اطلاعیه اتحاد عشایر و اقوام جنوب ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اطلاعیه اتحاد عشایر و اقوام جنوب ایران

اعلامیه ای از طرف حزب دموکرات کردستان و کومله منتشر شده که در آن مسائلی گنجانده شده ،نشان از تفرقه و جدایی طلبی منعکس است .ما اتحاد عشایر و اقوام جنوب ایران لازم میدانیم به عنوان یکی از اقوام تشکیل دهنده ایران مواضع خود را در قبال اینگونه مسائل صریح اعلام داشته ، موضع خود را برای آگاهی دیگر تشکل های قومی و سیاسی و کلا مردمان ایران مشخص کنیم.
ما معتقدیم که مجموعه ای که به نام ایران شناخته شده است ، تشکیل شده از اقوام و مردمان مختلفی که در طی قرن ها با میل و اراده و نیازهای گوناگون خود گرد هم آمده، تشکیل دهنده کشوری به نام ایران شده اند.این اقوام در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود چه در دوران صلح و چه در دوران های هجوم ملل دیگر هیچگاه درگیر مبارزات بر علیه یکدیگر نشده بلکه همیشه به دید متحد و خودی و نیازهای متقابل در کنار هم برای دفع هجوم ملل بیگانه ایستاده و یکپارچگی کل سرزمینهای خود را حفظ و به قول معروف ، “دفع شر کرده اند”.در این چند هزاره هیچگاه درگیری قومی بین این اقوام رخ نداده و همه با احترام و نیاز متقابل در کنار هم و با هم زیسته اند.

ستم، درگیری و جنگ همیشه بین دیکتاتورها و حکومت های مرکزخواه و یا ملل مهاجم مانند مقدونی ها ، مغول ها،تیموریان و یا اعراب مهاجم و یا استعمارگران بریتانیا و روس با این اقوام بوده است و در تمام این فراز و نشیب و درگیریهای خانمان برانداز تمام این اقوام متحد در کنار هم ایستاده و هیچگاه حتی زمزمه جدایی از هم را تاریخ به یاد ندارد (جز جدا کردن به زور و اسلحه هرات از طرف انگلیس و آذربایجان از طرف استعمارگران روس).اینکه امروز تعدادی افراد یا گروههای غرض ورز یا نا آگاه ستم بر این اقوام را،ستم فارس بر دیگر اقوام نامیده و می نامند تحریف مشخص تاریخ و واقعیات است.فارس یا فارسی زبان رسمی گفتمان بین این اقوام بوده و است و قومی به نام فارس در ایران وجود ندارد از آن گذشته زبان ستمگر نیست ، همانگونه که زبان انگلیسی استعمارگر نبوده بلکه وسیله گفتمان استعمارگران بریتانیایی بوده است.ستم به اقوام ایرانی ، ستم دیکتاتورهای حاکم بر این اقوام بوده و هست و هر یک از اقوام که بیشتر برای احقاق حقوق از دست رفته خود مبارزه میکرده و یا میکند بیشترین سهم سرکوب از طرف دیکتاتور نصیبش میشود.

اعلامیه حزب دموکرات و کومله نه تنها باری از مبارزات مردمان ایران نمیکاهد بلکه با تحریف واقعیات باری بر آن می افزاید و مبارزات را بر علیه جمهوری اسلامی منحرف کرده ،نفاق و چند دستگی و پریشانی در درون جبهه مبارزان برانداز جمهوری اسلامی به وجود آورده ، ترس از جدایی و از هم پاشیدگی ایران را در جامعه توسعه داده و عملا تنها به سود جمهوری اسلامی میباشد و مردم را به فکر واداشته که در صورت نابودی جمهوری اسلامی ایران به سوی تجزیه و از هم پاشیدگی گام برخواهد داشت.به همین دلیل این اعلامیه ما را وادار به اعلام مواضع مشخص خود به عنوان یکی از اقوام تشکیل دهنده ایران در قبال مردم و دیگر اقوام ایرانی کرده است.

ما اتحاد عشایر و اقوام جنوب ایران اعلام میداریم که ایران تشکیل شده از مجموعه اقوامی که با داشتن خصوصیات فرهنگی قومی و اجتماعی و تاریخی مختلف ، دارای خصوصیات فرهنگی ، قومی ، اجتماعی مشترک و همگونی بوده که در طول تاریخ چند هزارساله با اتحاد خود ، مجموعه اجتماعی و جغرافیایی به نام ایران را بنا نهاده اند.ایران کشوری است که با وجود آنکه ساکنان آن از نظر نژادی ، فرهنگی و دینی مختلف بوده ، به عنوان خانه مشترک همیشه در تهاجمات ملل بیگانه ساکنان آن ، از هم و سرزمینشان دفاع کرده و در عین حال هر کدام از ساکنین این سرزمین در مورد مسائل داخلی متکی به خویش بوده اند.این یک واقعیت عمیق تاریخی ایران است.که با یک نگاه گذرا میتوان آنرا دید.مجموعه ایران تشکیل شده از اقوام مختلف و نه یکی قوم و دیگری ملت و یا ملل و همه وظیفه ای مشترک و سهمی مساوی در قبال این سرزمین دارند.ستم بر این اقوام ستم دیکتاتورهای خودکامه بر تمام آنها بوده و ستم فارس بر دیگر اقوام ساخته و پرداخته عده ای غرض ورز و یا نا آگاه به تاریخ ما میباشد.دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن و ندیده گرفتن خواست و حقوق این اقوام همه را بدن در نظر گرفتن قومیتش یکسان سرکوب کرده ومیکند.برای جمهوری اسلامی کرد بودن ، لر و یا آذری بودن مطرح نیست بلکه اطاعت و تسلیم بر مواضع جمهوری اسلامی مد نظر آنها میباشد و هرآنکه بیشتر بر علیه این نظام ایستادگی و طلب حقوق پایمال شده خود کند بیشتر سرکوب شده نه اینکه از چه قوم ویا طایفه میباشد.

