احمدی نزاد ؛ رئیس جمهوری که عادت دارد سکته بدهد ( بخش دوم )

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

محمود خادمی

مثلثِ تغییر ؛ احمدی نژاد سوژه اصلی

در بخش قبلی مقاله به علت و منشاء اختلاف و دعوای باند های رژیم اشاره کرده و نوشتم که این اختلافات ذاتی نظام دینی است و ریشه در قانون اساسی دینی ؛ نظام دارد . همچنین به بحرانهای مرگبار گریبانگیر رژیم و ترس از آینده تیره و تار و وحشت از طغیان مردم بعنوان شرط های بیرونی تشدید و تسریع نزاع های درونی اشاره کردم و در آخر مقاله تأکید نمودم ؛ اپوزسیون و مخالفین رژیم تنها در صورتی می توانند از شکاف گسترده کنونی ــ که بحران مرگ و سرنگونی را نصیب رژیم کرده و در موعد انتخابات ؛ بحرانها بسیار هم شدیدتر می شود ــ در راستای سرنگونی رژیم استفاده کنند که ؛ شکاف و انشقاق را جدی و واقعی بدانند . اکنون ادامه مقاله

در سایه مناقشات اتمی و تحریم گسترده اقتصادیِ غرب و پیامدهای فلج کننده و زیانبار آن برای رژیم ــ تورم و گرانی سرسام آور که موجب فقر و نداری بیشتر مردم شده و نارضایتی را دامن میزند ــ و همچنین بدلیل ترس از آینده نظام و وحشت از شورش و طغیان مردم عاصی از نظام ؛ بسیاری از معادلاتِ گذشته در درون حاکمیت بهم ریخته و قبل از هر چیز اتحاد موقتی که در صفوف اصولگرایان برای بالا کشاندن احمدی نژاد ــ در انتخابات ۸۸ و بعد غلبه بر بحرانهای ناشی از قیام اعتراضی مردم بعد از انتخابات ــ بوجود آمده بود اکنون با شکست جدی مواجه گشته و صف بندیهای جدید در درون نیروهای اصولگرا بوجود آمده است .

با وضعیت جدیدِ پیش آمده و شدت گیری اختلافات میان باندهای اصولگرا ؛ روال کار معمول و ساز و کارهای رایج رژیم مختل شده و کار کرد روتین رژیم بهم خورده است . جایگاه و مشروعیت ارگانهای قانونی ؛ اصلی و با نفوذ ( مجلس ؛ قوه قضائیه ؛ ریاست جمهوری ؛ رهبری نظام و …… ) پیش از همه از طرف خود سران حکومت بزیر سئوال رفته است .

احمدی نژاد با بی محلی و بی اعتنائی به مجلس ؛ قوه قضائیه و رهبری کار و برنامه خود را پیش می برد و حرف خود را میزند ؛ مجلس و قوه قضائیه برای رئیس جمهور کشور پرونده ؛ مدرک و اتهام می سازند ؛ قوه قضائیه احمدی نژاد را تهدید به دستگیری و محاکمه میکند ؛ احمدی نژاد برای ولی فقیه و حکم حکومتی اش تره هم خورد نمی کند ؛ جلسات سخنرانی و توطئه چینی علیه یکدیگر هر روز و شب در جریان است ؛ باندها و دستجات رژیم هر روز اسناد و مدارک جدیدی از فساد و دزدی علیه یکدیگر افشاء می کنند و ……

این اختلافات در شرایطی هر روز شدت و دامنه گسترده تری بخود میگیرد ــ و ممکن است بیکی از خونین ترین درگیریهای تاریخ حیات نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود ــ که متأسفانه یک آلترناتیو گستردهِ ملی و دمکراتیک برای تأثیر گذاری بر شرایط و استفاده از وضعیت موجود ؛ در صحنه کشور حضور ندارد و از آلترناتیوهای رنگارنگ خارج کشوری هم در این شرایط حساس کاری ساخته نیست ؛ که اگر چنین آلترناتیوی در صحنه حضور میداشت ؛ میتوانست در این زمینه مساعد به سازمان اصلی نبرد برای سرنگونی رژیم تبدیل شود .

