اخبار و حقوق زنان

گزارش تصویری از تظاهرات روزجهانی زن، در پاریس

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=82119

لینک کوتاه

این تظاهرات که بنا به دعوت اکثر انجمن های فرانسوی حامی حقوق زنان وسندیکاها واحزاب چپ فرانسه؛ درروزهشت مارس ازساعت سه بعدازظهربابرگزاری اجتماعی وسیع درمیدان جمهوری شهرپاریس آغازشده بود،پس ازانجام سخنرانی ها وپخش پیام ها ورقص وموزیک،بصورت راهپیمایی تا میدان اپرای پاریس، ادامه یافت وساعت هفت ونیم پایان گرفت.انجمن جمهوری خواهان ایرانءپاریس،که همچون سال های قبل طی فراخوانی ازهمه هموطنان آزادیخواه برای شرکت دراین مراسم دعوت بعمل آورده بود،بهمراه گروهی ازایرانیان مقیم پاریس دراین اجتماع تاریخی شرکت کرد وضمن تجلیل ازتمامی زنان تحت ستم درسطح جهان،یاد همه زنان مبارز ودربند،مادران داغدیده،همه زندانیان سیاسی وعقیدتی راگرامی داشت وفریاداعتراض خویش رادرزمینه اعمال تبعیض جنسی خشن وقرون وسطایی نسبت به نیمی ازجمعییت کشور،درعرصه های اقتصادی وسیاسی واجتماعی وفرهنگی وحقوقی،ازسوی رژیم جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری درفرانسه ونیزرشدروزافزون احزاب راست افراطی ویژگی خاصی به مراسم امسال بخشیده بود ودرشعارها وباندرول های انجمن ها وجریانات شرکت کننده بازتاب پیدامی کرد.تشویق به شرکت گسترده درانتخابات ومقابله با رشد راست افراطی وجریانات ارتجاعی زن ستیزوخارجی ستیز،ودرخواست حقوق برابربرای زنان درتمامی زمینه ها،درجریان سخنرانی ها وتبلیغات بشکل گسترده ای مطرح بود.
درجریان این تظاهرات،انجمن جمهوری خواهان ایرانءپاریس،جامعه زنان ایرانی برای دموکراسی،کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ودیگرایرانیان شرکت کننده،بسهم خویش درزمینه دفاع ازحقوق زنان ایران ومطرح ساختن مطالبات آنان،ونشان دادن وضعیت اسفبار وغیرانسانی ای که زنان ایران درهرلحظه ودرهرقدم اززندگی اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی خویش،درنتیجه استقراررژیم مذهبی، باآن مواجه می باشند تلاش ورزیدند.تصویرهای ضمیمه، گوشه ای ازاین تلاش رانمایان می سازند.
انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس شنبه ۱۱مارس ۲۰۱۷

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما