کاندیدای اکولوژیست های فرانسه برای ریاست جمهوری

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

نامزدی "اوا ژولی" در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
جهان ما بیش از پیش به اکولوژی نیازمند است و اکولوژیست ها پروژه های بزرگی برای فرانسه وجهان دارند. امروز در پارلمان اروپا مبارزات اکولوژیست ها اجازه داده تا تلاش توانمندی برعلیه تخریب جنگل ها و آلودگی های صنعتی و جلوگیری از ورود محصولات "او ژ ام" دربازار در جریان باشد وبعلاوه با توجه به افزایش گرمای زمین با حمایت وپشتکار اکولوژیست ها فعالیت گسترده ای در گیر است تا گازهای گلخانه برای سال ۲۰۲۰ بمیزان ۲۰ درصد کاهش داشته باشد.

اکولوژیست ها در آلمان رشد بسیار زیادی کرده وامروز دومین نیروی سیاسی گشته اند. در فرانسه نیزدر سالهای اخیر حضور آنان در میدان مبارزات سیاسی بسیار چشمگیر گشته است. در فرانسه از سی سال پیش اکولوژیست ها در کارزار انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند، زیرا بهترین موقع جهت ارائه برنامه وسیاست به جامعه است وبعلاوه قصد طرفداران محیط زیست مداخله در قدرت سیاسی و بدست گرفتن مسئولیت ها برای زمامداری است. بحران جهانی زیست محیطی و بحران افزایش گرمایش زمین و تخریب وآلودگی ناشی از فعالیت انسانی و صنعتی واقتصادی، تلاش سنگین وبیسابقه وهمه جانبه ای را می طلبد وباین جهت اکولوژیست آگاهند که نیروهای سیاسی دیگر حساسیت لازم را نداشته وندارند واغلب، چه راست وچه چپ، با بینش مولد گرا میباشند. برنامه اکولوژیست ها برنامه سیاسی برای تغییر است. این برنامه از طریق آگاه سازی وآموزش شهروندان واز طریق یک مبارزه مداوم سیاسی میسراست. سی سال پیش نیروهای راست وچپ سنتی، مبارزه و پروژه اکولوژیست های فرانسه رابه تمسخر میگرفتند، ولی امروز همه ادعا دارند که به اکولوژی توجه جدی دارند وبمحض تصمیم گیری و سیاست های عملی وقاطع متاسفانه ادعا ها فراموش میگردند. تلاش اکولوژیست ها نشان داد که در نقد جامعه پیشرو بوده وبه مسائل اساسی جهان ما توجه میکنند. آنان سی سال پیش کوچک بودند ولی امروز یک نیروی برجسته سیاسی در فرانسه بشمار میایند. در انتخابات منطقه ای اخیر طرفداران محیط زیست، حزب "اروپای اکولوژی- سبزها"، با کسب ۱۶ درصد آراء به دومین نیروی چپ فرانسه تبدیل شدند. کمونیست ها بدنبال سقوط شوروی کم کم نفوذ واعتبار خودرا از دست داده اند، سوسیال دمکراسی  اگرچه هنوز نیروی کمی اصلی  جناح چپ بشمار میاید، ولی در آغاز یک روند نزولی بوده و حزب سوسیالیست بمثابه یک نیروی سیاسی باتوجه بمسائل حاد جهانی امروز فاقد یک درک پیشرو میباشد.
درسال ۲۰۱۲ در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری است و جامعه بیلان کار نیکلا سارکوزی را به قضاوت میکشد. همه احزاب خود را برای این کارزارآماده میکنند. برخی احزاب بانتخابات درونی دست میزنند تا کاندیدای خود را برای این انتخابات مشخص کنند. نزد اکولوژیست ها، بدنبال یکسال مبارزات انتخاباتی درون حزبی، خانم "اوا  ژولی" با ۵۸ درصد پیروز شد. تعیین این کاندیدا، ما سبز های اکولوژیست را برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مهیا ساخت. "اوا ژولی" که فرانسوی نروژی تبار است وقاضی  برجسته دادگستری فرانسه میباشد، دارای مبارزات چشمگیری علیه فساد مالی سیاسی در فرانسه ودر سطح بین المللی بوده وبعنوان یک قاضی با تهور، افراد سیاسی مهمی را به پای میز محاکمه کشاند. پیکار او علیه فساد مالی جهانی و مبارزه اش برای اکولوژی سیاسی ویک اقتصاد پایدارو اخلاق سیاسی، انگیزه اصلی او در فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری میباشد. او فردی پرتلاش وبا صداقت بوده وازحمایت نه تنها طرفداران محیط