نه به جنگ ومحکوم کردن کاسبان جنگ

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

هموطنان گرامی دل تاریخ بشریت ازابتداتا به امروززخم خورده واندوهگین جنگ است به همین لحاظ ماایرانیان که درواپسین سالهای قرن بیستم توسط خمینی که موفق به مصادره حاصل انقلاب ملت ایران شده بود به مدت هشت سال درراستای رازبقا حکومت واپسگرای موردنظرش یعنی حکومت ولایت مطلقه فقیه دوکشورایران وعراق رادرگیرجنگی کردکه سودش راقدرت های بزرگ جهانی به حساب های خودواریزکردند ومرگ وآوارگی وویرانی وعقب ماندگی اش رادوملت ایران وعراق متحمل شدند که اثاراین پدیده شوم پس ازسی سال همچنان بردل پدران ومادران وفرزندان وبستگان داغدارکشته شدگان ومجروحین ومعلولین بجامانده دوکشورنقش بسته وبراثرخودکامگی وبی تدبیری سران حکومت پس ازخمینی بردرودیوارتعدادی ازشهرهای کشورمان یادآورتلخ کامی های آن دوران سیاه مشاهده میشود.اماچراازخمینی به تنهایی بعنوان آغازکننده آن جنگ خانمانسوزیادکرده ام زیراهمنسلی های من بیاددارند شش ماه قبل ازآغازجنگ خمینی درراستای صدوربصطلاح حکومت یا خلافت اسلامی اش ارسال پیام های تحریک کننده به ارتش وملت عراق علیه حکومت دیکتاتوری صدام حسین راآغازکردالبته درآن زمان شایدبه تعداد انگشتان یکدست ازنزدیکان خمینی وصدام ازوجودسرویس های جاسوسی دول قدرتمندجهان درپشت پرده جنگ اطلاع داشتند اما به مرورزمان وطولانی شدن جنگ با پایانی بدون نتیجه وسرکشیدن جام زهریا بهتربگویم خوراندن جام زهربه خمینی وسپس به یادگارش احمدآقا مشخص گردید همان دست های آلوده که خمینی راپانزده سال پرورانده بودند ودرزمان مقرر ازکره ماه برخاک ایران زمین نازل کردند طبق یک برنامه ازپیش تعیین شده جنگ رادرمنطقه خاورمیانه برای اهداف درازمدت خودکه اکنون شاهدآنها میباشیم نیازداشتند.ابتداتحکیم پایه های حکومت الله برزمین به رهبری روح الله کشمیری که بتوانددرپناه جنگ تمامی نیروهای آگاه وانقلابی وتحصیلکرده ووطنپرست وآزادیخواه که به نوعی به انقلاب مشروطه وسپس به ملی شدن نفت توسط دکترمصدق تعلق خاطرداشتند وبخش دیگری که بعنوان نیروهای چپ به انقلاب های رخ داده دراتحادجماهیرشوروی وچین وکوبا وسایرکشورهاباورمندبودندرا قلع وقم کند تحت عنوان ضدانقلاب وکمونیست وضددین وخداناباوران وتکفیری وملحدومرتد.دومین هدف برهم زدن نظم منطقه ازلحاظ ساختارفرهنگی وقومی وتمدن واخلاقی ملتها که به تدریج باعث شکلگیری گروه ها وسازمانهای تروریستی واپسگراگردیدتا بتوانندبوسیله آنها با گسترش کمونیسم وسوسیالیسم ومرکزیت آنها اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی مقابله کنندواولین جرقه های آن پس ازاستقرارحکومت اسلامی درایران درافغانستان شکل واقعی خودرانشان دادکه آن دوران دارای حکومت مارکسیستی بود وتا به امروزملک وملت افغانستان باپدیده شوم جنگ وواپسگرایی وعقب ماندگی درگیراست.اماکاسبان جنگ وسازندگان سلاح وتجهیزات نظامی پس ازایران وافغانستان وعراق به تدریج وطبق برنامه یکی پس ازدیگری به بهانه مقابله با تروریسم راه نفوذخودرادرمنطقه خاورمیانه وسپس تاشمال افریقا بازکردندوتاسفبارتربرای ملتهای آسیب دیده وجنگ زده آن است که حضورخودرادرهرکشوربه عنوان ایجاددمکراسی اعلام میکنند یعنی به زعم قدرت های بزرگ اروپایی وامریکا وشرکای آسیایی آنها درایران وافغانستان وعراق وسوریه ولیبی وسومالی ویمن وفلسطین دمکراسی رابرای ملتهای بمباران شده وآواره ازخانه وکاشانه خودبه ارمغان آورده اند.هموطنان بزرگواربا این مقدمه که یقین دارم همگان برنتایج تلخ وتاسفبارمندرج درآن آگاهید قصددارم باتوجه به بحرانسازی های رژیم آدمخوارآخوندی واهداف شوم قدرتهای بزرگ جهانی که طی چهاردهه گذشته جزخسارتهای جبران ناپذیرجانی ومالی وعقب ماندگی دستاورددیگری برای ملک وملت ایران نداشته اند با تشویشی که دردل دارم تقاضا کنم یکصدا ومتحد به جنگ وکاسبان جنگطلب نه بگوییم ودرهرنقطه ازاین جهان پهناوربسرمی بریم با ایجادگروه های ضدجنگ با نوشتن نامه وبرپایی اکسیونها وتظاهرات ومراجعه به سازمانهای مدافع حقوق بشراعلام کنیم ما ایرانیان داخل وخارج ازکشورضمن مخالفت با جنگ خواهان برچیده شدن کلیت حکومت فاشیسم دینی حامی تروریسم درکشورمان میباشیم وهیچگونه همسویی وهمنظری با حاکمان خودکامه اخوندی نداشته زیراکارنامه سیاه این حکومت پس ازچهاردهه برهمگان آشکاراست.خمینی جنگ رانعمت میدانست وخامنه ای باتوجه به وضعیت نابسامان حکومتش که درحال فروپاشی میباشد قصدداردجنگ دیگری رابه ملک وملت ایران تحمیل کندتا درپناه جنگ بتواندفریادهای سراسری ملت ایران علیه خودکامگی خودونیروهای تروریست تحت فرمانش رادرگلوخفه کند.ما ایرانیان خواهان صلح وهمزیستی مسالمت آمیزبا تمامی ملتهای جهان میباشیم زیراآرامش وآسایش ورفاه وعدالت وپیشرفت حق همه ابنابشرمیباشد.به امیدفردایی توام با صلح ودوستی برای تمامی ملتهای جهان.
                               با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.