشار این سند بسیار بوده است. از جمله اینکه چرا این سند بیست و هشت سال پنهان مانده است؟ چه عواملی سیاسی و اجتماعی در انتشار آن دخالت داشته است؟ ارتباط افشای این سند با وضعیت منطقه کدام است؟ و….

هر کدام از این پرسش ها قابل تامل و تعمق هستند اما یک چیز را نباید فراموش کرد که میتوانست نوار مستند هنوزهم محرمانه و کنج پستوی بیت منتظری پنهان بماند. آیا می توان از هویدا شدن آن استقبال کرد؟

این سند بلحاظ زمانی در همان روزهائی تابستانی منتشر شد که کشتار زندانیان با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در سال ۶۷ جریان داشت. این نوار صوتی در شرایطی رو شد که نه جریان تمامیت خواه بلکه اعتدالیون و اصلاح طلبان دستگاه دولت و بخشا مجلس را در اختیار دارند و قطعا فضای تاثیرگذاری آن بیشتر است. بویژه اینکه با سکوت مرگبار رژیم درباره سرکوب ها و کشتار دهه شصت این مقطع زمانی برای نسل های جوانتر به یکی از مرموزترین دوره های تاریخی تبدیل شده است.

دهه شصت از آنجایی که بسیاری از نظریه پردازان سیاسی و فرهیختگان ادبی و هنری را بکام مرگ فرستاد را میتوان به دوره ای تاریخی گمشده توصیف کرد که مختصات آن اغلب از زبان حکومتیان تبلیغ و ترویج شده است.منابع مکتوب و شهادت های زندانیان سیاسی و تاریخ نگاران درباره این دهه اگر چه پرشمار اما ناکافی است. این نوار به استنادی کردن همه حوادث و وقایع سیاسی و روایات و خاطرات ثبت شده از جانب شاهدان عینی این دهه در زندانها یا بیرون از آن یاری رسانده و سندیت بیشتری می بخشد.

آنچه مسلم است تاثیرات این نوار هنوز ادامه خواهد داشت و منتشر کننده آن همانطور که از شواهد پیداست مورد مواخذه و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و شاکیان خصوصی ! وی در درجه اول جلادان زندان ها در آن مقطع زمانی خواهند بود. با علنی شدن این گفتگوی فوق سری میتوان گفت بخشی از اختلاف نظرها و ارزیابی های نظرمندان در اپوزیسیون مخالف رژیم نیز تعیین تکلیف شده است از جمله دلایل آغاز کشتار زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت و اینکه طرح کشتار عمومی از مدت ها پیش و از سوی احمد خمینی و جماران نشین های دیگر برنامه ریزی شده بود و هجوم نظامی سازمان مجاهدین از غرب کشور بهانه و ابزار شروع این جنایت بزرگ بوده است.

نگاهی به پیامدها و واکنش ها:

صادق لاریجانی: احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین بوده و قابل خدشه نیست. او همچنین به همراهی کنندگان با این فایل صوتی هشدار داده است

علی مطهری خواستار توضیح مقامات دربارۀ اعدام‌های سال ۶۷ شد: وی خواستار آن شده که ابراهیم رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند, توضیح بدهند و اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود

احمد منتظری، از سوی دادگاه ویژۀ روحانیت احضار و به افشای اسرار نظام متهم شد.

برخی از مسئولان سپاه پاسداران : احمد منتظری همانند پدرش “ساده لوح و بی تدبیر” و جاسوس سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان است.

احمد منتظری: اسناد بسیار دیگری از آیت الله حسینعلی منتظری به جا مانده که در جای امن محفوظ است و به مرور منتشر خواهند شد.

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور: آن فایل صوتی که سال‌ها پیش در جلسه خصوصی که بعضی از مسئولین قضایی پیش این آقا بودند را به رادیوهای بیگانه منتقل کردند و آن قداست و صلابت و جایگاه رفیع امام راحل را با عمل شنیع خود زیر سوال بردند و در مصاحبه‌ای می‌گویند اسناد بیشتری دارند و در آینده آن را منتشر می‌کنند.

محسن رضایی: امام عزیز پیش‌بینی کرده بود که پس از او به احمد آقا هجوم کنند و امروز بی‌بی‌سی، آل سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات به احمدآقا را شروع کرده‌اند.

سید حسن خمینی: کسانی که از امام بغض دارند تا آخر نیز خواهند داشت/ بازگو کردن سخنان دروغ چه فایده‌ای دارد؟

Sooren۰۰۱@yahoo.de

۱۷.۰۸.۲۰۱۶

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.