گفت و گوهاى درونى بین دو سازمان چریک هاى فدائى خلق ایران و مجاهدین خلق ایران – ۱۳۵

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

تراب حق‌شناس

آنچه در نخستین ردیف از این اسناد روى سایت مى آید عبارت است از نوار گفت وگوهاى درونى که در پاییز سال ۱۳۵۴ (کمى پس از انتشار «بیانیهء اعلام مواضع…») بین سازمان مجاهدین خلق ایران (که در سال ۵۷ بخش منشعب یا بخش م. ل. نامیده شد) و سازمان چریکهاى فدائى خلق ایران، و طبعاً در شرایط بسیار دشوار امنیتى در تهران صورت گرفته است، به طورى که حتى براى اجتناب از شناسایى یکدیگر، در دو سوى پرده مى نشسته اند. این گفت و گوها طى یک یا چند نشست، در خانه هاى تیمى انجام شده است.

نوارها را سازمان مجاهدین ضبط مى کرده و پس از خاتمهء نشست ها، نسخه اى از نوارها را که جمعاً حدود ۱۰ یا ۱۲ کاست مى شده، در اختیار رفقاى فدائى قرار مى داده است. از آنجا که رفقاى فدائى در خارج کشور به دلیل ضرباتى که به سازمان چ. ف. خ. ا. وارد شده بود این نوارها را دریافت نکرده بودند، رفیق شهید محمد حرمتى پور که نمایندهء سازمان چ. ف. خ. ا. در خارج بود در اواخر سال ۱۳۵۶ یا اوایل ۱۳۵۷ نسخهء دیگرى از نوارها را از ما خواست که خودم در پاریس به وى دادم. در بهار سال ۱۳۶۱ که من دوباره به تبعید به خارج کشور آمدم، یک نسخهء دیگر از کل نوارها را به نمایندهء دیگرى از سازمان چ. ف. خ. ا (اقلیت) که از قدیم مى شناختم یعنى رفیق حماد شیبانى، بنا به خواست خودشان دادم.
این نوارها به علت گذشت زمان، یا هنگام ضبط و نسخه بردارى قدیم، در مواردى آسیب دیده و گاه غیر قابل استفاده شده است؛ اما با زحمت توانسته ایم در حد امکان، آنها را قابل استفاده کنیم و اکنون پس از ۳۵ سال، همان گونه که برایمان باقى مانده و طبعاً بى کم و کاست، در اختیار جنبش انقلابى و کمونیستى و تاریخ مبارزاتى مردم ایران قرار مى دهیم.

در نشست ها، از طرف سازمان چ. ف. خ. ا. رفقاى شهید حمید اشرف و بهروز ارمغانى شرکت داشته اند و از طرف سازمان مجاهدین رفقاى شهید تقى شهرام و جواد قائدى (احمد). قسمت اعظم صحبت ها از رفقا اشرف و شهرام است.
ترتیب شماره گذارى فایل ها از ویراستار است تا دریافت مطالب براى مراجعه کنندگان آسان باشد؛ اما کسانى که مواضع دو سازمان را از نزدیک مى شناخته اند در تشخیص پیوند بین مطالب و اینکه سخن از کدام سازمان است دچار مشکل نخواهند شد. ما براى تسهیل استفاده از نوارها توضیحى کوتاه در همین یادداشت مى آوریم.
این اسناد براى درک بهتر نظر دو سازمان دربارهء اوضاع سیاسى و اجتماعى ایران آن روزها و نیز به ویژه نظر آنها دربارهء تحولات درونى سازمان مجاهدین و اعلام مواضع ایدئولوژیک آن حائز اهمیت تاریخى ست؛ تحولاتى که تاکنون از دیدگاهها و انگیزه هاى مختلف طبقاتى، ایدئولوژیک یا معرفتى، در معرض داورى هاى متضاد، درست یا نادرست قرار داشته و دارد.
با بزرگداشت و احترام به رفقاى عزیز هر دو سازمان که از جایگاه و مقدورات خویش، به جان مى کوشیدند در آن زمانهء دشوار، سقف سیاه طبقاتى، تاریخى و فرهنگى آن روز ایران را بشکافند و طرحى نو دراندازند.
و حکایت همچنان باقى…
از طرف جمع تنظیم و انتشار آرشیو سازمان پیکار در راه آزادى طبقهء کارگر
تراب حق شناس
سپتامبر ۲۰۱۰

* * * * * * * * * *

توضیحاتى دربارهء نوار گفت و گوها:

در فایل صوتى شماره ۱:
از جمله، به روابط، و همکارى بیشتر و حتى وحدت بین دو سازمان و نیز فرآیند اعلام مواضع ایدئولوژیک مجاهدین… مى پردازند.
شروع کننده رفیق حمید اشرف است، و بعد رفیق تقى شهرام
از سازمان چ. ف. خ.ا. رفیق دیگرى نیز شرکت دارد که رفیق بهروز ارمغانى ست که کمى لهجهء آذربایجانى دارد [اطلاع ما از نام این رفیق اخیر، مدیون همکارى رفیق مهدى سامع است. با سپاس].
از سازمان مجاهدین هم رفیق جواد قائدى (احمد) شرکت دارد.

