برنامه ۳ روزه کنفرانس ، علیه سیاست های مرزی رژیم های اروپائی و مبارزه علیه کمپ های پناهندگی،مبارزه ضد نژاد پرستی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

فعالین جنبش No Border به همراه دیگر گروه های آلمانی و شهروندان ساکن در کمپ های پناهندگی و دیگر گروه های اجتماعی در برای برگزاری کنفرانس No Border Lasts Forever در شهر Frankfurt می باشند. اطلاعیه و فهرست برنامه ۳ روزه این کنفرانس در تاریخ ۲۱تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۴ در شهر فرانکفورت را جهت اطلاع و شرکت در این حرکت مبارزاتی علیه قانون های پناهندگی ،تحریکات نژاد پرستانه و راسیسم دولتی سرمایه داری و همینطور دربارهچشم انداز ها، پیروزی ها، استراتژی ها، چالش ها وشکست هاباشیوه ای ازهمبستگی به بحث بپردازیم.

جمعه ۲۱ فوریه ۲۰۱۴

ساعت ۱۷.۰۰ : شروع برنامه : بررسی در باره شبکه های مختلف گروه های ضد نژاد پرستی و ارتباطات فرا ملیتی ( بین المللی ).

ساعت ۱۹.۳۰ : نمایش اسلاید درباره تاریخ مبارزاتی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴

ساعت ۲۰.۰۰ :پنل افتتاحیه: تعدد و اتحاد دیدگاه ها در مبارزات اخیر پناهند گان و مهاجرین.

شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۴

ساعت ۱۰.۰۰ تا ۱۰.۴۵ : بازتابها و چشم اندازها

ساعت ۱۱.۰۰ تا ۱۳.۰۰ : آغاز بخش اول work shop( ورک شاپ ها ) با تم های مختلف :

۱ – حد و مرز آزادی شما با من چه می باشد؟ مبارزه ضد نژاد پرستی با مواضع گوناگون

۲ – مبارزات محلی پناهندگان،پناهندگان و مهاجرین بدون مدرک و ثبت نشده،فعالین در مرزها و مرکز اروپا.مسیر مهاجرت از طریق یونان بخش ۱.

۳- توقف دیپورت ( اخراج ) – از طریق انجام عملیات باز دارنده در فرود گاه ها و پشتیبانی فعال و مستمر از این حرکات.

۴ – بازتاب وضعیت بحرانی در کمپ های پناهندگی و بوجود آوردن انگیزه سیاسی برای حمایت از متقاضیان پناهندگی.

۵ – میان کویر و دریا: مبارزه برای آزادی حرکت در ترانزیت، Afrique-اروپا بخش ۱.

۶ – کشتن بی پناه ها و بی خانمان ها توسط NSU را فراموش نکنیم و دخالتگری بکنید و به بازمانده گان آنها یاری رسانیم.

۷ – مبارزه برای حق انسان دوستانه، ماندن. وضعیت خاص متقاضیان پناهندگی از یوگسلاوی سابق.

ساعت ۱۵.۰۰ تا ۱۷.۰۰ : بخش دوم work shop ( ورک شاپ ها ) :

۱ – مبارزه علیه کمپ های پناهندگی تا اتخاذ سیاست اجاره کردن.

۲ – شکاف دیگری در دیوار. خواسته ها و استراتژی های علیه سیاست های مرزی رژیم های اروپایی (Europäische Grenz regime)پس از موج اخیر مبارزات مهاجر ین و تراژدی Lampedusa.

۳ – علیهدوبلین ۳ و رژیم های اخراج کننده اروپایی

۴ – چگونه مبارزات محلی و فرا ملیتیبا هم ارتباط برقرار بکنند. به عنوان مثال آفریقا – اروپا، بخش ۲

۵ – „STOP Deportation Camp“ در شهر Eisenhüttenstadt در ماه اگوست / سپتامبر ۲۰۱۴

۶ – در تاریکیها: در دراز مدت ” تحمل کردن” و “تعهد به همکاری با تخلفات “

۷ – مبارزه غیر شهروندان – بازتاب های نظری و انگیزه های عملی

ساعت ۱۹.۰۰ تا ۲۱.۰۰ : پنل شب: کدام بحران؟ کدام مرز؟ چرا و چگونه مبارزات ضد نژاد پرستانه و مبارزه اجتماعی علیه ریاضت می توانند ارتباط برقرار بکنند.

یکشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۴

۱۰.۰۰تا ۱۲.۰۰ : بخش سوم work shop ( ورک شاپ ها )

۱ – کدامبحران؟کداممرز؟بحثدر موردتریبونشنبه شب.

۲ – شبکه های فرا ملیتی : تدارک و مقدمات برای همکاری بیشتر در آینده. مسیر مهاجرت از طریق یونان بخش ۲.

۳ – مقاومت فرا ملیتی علیه استخراج اورانیوم از معادن در Falea ( در کشور مالی )

۴ – مهاجرت از بلغارستان و رومانی: دخالتگری علیه استثمار و تبعیض نژادی

۵ – بسیج دست راستی ها علیه پناهندگان – آیا چپها متحد هستند؟

۶ – “مبارزه علیه راسیسم” ، “مبارزه علیه سکسیسم” : برای رهایی زنان

۷ – کاروان بین المللیبه بروکسل: همکاریفرا ملیتی

۸ – نژادپرستی علیهمسلمانان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۴.۰۰ جلسه پایانی کنفرانس

 توضییحی در باب کنفرانس  No Border Lasts Forever

21st-23rd of February 2014

دو سال پیش، آخرینکنفرانس No Border Lasts Forever درفرانکفورتبرگزار شد. طیدو سال گذشته درمبارزاتجاری ودر مبارزه ضدنژادپرستانهو جنبش مهاجرینخود سازمان داده شده، تغییرات زیادی صورت گرفته است .به ویژهقیامپناهندگان در اشکال متنوع مبارزاتی  با طرح هایقوی وفراملیتیحتیخارج از اروپاو همچنیندر آلمان روبرو بوده است.

