پاسخ به رضا پهلوی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پویان اصلانی

ایالات متحده آمریکا کشوری که رضا پهلوی در حال حاضر در آن زندگی می کند، قبل از هرچیز یک جمهوری با ارزش‌های دموکراتیک و قراردادی اجتماعی تثبیت شده است. قانون اساسی فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا هرکدام چارچوبی را برای کشورداری مشخص کرده‌اند که بر اساس آن افراد سیاسی و حاکمیت ها باید در برابر شهروندان خود شفاف، مسئول و پاسخگو باشند و در راستای منافع عمومی عمل کنند. در این حاکمیت‌ها مقرراتی برای حمایت از حقوق و آزادی های فردی وجود دارد که لازم‌الاجرا میباشند. بنابراین هرکس که مدعی کشورداری در ایران فردا است باید از هم اکنون در برابر مردم ایران شفاف، مسئول و پاسخگو باشد.  این امر به ویژه در رابطه با رضا پهلوی، با توجه به اتهامات متعدد و جنجال های جاری پیرامون مدیریت سیاسی و مسئولیت خانواده او در ایران، بسیار مهم است.

طرح وکالت و دعوت رضا پهلوی به همکاری ایرانیان با او برای سرنگونی رژیم کنونی اسلامی ایران به علت عدم شفافیت، فرار از مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی، پرسشهای زیادی را در نیت واقعی او نسبت به آینده کشور مان ایران ایجاد کرده است. یکی از نگرانی های اصلی عدم شفافیت او به ویژه در باره مواضع او در مورد سلطنت یا جمهوری در آینده ایران عزیز است. البته به عنوان فرزند آخرین پادشاه ایران، تمایل او با نظام سلطنتی میتواند قابل فهم باشد، اما او گاهی جمهوریخواه است و گاهی خواهان سلطنت. او به وضوح بیان نمیکند که چه نوع حکومتی برای آینده کشور ایران در ذهن او متصور است. آیا همچنان از سلطنت دفاع می کند؟  این بلاتکلیفی در خلال دهه های اخیر ضربات هولناک به حرکت های اجتماعی پرهزینه ایران وارد کرده است. همواره عدم شفافیت در فراخوان‌های رضا پهلوی برای همکاری، شبهه هایی زیادی را در مورد نیات واقعی او و تعهدش به ارزش های دموکراتیک ایجاد میکند

پهلوی ها نزدیک به ۵۰ سال بر ایران حکومت کردند و در این مدت سیاست‌هایی را اجرا کردند که به شدت ضد دموکراتیک و حتی ضد بشری بودند. مانند، وابستگی آشکار به سلطه‌گران جهانی، تاراج ثروت ملی، سرکوب دموکراسی، کودتای ۲۸ مرداد،  اعدام مخالفان سیاسی، زمینه سازی برای به قدرت رسیدن آخوندها، عدم رعایت حاکمیت ملت، سرکوب آزادی‌ها، گسترش سلطه گری، بی‌حجابی اجباری، بی‌توجهی به امر عدم تمرکز و گسترش فقر در مناطق روستایی و ایل نشین و قوم نشین ایرانی، سرکوب حق اندیشه و بیان (اکسپرسیون)، استقرار حکومت استبدادی، نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر.

با انحراف انقلاب ۱۳۵۷ و بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی مردم ایران خیلی چیزها را از دست دادند، در این میان چیزی که از همه بیدادها برایشان مانده جمهوری یا امکان مشارکت مردم در حکومت و گردش مسئولیت اداره کشور، شانس و فرصت استقرار و استمرار دموکراسی و لائیسیته است که باید از این ارزش‌های نهفته در بطن جامعه با جان و دل صیانت کرد. هر گونه کوششی در بازگرداندن سلطنت به ایران کاری عبث است که با توجه به رشد اجتماعی، سیاسی فرهنگی و چشم‌انداز سازندگی ایرانی آزاد و آباد و دور از فقر و استبداد پیچیده و تفرقه‌انگیزانه است.

ازهماننخستینسالهایبهرویکارآمدنجمهوریاسلامیتمامیکوششمردمدراینراستااستکهجمهوریمنحوساسلامیوخاندانپهلویدستازسرملتایرانبردارند. در دهه ۱۹۲۰، رضاخان، پدربزرگ پهلوی، کودتایی را رهبری کرد که ایران را به عنوان یک سلطنت مطلقه معرفی کرد. پس  قابل درک است که بسیاری از ایرانیان نسبت به بازگشت سلطنت تردید کنند. امروز نوه رضا شاه مدعی رهبری است در حالیکه رفتار رضا پهلوی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا او واقعاً بر اصل پاسخگوئی فرد سیاسی در برابر شهروندان متعهد است. 

