حقوق بشر

دعوت رژیم آخوندی از گزارشگر ویژه سازمان ملل ووظایف ما

3 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=121216

لینک کوتاه

هموطنان گرامی نسل های قبل وبعدازکودتای استعماری ارتجاعی سال سیاه1357 ازعملکردحاکمان خودکامه رژیم آخوندی آسیب های جانی ومالی وعقب ماندگی جبران ناپذیربسیار متحمل شده اند اما با وجود دستهای آلوده پنهان طی چهاردهه گذشته حاکمان جنایتکاربا توجه به مدارک وقرائن وشواهد مستند تحت پیگرد قانونی قرارنگرفته اند وهمواره با حکومت فاشیسم دینی با مماشات رفتارشده زیرااگردول قدرتمندجهان ادعای دمکراسی وحقوق بشررادارند درعمل خود با حمایت ازحکومتهای توتالیترهمچون رژیم آخوندی منافع مالی واستراتژیکی خودرامدنظرداشته اند وملتهای منطقه طی چهاردهه گذشته متحمل ناگوارترین وشدیدترین وضعیت نابسامان وخسارتهای جبران ناپذیربوده اند.اینک رژیم ملایان دریک بازی فریبنده برخلاف ادوارگذشته قصد دعوت ازگزارشگرویژه سازمان ملل درامورایران رادارد درصورتیکه اگرعملکرد هرساله حاکمان حکومت آخوندی راموردبررسی قراردهیم ازسال 1388 تا1397 دررده بدترین سالهای نقض آشکارحقوق بشروکشتاروسرکوب ودستگیری وشکنجه واعدام زنان ومردان ازادیخواه وحقطلب درعرصه های گوناگون بوده اند.بدون شک درصورت عملی شدن این دعوت ولی فقیه وگماشتگان تحت امرش پیشاپیش قصد پنهان کردن مراکزمخوف ووضعیت اسفبارزندانیان و  زندانهای مخوف سراسرکشوررادارند وبا آماده کردن مکانهایی وافرادی تحت عنوان زندان وزندانی بروفق مرادخود به اهداف شوم خود برسند.درچنین شرایطی لازم است نیروهای فعال خلرج وداخل کشوربا نوشتن نامه های متعدد به ریاست سازمان ملل متحد ودفترگزارشگرویژه درامورایران وسازمانهای مدافع حقوق بشرازآنها بخواهیم هنگام سفرهیئت همراه گزارشگرویژه ازمسئولین رژیم بخواهند بطورآزادانه به زندانهای تهران وحومه وزندانهای حداقل مراکزسایراستانهای کشوروارد وبا زندانیان سیاسی ومدافعان حقوق بشر وفعالین کارگری ومعلمان ووکلا واساتیددانشگاه ودانشجویان وزندانیان عقیدتی وروزنامه نگاران وزندانیان دوتابعیتی به گروگان گرفته شده خاصا زندانیان بیمارمحروم ازدرمان وداروبدون دخالت نیروهای اطلاعاتی وامنیتی ازنزدیک صحبت وگزارش های مکتوب آنهارادریافت تا بتوانند به درستی درراستای احقاق حق پاکترین زنان ومردان گرفتاردرزندانهای رژیم سراسرفسادآخوندی ترتیب اثربدهندوازسران حکومت بخواهند قانون تفکیک جرائم راتصویب وبه اجرابگذارند تا زندانیان عادی اززندانیان سیاسی ودگراندیش جداگانه دوران محکومیت خودرابگذرانند.امیداست هموطنان فرهیخته ومبارزدرخارج ازکشورکه دراین اموردست بازتری نسبت به فعالین داخل کشوررادارندبه پیشنهاداین انسان درد کشیده توجه بفرمایند واجازه ندهند سران جنایتکاررژیم به اهداف شوم خودبرسند چراکه همواره ماندگاری رژیم برپایه دروغ وفریب وجنایات مخفی وآشکاربوده است.به امیدفردای آزادی متحدوپیروزباشید.
                           با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما