آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

چطور استخوانبندی جامعه مدرن را در ایران بسازیم

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

بسیج سرتاسری کار و سرمایه در خدمت ساختار سیاسی در جهت رسیدن بیک دولت مدرن همراه با  اقتصاد صنعتی مدرن و با برنامه و انضباط عمومی باید در دستور کار سیاسی و اجتماعی همه گان قرار بگیرد .

درحقیقت انقلاب صنعتی و رشد آن میتواند جاده را در جهت محکم  کردن استخوان بندی جامعه ایران مدرن آینده در خدمت بهتر زندگی کردن مردم آسفالته کند.

مردمان چنین جامعه ای باید از از ابتدا با زیر بنای سالم اقتصادی جامعه صنعتی آشنا شوند و عادت به کار علمی  و صنعتی کنند.

اماما ایرانیها بااز سر گذراندن تجربه دوران شاه ، که فکر میکرد با داشتن پول نفت ودر دست داشتن  تمامی  قدرت در کشور، و با دستور دادن میشود در کوتاه مدت به پنچمین کشور مدرن صنعتی در جهان تبدیل  شد، متوهم  بودیم.

با وجودیکه در آن دوران نهادهای  توسعه  اقتصادی مدرن توسط  دولت شاه  پایه گذاری شده بود، مانند  بانکها  و بانک اعتبارات صنعتی، و  راه اندازی کارخانجات  صنعتی نیمه  مونتاج، تا  حدودی سرمایه  در ایران  دارای امنیت حقوقی و سیاسی برخوردار شده بود.

اما توسعه یک جانبه و توضیح بی حساب و کتاب پول در آن جامعه ای که در مسیر توسعه تازه قدمهائی بر میداشت ، و شاه بدنبال سودای بلند پروازی ی خود بود و دارای شناخت  کافی از امپریالیسم  و  عملکرد سرمایه  نداشت  و مورد خشم سرمایه داری جهانی قرارگرفت ، امروز بمراتب راه دشوارتر  و شرایط عقب افتاده تر و نا امنی  جاده با خطرات بیشترعقب ماندگی با مشگلات عدیده بر سر راه ساختن ساختار سیاسی مدرن  صنعتی روبرو میباشیم.

بهر صورت سیاست امپریالیستهای آمریکا و انگلیس ،که یکی در مورد کودتای 28 مرداد 32  و دیگری جهت انتقام این کودتا،حمله به سفارت آمریکا و تصرف دراز مدت آن، بر آن شدند که نقشه پلید خودرا بوسیله عوامل داخلی سر سپرده و توده های به  تنگ آمده مردم  انجام  دهند، امپریالیستها  تحت عنوان  دورغین  احیای حقوق بشر و منافع اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی مردمان  ایران که در تمام دوران سلطنت شاه به شدیدترین وجه لگد مال میشد اما بطریق مدرنش،وظلم و ستم،فقر و بیکاری،بیسوادی،عقب ماندگی فکری، رواج کامل داشت، برآن شدند که بجای شاه، آخوند خمینی را در کنفرانس گوادالوپ انتخاب کنند و شرایط آوردن او را به تهران آماده کنند.

اولا شاه را که خود امپریالیستها در کودتای 28 مرداد بمردم ایران تحمیل کرده بودند بر داشتند  با وضع اسفباری و کودتای ننگین تری بنام خمینیسم که بهتر از شاه بتواند عامل منافع آنها باشد را بوسیله عوامل داخلیشان به  قدرت گماردند، و می بینیم که در طی 43 سال گذشته نقشه آنها کاملا عملی شد وسرمایه داری جهانی موفق شد که  رژیم منحوس و عقب مانده مذهبی که هزاران بار بد تر از رژیم شاه بود، به مردم ایران باشیوه های مختلف تحمیل  کنند.

پس انگیزه کودتای و آوردن خمینی تامین منافع  مردمان ایران نبوده ، پس علت  این عمل  و سیاست  جنایتکارانه امپریالیستها چه بوده است؟

تازه ترین نمونه قابل لمس برای مردمان ایران سیاستی بود که دولت جنایتکار آمریکا بر سر مردم افغانستان  پیاده کرد و دیدیم که آشکاراجلوی دید مردم جهان چطور بیشرمانه دو دستی قدرت و اسلحه و ثروت را  در اختیار گروه آدم کش طالبان این عناصر ضد انسان و دستار بسرعقب مانده، گذاشتند و سپردند و رفتند.