رضا پهلوی به عنوان یک شهروند آمریکایی باید بداند که آمریکا یک جمهوری است که نوعی حکومت است که در آن قدرت در دست مردم است. در آمریکا یک حکومتاز مردم، توسط مردم و برای مردمکه در ۲۵۰ سال گذشته برای حل مسائل مردمانش با راه حال های دموکراتیک تلاش کرده است. بنابراین معلوم نیست پهلوی که به کشوری که به عنوان شهروند در آن زندگی می کند احترام نمی گذارد چگونه می تواند انتظار حمایت مردم ایران را داشته باشد.

مردمان مبارز ایران با خیرش های انقلابی چهار ماهه اخیر خود تاکنون بیش از ۵۰۰ کشته و اعدامی، بیش از ۲۰,۰۰۰ زندانی و هزاران نفر زخمی از خود به جای گذاشته‌اند، در چنین وضعیتی آیا درخواست‌ اخیر رضا پهلوی برای همکاری ایرانیان با او از مشروعیتی برخوردار است؟ نه زیرا که اورفتاراو، فاقد شفافیت، دور از مسئولیت و پاسخگوئی عمل میکند. امروز کشورها با تعهدات متقابل بین دولت و ملت اداره می‌شوند که طبق آن یک قرارداد اجتماعی که باید فراخوانی برای مشارکت تک تک مردم در سرنوشت خود باشد به حاکمیتی که باید  فردا بر سر کار بیاید مشروعیت می دهد. درخواست‌های رضا پهلوی برای همکاری در ایران فاقد شفافیت, مسوولیت پذیری, و پاسخگویی و تعهد به ارزش‌های دموکراتیک است که برای ایجاد یک حکومت قانونی و پایدار ضروری است. تدوین یک قرارداد اجتماعی که خواستار اتحاد و مشارکت همه جوانب جامعه برای تعیین مشروعیت حکومت آینده باشد، برای همکاری ایرانیان و جلب اعتماد جامعه جهانی در مواجهه با رژیم اسلامی ضروری است.

اما هرچه این موضوع کمتر مورد تاکید رضا پهلوی و رسانه های نزدیک به او قرار می گیرد، این افراد و حامیان آنها عملاً در جهت استقرار دیکتاتوری دیگری در ایران تلاش می کنند. عدم وضوح و شفافیت پهلوی در ترسیم چشم انداز خود برای آینده کشور، درخواست های او برای همکاری را تضعیف می کند و در مورد نیت واقعی او تردید ایجاد می کند. برای او مهم باید باشد که چشم انداز خود را برای دولت آینده با تاکید براستقراریک جمهوری بر اساس اصول  دموکراتیک و حقوق بشر به منظور جلب حمایت مردم ایران و جامعه جهانی به وضوح ترسیم کند.

  در خاتمه، درخواست‌های رضا پهلوی برای همکاری در سرنگونی رژیم اسلامی کنونی در ایران فاقد سطح شفافیت, مسوولیت پذیری, و پاسخگویی و تعهد به ارزش‌های دموکراتیک است که برای ایجاد یک حکومت قانونی و پایدار ضروری است. تدوین یک قرارداد اجتماعی که فراخوانی برای اتحاد و مشارکت همه جوانب جامعه برای تعیین مشروعیت حکومت آینده است، برای همکاری ایرانیان و جلب اعتماد جامعه جهانی بسیار مهم است. جامعه بین‌الملل باید مراقب هرگونه فراخوانی برای همکاری باشد که فاقد شفافیت و تعهد به ارزش‌های دموکراتیک است و از توسعه یک قرارداد اجتماعی فراگیر و شفاف و ایجاد یک دولت قانونی و پایدار حمایت کند. برای پهلوی ضروری است که در فراخوان های خود برای همکاری شفاف, مسوولیت پذیر, پاسخگو و فراگیر باشد و چشم انداز خود را برای دولت آینده به وضوح ترسیم کند تا اعتماد مردم ایران و جامعه جهانی را جلب کند. قرارداد اجتماعی باید مبتنی بر اصول دموکراسی و حاکمیت قانون باشد و باید نماینده جمعیت متنوع کشور باشد. تنها از طریق یک فرآیند شفاف و فراگیر است که می توان یک دولت قانونی و پایدار در ایران ایجاد کرد.

پویان اصلانی, عضو نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات ولاییک ایران   


ما دموکرات هستیم پس نظرات مخالف و اقلیت‌ها را ارج میگذاریم. اما تنها مقالات، ویدئوها، میزگردها و مصاحبه های انتشار یافته با امضای یا مجوز سخنگو و/ یا نهاد راهبردی حزب در سایت و تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان، ارگان حزب سوسیال دموکرات و لاییک ایران – همسازی ملی جمهوریخواهان – بیان‌گر رسمی مواضع حزب هستند. بنابراین دیگر نوشته‌ها نظرات شخصی می‌باشند.

فرهنگ قاسمی سخنگوی حزب  و مدیر و بنیانگذار سایت

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.