تسلیحات اتمی‌، تحریم ها و خطر جنگ

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

فرهنگ قاسمی

پروفسور هشترودی که استاد علوم من بود گاهی بدون اطلاع قبلی امتحان می گرفت، یک روز وارد کلاس درس شد و گفت بیست دقیقه وقت دارید تا درباره این موضوعی که روی تخته می نویسم در یک صفحه بنویسید. روی تخته سیاه نوشت : “انرژی  اتمی و اثرات آن” پس از بیست دقیقه وقتی ورقه ها جمع شدند، مثل همیشه، بحث آزاد سر گرفت و هر کس اظهار عقیده می کرد و دلیل و برهان می آورد. عدۀ زیادی در تائید این اکتشاف و چند نفری با کمی تردید در رد آن نظر میدادند و او گوش می کرد و اظهار نظرها را تکمیل و تصحیح می نمود. چند دقیقه از وقت کلاس گذشته بود و هنوز بحث ادامه داشت …او رشته کلام را گرفت و با همان لهجه زیبای ترکی همیشگی خود اینطور جمع بندی کرد: ” انرژی اتمی‌ اگر در اختیارانسان دوستان قرار گیرد در خدمت بشریت و اگر در دست خودکامگان باشد علیه انسانها بکار گرفته خواهد شد” ( نقل به معنا) و بعد از سکوت طولانی ادامه داد ” بسیار ترس دارم که در نهایت به زیان بشریت باشد” وقتی اینرا می گفت اشک در چشمانش جمع شده بود و بغض گلویش را می فشرد.

به هر روی باید یاد آور شد که در اینجا کوشش ما بر این است که به مساًله استفاده از اتم برای تولید انرژی و تسلیحات اتمی و تحریم ها و در اخر به  خطر جنگ در ایران بپردازیم.
۱ : استفاده از اتم برای تولید انرژی
علم به عنوان سرمایه غیرمادی متعلق به جامعه بشری است و بایستی در خدمت انسان قرار ‌گیرد، در جامعه مدرن همه  انسان ها بایستی از آن بهره ورشوند. در این بیان ما دو شرط قائل میشویم یکی جامعه مدرن و دیگری در خدمت بشریت. دشمنان بشریت قطعا نباید از سرمایه بشری بهر‌مند شوند. اما جامعه مدرن کدامست؟  بطور کوتاه میتوان گفت جامعه مدرن جامعه ای است که در آن آزادی و حق و مسئولیت فاکتور های تعین کنننده هستند. اگر آزادی نباشد حق و مسئولیت ‌ مفهومی‌ ندارند. حق گرفتنی و مسئولیت دادنی و ادای وظیفه است. هم حق و هم مسئولیت وقتی‌ عینیت  پیدا میکنند که در حیطه قوانین زمینی و در رابطه با شهروند قرار بگیرند. علوم و اکتشافات برای رفاه و امنیت  انسان بکار می آیند. در جامعه  مدرن همواره یک پرسش مطرح  بوده است. برای انسان رفاه مهم است یا آزادی؟ روسو در پاسخ به این پرسش میگوید در قفس یا در زندان می‌توان مرفه بود آیا انتخاب انسان میتواند این باشد؟ ملتی که آزادی نداشته باشد آیا قبل از هر چیز باید بدنبال آزادی باشد؟ در جامعه مدرن استفاده از علم و آموزش و کشفیات دموکراتیزه می شوند، به عبارت دیگر مردم از موهبت ها و امکانات جامعه بشری برخوردار میشوند. همبستگی‌ و پیوند بین آحاد آن، جامعه را بسوی رشد و عدالت سوق میدهد. در جامعه مدرن مردم توسط نمایندگان خود در کم و کیف استفاده از کشفیات دخالت می کنند. در فرضی‌ که حاکمیت مردم، یعنی‌ آزادی انتخاب بی‌ قید و شرط وجود  نداشته باشد و حاکمیت توسط خودکامگان اعمال گردد در اینصورت از اختراعات بشری نمی توان در جهت خدمت به مردم استفاده کرد. در تاریخ جامعه بشری بسیار مشاهده میشود که رژیم های دیکتاتوری هرگز از علم برای خدمتگذاری به جامعه استفاده نکرده  برعکس این سرمایه را برای گسترش قدرت خود و علیه بشریت بکار گرفته ا‌ند.
استفاده از اتم نیز باید در خدمت به جامعه بشری مورد  ارزیابی واقع شود .

 تمامی داده ها پژوهشی این واقعیت را تائید میکنند که استفاده از اتم به منظور تولید انرژی حتی اگر رفاه بشری امروزی را باعث گردد، برای کره زمین و نسل های آینده تخریب کننده است در نتیجه ازآن باید به حداقل ممکن وفقط به منظور بهبود بیماری ها و نجات انسانهایی که به آن نیاز دارند بکار رود . اگر هدف واقعا تهیه انرژی است بایستی سوال کرد که ایران با امکانات جوی خود میتواند از انرژی خورشیدی استفاده کند.

۲ : استفاده از اتم برای تسلیحات نظامی
تئومافیوکراسی حاکم بر جامعه ما نه دموکراتیک است و نه خردمند و نه ادعای او در استفاده از اتم برای تولید انرژی را  کسی‌ می‌ تواند باور کند. رژیمی‌ که می‌خواهد اسلام را به جهان صادر کند به دنبال تقویت تسلیحات نظامی خود است و دروغ پردازی های این جماعت مثل روز روشن است.
اقدام جامعه جهانی‌ در جلوگیری از مسلح شدن ایران به سلاح اتمی،‌ نمیتواند مورد تائید هیچ انسان صلح طلب نباشد. از سوی  دیگر هیچ ایرانی آگاه بنا‌ به دلائل زیر نمیتواند در استفاده اتم توسط جمهوری اسلامی به منظور اهداف نظامی سکوت  کند:

۲.۱. رژیم ایران دیکتاتوری است و در چنین نظامی مردم در امور خود دخالتی ندارند این تصمیم بسیار مهم و حیاتی  به رای مردم ایران گذارده نشده است و مردم ایران در این مورد اظهار نظر نکرده ا‌ند.

۲.۲ توان و استحکام نظام جمهوری اسلامی ازمنابع مالی مردم  ایران مایه  می‌گیرد حاکمیت از نقطه نظر دخل و خرج هرگز به مردم پاسخگو نبوده است و ثروت ملت را به  نازل ترین قیمت هدر میدهد.

۲.۳ مردم ما علیرغم ثروت عظیم ملی‌ در نهایت فقر و تنگدستی‌ زندگی‌ میکنند ثروت  ملی‌ باید برای رفاه مردم بکار گرفته شود نه برای ولخرجی های اتمی‌ و صادرات اسلام به جهان .

۲.۴ تکنولوژی خریداری شده برای تولید ارانیوم کارامد نبوده، بنجل است و به قیمت سرسام آور تهیه میشود .

۲.۵ رژیم  ایران بعلت استفاده از روش غیر مسول  در روابط اقتصادی-  سیاسی بین المللی و از دایره تاثیر گزاری جهانی بدور افتاده است و با سیاست بدور از عملگرایی خود قریب به اتفاق کشور های جهان را علیه خود بر انگیخته است. این سیاست شایسته مردم و کشور ما نیست.

۲.۶ جمهوری اسلامی با غرق شدن در سیاست اتمی‌ مسئولیت اصلی‌ خود یعنی‌ مقابله با آسیب های اقتصاد جهانی را ندیده گرفته و در این زمینه حضور فعال و موفقی ندارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم جهانی‌ شدن اقتصاد خود را به همه دولت ها حتا کسانی که باعث آن شده‌اند تحمیل می‌کند
.
۲.۷ جمهوری اسلامی با انزوای اقتصادی خویش پل ارتباطی‌ خود را با فرایند گسترش اقتصاد جهانی خراب کرده است. امروزه هیچ دولتی، چه کوچک و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعیف، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه یا توسعه‌ نیافته، چه ثروتمند و چه فقیر، را نمیتوان یافت که در تدوین و اجرا و تحول سیاست خارجی خود متأثر از این پل ارتباطی نباشد . جمهوری اسلامی ایران و دونکیشوت  آن احمدی نژاد مدعی نبرد
با این چرخ و دنده های بیرحم است.

۲.۸ جمهوری  اسلامی ایران در مدیریت کلان در حال وارد آوردن ضربه کشنده به جامعه است زیرا دوری از اقتصاد جهانی به دنبال خود نزول سرمایه گزاری را سبب شده که این خود بیکاری را افزایش داده فقر و فساد را مهیا میسازد و انحطاط اقتصادی سیاسی و فرهنگی  آینده ایران را بیش از پیش موجب میشود .

۳: تحریم ها
نظام جمهوری اسلامی امروز معلول و ناکارآمد شده است کشور‌های جی – ۲۰ از دادن اعتبار مالی و تجاری به ایران خودداری می‌کنند و واردات به ایران فرو ریخته  است و وضعیت اقتصادی ایران بدتر می‌شود. دولت ایران از نیروهای امنیتی و نظامی و بسیج برای کنترل اعتراض‌های مردم، دانشجویان و بازاریان استفاده می‌کند و بحران داخلی شدت می‌گیرد. اپوزیسیون داخل حاکمیت که امروز، اگراز آن به بیرون پرتاب نشده باشد،  در حاشیه آن قرار دارد. همینطور اپوزیسیون بیرون از حاکمیت که طی سی‌ سال گذشته صدمات زیادی را متحمل و آشکارا کلیت رژیم را مردود میداند هم از عملکرد ‌خامنه ای و هم ازسؤ مدیریت محمود احمدی نژاد انتقاد می‌کنند.
هر اقدام سیاسی برای تضعیف حاکمیت کنونی میتواند به ایجاد راه حل هایی به غیر از گزینه جنگ منجر شود ، پس اپوزیسیون در جلوگیری از جنگ می تواند نقش عمده ای بازی کند .
در داخل کشور و در داخل مجلس اصلاح طلبان ضعیف و کم شهامت ا‌ند قدرت بسیج ندارند اگر غیر از این بود باید می توانستند با عدم رائ اعتماد و اعتراض نسبت به بودجه ها ، استیضاح دولت و وزیران … انجام وظیفه نموده اعتراض ها را از داخل مجلس به خیابان ها انتقال دهند و اتش جبنش ۸۸را روشن نگهدارند. این نمایندگان نباید فراموش کننند که بنا بر قوانین بین المللی مصونیت پارلمانی گرفته اند اگر درست عمل کنند پارلمان بین المجالس را میتوانند برای دفاع از حقوق خود بسیج نمایند و امواج تازه ای از مخالفت ها را باعث شوند، چه بسا موقعیت رئیس جمهور تقلبی اش را  بیش از پیش متزلزل  کنند.
تحریم ها هنگامی اعمال میشوند که ایران زیر بار تعهد های خود درمقابل جامعه جهانی عمل نمیکند و انتظام  بین المللی را محترم نمیشناسد. وقتی‌ احمدی نژاد در مورد سیاست جهانی‌ اظهار نظر می‌کند پیرامون امنیت منطقه ای، انرژی، بازرگانی و سرمایه گذاری فرا می خواند اما حتی اشاره ای به برنامه هسته ای نمیکند بنا به اظهارات محمود احمدی نژاد برنامه هسته ای نمی تواند موضوع مذاکرات باشد.(۱) به گفته دیپلمات های کشورهای غربی، تقریباً امیدی به حصول پیشرفت در مذاکرات اول اکتبر وجود ندارد.(۲)
روزنامه آلمانى تاگس اشپیگل در گزارشی مینویسد: رسانه‌ های خبری آنجا که پاى موشک و اتم در میان است، رژیمهای تهران و کره شمالى را در کنار هم مى ‌نشانند، اما رژیم ملایان تهران بمراتب خطرناک ‌تر از رژیم کره شمالى است. این روزنامه با اشاره به ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی اظهار میدارد کره شمالى در نهایت یک قدرت منطقه‌ ای با تاثیرات محدود است، اما رژیم تهران، یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی است. در منطقه ‌اى که حزب‌ الله و حماس و طالبان از پدیده‌ هاى اطراف آن هستند(۳).
شاید بتوان گفت ادامه و گسترش تحریم ها در دستور کار مخالفان دولت ایران  قرار دارد اما هنوز علیرغم تحریم ها طرفین مخاصمه پی‌گیری گفت‌وگو را بی‌فایده تلقی‌ نمیکننند در عین حال آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به اعمال تحریم‌های تازه دست می‌ زنند. در چنین فضایی تحریم ها فشرده تر و فشرده ترمیشوند . فشاری   که به ناچار گلوی نحیف مردم ایران را نیز خواهد فشرد، فشاری که بر روی صاحبان ثروت در رژیم مافیای ایران بی‌ اثر یا کم اثر خواهد بود. توصیه ما به مقامات جهانی‌ این است که رژیم از این تحریم ها به عنوان حربه تبلیغاتی استفاده می‌کند و دامنه سر کوب خودرا گسترش خواهد داد. تحریم ها باید در حد و بشکلی باشند که رژیم را تضعیف کند. مردم ایران هر اقدام سنجیده مقامات جهانی را در این مورد ارج میگذارند و از تحریم رژیم طرفداری میکنند.. در این میان تحریم های دیپلماتیک که میتوانند ضربه های کاری به رژیم وارد آورند بطور شگفت انگیزی به فراموشی سپرده شده است.

۴ : خطر جنگ
تقابل رژیم با کشورهای خارجی به مسئله هسته‌ای گره خورده اما این تقابل بیشتر جنگ سرد است. اروپا زیر بار جنگ نخواهد رفت سیاست امریکا هم جنگ افروزی نیست
اگر چه امپریالیسم در پنجاه سال اخیر برای گریز از جنگهای جهانی همواره مدافع ایجاد جنگ های منطقه ای بوده است . اما کنترل این جنگ های  پر در آمد نیز برایش امری مهم است.  امروز چون مناطق نا امن در جهان زیاد هستند به راه انداختن جنگ با ایران که میتواند وسعت غیر قابل پیش بینی‌ به خود بگیرد، نمی‌تواند با کم توجهی‌ انجام پذیرد. اگر طرح حملۀ هوایی به اجرا در آید، بر خلاف آن چه ایالات متحدۀ آمریکا و ناتو رسما اعلام کرده اند، احتمال بسیار کمی وجود دارد که بمباران تنها به نیروگاه های اتمی ایران محدود شود. به احتمال قوی حملۀ هوایی گسترده خواهد بود و زیربناهای نظامی و غیر نظامی، شبکه های حمل و نقل، کارخانه ها و ساختمان های دولتی را نیز آماج بمباران قرار خواهد داد. (۴)
واشنگتن تایمز به نقل از مدیر انستیتوى واشنگتن در زمینه مقابله با تروریسم نوشت آخرین تحولات نشان مى دهد که حتى در عین اینکه دولت اوباما در پى گفتگو با رژیم تهران بوده، این رژیم به تلاش خود برای ضربه زدن به منافع آمریکا و حمایت از عناصر ضد آمریکایى در سراسر جهان ادامه داده است. مانند تلاش هایش براى بازسازی تشکیلات حماس، حمایت از تلاش هاى حزب الله لبنان براى بى ثبات ساختن مصر و کمک به گروههای افراطی عراق. (۵)
حمله اسرائیل میتواند یک مخاطره جدی باشد اما اثرات آن برای تغییر رژیم زیان آور است و رژیم را حفظ خواهد کرد و باعث شود که چهره‌های مهم مخالف دولت احمدی نژاد، از جمله اکبرهاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی، کروبی و خاتمی اتحاد و اتفاق همه گروه‌های سیاسی کشور را تبلیغ کنند و به علت جنگ وتهدیدات خارجی از دولت حمایت کنند.این گزینه ای است که دولت جمهوری اسلامی را خوشحال خواهد کرد.

۱.گاردین: مذاکرات اکتبر آخرین تلاش دیپلماتیک است خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، ۲۴ شهریور ۱۳۸۹

۲.گاردین: مذاکرات اکتبر آخرین تلاش دیپلماتیک است خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، ۲۴ شهریور ماه

۳ .پنجشنبه، ۷ خرداد ماه ۱۳۸۸ برابر با ۲۰۰۹ Thursday ۲۸ May اشپیگل: رژیم تهران خطرناک تر از کره شمالى است

۴. سومین جنگ جهانی آماده می شود: هدف ایران بخش ۱ : جنگ سیاره ایتوسط  میشل شوسودوسکیمترجم : حمید محویویراستار متن فارسی : رضا بی شتاب رنگین کمان یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۹

۵.پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ برابر با ۲۰۰۹ Thursday ۱۴ May واشنگتن تایمز: حکومتهای یاغى خطرناکتر شده اند

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.