برای قطع وابستگی چه صنعتی وچه سیاسی حد اقل در ایران میبایست مردم طرفدار اصلی دولت منتخب خود باشند، که درزمان شاه سرمایه داری امپریالیستی بوسیله عوامل داخلی سرمایه خود توانسته بود هرج و مرج راه بیندازند ودولت شاه را بی اختیار کرده وجلوی حرکت شاه را اگر میخواست کاری انجام بدهد بگیرند وشاه علیرغم خواست اربابان خود تسمه وابستگی را بگسلد و خود را مستقل به افکار عمومی معرفی کند، موفق نشد. 

زیرا شاه بخوبی میدانست که در میان مردم پایگاه ندارد، اگر چنین نبوددیگر احتیاجی به دستگیری،زندان، شکنجه  و اعدام نبود، همچون امروز دستگاه  ظلم و ستم “عدالت سید علی” ، که مردمان  معترض به نبود آب ، نان ، کار بازداشت ، زندانی،شکنجه و اعدام میکند با شدیدترین وجه ممکنه غیر انسانی ، درحالیکه وضعیت آب در جنوب و برق در شهرهای بزرگ بطور وحشتناکی زندگی عادی مردم را بخطر انداخته  و از طرفی اقتصاد ورشکسته، دولت تروریستی آدم کش رئیسی حاکم بر جامعه دیگر هیچگونه آبرو و اعتباری در میان افکار عمومی  داخلی  و خارجی  و هیچگونه اعتبار مالی در مقابل سرمایه داری بین المللی و بانکی و فروش نفت  ندارد  و از طریق تجارت  قاچاق نفت و مواد مخدر، منتظر گرفتن فرصت و اجرای اوامرسرمایه داری جهانی نشسته که میبایست از صفر تا صد آنها  را بپذیرد.

تاریخ حکومت 43 ساله ننگین و آدم کش اسلامی میگوید که این دارو دسته دست نشانده وعقب مانده وضد ایرانی تاریخی جز وابستگی آخوند ها به دربار انگلیس ندارند.

مقایسه دیگر دوران انحطاط رژیم شاه با رژیم آخوندها در این است که  :

-شاه سیاست تسلیحاتی خود را بر مبنای ضرورت حفظ  منافع امپریالیسم در خلیج  فارس توجیه میکرد و خود را ژاندارم منطقه  مینامید،جمهوری اسلامی به بهانه صدور انقلاب باعث ناامنی درخلیج فارس ،عراق ،سوریه،لبنان   و توسعه تروریست بین المللی ، انجام میدهد.

-شاه با اعزام نیروهای ارتش به ظفار برای سرکوب جنبش آزادی بخش آن سرزمین عمل کرد و رژیم سیدعلی به کشتار جوانان سوریه ، عراق و یمن مشغول است.

– شاه به جای مصرف درآمدهای از فروش نفت و بهبودبخشیدن به وضعیت داخلی وبمصرف رساندن پروژه های صنعتی، کشاورزی، بیمارستان ،مسکن و کار و اقدام به خرید میلیونها اسلحه و تجهیزات نظامی از غرب و شرق نمود که البته باید صحه گذاشت مقداری هم بمصرف داخلی اختصاص داده بود، اما رژیم  دزد و جنایتکار آخوندی کلیه در آمد از منابع نفت و فروش مواد زیر زمینی را در سوریه ، عراق و لبنان و یمن به مصرف تروریستهای حشدالشعبیها رساند و صفره مردم  را در اثرات تورم خالی کرده است.

رئیس جمهور وقت آمریکا تا آخرین روزها ازرژیم شاه پشتیبانی میکرد ود یک چشم بهم زدنی درجلسه گوادالوپ عذراو راخواست، امروز نیز چه در دوران ترامپ  وچه دردوران بایدن همیشه بطور کج  دار ومریض ازجمهوری اسلامی وآخوندها درمقابل مردم ایران دفاع و آنها را حفظ کرده وهمیشه خواستهای 12 گانه  را مطرح میکنند که روزی سیدعلی وعوامل جنایتکارش مجبور به پذیرفتن آنها خواهند شد.

بهرحال نمونه هائی از پرده نماشنامه ی تراتژیک امپریالیستی علیه شاه و کشاندن وضعیت زندگی مردم ایران به، فقر و فلاکت را امروز شاهدش هستیم ، که میبایست از وقوع چنین جنایاتی مردم و نیروهای سیاسی و بخصوص وابسته درس عبرت بگیرند.

در 28 مرداد 32 وپس ازکودتای علیه حکومت مصدق،شاه عامل اجرای دستورات سیاست اقتصادی”درهای باز”   را بنمایش میگذارد، و در نتیجه مواجه با  بحرانهای عدیده میگردد، نمایش و اجرای دستور پیاده  کردن  برنامه امپریالیستی”انقلاب سفید” نیز گوشه دیگری ازاین نمایشنامه تراژدیک ضد ایرانی بود، که شاه را در سالهای 55  ببعد در کلیه زمینه ها با بن بست روبرو کرد.

بالاخره دستگاه امپریالیستی جهت پیاده کردن امیال ضد ایرانی خود آخوند خمینی را که  قرار بود در برابر شاه و بجای او بقدرت بگمارند رابا دسیسه های فراوان وکمک افرادی چون بنی صدر وارد صحنه سیاسی ایران میکنند،  او را در جریان و دخالت ماجرای 15خرداد که طرح ریزی شده بود و شاه اقدام به سرکوب آن توسط  امپریالیسم تشویق شد، وخمینی رابه ترکیه تبعید میکنند و سپس به نجف در آب نمک می خوابانند، و تقریبا هم  زمان  دکتر علی شریعتی یک عنصرعقب مانده  مذهبی را برای گمراه  کردن جوانان  به ایران اعزام میکنند و نامه  نگاریها توسط عوامل امپریالیستی شدت می یابد و بالاخره مطلب توهین آمیز  و حساب شده را علیه  خمینی جنایتکار در روزنامه ها انتشار میدهند ومردم را تحریک به اعتراض میکنند و زمینه بازگشت آخوندی متوحش رامهیا میکنند    و اعتراضها علیه شاه را به اوج خود  میرسانند، و خروج  شاه را آماده میکنند و با ورود هویزر ارتش  وابسته  تسلیم و اعلان وفاداری به خمینی میکند.

بدستور امپریالیستها از صدام حسین میخواهند که خمینی را از عراق اخراج کند و سرانجام  به پاریس میآورند و زمینه بازگشت خمینی را به ایران دردستور کارروز قرار میدهند،دراین روزهاست که از نیروهای سیاسی  مخالف شاه بوسیله عوامل خود مانند بنی صدر را مامور میکنند که جبهه ملی را اخته کرده و وارد بازی با  دولت سازی نمایشی مذهبی کنند وبنی صدرموفق میشود سران جبهه ملی را بازی دهد وآنها را در خدمت اهداف شوم و ایران    بر باد ده خمینی در آورد، و طبق برنامه امپریالیستی از کردهای وابسته میخواهند که خواهان خودمختاری شوند، جنگ درکردستان را دامن میزنند، خمینی ماموریت دارد از جانب امپریالیستهاکه ترورو خفقان،دستگیری،زندان ، شکنجه  کشتار و اعدام راه بیندازد که  در حقیقت محور اصلی خمینیسم را کشتار تشکیل داد ، زمینه فراهم کردن جنگ ایران وعراق را با دسیسه “صدور انقلاب اسلامی” که محور اصلی سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی قرار دادند، امپریالیستها به صدام دستور دادند که به ایران حمله نظامی کند و به خمینی دستور مقاومت تا اقتصاد  هر دو کشور متلاشی شود و توانستند تجهیزات نظامی بصورت میلیاردی به طرفین در گیری بفر وشند  و اقتصاد ورشکسته اروپا را نجات دهند .

 با توضیحات حد اقلی که ارائه شد دریافت میشود که قدرتهای بزرگ امپریالیستی در جهان  مشترکا  دارای منافع اقتصادی-سیاسی ونظامی میباشند، سعی وافر مبذول میدارندتا در تحولات ودگرگونیهای نقاط  مختلف مانند مسئله ایران دخالت سیاسی ونظامی کنند، تا بدانجا که امکان دارد از منافع خود بوسیله عوامل سرسپرده داخلی  نوکران سرمایه و متجاوزین به حقوق مردم استفاده کنند . 

 مردمان ایران از قبل اگر میدانستند اگر شاه برود و عنصر پستی چون خمینی بیاید و اوضاعشان بدتر  و بدتر  و بارها  بدتر میشودهر گزبه این مبادله  قدرت  تن  نمیدادند، و در ادامه  انقلاب خود  برای دستیابی   به آزادی  و عدالت اجتماعی تا حد امکان ادامه میدادند و تسلیم مشتی آخوند جنایتکار نمی شدند.

 اما گفته میشودکه در انقلاب 57 مردم فریب خمینی و دستیارانش مانند بنی صدر را خوردند که امپریالیستها اوو یارانش را آماده کرده بودند ،علت و علل و عوامل انقلاب و تحولاتی که در 22 بهمن 57  در ایران صورت گرفت دارای عوامل داخلی و خارجی بود ، که هنوز که هنوز است بخش زیادی از مردم ایران از دریافت  واقعیت یا  در هراسند یا نمیخواهند که از آنهامطلع شوند و یا طرفدار آنها هستند.

هنوز در شک و تردید و درنیافته اند که امپریالیسم سلطه طلب  یا سرمایه داری جهانخوار از هر وسیله ی کثیفی    و امکانی برای تثبیت و گسترش منافع خود در جهان استفاده کرده و ازآن سود خواهد جست، همچنانکه درایران دست بهر جنایتی زد تا مردم را در بیخبری نگهدارد، وچنین وانمود کردندکه امپریالیسم قادر به همه کاری هست،     و مانند بنی صدر از آزادی دمکراسی و استقلال وعملکرد امپریالیسم را مبالغه آمیز جلوه دادند تا سر پوش روی عملکرد خائنانه خود بگذارند.

اگر در ایران در دوران شاه مردم از آزادی نسبی بر خوردار بودند  گذشته خود را بررسی کامل میکردند و ماهیت اسلام و حکومت اسلامی برایشان روشن میبود میتوانستند نسبت به سر نوشت آینده فرزندان خودنیزحساس باشند  و از بر پایی یک جامعه و حکومتی پیشرفته و فارغ از درگیریهای نیروهای داخلی و تامین منافع عموم مردم  می سنجیدند و جلوی امیال خمینی فاسد می ایستادند،آیا امپریالیست میتوانست کلاه به این گشادی را برسرشان توسط عوامل داخلی مزدور بگذارند، بطور یقین نه.  

 مطلب ادامه دارد ……..

08.11.2021

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://rangin-kama.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

2 پاسخ

  1. آقای بیات با سلام، در خبرها آمده که فرانسویها در یک بده و بستان روح الله زم را به حکومت اسلام ناب فروخته اند. شما نوشته اید که «چطور استخوانبندی جامعه مدرن را در ایران بسازیم» یکی از راههای ساخت این اسکلت همبستگی ست و فریاد تظلم است، نیست؟ شماها که اغلب در همان فرانسه و اروپا و غرب هستید، پس دست بکار شوید و در همان فرانسه بر علیه سرویسهای فرانسوی با رادیو تلویزیون و روزنامه هاشان تماس بگیرید. حتا از سرویسهای فرانسه شکایت کنید. در این کشورها دادگستریشان مستقل است. سارکووزی رئیس جمهور و وزیر و کیل سابق را محکوم و زندانی کردند. شاید اصلا دروغ باشد اما برای راستی آزمائی واجب است. حیف و دریغ از حتا یک جوانه ارجمند! همین دور خودمان می گردیم. این دین حنیف دارد بنیان ایران و ایرنیت را نابود می کند، چنانکه کرده است، و ما و شما نتوانستیم بدانیم که بهترین دستاورد کنار گذاشتن دین و مذهب است از بساط ظاهرِ «میدان بساط» و وارد گفتگو شدن است با همه ی ایرانیانی که به دموکراسی تمامیت ارضی و لائیسیته باور دارند. بدبختانه یک نفر مرد میدان نیست! ما و شما فقط به واسطه اسلام که دینی وصله ای و خارجی ست و ما در ناخودآگاهمان نمی توانیم آنرا خودی بدانیم نتوانسته ایم از به قول آرامش دوستدار از این دینخوئی هزاره ای گذر و گذار کنیم. دوستی که نظراتی را فرستاده بود و منتشر نکرده بودید مرا از نوشتن منع کرد ولی من باز هم نوشتم، شاید که دریابید. در پایان در کنار خانه ی ما در اصفهان یک خانواده بهائی هست که پیوسته مورد اذیت و آزار مسلمانان قرار می گیرد. ای آزداندیشان دین محمد اگر وجود خارجی دارید برآشوبید مقاله ای بنویسد. کاری بکنید. اگز فرانسه دستش به خون روح الله زم، به خون شاپور بختیار به خون رضا مظلومان به خون شهریار شفیق، به خونسروش کتیبه و…آلوده است چرا حتا یک نفر از میان شما فریاد نمی کند!؟ چرا عبدالکریم لاهیجی که نمی دانم، چکاره ی حقوق بشر است دست کم از دستگاهای فرانسه پرسش نمی کند. چرا فرانسه نشینان و اروپا نشینان و آمریکا نشینان فریادی برنمی آورند. واقعا خجالت آور است شما خارج نشینان بیشتر از ده میلیون هستید! چکاره اید!؟

  2. هموطن بسیار ارجمند و گرامی ممنون از ارسال نظر و پیشنهاد خوبتان 1- من در فرانسه زندگی نمیکنم 2-متن شما را به دفتر تلویزیون رنگین کمان در پاریس ارسال کردم برای اقدام3- نوشته بودید که من به متنی که ارسال کرده اید جواب ندادم متنی از شما بجز این نوشته که بصورت دیگاه امده دریافت نکرده ام لطفن اگر ممکن اسن مجددا بفرستید ممنون میشوم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.