در کنار بی عملی اپوزسیون و مخالفین برای بهره برداری از شرایط ؛ باندهای قدرت برای نجات از این وضعیت بحرانی به تکاپو افتاده اند . اوضاع بحرانی و چشم انداز تبره و تار نظام و ترس از قیام و سرنگونی ؛ سردمداران و جناحهای رژیم را به چاره جوئی و تغییر مجبور ساخته است . انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در حالیکه خود از عوامل تشدید کننده نزاعها میباشد در عین حال ؛ میتواند برای باندهای رژیم بستر ساز تغییر نیز باشد .

محملهای مادی تشدید اختلافات این بار نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ؛ نحوه برگزاری انتخابات و ساز و کارهای بکارگرفته شده برای برگزاری انتخابات میباشد که مورد توافق و اعتماد طرفین دعوا نمی باشد زیرا :

یکم ــ باند احمدی نژاد و دار و دسته اصلاح طلبان ( خاتمی و رفسنجانی ) ؛ به دخالت و جانبداری شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت کاندیداها اعتراض دارند و آن را مغرضانه ــ علیه باند خود ــ و جانبدارانه ــ برای باند رقیب ــ میدانند . این عامل می تواند بیکی از عرصه های جنگ و دعوا بین باندها تبدیل گردد.

دوم ــ امور اجرائی انتخابات ــ که اکنون قوانین مربوط به آن در مجلس در حال بررسی است ــ بر اساس روال سابق زیر نظر وزارت کشور برگزار می شود ؛ یعنی ارگان برگزار کننده انتخابات وابسته به باند احمدی نژاد می باشد . اصولگرایان وابسته با باند ولی فقیه از دو سال مانده به انتخابات همواره احمدی نژاد را متهم کرده اند که برای تأثیر گذاری و تقلب در انتخابات ؛ وی مشغول به مهره چینی و جابجائی نفرات می باشد .

احمدی نژاد در واکنش به طرح ” اصلاح قانون انتخابات ” که ــ برای کوتاه کردن دست باند احمدی نژاد در دخالت های انتخاباتی ــ در دستور کار مجلس قرار دارد گفته است : نمایندگانی که سوگند خوردند خلاف قانون عمل نکنند ؛ نباید پول ؛ هزینه و وقت مردم را برای تصویب قانونی مغایر قانون اساسی صرف کنند . انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقاد یک گروهی محدود شود ؛ درست نیست و این مغایر با روح قانون اساسی است . بعضی ها فکر می کنند اگر مردم را محدود کنند ؛ خودشان سر جایشان میمانند ؛ اما اینطور نیست .

احمد خاتمی امام جمعه تهران : موضوع احمدی نژاد بدون ” مشائی ” ــ کاندیدای احتمالی احمدی نژاد برای ریاست جمهوری ــ اصلی ترین موضوع روز اصولگرایان است و بشدت دنبال می شود .

امّا طرفین این جنگ و دعواها چه کسانی هستند ؟ ویژگی و اهداف هر یک چه میباشد ؟ موضوع بخش دوم مقاله حاضر میباشد .

مثلث اختلافات و تغییر :

۱ ) احمدی نژاد ؛ سوژه اصلی :احمدی نژاد که بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به ویترین اصلی نارضایتی های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده بود ؛ مدتی بعد از انتخابات چهره عوض کرده و در لباس اپوزسیون داخلی نظامِ ولایت فقیه ظاهر و میرود که بتدریج سنگرهای اصلاح طلبان را فتح نماید !! بنابراین وی سوژه اصلی و شماره ۱ هر سناریوی احتمالی و در عین حال میداندار هر نزاع و حادثه ای در مسیر انتخابات خواهد بود . چهره ای که نه تنها بسادگی حذف شدنی نیست بلکه حادثه آفرین و خطرناک برای بقا و ادامه نظام در وضعیت فعلی اش می باشد .