ما معتقدیم که تنها راه نجات مردمان ایران نفی کامل جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی بر پایه و مبنای تعلامیه جهانی حقوق بشر و فدرالیسم و تقسیم قدرت به عنوان تنها راه تضمین دموکراسی که هدف تمام اقوام ایرانی است میباشد.

ما معتقدیم که ایران تشکیل شده از اقوام مختلف و واژه ملل یا ملت متعلق به جمع این اقوام که تشکیل دهنده ملت ایران است میباشد و ملت کرد و یا ملت بلوچ و غیره واژه ای تفرقه برانداز و غیر واقعی بوده ،نشان از دوری و جدایی اقوام ایرانی دارد.

اعتقاد ما بر این است که در صورتی ایران فردا ایرانی یکپارچه ، متحد و پویا خواهد بود که اقوام تشکیل دهنده آن به تمام حقوق پایمال شده خود دست یافته در عمل حاکم بر سرنوشت خود باشند و این تنها بدان معنی است که وظایف حکومت فدرال مرکزی و وظایف حکومتهای منطقه ای شفاف و روشن ، در کنار و با هم عملی شوند و در آن صورت است که هیچ منطقی برای جدایی و پراکندگی به کار نخواهد آمد و فقط منطق یکپارچگی حاکم خواهد بود.ما معتقدیم که فقط با اتحاد تمام اقوام ایرانی و سازمانهای معتقد بر براندازی جمهوری اسلامی و بدست توانای ما ایرانیان سرنگونی و نفی کامل جمهوری اسلامی امکان پذیر است.در صورتی که ما تمام اقوام ایرانی دست به دست هم داده برای برقراری دموکراسی و احقاق کامل حقوق این اقوام به پا خیزیم نه تنها هیچ دلیلی بر جدایی و تجزیه ایران وجود نخواهد داشت بلکه در یک ایران دموکرات ، آزاد و فدرال استحکام و یکپارچگی ایران تضمین ابدی خواهد یافت.پویایی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران در گرو حفظ تمامیت ارضی ایران فدرال خواهد بود.

ما به عنوان یکی از اقوام تشکیل دهنده ایران دست دوستی به طرف حزب دموکرات و کومله ایران و دیگر تشکل های اقوام ایرانی دراز کرده خواستا ر آنیم که بیایید با این معیار و خواست که در صورت برقراری دموکراسی و تضمین این دموکراسی که فدرالیسم و تقسیم قدرت است با دیگر سازمانها و تشکل های ایرانی خواستار براندازی جمهوری اسلامی متحد شده در راه نفی کامل این جمهوری آزادی ستیز بکوشیم.به گمان ما این تنها راه باز کردن گره کور مبارزات همه گیر مردم ایران میباشد.

اگر معتقدید که ایران فردا باید بر پایه

۱.نفی کامل جمهوری اسلامی

۲. جدایی دین و باورهای مذهبی از حکومت در ضمن احترام به تمام ادیان

۳. برقراری دموکراسی بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر (برابری زن و مرد ، آزادی احزاب و مطبوعات و غیره و غیره اعلام شده در این منشور)

۴.تقسیم قدرت و به رسمیت شناختن حقوق اقوام تشکیل دهنده ایران ( فدرالیسم)

۵.رفراندم برای تعیین شکل حکومت آینده (مشروطه یا جمهوری)

۶.حفظ تمامیت ارضی ایران

دست دوستی و آغوش ما باز برای همکاری و همسنگری در حال و آینده با شماست.ما شما و دیگر تشکل های ایرانی معتقد بر براندازی این جمهوری را دعوت به همکاری و همیاری میکنیم.باشد که در یک جبهه مشترک آرزوی قلبی تمام ما ایرانیان در برقراری آزادی ، دموکراسی و تقسیم قدرت که ضامن تمامیت ارضی ایران است بدست توانای مردمان ایران عملی گردد.

با درود بر همه آزاد اندیشان

پرویز ضرغامی سخنگوی اتحاد عشایر و اقوام جنوب ایران

به گمان ما حقوق حکومت فدرال مرکزی ایران آینده عبارت است از :

۱.سیاست خارجی کشور

۲.سیستم پولی و کلان اقتصاد کشور

۳.ارتش و نیروهای مسلح برای حفظ تمامیت ارضی

۴.کان ها و معادن کشور مانند : نفت ، گاز و غیره…

۵.طرح برنامه ریزی دراز مدت اقتصاد ، آموزش و پرورش و بهداشت کشور

دیگر امور داخلی ، متعلق به فدرالهای هر منطقه میباشد.

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.