اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهای ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

این اعلامیه مطالب جالبی دارد که هم برای نویسنده و هم برای علاقه‌مندان در اینجا انتشار پیدا می‌کند/ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهای ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲدر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۴٧/١٣۵ ﻣﻮرخ ١٨ دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎکید ﺑﺮ اﻳﻦ که ﻳﻜﻲ از هدف های اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، هﻤﭽﻨﺎن که در ﻣﻨﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪﻩ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺸـﻮﻳﻖاﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ آزادیهای ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺮای هﻤﻪ، ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد، ﺟﻨﺴﻴﺖ، زﺑﺎن ﻳﺎ دﻳﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮقﺑﺸﺮ ﺑﻨﻴﺎدی، ﺣﻴﺜﻴﺖ و ارزش اﻧﺴﺎن، ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻣﻠﺖهﺎی ﺑﺰرگ و آﻮﭼـﻚ، ﺑـﺎ ﺁرزوی ﺗـﺮوﻳﺞ ﺗﺤﻘـﻖ اﺻـﻮل ذکر ﺷـﺪﻩ درﻣﻨﺸﻮر، اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، کنواﻧﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ، کنواﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادی، کنواﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ، کنواﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ، اﻋﻼﻣﻴﻪﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲاﺷﻜﺎل ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩ، و کنواﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق کودک، و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪﻩ واﺳﻨﺎدی که ﺑﻴﻦ ﺗﻚ ﺗﻚ کﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ ٢٧ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﻴـﺖهـﺎی ﻗـﻮﻣﻲ، دﻳﻨـﻲ وزﺑﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ که ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﻴـﺖهـﺎی ﻣﻠـﻲ ﻳـﺎ ﻗـﻮﻣﻲ، دﻳﻨـﻲ و زﺑـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ کشورهﺎﻳﻲ که در ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲآﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻲآﻨﺪ،ﺑﺎ ﺗﺎکید ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺗـﺮوﻳﺞ و ﺗﺤﻘـﻖ ﻣـﺪاوم ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪاﻗﻠﻴﺖهﺎی ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﻻزم از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر کلی و در ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ دﻣﻮکراﺗﻴـﻚ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ دوﺳﺘﻲ و هﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و کشورهﺎﻳ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﻮاهﺪ کﺮد، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ کﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻳﻔﺎ دارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ که ﺗﺎکنون در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﻩ، ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ ﺑـﻪوﺳﻴﻠﻪ کمیسیون ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، کمیسیون ﻓﺮﻋـﻲ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از ﺗﺒﻌـﻴﺾ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از اﻗﻠﻴـﺖهـﺎ و ﻧﻬﺎدهـﺎﻳﻲ آـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺮوی از ﻣﻌﺎهـﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﻴـﺖ هـﺎی ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﻲ که ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﻠﻴﺖهﺎ و ﺗـﺮوﻳﺞ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎی ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮورت ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮای ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﻴـﺖهـﺎی ﻣﻠـﻲ ﻳـﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ. اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎی ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ را اﻋﻼم ﻣﻲکند : ﻣﺎدﻩ ١ ١ – کشورها ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و هوﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، ﻓﺮهﻨﮕﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ اﻗﻠﻴﺖهﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻦهﺎی ﺧـﻮد ﺣﻤﺎﻳـﺖ و اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻳﻦ هوﻳﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ کنند. ٢ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪفهﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻨﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٢ ١- اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎی ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ( که از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ اﺷـﺎرﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد) ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻧﻬﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﻲ، ﺁزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﺎ هﺮ ﺷﻜﻞ از ﺗﺒﻌﻴﺾ، از ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮﻧﺪ، دﻳـﻦ ﺧﻮد را اﻋﻼم و ﺑﻪ ﺁن ﻋﻤﻞ آﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ . ٢ – اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮهﻨﮕﻲ، دﻳﻨﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺸﺎرکﺖ آﻨﻨﺪ . ٣ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهاﻳﻲ که ﺑﻪ ﺁن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای که در ﺁن زﻧﺪﮔﻲ ﻣکنند، ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ای که ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و، هر ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ﺷـﺮکت کنند. ۴ – اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺗﺸﻜﻴﻞ دهند و ﺣﻔﻆکنند . ۵ ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون هﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩهﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻤـﺎس هـﺎی ﺁزاد و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار و ﺣﻔﻆ کنند و ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻳﺮ کشورها که ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ ﻳﺎ زﺑـﺎﻧﻲ دارﻧـﺪ ﺗﻤـﺎس هـﺎی ﻓﺮا ﻣﺮزی ﺑﺮﻗﺮارکنند . ﻣﺎدﻩ ٣ ١ -اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ که در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و همچنین دراﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺧﻮد، ﺑﺪون هﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ اﻋﻤﺎل کنند. ٢ – در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ هیچ زﻳﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﺖ وارد ﺷﻮد. ﻣﺎدﻩ ۴ ١ – کشورها، هر ﺟﺎ که ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻦ که اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺁزادیهـﺎی ﺑﻨﻴـﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺪون هیچ ﺗﺒﻌﻴﺾ و با ﺑﺮاﺑﺮی کاﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻃﻮر کاﻣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ اﻋﻤﺎل کنند، ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ. ٢ – کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺮاز وﻳﮋﮔـﻲهـﺎی ﺧـﻮد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮهﻨﮓ، زﺑﺎن، دﻳﻦ، ﺳﻨﺖ ها و رﺳﻮم ﺁﻧﺎن ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ اﻧﺠﺎم دهند، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ که روش ها و اﻋﻤﺎل وﻳﮋﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ و ﻣﺘﻀـﺎد ﺑـﺎ ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ٣ – کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﺗﺎ هﺮ ﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻳـﺎدﮔﻴﺮی زﺑـﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞهﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ۴ – کشورها ﺑﺎﻳﺪ، هﺮ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮزش اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﻨﺖهﺎ، زﺑﺎن وﻓﺮهﻨـﮓ اﻗﻠﻴـﺖهـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻨﻨﺪ . ۵ ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴـﺖهـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر آﺎﻣـﻞ در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی کشورﺷﺎن ﺷﺮکت کنند . ﻣﺎدﻩ ۵ ١ – ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﺟﺮا ﺷﻮد . ٢- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی هﻤﻜﺎری و ﻳﺎری ﺑﻴﻦ آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﺟﺮا ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ۶ کشورها ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔـﺎهﻢ و اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ هﻤﻜﺎری آﻨﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٧ کشورها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻜﺎری آﻨﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٨ ١ – هﻴﭻ ﻣﻮردی در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟـﺮای ﺗﻌﻬـﺪات ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ آﺸـﻮرهﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺷـﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﻴـﺖهـﺎ ﺷـﻮد. کشورها ، ﺑﻪوﻳﮋﻩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪات و اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ را آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎهﺪات و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻪ ﻋﻀﻮ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ . ٢ـ اﻋﻤﺎل و ا ﺟﺮای ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧـﻮرداری هﻤـﻪ اﺷـﺨﺎص را از ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺁزادیهـﺎی ﺑﻨﻴـﺎدی کـﻪ درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهﺪ . ٣ – ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ آﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻮﺛﺮ از ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖهﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷـﻮد، ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺻـﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ . ۴ـ هﻴﭻ ﻣﻮردی در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد کﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ هﺪف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮی ﺣﺎکمیت، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ، و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ کﺸﻮرهﺎ را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ . ﻣﺎدﻩ ٩ کارﮔﺰاری های ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ آﺎﻣـﻞ ﺣﻘـﻮق و اﺻـﻮل اﻋـﻼم ﺷـﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، در ﺣﻮزﻩهﺎی ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﺴﺎﻋﺪت کنند. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.