احمدی نژاد در همان دور اول ریاست جمهوری اش ؛ کارنامه نظام در سالهای قبل از ریاست جمهوری خودش را زیر سئوال برد و بر خلاف رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان که از آن دوران تحت عنوان ” دوران طلائی امام ” یاد میکنند ؛ از همه مسئولان ان دوره انتقاد کرده و آنان را لجن مال نمود . و در ادامه و بخصوص از دور دوم ریاست جمهوری اش نشان داد که به جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام اسلام گرا ؛ اعتقادی ندارد . همچنین نشان داد که به نهاد روحانیت و اجرای احکام شریعت باور ندارد ؛ برای ولی فقیه بعنوان نایب امام زمان ؛ مقام و منزلتی قائل نیست و ….. .

اکنون دیگر همه باندهای نظام به این بی اعتقادی احمدی نژاد به دستگاه مذهبی ؛ روحانیت و ولی فقیه اذعان دارند . در زیر نمونه هائی از اظهارات مقامات هر دو باند ارائه می شود .

محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد در دولت اول احمدی نژاد : اینها ( اشاره به باند احمدی نژاد ) در طول یک مسافرت گاهی یک رکعت نماز هم نمی خواندند .

روزنامه رسالت : بر خلاف تصور پیشین مبنی بر اینکه احمدی نژاد اولین کسی است که در مسیر احیای دولت اسلامی گام بر میدارد ؛ دولت او با آرمانها و اهداف اسلام عزیز فاصله دارد و حتی در برخی از مواضع دچار انحرافاتی شده است .

عبدالله نمازی امام جمعه کاشان با اشاره به طغیان های احمدی نزاد علیه ولی فقیه میگوید : کسی که کلام فقیه عادل ( ولی فقیه ) را سبک شمارد ؛ حکم امام معصوم را رد کرده است ؛ چرا که اختیارات رهبری از سوی خدا تفویض شده است .

اتهام اصول گرایان بدیدگاههای احمدی نژاد نه تنها هیچوقت توسط وی و یاران اش نفی نشده بلکه با تکرار مواضع خود علیه روحانیت و ولی فقیه ؛ آنرا نیز تائید کرده اند . اسفندیار رحیم مشائی مرشد و مراد احمدی نژاد : دوران اسلام گرائی بپایان رسیده ؛ اسلام هست امّا دوره اش بپایان رسیده است. و در مطلب دیگری مشائی می گوید : روند تحولات این نیست که بشریت مسلمان شود تا به حقانیت برسد . بشر سرعتش بالا رفته و فهمش نیز به حقایق میرسد و دیگر لازم نیست برای رسیدن به حقیقت پوسته اسلام را طی کند . ….. یعنی بشریت دارد بیک عصاره اصلی میرسد که در این عصاره یک فهم بزرگ قرار دارد .

احمدی نژاد در سخنانی در سمینار ” قوه مجریه در قانون اساسی ” می گوید : تنها مقامی که در کشور نماد شکل گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می کنند ؛ رئیس جمهور است ــ یعنی ولی فقیه نفر اول نیست ــ .

احمدی نژاد آشکار در این سخنان ؛ بسیاری از تابوها و خط قرمزهای نظام را در هم شکسته و علنا” موقعیت خود را از ولی فقیه ــ خامنه ای ــ که منتخب مردم نیست فراتر قرار میدهد و در این جلسه از لزوم تغییر قانون اساسی سخن می گوید ؛ اظهاراتی که اصلاح طلبان حتی در اوج اقتدار شان هم از بیان آن هراس داشتند . یعنی احمدی نژاد علیرغم اعتقادات خرافی امام زمانی ؛ نامه انداختن در چاه جمکران ؛ بشقاب گذاشتن برای امام زمان موقع غذا خوردن و ……. در این زمینه بسیار جلوتر از اصلاح طلبان ؛ پرچم بی اعتقادی به حکومت دینی و بعبارتی نوعی از سکولاریزم را در درون نظام به دست گرفته است .

اوجگیری مخالفت اصلاح طلبان با احمدی نژاد ــ در این روزها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ــ نیز به همین مسئله بر میگردد . احمدی نژاد با رو در رو قرار گرفتن با ولی فقیه و دستگاه دینی و …… زیر پای اصلاح طلبان را خالی کرده است . و اینکه اصلاح طلبان بخاطر اعتقاد به ولی فقیه ؛ برای ورود به انتخابات مجبور به التماس و استغاثه بدرگاه ولی فقیه میباشند ؛ خود بخود مواضع احمدی نژاد را تقویت میکند . زیرا در میان باندهای رژیم امروز کسی می تواند تا حدودی روی رأی مردم حساب کند که حسابهای خود را از ولی فقیه جدا کرده باشد .

البته روشن است که احمدی نژاد همواره از عقاید خرافی اش در باره امام زمان هم ؛ هدفی جز دور زدن و نفی ولی فقیه را نداشته است . بی اعتقادی به ولی فقیه شاید عاملی بوده است که باعث شده ؛ احمدی نژاد بسیار با جربزه تر از خاتمی و سایر اصلاح طلبان در برابر خامنه ای ایستاده است . یاین اعتبار شاید هم مشکل واقعی میان اصلاح طلبان و احمدی نژاد ؛ در اختلاف ایدئولوژیک ــ یعنی بی اعتقادی احمدی نژاد به ولی فقیه و حکومت دینی ــ ریشه داشته باشد .

بهر حال اکنون احمدی نژاد در نبرد سهم خواهی از قدرت و ثروت با اتکا به سازماندهی بخشی از سپاه ــ اقشار میانی و افرادی که از پرتو ریاست جمهوری وی دستی فراخ در شریان اقتصادی کشور یافته اند ــ ؛ حمایت قشر فرو دست و حاشیه نشین در شهرهای ایران ــ که به کمک های نقدی و جنسی رئیس جمهور چشم دوخته اند ــ و همچنین بخشی از مردم و جوانان تکنوکراتی که با شعارها و برنامه های ملی گرایانه وی موافق اند ؛ و ار تضعیف حضور روحانیت و اسلام گرائی در زندگی روزمره مردم و طرفداری از شعارهای آزادی پوشش و تلاش برای رفع تحریم اقتصادی از طریق دوستی با غرب و ….. استقبال می کنند ؛ حساب کرده است .

احمدی نژاد در خطابه هائی به خامنه ای و سر دمداران جناح وی ؛ آنان را به ” اجرای کامل قانون اساسی ” و بررسی ” نحوه اجرای کامل اصول قانون اساسی ” و ” رعایت حقوق اساسی ملت ” هشدار میدهد و خود را در پیگیری انجام این کارها مصمم اعلام می کند .

احمدی نژاد در نامه علنی به رئیس قوه قضائیه می نویسد : در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم را داده ام ؛ بخصوص در جلسه مورخ ۴ /۴ /۹۱ مسئولین قضائی در مشهد مقدس ؛ نگرانی خود را در باره اهتمام کلی قوه قضائیه به تأمین رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول ۲ و ۳ و ۶ و ۹ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به صراحت اعلام نمودم .

در مورد تغییر قانون اساسی در ” همایش ملی قوه مجریه ” میگوید : ….. البته این به معنای کامل بودن قانون نیست ؛ چرا که ما نیز معتقدیم قانون بر اثر گذشت زمان نیاز به اصلاحاتی دارد و وحی منزل نیست . بهر حال اکنون احمدی نژاد در مقام یک مدافع حقوق و آزادیهای مردم ؛ حامی حکومت قانون ؛ طرفدار برخورداری مردم از انتخابات آزاد ؛ مدافع ایرانیت و ارزش ها و سنن ملی ؛ مخالف سلطه روحانیون بر مردم و کشور و ….. به سخن در آمده است .

