پیام کنگره نهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران خطاب به مردم ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

کنگره نهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

مردم مبارز ایران!
زنان و مردان آزاده !

شرکت کنندگان در کنگره نهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بر ایستادگی شما در مقابل حکومت سرکوب و زور، دروغ و تقلب و شکنجه ارج می گذارند. عزم و اراده شما را در تلاش برای رهائی از جهنمی که جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته بر کشور ما حاکم نموده است، می ستایند؛ خود را جزئی از این اقیانوس بزرگ جنبش آزادیخواهانه شما می دانند؛ موفقیت شما در به کرسی نشاندن خواست ها و اهدافتان را موفقیت خود، و پیروزی شما بر استبداد و بی حقوقی را پیروزی خود دانسته و در آئینه مبارزات امروز شما برای بنیان جامعه ای آزاد و عاری از ستم و سرکوب و بی حقوقی، تحقق آرزوهای دیرین خود را به عینه می بینند.

 

کشور ما سالی پربار اما دشوار را پشت سرگذاشته است. حوادث بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ سیمای جامعه ما را دگرگون ساخته اند. قدرت عمل و توانائی های جنبش مدنی مردم در تظاهرات وسیع روزهای بعد از انتخابات و در مقابله با تهاجم نیروهای سرکوب دولتی برای همیشه خواب راحت را از چشم حکومتگران ربوده است. گسترش اعتراضات توده ای علیه جمهوری اسلامی، شکاف حاکمیت را عمیق تر کرده است. اقدامات جنون آمیز سردمداران حکومت در سرکوب اعتراضات آرام مردم، ضرب و شتم آزادیخواهان معترض در خیابان ها، کشتار جوانان، بازداشت های گسترده، محاکمات نمایشی، صدور احکام سنگین و حتی اعدام نیز راه به جائی نبرده است؛ بر دفتر قطور جنایات رژیم زندان و شکنجه جمهوری اسلامی، جنایات زندان کهریزک نیز افزوده شده است. مستبدان حاکم فکر می کردند با مسدود کردن راه حضور شما در خیابان ها، آرامش گورستانی را بر این مرزو بوم مستولی خواهند کرد، اما آن ها با همه دستگاه عریض و طویل سرکوبشان هم چنان خود را در محاصره شما می بینند؛ شبانه به خانه های فعالان جنبش های مدنی هجوم می برند، هر کس را به بهانه ای بازداشت می کنند؛ زیر شکنجه می برند؛ فعالان سیاسی را اعدام می کنند، تا بر ترس خود غلبه کنند و تخم یاس و ناامیدی را در جامعه بکارند.

مردم آزاده ایران!

جنبش آزادیخواهانه شما در مقابله با دستبرد آشکار به آراء مردم حتی در یک انتخابات غیردمکراتیک و کنترل شده، نمایش همبستگی بزرگ ملی در حراست از حق آحاد مردم در تعیین سرنوشت جامعه و پاسخ دندان شکنی بر حکومت کودتا و استبداد مذهبی در کل آن بود. در این جنبش بزرگ، همه کسانی که دل در گرو آزادی کشور از یوغ استبداد داشتند، هر کجا که بودند، دست در دست هم به خیابان ها آمدند و در صفوفی میلیونی از حق کسانی که خواهان شمارش آراء خود بودند، دفاع کردند، در عین حال نشان دادند که دیگر تحمل ادامه حکومت استبداد و بی حقوقی را ندارند. خواهان برچیدن بساط دیکتاتوری مذهبی هستند.
طی یک سال گذشته حکومت کودتا با تمام قوا بر آن بوده است که هر گونه امکان تجمع شما مردم را از بین برده و با استقرار نیروهای سرکوب خود در کوچه و خیابان و به صحنه آوردن چماقداران و آدمکشان صدای شما را خفه کند، اما با همه این تقلا ها هر جا که فرصت یافته اید، صدای خود را بلند تر کرده و خواستار بر چیدن بساط حکومت زور و سرکوب و کشتار شده اید. شما طی یک سال گذشته عرصه عمومی جامعه را از انحصار حکومت در آورده اید. جشن ها و راهپیمائی های نمایشی دولتی را به تسخیر خود در آورده اید. کنترل حکومت بر هر تجمعی را از بین برده و سران حکومت را وادار به تعطیلی مراسم رسمی معمول خود کرده اید. حضور شما در همه جا به وسعت تمام ایران و در هر نقطه از جهان که ایرانیان حضور دارند، عرصه را بر حکومت جمهوری اسلامی و عاملان آن تنگ تر نموده است. شرکت کنندگان در کنگره بر اراده مصمم شما در مبارزه برای رهائی از یوغ استبداد مذهبی حاکم درود می فرستند.

زنان مبارز ایران!

ما عزم و اراده شما برای درهم شکستن نظام مبتنی بر تبعیض را می ستائیم. تلاش شما برای دستیابی به حقوق برابر با مردان و برچیدن نابرابری بین انسان ها بر اساس جنسیت را، که در جمهوری اسلامی رسمیت قانونی یافته است، سرمشقی برای همه جنبش های اجتماعی و راهگشای عمومیت یافتن جنبش ضد تبعیض در همه اقشار جامعه ماست. مبارزه برای آزادی پوشش، آزادی انتخاب شغل و راه و روش زندگی و پایان دادن به تبعیضات موجود در نظام جمهوری اسلامی امروز دیگر خواست فقط زنان نیست، در ادامه تلاش های سی سال گذشته، خواست شما می رود به خواست همه مردم ایران تبدیل شود. شرکت کنندگان در کنگره همبستگی عمیق خود را با مبارزات غرور انگیز شما و پشتیبانی خود را از خواست های به حق شما اعلام می دارند.

کارگران، زحمتکشان،
آموزگاران، استادان دانشگاه ها، دانش آموزان، دانشجویان
روشنفکران، نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان….

مبارزات شما در طول سه دهه گذشته برای برخورداری از حق زندگی شایسته و انسانی، برای ازادی های سیاسی، صنفی، مدنی و در استیفای حقوق از دست رفته مردم، پژواک وسیعی در جامعه یافته است و در طول یک سال گذشته امکان تبدیل شدن به خواست عمومی در یک جنبش فراگیر را یافته است. امروز دیگر برخورداری از حق کار و زندگی متناسب با شان انسان، آزادی تشکل، آزادی اعتراض و اعتصاب، آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی، … فقط خواست گروه کوچکی از مردم نیست، این خواست ها به خواست هائی همگانی فرا روئیده اند.
شرکت کنندگان در کنگره برای مبارزات کارگران در دفاع از حقوق خود، برای دریافت به موقع دستمزدها، افزایش حقوق متناسب با افزایش هزینه های زندگی و نرخ تورم، برخورداری از حق تشکیل سندیکای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بر شرائط غیر انسانی حاکم بر محیط کار و مقابله با اخراج ها ارج گذاشته و پشتیبانی خود را از این مبارزات اعلام می دارند.
ما هجوم مجدد حکومت جمهوری اسلامی به نظام آموزشی مدارس و دانشگاه ها و نشاندن علوم انسانی بر کرسی اتهام براندازی استبداد، سرکوب اعتراضات معلمان به وضعیت حاکم بر آموزش و پرورش کشور و زندانی کردن و شکنجه آن ها، اخراج و بازنشسته کردن اساتید دانشگاه ها، بازداشت گسترده فعالان دانشجوئی، اخراج و ستاره دار کردن گسترده دانشجویان معترض را محکوم می کنیم و خواستار گردن نهادن به خواست های معملمان، به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه، پایان دادن به اخراج اساتید و بازنشسته کردن اجباری آن ها و آزادی بی قید و شرط همه دانشجویان بازداشت شده و لغو احکام اخراج و محرومیت آنان از تحصیل هستیم.
ما تعطیلی مطبوعات و روزنامه ها، بازداشت خبرنگاران و دست اندرکاران مطبوعات، فیلترینگ سایت ها، تشدید سانسور بر چاپ کتاب، تولید فیلم و هنرهای نمایشی کشور را محکوم می کنیم و خواستار برچیدن بساط سانسور و سرکوب و آزادی روزنامه نگاران و نویسندگان زندانی هستیم و همبستگی خود را با مبارزات حق طلبانه آنان، اعلام می داریم.

فعالان جنبش های ملی ایران

شرکت کنندگان کنگره پشتیبانی خود را از خواست های حق طلبانه و حقوق دمکراتیک ملیت های ایرانی و همبستگی خود را با مبارزات آن ها در استیفای این خواست ها اعلام می دارند. جمهوری اسلامی در طول سی سال گذشته تنها ارمغانی که برای ملیت های ساکن ایران داشته است، ادامه و تشدید تبعیضات رژیم گذشته، تحمیل جنگ و سرکوب و استقرار ماشین سرکوب جهنمی خود در مناطق ملی بوده است. طی سال های گذشته تشدید سیاست سرکوب حکومت همواره از سرکوب در مناطق ملی آغاز شده است. جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته فعالان سیاسی کرد، بلوچ، عرب و … به جوخه اعدام سپرده است که آخرین نمونه آن اعدام فرزاد کمانگر معلم آزاده کرد و چهار تن دیگر در زندان اوین بوده است. این جنایت با واکنش همه ایرانیان مواجه گشت و اعتصاب عمومی مردم کردستان را در پی داشت.
ما پشتیبانی خود را از مبارزات شما برای کسب حقوق ملی خود اعلام می داریم و در مبارزه برای دستیابی به خواست های به حق شما در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگام و همراه و در کنار شما هستیم.

پیروان مذاهب و ادیان مختلف
شهروندان آزاده ایران

دفاع از آزادی عقیده و اعتقاد یا عدم اعتقاد به دین و مذهب جزو اصول اعتقادی ماست. ما خواستار جدائی دین از حکومت و مخالف رسمیت دادن به یک مذهب و غیر رسمی نمودن مذاهب دیگر هستیم. احترام به مذهب و عقیده افراد و گروه های اجتماعی جزو برنامه ماست. ما مخالف تبعیضات موجود در جمهوری اسلامی و پیگرد باورمندان به مذاهب دیگر هستیم و خواستار به رسمیت شناختن حقوق برابر برای همه شهروندان و احترام به باورهای آن ها، پایان دادن به پیگرد ها و بازداشت ها و محاکمات پیروان ادیان و مذاهب دیگر از طرف جمهوری اسلامی به خصوص شهروندان بهائی کشور هستیم که بیش از همه اقلیت های مذهبی دیگر مورد ستم، آزار و سرکوب حکومت قرار دارند و از حقوق مسلم شهروندی خود به خاطر اعتقاداتشان محروم هستند.
شرکت کنندگان در کنگره در تلاش رسیدن به جامعه ای هستند که در آن همه از حقوق برابر برخوردارند و هیچ کس به خاطر مذهب، عقیده و یا مرام خود مورد اذیت و آزار قرار نمی گیرد. در مبارزه برای رسیدن به چنین آینده ای دست همه شهروندان آزاده کشور را می فشاریم.

زندانیان سیاسی دربند
خانواده های داغدار زندانیان سیاسی اعدام شده در زندان های جمهوری اسلامی
باز ماندگان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷

شرکت کنندگان در کنگره همبستگی خود را با شما زندانیان سیاسی و خانواده هایتان اعلام می دارند. ما پشتیبانی خود را از خواست های زندانیان اعتصابی در زندان اوبن اعلام می داریم و خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان یک ساله اخیر و همه زندانیان سیاسی هستیم.
ما یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را گرامی می داریم و هرگز فراموش نمی کنیم چه جان های شیفته ای که در زندان های جمهوری اسلامی بر دار شده اند و یا به جوخه اعدام سپرده شده اند. تنها در سال ۶۷ درعرض مدت کوتاهی هزاران نفر از پر شورترین فرزندان مردم قتل عام شده اند.
شرکت کنندگان در کنگره کشتار هزاران زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت می دانند و خواستار بازداشت و محاکمه آمران و عاملان این کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ هستند.
ما همدردی و همبستگی خود را با خانواده های داغدار و بازماندگان قرابانیان رژیم شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی اعلام می داریم و از اقدامات آن ها در دادخواهی عزیزانشان حمایت می کنیم.

مردم آزاده ایران!

کنگره ما در زمانی برگزار می شود که کشور ما با بحران سیاسی و اقتصادی بی سابقه ای مواجه است. از یک سو اقتصاد کشور بر اثر سیاست های دولت احمدی نژاد فلج شده است و از سوی دیگر تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشور ما را در موقعیت ویژه ای قرار داده است. حکومت جمهوری اسلامی با ادامه سیاست های تنش زای خود در عرصه بین المللی بحران بر سر برنامه اتمی را تشدید نموده است، اجماع جدیدی علیه خود را دامن زده است و خطر حمله نظامی به کشور را افزایش داده است.
از طرف دیگر، دولت جمهوری اسلامی در فکر حذف یارانه های دولتی از مایحتاج عمومی مردم و توزیع این یارانه ها در میان بخش هائی از جامعه و تبدیل آن ها به نان خور حکومت و ارتش ذخیره خود در اقدامات سرکوبگرانه اش هست. این همه در حالی است که تشدید تحریم های اقتصادی بسیاری از موسسات تولیدی را در آستانه تعطیلی قرار داده است و توقف سرمایه گذاری ها به خصوص طی یک سال گذشته و چنگ انداختن هر چه بیشتر سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و نظامی برشریان های اقتصادی کشور بحران اقتصادی کشور را دامنه بیشتری بخشیده است. نرخ تورم و بیکاری افزایش دو رقمی داشته است. حقوق و دستمزد بخور و نمیر کارگران نیز با ماه ها تاخیر پرداخت می شود….
ما خواستار پایان دادن به سیاست خارجی تنش زای جمهوری اسلامی، حل بحران بر سر پروژه هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم که بار گران آن ها نه بر دوش حکومت، بلکه بر گرده اقشار کم درآمد جامعه از کارگران و زحمتکشان، معلمان و دیگر مزد و حقوق بگیران سنگینی می کند.
شرکت کنندگان در کنگره از حق همگان در برخورداری از کار و حداقل درآمد و برخورداری از زندگی مناسب شان انسان برای همه شهروندان کشور دفاع می کنند و در مبارزه برای بنیان چنین آینده ای دست همه مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی را می فشارند.

کنگره نهم
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
مرداد ماه ۱۳۸۹

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.