پناهندگانازورزبورگبه برلینراهپیمایی کردند.برلین شاهد اشغال Oranienplatz برای
بیش از یک سال شد و منجر بهقرار گرفتنشرایط زندگیپناهندگان در آلمان در دستور کارسیاسی گردید. Lampedusa در هامبورگتنهاپلی نمی باشد کهجزیرهمدیترانه وبندرشمال شهر را به هم وصل کرده است، بلکه همچنینیک اتحادقویشهری بنا نهاده است. دربادن ورتمبرگیک گروه ازپناهندگان افغاناز مجارستان،با حرکات اعتراضی خود رژیم Dublin را زیر سوال بردند.تریبونال پناهندگاندر برلین،سیاست هایغیر انسانیسیستماتیکدولت آلمان علیه مهاجرینرا محکوم کرد. دربایرن، کمپیناعتصاب غذا،راه پیمایی ها واشغال،بسیاری از پناهندگان را در Residenzpflicht و  Asylbewerberleistungsgesetz به تحرک در آورد و در راستای گرفتن حق اقامت بسیج و سازماندهی کرد. در اردوگاه ها محل اقامت متقاضیان پناهندگی در سراسرآلمان،اعتراضاتخود سازمان یافتهو راهپیمایی ها با هدفدر همشکستن انزوای صورت گرفته و می گیرد. مقاومت علیه اخراج ( دیپورت) درحال پیشرفت و تقویتاست. پایداری جدید مبارزاتپناهندگانبهآلمانمحدود نمی شود،ایناعتراضات به دیگر شهرهای بزرگ اروپایی از آنجمله آمستردام و وین هم سرایت کرده است.در حالی کهیک سری شورش هاواعتصاب غذادربسیاری از زندانها در مرزهای اروپایی در جریان است،همزمان در Lampedusa تظاهرات علیهاثر انگشت ، در تونستظاهرات نشسته واعتراضجمعیعلیهنرده هادر Ceuta وMelilla. صورت میگیرد.در حال حاضر ما شاهدتراکم و تداوم فرا ملیتی مبارزه برایآزادی رفت و آمد می باشیم.

 هم زمان، ما باادامهبیرحمی رژیم های اروپایی در مرزهامواجه می باشیم که منجر به قتل و مصیبت می شود. علی رغمتوجه افکار عمومیبهتراژدیدر Lampedusa در اکتبرسال 2013،طرح هایی همچونتقویت Frontex واستقرارسیستم مدار بسته  EuroSUR به پیش برده می شود. در سراسر اروپا، ما شاهدافزایشتحرکاتنژادپرستانهوپوپولیستی  و تهدید بهبرگرداندنپیروزیمهمو دستاوردهایدهه های گذشته می باشیم.

ما، به نمایندگی از طرف گروه های ضد نژاد پرستی، پناهنده گان خود سازمان یافته ،گروه های مهاجر و شبکه های فراملیتی در ماه نوامبر جلسه ای برگزار کردیم، چون ما احساس می کنیم که با توجه به تحولات اخیر، نیاز به دوباره ساختن فضای سیاسی ارتباطات، بحث و همبستگی به منظور پیشبرد مبارزات ضد نژاد پرستی و به دست آوردن پتانسیل برای دادن پاسخ های دسته جمعی وجود دارد. مابحثسازنده ای رادر موردوحدت با توجه بهاحترام تعدد نظراتمان آغاز کردیم. مادرباره هدف مشترک مانو تاثیر گذاری بریکدیگر و تبادل نظرات انتقادی و پیشبرد و بهبود همکاری های فرا ملیتی در آینده به بحث پرداختیم. از این منظر، ما برگزاری یک کنفرانس ضد نژاد پرستی و  پناهندگان خود سازمان یافته و جنبش های مهاجرین به عنوان یک گام در دوباره ساختن فضایی که در آن ما می توانیم درباره چشم انداز ها، پیروزی ها، استراتژی ها، چالش ها و شکست ها با شیوه ای از همبستگی به بحث بپردازیم.

مابا این فراخوان شروع کرده ایم وهر کسی کهمی خواهدبخشی ازاین روند باشد را برای دخالتگری و شرکت دعوت می کنیم. برای تبدیل کردناین کنفرانس بهیک کنفرانسواقعی جنبش مابرای گفتگودر موردمحتوا،جهت وشکلکنفرانس دعوت می کنیم.

survey.antira.info or send the answers to survey@antira.info

گروه های که تاکنون این فراخوان را امضا کرده اند :

Activists from Asylumstrike Berlin, Lampedusa in Hamburg, The Voice Refugee Forum,

Caravan Munich, Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, no one is illegal Hanau,

Teachers on the street Mainz, Noborder Frankfurt, Action alliance against deportations

Rhine-Main, NoLager Bremen

برای حمایت از کنفرانس با این ایمیل تماس بگیرید.

conference@w2eu.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.