اما تغییر فرصت طلبانه مواضع احمدی نژاد و تشدید نمایش مخالفت در مقابل باند ولی فقیه در آستانه انتخابات و پایان دوران ریاست جمهوری در بستر فشار و برنامه ریزی اصولگرایان طرفداران خامنه ای برای حذف وی و یارانش از قدرت صورت گرفته و هیچ صبغه ملی ؛ میهنی و آزادیخواهانه ندارد . ضمن اینکه احمدی نژاد چون دیگر سران رژیم از بروز یک انفجار اجتماعی و پاسخگوئی به مردم در آینده وحشت دارد . علاوه بر آن :

یکم ــ احمدی نژاد با تمرد و طغیان علیه ولی فقیه و سرپیچی و امتناع از دستورات وی می خواهد نشان دهد که وی فصل الخطاب نیست ؛ و با تحقیر و بی اعتنائی خود ؛ از نقش وی در حفظ ساختار قدرت ؛ برای نبرد نهائی بکاهد .

بهمین خاطر علیرغم تکرار و تذکرهای دائمی ولی فقیه ؛ احمدی نژاد او را جدی نمی گیرد . رویه و رفتار احمدی نژاد در برابر ولی فقیه باعث شده که ؛ دیگر سران و مسئولین نظام نیز به دستورات و توصیه های ولی فقیه وقعی نمی گذارند . این امر باعث شده که دیگر با ساز و کارها و شیوه های رایج و تا کنونی ؛ نتوان بحرانهای گریبانگیر نظام را حل و فصل نمود .

امروزه دیگر تردیدها نسبت به اقتدار و توانائی های ولی فقیه بقدری گسترده شده است که سایت رسمی ولی فقیه مجبور شده است ؛ با ابلاغ دستورالعملی با این وضعیت مقابله کند . در این ابلاغیه نوشته شده است : هیچ کس حق ندارد به بهانه اینکه فرمان رهبری اشتباه است و یا ممکن است اشتباه باشد از اطاعت از آن شانه خالی کند .

دوم ــ احمدی نژاد با رویاروئی با خامنه ای و دیگر نهادهای قدرت و سایر افراد وابسته به خامنه ای ؛ بشکلی میخواهد دامان خود را از آلودگیها و تباهی های بوجود آمده ــ در دوران ریاست جمهوری اش ؛ بویژه حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ــ پاک و مبرا جلوه دهد و خود را بعنوان کسی که با اقتدار گرائی ولی فقیه و فساد و تباهی دستگاه دینی مخالف بوده و هست جا بزند . و به نوعی نقش مخالف باقیمانده در قدرت را بازی کند تا رأی و نظر تعدادی از مخالفین و معترضین استبداد دینی را بخود جلب نماید .

بهر حال احمدی نژاد و یارانش از شرایط بحرانی کشور و اوضاع فلاکت بار اقتصادی و نارضایتی های عمومی برای ایجاد یک رو در روئی و تصفیه حساب نهائی با ولی فقیه بهره گرفته اند . همچنین وی با تکیه بر آنچه که از ولی فقیه زیر بغل دارد ؛ شرایطی ایجاد کرده است که تاکنون توانسته است دوام بیاورد و خواسته های خود را پیش ببرد .

افسوس که احمدی نژاد نماد بی کفایتی نظام و فساد و تباهی ولی فقیه است ؛ بی ریشه و امّا خود شیفته ؛ خود کامه ای بی پرنسیب و شدیدا” دروغگو است و نمیتوان و نباید حرکات و حرفهای او را جدی گرفت و گر نه حرفهائی که وی و یارانش علیه ولی فقیه ؛ مجلس گوش بفرمان و قوه قضائیه نظام میزند تأثیرات بسیار گسترده تری از افشاگریهای اپوزسیون و هر افشاگری دیگر مخالفین رژیم داشته و دارد .

اسدالله بادامچیان : افراد ؛ گروههای مسئله دار و جریان انحرافی ( باند احمدی نژاد ) قصد دارند وارد فضای انتخاباتی شوند و شاید استکبار جهانی نیز از آنها استفاده کنند و فضای انتخابات را بسمت تخریب چهره های معتمد و حرمت شکنی پیش ببرد ( وحشت سران رژیم را از پرونده های زیر بغل احمدی نژاد نشان میدهد ) .

بهر حال اگر چه بعید است ؛ ولی اگر باند احمدی نژاد در انتخابات موفق شود !!! ؛ دامنه تغییرات مورد نظرش ــ بر خلاف تغییرات ادعائی اصلاح طلبان ــ بسیار وسیع و گسترده خواهد بود و قطعا” چارچوب های نظام را پشت سر خواهد گذاشت و سمت گیری نهائی تغییرات وی ؛ حاکمیت یک دیکتاتوری سکولار و غیر دینی است . وی میخواهد این پروژه را با تکیه به اهرم های ملی و سوء استفاده از ارزش ها و سنن ملی و کاستن از فشارهای اجتماعی و افزایش تدریجی آزادیهای فردی و برقراری رابطه عادی با غرب و امریکا و ….. پیش ببرد .

امّا از مشکلات جدی پروژه وی این است که ؛ احمدی نژاد بخاطر سوابق نا مطلوب داخلی و خارجی ــ و مشارکت در همه فسادها ؛ جنایات و جنگ افروزیها در گذشتهِ رژیم ــ بدترین نفر برای پیش بردن چنین سناریوئی است . درست بهمین خاطر ؛ ممکن است پیش برد چنین سناریوئی بدلیل نارضایتی مردم از کلیت رژیم و شرایط مساعد ــ جداگانه در این باره توضیح میدهم ــ برای دخالت و به صحنه آمدن عنصر اجتماعی ؛ این سناریو به سناریوی سرنگونی رژیم تبدیل شود . یعنی با شدت گیری منازعات انتخاباتی ؛ کنترل شرایط از دست رژیم خارج شده و جابجائی سناریو صورت گیرد .

اگر چه باند اصولگرایان وابسته به ولی فقیه در مجلس و قوه قضائیه بارها خطر جریان انحرافی را گوشزد کرده اند و آنرا خطری بالاتر از فتنه ــ اصلاح طلبان ــ اعلام کرده اند و اگر چه ؛ سایت تابناک ــ محسن رضائی ــ و منصور امانی مداح سرشناس اصولگرایان ؛ احمدی نژاد را به زندان تهدید کرده اند ؛ اما روشن است که ولی فقیه و نظام دینی باین سادگیها از شر احمدی نژاد و پرونده های زیر بغل اش رها نخواهند شد . ضمن آنکه بعید است سردمداران نظام در اوضاع بحرانی و ملتهب کنونی تا قبل از انتخایات ریاست جمهوری در رابطه با احمدی نژاد دست به اقدام خطرناکی بزنند .

تابناک سایت وابسته به محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت خطاب به احمدی نژاد : برای رفتن به زندان عجله نکن .

منصور امانی مداح اصولگرایان خطاب به احمدی نژاد : با هم به زندان می رویم .

بهر حال دو دوره حکومت در جمهوری اسلامی به احمدی نژاد نشان داده است که بدون اقتدار تام و تمام اجرائی که مستلزم تسویه حساب با ولی فقیه و کوتاه کردن دست روحانیت و ارگانهای وابسته به آنها در قدرت است ؛ نمی تواند گامی در راستای پروژه اش ؛ برای حل بن بست های داخلی و خارجی بر دارد . بنابراین مصمم است با نشانه رفتن اتوریته روحانیت و ولی فقیه و با به چالش کشیدن قدرت آنان ؛ راه را برای تبدیل شدن باند خود به یگانه قدرت بلامنازع در درون رژیم هموار کند شاید راه گریزی برای نجات از بن بسته های نظام بیابد . ……. ادامه دارد

محمود خادمی ــ ۲۲.۰۱.۲۰۱۳

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.