فایل صوتى شماره ۱a


فایل صوتى شماره ۱b


فایل صوتى شماره ۱c


فایل صوتى شماره ۱d

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۲:
سخن از تحول ایدئولوژیک سازمان مجاهدین و انعکاس هاى آن در درون خود سازمان و در جامعه و انتقادات متقابل دو سازمان به یکدیگر در میان است. ر. شهرام صحبت را شروع مى کند و بعد ر. اشرف. نکاتى هم ر. جواد قائدى مى گوید.

فایل صوتى شماره ۲a


فایل صوتى شماره ۲b


فایل صوتى شماره ۲c


فایل صوتى شماره ۲d

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۳
سخن از روابط دو سازمان در میان است و برداشت هریک از دیگرى قبل از «اعلام مواضع ایدئولوژیک مجاهدین» و…
فایل با صداى رفیق اشرف شروع مى شود…
رفیق شهرام است که مى گوید: «سنتى یا نه؟»
پس از چند بار که صداى ایندو را مى شنویم، این رفیق جواد قائدى ست که مى گوید: «البته من این را قبول ندارم..»

فایل صوتى شماره ۳a


فایل صوتى شماره ۳b

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۴:
سخن از فرایندى ست که سازمان مجاهدین گذرانده تا به مرحلهء اعلام مواضع نزدیک شده است. در این نشست دو رفیق دیگر هم حضور دارند: جواد قائدى از مجاهدین و بهروز ارمغانى از س. چ. ف. خ. که کمى لهجهء آذربایجانى دارد.

فایل صوتى شماره ۴a


فایل صوتى شماره ۴b


فایل صوتى شماره ۴c

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۵:
برخورد به سیاست هاى شوروى و حزب توده و موضعگیرى در قبال آنها. همچنین فعالیت هایى که گروه هاى وابسته به حزب توده مانند گردانندگان نشریهء نوید [از جمله رحمان هاتفى] انجام مى دادند و یا آنچه با نفوذ و نقشهء ساواک همراه بوده مانند فعالیت هاى عباس شهریارى. و مطالب دیگر…

فایل صوتى شماره ۵a


فایل صوتى شماره ۵b


فایل صوتى شماره ۵c

– – – – – – – – – –
سخن از همکارى با گروه هاى مختلف مارکسیستى ست از جمله با کسانى که مبارزهء مسلحانه را قبول ندارند و نیز گروه هاى مذهبى مبارز و همچنین جریان هاى کارگرى…
ظاهراً رفیق بهروز ارمغانى ست که شروع مى کند و بعد رفیق شهرام صحبت مى کند. سخن از پیشنهاد وحدت بین دو سازمان از طرف مجاهدین است و پاسخ منفى سازمان چ. ف. خ. ا. در مقالهء «شعارهاى وحدت» در نبرد خلق.
همچنین ارتباط هاى جنبش در شهر و روستا.

فایل صوتى شماره ۶a


فایل صوتى شماره ۶b


فایل صوتى شماره ۶c

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۷ :
کیفیت صدا برخى جاها خوب نیست. موضوع بحث ادامهء مسائل وحدت بین دو سازمان است.

فایل صوتى شماره ۷a


فایل صوتى شماره ۷b


فایل صوتى شماره ۷c

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۸ :
کیفیت صدا برخى جاها بد است ولى آن را حذف نکرده ایم.

فایل صوتى شماره ۸a


فایل صوتى شماره ۸b


فایل صوتى شماره ۸c

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۹ :
برخى موضع گیرى هاى سازمان مجاهدین علیه نیروها و کشورهاى خارجى که ممکن است در تضادشان با رژیم شاه به نیروهاى انقلابى کمک کنند، اما سیاست و ایدئولوژى شان مورد انتقاد مى تواند باشد. چه سیاستى باید در قبال شوروى و حزب توده داشت؟
همین طور بحث دز بارهء گروههاى ایرانى طرفدار چین و کلاً نظر دو سازمان دربارهء نظرات چین و سیاستش.
جریان هاى درون کنفدراسیون دانشجویان ایرانى و نظر رفقاى فدائى راجع به کنفدراسیون.
رابطهء س. چ. ف. خ. ا. با جبههء ملى ایران در خاورمیانه [که بعدها سازمان وحدت کمونیستى نام گرفت] و بحث دربارهء نقش جریان هاى مختلف تروتسکیستى و چینى [مائوئیستى].

فایل صوتى شماره ۹a


فایل صوتى شماره ۹b


فایل صوتى شماره ۹c

– – – – – – – – – –

فایل صوتى شماره ۱۰ :

رفیق شهرام است که شروع مى کند. انتقاد از مواضع سیاسى گروه هاى خارج کشور، انتقاد رفیق حمید اشرف از جبههء ملى خاورمیانه و مواضع ضد استالینى، ضد مائوئیستى، استبداد شرقى و…
بحث سیاست خارجى چین و … نیز دربارهء بخش خارج از کشور سازمان مجاهدین و انتقاداتى به آن توسط رفیق شهرام.

فایل صوتى شماره ۱۰a


فایل صوتى شماره ۱۰b
   


فایل صوتى شماره ۱۰c

  

منبع اندیشه و پیکار

                                      جامعه رنگین کمان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.