جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا
 
سیاسی

آﻟﻤﺎنی ﻫﺎ و اﻳﺮان

6 سال گذشته
514 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

almaniha iran 01
https://rangin-kaman.net/?p=10520

لینک کوتاه

QR Code For:  آﻟﻤﺎنی ﻫﺎ و اﻳﺮان

almaniha iran 01

«آﻟﻤﺎنی ﻫﺎ و اﻳﺮان – ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﻚ دوستی ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎم» از ﻣﻬﻢﺗﺮین آﺛﺎر علمی و ﭘﮋوهشی در زﻣﻴﻨﻪﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎسی، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دولتی و ﺑﺮرسی و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آرﺷﻴﻮﻫﺎی دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آرﺷﻴﻮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤان، آرﺷﻴﻮ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎﺻﺮ و آرﺷﻴﻮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺳﻴﺎسی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن برای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ، کمیت و ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻟﻤﺎن را از آﻏﺎز ﻫﻤﻜﺎری دو ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺗﺪاوم رﻳﺸﻪﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﻳﺎن آﺷﻜﺎر و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎمی ﺟﺮاﻳﻢ، ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺻﺪور ﺗﺮورﻳﺴﻢ از ﺳﻮی رژﻳﻢ ﻣﻼﻳﺎن ﻫﻤﻮاره ﺳﻜﻮت اﺧﺘﻴﺎر می ﻛﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮای درک و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺳﻜﻮت در روﻧﺪ روﻳﺪادﻫﺎیی ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳت.

ﻣﺎﺗﻴﺎس ﻛﻮﻧﺘسل دارای دکترای علوم سیاسی و ساکن ﻫﺎﻣﺒﻮرگ اﺳﺖ. او از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ مشاور ارﺷﺪ ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی آﻟﻤﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن این کشور بود. از ماتیاس کونتسل به عنوان کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه کتاب ها و مقالات کارشناسی بسیاری منتشر شده است که برخی از آنها برنده جوایز متعدد علمی در جهان شده اند.

کتاب «آلمانی ها و ایران» که توسط مایکل مبشری به فارسی ترجمه شده چندی پیش از سوی انتشارات فروغ (کلن) منتشر شد.

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما