مرکز آمارﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری پائیز۱۳۹۲رامنتشرکرد

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

مرکز آمارﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری پائیز۱۳۹۲رامنتشرکرد

بنابه گزارش۱۰فروردین مرکزآمارایران،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۰ ﺳﺎﻟـﻪ و بیشتردر ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر ۳/۱۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ۵/۸ درﺻﺪ و در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ۳/۲۰ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪﻃﻮر یﮐﻪ ﻧﺮخﺑﯿﮑﺎری در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۷/۱۱ درﺻﺪ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ۹/۶ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ وبیشتر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻧﺮخﺑﯿﮑﺎری ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳/۱۰ درﺻﺪ ﺑدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، بیشترین ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ۲۴-۲۰ ﺳﺎﻟـﻪ ﺑﺎ ۸/۲۵ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﺎ ۸/۲۱ درﺻﺪ و در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ ۸/۴۶ درﺻﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.