زیست، بلکه همچنین از توجه بخشی از جامعه زنان و نیز جناح چپ ومیانه جامعه فرانسه نیزبرخوردار است. بطور مسلم درروند مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، برای دور دوم انتخابات، ائتلاف سیاسی حزب ما با دیگر احزاب مانند سوسیالیست ها و سایر نیروهای چپ مطرح خواهد شد. این استراتژی ائتلافی نیازمند تحلیل از تناسب قوای سیاسی احزاب  خواهد داشت، ولی امروز آنچه اصل است مبارزه مستقل کنونی برای اکولوژی سیاسی و برنامه های ما برای جامعه فرانسه است. بدون یک مبارزه پیگیر برای اکولوژی وبدون آموزش وبسیج شهروندان هیچگونه ائتلاف درست و متمایل به شعارهای اکولوژیست ها، ساخته نخواهد شد. تناسب قوای واقعی را بر پایه برنامه و پروژه وبرپایه قدرت سیاسی ووزنه وحضوراجتماعی اکولوژیست ها وحامیان آنان میتوان بوجود آورد، ودر چنین حالتی است که زمینه برای اجرای سیاست اکولوژیکی هموار میشود. عدم حضوراکولوژیست ها در دور اول با توجه به تمایلات هژ مونی گرائی نیروهای چپ، راه رابروی مذاکرات جدی می بندد ومارا از مسئو لیت ها دور خواهد کرد.
برنامه اکولوژیست های فرانسه را میتوان به ترتیب زیرمعرفی کرد:
اقتصاد پایدار: اقتصاد کنونی جهانی بحرانزا و مخرب محیط زیست است. تغییر وتبدیل اکولوژیکی اقتصاد  و جهت دادن آن بسوی اقتصاد پایدار یک اصل برجسته است. پیش بردن برنامه در زمینه انرژی های پاک، تحول در سیستم حمل ونقل، کاهش استفاده سوخت مواد فسیلی و خروج از کشاورزی مولدگرا که پیوسته از مواد شیمیائی برای تولید انبوه استفاده میکند.
خروج از اتم: خروج از سیاست اتمی وپایان دادن به نیروگاه های اتمی در طی بیست سال آینده. این سیاست مستلزم سرمایه گذاری وسیع و سریع در تولید انرژی پاک وتوسعه یارانه های مالی و آموزش حرفه ای برای ایجاد شغل های جدید دراین اقتصاد است. این سیاست نیازمند یک تصمیم گیری اساسی در برابر کارتل های نفتی و هسته ای میباشد.
جامعه وسلامتی: مقابله با بحران مسکن باتوسعه مسکن سازی با کیفیت ومتکی بر معیار های زیست محیطی و اقتصاد پایدار،  توجه مرکزی به امر سلامتی در جامعه و مبارزه علیه همه برنامه ها وفعالیت هائی که محیط زیست را آلوده کرده و سود صنایع را بر سلامتی همگانی برتر میداند.
فساد مالی وحمایت از صنایع: مبارزه علیه مکانیسم فساد مالی در جهان، برقراری یک سیستم تنظیم وکنترل در اروپا، کاهش بیعدالتی در سیستم مالیاتی، برنامه جهت تحکیم صنایع در اقصاد کشوری ومقابله کردن با رفتن صنایع به کشور های دیگر  ومحدود کردن میزان درآمد های بالا در جامعه.
دنیای کار: گسترش کار آموزی حرفه ای در طول زندگی، بهبود اساسی در شرایط کاری و حقوق کارکنان، تحکیم دمکراسی در بنگاههای تولیدی و تقویت مذاکرات سه جانبه بازیگران اجتماعی.
دمکراسی بیشتر: تقویت مکانیسم های دمکراتیک با تقویت نقش پارلمان، حق رای برای خارجی های مقیم، عدم تمرکز مسئولیت در نزد منتخبین مردم و تقسیم مسئولیت ها، تقویت زبان های منطقه ای ورعایت گوناگونی فرهنگی.
سیاست بین المللی: تلاش جهانی برای همزیستی مسالمت آمیز وصلح جهانی،  پشتیبانی ازحقوق بشر و مبارزه برای دوره جدیدی از مذاکرات جهت خلع سلاح اتمی در سطح بین المللی.
بامید روزی که در ایران درک از ویرانگری های زیست محیطی بطرز بیسابقه افزایش یابد، وجدان ها بیدار گردند و قدرت اکولوژیست ها برای تغییر اکولوژیکی ایران تعیین کننده گردد. ما اکولوژیست ها بسختی کار آگاهیم.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه و عضو حزب "اروپای اکولوژی- سبزهای فرانسه"
پاریس
۱۷/۰۷/۲۰۱۱
idjadi@free.fr

La candidature d’Eva Joly chez les écologistes en France, auteur : Didier IDJADI, Paris / France
 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.