امروز شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۲۳

 
سیاست

چه باید کرد

2 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=124007

لینک کوتاه

انوش پرویزی

دشواریهای زندگی درنظام جمهوری اسلامی بویژه در سالهای اخیرمردم کشور را درتمام عرصه های زندگی درتنگنا قرارداده است ومتقابال مردم هم درهرفرصتی با أنواع اعتراضات٫ رژیم را درتنگنا گذاشته اند تا جایی که اقتدار حکومت به پایین ترین حد خود رسیده و اقتدار مردم رو به فزونی نهاده است.گرچه هنوزمنابع اقتصادی حاصل ازچپاول درآمده ای کشوربخصوص دردوران ننگین دولتهای احمدی نژاد وادامه آن دردولت روحانی ومصادر ه اموال مردم توسط نهادها وارگانهای زیز نظر رهبری خصوصا سپاه تولید وبازتولید گردیده وبخش قابل مالحظه ای از بودجه کشور٫تامین مالی و ایدیولوژیک هسته سخت قدرت واین نهادهاوأحزاب پادگانی را پوشش می دهد باوجود این ٫این نظام امنیتی و بوروکراتیک آنچنان پرهزینه و فاسد شده است و آنچنان از منابع انسانی ماهر واندیشمند ودولتمداری عرفی وقانونمند فاصله گرفته است که بجز تصمیم های امنیتی قاد ر به تصمیم دیگری که متضمن منافع درازمدت خود ومردم باشد نیست. سلسله اتفاقات اخیر:افزایش غیرقانونی بهای بنزین که وقیحانه دست درجیب مردم بود٫سرکوب سبعانه معترضین٫ بودجه باکسری حدود ۵۰ درصدی و ادامه اسراف آن دربخشهای غیرمولد٫امتناع مذاکره بامردم خود ودل سوزان نظام ودولت های منطقه وغربی٫انجام یک تشییع جنازه خونین و بی حاصل٫بخطر انداختن امنیت مردم و شلیک به قلب مردم درزمین وهوای کشور وده ها مورد دیگر نشان از فلج شدن حکومت وکاهش روز افزون اقتدار واعتبار آن دارد . مردم بدرستی ولی فقیه و سپاه ) ارگان سرکوب مردم راکه باید منحل ودرارتش ادغام شود( را نشانه رفته اند. طبقات واقشار گوناگون جامعه ایران خصوصآ در ماههای اخیر نشان داده اند که درکنار هم درمیدان تغییر ایستاده اند و آنچنان اقتتدار حکومت را به چالش کشیده اند که کوشش های ولی فقیه و اذنابش درمسیری که می روند راه به جایی نمی برند مگراینکه معجزه ای رخ بدهد که مردم به انتظار معجزه نمی نشینند. اما درچنین ایامی که پتانسیل میدانی اقشارگوناگون مردم کشور٫ حکومت رادر شرایط سختی قرارداده جای خالی اتحاد وائتالف نیروهای سیاسی داخل وخارج کشور وبخصوص نیروهای سیاسی خارج کشور بسی خالی ٫ تاسف بار وتعجب بر انگیز است. نیروهای خواهان یک جمهوری عرفی تقریبا درتمام برنامه ها٫ گفتارها٫نوشتارها وتبلیغاتشان٫ جمالت مشابه هم را تکرارمی کنند٫همه خواهان اصالح وتغییر این قانون اساسی وتبدیل آن به قانون اساسی مل هم ازاعالمیه جهانی حقوق بشرو قوانین اساسی کشورهای پیشرفته دنیا هستند.همه خواهان رعایت حقوق های مندرج دراعالمیه جهانی حقوق بشرهستند همه خواهان انتخابات آزاد وعادالنه هستند همه خواهان آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی هستند همه خواهان آزادی أحزاب واجتماعات بیان وقلم هستند. آیا اینهمه کافی نیست ویا وقت آن نرسیده است که به اینهمه پراکندگی پایان داده شود وبا تجمیع نیروها وگروه های پراکنده پای در این رود خروشان بگذاریم به خودخواهی های فردی وگروهی٫ خودرایی ها٫ زیاده خواهی ها٫ دوبهم زنی ها٫ بدگویی ها ومنیّت ها و.. نقطه پایانی بگذاریم. انکار نه انگار بخش تاثیرگذارمردم ما درصحنه هستند همچنان شهید وزخمی می شوند دستگیر می شوند شکنجه می شوند پرونده سازی می کنند٫ زندانهای طویل المدت داده میشود٫ دریک کالم ازهستی ساقط می شوند وآوار مرگ وباران غم برسرشان فرو می ریزد.صادقانه بگویم لنز باریک بینی مان راکنار بزنیم. اکثر شما سرمایه وبضاعت این ملت هستید همچون کروبی ها موسوی ها نگهدارها تاجزاده ها شریعتمداریها علیجانی ها سازگارها ٫ افشاریها و صدها بزرگوار دیگر درداخل وخارج کشورک ه بصورت انفرادی ویا درگروهها وأحزاب ملی٫ ملی مذهبی ٫چپ ودمکرات جمع شده اید. شرایط ایجاب می کند با فشردن دست یکدیگ روبا برنامه حداقلی که اشاره شد مسئوالنه بدون سهم خواهی وزیاده خواهی٫میهندوستانه درکنار هم وآنگاه دردل مردم حاضردرصحنه درمقابل و الیت مطلقه فقیه و حامیانش که سیاست سرزمین سوخته را پیگری میکنندوچون کشور به غنیمت گرفته شده رفتار دارند٫درمقابل دولت کوتوله ای که به انتخاب ونظر مردم وقعی نگذاشته وشعارهایش رازیر پا گذاشته وبا بی تدبیری زایدالوصفی همچنان سرمایه ملی مردم رابسوی نابودی می برد٫توان جامعه مدنی رابرای تغییر رفتار وساختار حکومت دوچندان کنیم. شایسته نیست از یک طرف سرمایه مالی و فیزیکی کشور تاراج شود سرمایه های انسانی٬مهاجرویادرحال مهاجرت٫منفعل ٫زندانی ومحو فیزکی بشودوبخش دیکر از سرمایه انسانی درستیز وافتراق باشند. بیاییم دراین روزهای سخت و دشواروسرنوشت سازحول همان موارد پیش گفته فروتنانه٫مشتاقانه ومتحدانه درکنار هم دوشادوش دالورزنان ومردان عرصه پیکار که هستی خود رابرای نجات میهن بکف گذارده اند متحد شویم هیچ انرژی را هدر ندهیم ٫ازهم انرژی بگیریم٫به ملت انرژی بدهیم بر بلوغ خود صحه بگذاریم همراهی تاثیر گذاروتاریخی داشته باشیم٫ این آرزوی تنها من نیست این ارزوی میلیون ها هموطن خواهان تغییر درجامعه ایران است.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما