نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای «امن» ارتجاع، آکسیون در مقابل کاخ الیزه گزارش مبارزات اعتراضی به سفر روحانی به پاریس ۲۰۱۶ ژانویه ۲۸ و ۲۷

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

Capture d’écran 2016-02-02 à 23.44.35

 یکی از پیآمدھای توافقات ھستھای این بود کھ بالاخره زمزمھھای سفر رسمی سران جنایتکار جمھوری اسلامی بھ کشورھای اروپایی کھ پیش از توافقات طرح شده بود جنبھی رسمی و عملی پیدا کرد و اعلام شد کھ روحانی در ماه نوامبر ۲۰۱۵ برای بازدید از ایتالیا و فرانسھ و عقد قراردادھای اقتصادی و سیاسی راھی اروپا خوھد شد، ھر چند کھ این سفر بھ علت کشتارھای ۱۳ نوامبر در پاریس بھ تعویق افتاد و در ماه ژانویھ انجام گرفت. اعلان رسمی خبر این دیدار ما را بر این داشت کھ در پی این پیوند وقیحانھ بین دو واپسگرای مردسالار، یعنی جمھوری اسلامی و امپریالیستھای اروپایی، سکوت نکنیم و نگذاریم کھ این پیوند شوم کھ ماحصلی جز تشدید ھرچھ بیشتر فرودستی زنان و طبقات تحتانی نخواھد داشت در سکوت و «پیروزمندانھ» صورت بگیرد. بر آن شدیم تا ھر تعداد کھ ھستیم و ھر جا کھ ھستیم صدای زنان ایران باشیم و یک لحظھ در مقابل این سفر و سکوت ھدفمند سیاسی و رسانھای جھانی کھ تا پیش از برجام لحظھ بھ لحظھ دلواپس «حقوق بشر» در ایران بودند کوتاه نیاییم. ھمھ جا و بھ حداکثر منافع ھر دو واپسگرای مردسالار را در پس این اتحاد افشا کنیم و تا حدی کھ در توان داریم صدای زنان ایران باشیم. بھ ھمین دلیل زمانی کھ در پروسھی تدارک مبارزاتمان علیھ این سفر با فراخوان «کارزار اعتراضی علیھ ۳۷ سال جنایات رژیم جمھوری اسلامی ایران» مواجھ شدیم کھ موضع سرنگونی تمامیت نظام جمھوری اسلامی را تقویت می کرد، از آن حمایت و در آن شرکت کردیم، اما ھدفمان محدود کردن خودمان بھ این برنامھ و این چارچوب نبود. بھ ھمین دلیل ھدف را حداکثر آگاھی رسانی بھ بخش مترقی جامعھ فرانسھ میدانستیم، خصوصا در مورد شرایط زنان تحت یک حکومت دینی و عواقب تقویت بنیادگرایی مذھبی و امپریالیستھا در ایران و ضرورت ھمبستگی با مبارزات مردم ایران علیھ جمھوری اسلامی و خصوصا ھمبستگی جھانی زنان علیھ سیستم امپریالیستی مردسالار حاکم بر دنیا. این ھدف در شعار مرکزی ما بھ این شکل مشخص شد: «ما نھ تنھا بھ سفر روحانی، بلکھ بھ کلیت نظام مردسالار امپریالیستی حاکم بر جھان معترضیم!» و سعی کردیم اھمیت این مبارزه را در دو جلسھی بحث و گفتگوی علنی (پالتاک: ۸ نوامبر ۲۰۱۵ و ۲۴ ژانویھ ۲۰۱۶) بیشتر توضیح بدھیم. تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27ژانویه 2016 میدان رپوبلیک: این تجمع بھ دعوت کمیتھی برگزاری کارزار در میدان رپوبلیک برگزار شد. پیش از ساعت ۱۵ تعدادی از احزاب و سازمانھای سیاسی با شعارھا و پلاکاردھای خودشان بھ محل رسیدند و چون میدان بزرگ و پررفت و آمدی بود، حضور جمعیت توجھ را بھ خود جلب میکرد. در میانھی میدان بھ یاد جانباختگان حملات ماه نوامبر کھ یکی از اھداف آن رستورانی در اطراف ھمین میدان بود، انبوھی از گل، عکس و … و پرچم فرانسھ خودنمایی میکرد و نشان از جنایتی داشت کھ ھنوز زخم آن تازه است. بھ سرعت در اطراف محل برگزاری آکسیون شعارھا و پرچمھا و عکسھای افشاگرانھ از جمھوری اسلامی مستقر شد. ھر نیرویی بنا بھ خط سیاسیاش، میزان و نوع مبارزهی خود با جمھوری اسلامی را روشن میکرد. از تصاویر جانباختگان دھھ شصت و کشتار انقلابیون در کردستان تا عکس زندانیان سیاسی و عقیدتی و مذھبی و … و خواست رھایی فعالین دربند، از انقلاب کمونیستی و سرنگونی انقلابی جمھوری اسلامی تا مطالبھی آزادی مطبوعات، از پرچم سرخ و ستاره تا پرچم کردستان و … نشان از طیف وسیع و گوناگونی نیروھای شرکت کننده داشت. ما فعالین سازمان زنان ۸ مارس کھ در ھمکاری نزدیک با کمیتھی جوانان بلژیک و دیگر دوستان تدارک شرکت در این مبارزه را دیده بودیم نیز بنر بزرگمان را کھ شعار مرکزیمان بھ دو زبان فرانسھ و فارسی روی آن نوشتھ شده بود نصب کردیم. مجموعھای از عکسھایی را کھ تدارک دیده بودیم و دلالت بر فقر و ستم مردم و جنایات جمھوری اسلامی داشت روی زمین چیدیم. سعی کردیم علاوه بر افشاگری از جنایات جمھوری اسلامی تا حدی مقاومت و مبارزه مردم را ھم منعکس کنیم. در بین عکسھا قوانین ضد زن جمھوری اسلامی، آمار تکان دھندهی فقر، خشونت علیھ زنان، اعدام و … خصوصا در دورهی ریاست جمھوری روحانی را ھم بھ زبان فرانسھ قرار داده بودیم و بھ این شکل عکسھا گویاتر بود. استقبال مردم خصوصا زنان و جوانان فرانسوی از عکسھا و تمایلشان برای گرفتن بیانیھھایمان بعد از نگاه بھ قطار طولانی جنایات جمھوری اسلامی نشان میداد کھ در انتخاب این روش اشتباه نکرده بودیم. ھمچنین عکسھای افشاگرانھ از حجاب اجباری و پورنوگرافی کھ ھر دو زنان را تبدیل بھ ابژهی جنسی میکنند نیز از دور توجھ عدهای را بھ خود جلب میکرد، خصوصا در روزگاری کھ ھیچ کس جز جریانات فاشیست و راست کھ از زاویھی واپسگرایانھ و ابزارگرایانھ بھ حجاب زنان مسلمان میتازند، ھیچ نیروی مترقی جرأت و تمایل نقد حجاب اجباری را ندارد، این عکسھا باعث مکث بیشتری روی موضوع نقد و اعتراض ما میشد. زنان گروه ما کھ با تیشرتھای سرخ و شعار «اگر زنان رھا نشده باشند، ھیچ کس رھا نیست!» با سرزندگی بیانیھھا را در بین مردم پخش میکردند، ھر کدام بھ نوعی سعی داشتند این مواضع را در بین جمعیت ایرانی و غیرایرانی توضیح بدھند. با ھمھی مشکلاتی کھ برقراری تماس بھ زبان فرانسھ وجود داشت تلاش میکردیم تا موضوع مرکزی و اھدافمان را توضیح بدھیم. خیلی از زنان و مردان با ما اعلام ھمبستگی میکردند. جوانان و نوجوانانی کھ معمولا بھ شکل گروھی بھ جمع ما نزدیک می شدند ابتدا متوجھ عکسھا میشدند و بعد از چند دقیقھ می دیدیم کھ در حال بحث و جدل در مورد عکسھا و افشاگریھا ھستند. زن جوانی کھ با بچھ و کالسھاش عبور میکرد بھ قدری تحت تأثیر قرار گرفت کھ گفت من چند دقیقھ بھ علامت ھمبستگی با فرزندم کنارتان میایستم اما متأسفانھ باید کار کنم وگرنھ پیش شما باز میگشتم. مرد جوان فرانسوی در مورد عکسھای مبارزاتی زنان سوال میکرد و دوست دیگری در حال توضیح تاریخ یک عکس بود کھ مربوط بھ مبارزات زنان در ۸ مارس ۵۷ برعلیھ حجاب اجباری بود. در حالی کھ مشغول بحث و گفتگو و پخش بیانیھ در بین مردم بودیم، پیامھایی کھ سایر تشکلات و سازمانھا در حمایت از این آکسیون داده بودند را دنبال میکردیم ھرچند پیامھای تشکلات فرانسوی را نتوانستیم دنبال کنیم، پیام تشکلات فارسی زبان ھم عمدتا حول افشاگری از جمھوری اسلامی بود. در خلال برنامھ فرصت کوتاھی ھم فعالین سازمان زنان ۸ مارس داده شد تا پیام سازمان زنان ۸ مارس را بھ شرکت کنندگان برساند.* این پیام با استقبال زیادی رو بھ رو شد و زنان و مردان زیادی بعد از آن بھ ما مراجعھ کردند و گفتند کھ این پیام بھ درستی منافع و خواست اکثریت زنان ایران را نمایندگی میکند و از حضورمان ابراز خرسندی کردند. یکی از زنان حاضر در جمع معتقد بود کھ باید این پیام بھ فرانسھ خوانده میشد تا جامعھ فرانسوی آن را درک کند. او کھ یکی از شرکت کنندگان بود، تلاش کرد تا برگزارکنندگان زمانی را بھ متن فرانسھ این پیام اختصاص بدھند کھ بھ علت تراکم برنامھھا این امکان فراھم نشد. اما ما بھ او قول دادیم بھ حداکثر این پیام را در این دو روز بھ جامعھی فرانسوی برسانیم. پیام «کمیتھ زنان ضد سنگسار – پاریس» نیز عمدتا روی مبارزات خستگیناپذیر زنان بر علیھ حجاب اجباری و ستم جنسیتی تأکید داشت، مبارزاتی کھ از روز بھ قدرت رسیدن جمھوری اسلامی یعنی ۸ مارس ۵۷ تا بھ امروز در داخل و خارج از ایران ادامھ داشتھ و خوشبختانھ نسل جدیدی از زنان نیز وارد میدان مبارزه شدهاند. در بین پرچمھا و بنرھا اما وجود پرچم سھ رنگ ایران با آرم داس و چکش، عجیب و تأسف آور بود. وجود این پرچم نشان از این توھم داشت کھ پرچم سھ رنگ، نماد وحدت ملی است و میتوان جنایات تاریخی پشت آن را با داس و چکش پوشاند و یا این نماد ناسیونالیسم و سرکوب ملل تحت ستم در ایران را با نمادھای مبارزهی انترناسیونالیستی تعدیل و تزیین کرد. متأسفانھ یکی از اشکالات برنامھ این بود کھ تقریبا تمام آن بھ خواندن پیام اختصاص داده شد و زمان و شاید تمایلی بھ شعار دادن و افشاگری نبود؛ ما سعی کردیم حداقل در پایان برنامھ با شعارھای «مرگ بر جمھوری اسلامی!»، «جمھوری ضد زن مرگت فرا رسیده!»، «جمھوری اسلامی فانوس رو بھ باد است!» و… تا حدی بھ جو مبارزاتی بدمیم و ھم توجھ جمعیت اطراف آکسیون را جلب کنیم. در پایان ھم کھ برگزار کنندگان سرود یار دبستانی را بھ عنوان اختتامھ پخش کردند، در کنار دوستانی کھ اتفاقا عدهای ھم از فعالین سابق جنبش دانشجویی بودند دست در دست ھم و بھ یاد مبارزات جنبش دانشجویی ھمخوانی کردیم. نمایش دیواری شبانه، افشاگری از جمهوری اسلامی در مرکز شهر پاریس (کتابخانه ژرژ پومپیدو) ـ 27 ژانویه 2016: در راستای افشاگری از جمھوری اسلامی تصمیم گرفتیم کھ با یک کار خلاقانھ و جدا از آکسیونھای معمول توجھ جامعھی فرانسھ را بھ ماھیت جمھوری اسلامی و اتحاد ارتجاعی فرانسھ و ایران جلب کنیم. بھ ھمین دلیل یک اسکلاید چند دقیقھ ای بھ زبان فرانسھ تھیھ کردیم کھ در آن بھ افشاگری از جمھوری اسلامی و خصوصا قوانین ضد زن آن پرداختھ و لزوم ھمبستگی جنبش زنان در مقابل ھر دو ارتجاع مردسالار و … برای نمایش دیواری مشکلات زیادی جلوی پایمان بود اما با این وجود تمام مشکلات بعد از پایان آکسیون روز اول خودمان را بھ مقابل کتابخانھ ژرژپمپیدو رساندیم کھ محل پررفت آمدی است و ھم دیوارھای مناسب چنین نمایشی داشت. در دو نوبت و در دو محل متفاوت اسلایدھایمان را بھ کمک یک پرژکتور قوی نمایش دادیم کھ تا حد زیادی توجھ رھگذران را جلب میکرد. شاید در وھلھ اول تبلیغی بھ نظر می رسید اما با خواندن یک یا دو جملھ ھر رھگذری روی آن مکث میکرد. بعضی ایستادند و تا بھ آخر آن را دنبال کردند و بعضی ھم شروع بھ فیلمبرداری کردند. یک دانشجوی کارگردانی بھ ما نزدیک شد و خیلی از محتوا و فرم کارمان خوشحال بود و کمی در مورد وضعیت سیاسی ایران بحث کرد و بیانیھمان را با دقت خواند و اعلام ھمبستگی کرد. یک زن یوگسلاویایی – فرانسوی ھم مدت زیادی در مورد وضعیت زنان در خاورمیانھ و اروپا بحث کرد و معتقد بود کھ ھمھ فکر میکنند در اروپا وضعیت زنان خوب است اما این واقعی نیست و یک فریب بزرگ است. از شعارھایمان در مورد ھمبستگی جنبش زنان استقبال کرد و گفت: «مادر و پدر من ھر دو مبارز بودند. پدرم حساسیت زیادی بھ مسألھ زنان داشت و من از این خیلی خوشحالم». ما تا جایی کھ میشد با علاقمندان وارد بحث میشدیم اما ھم بھ علت اینکھ نمیتوانستیم زیاد در آن محل بمانیم و ھم بھ علت اینکھ امکانات فنی ما بیش از این پاسخ نمیداد محل را ترک کردیم اما این یک پایان خوب برای روز مبارزاتی ما بود.  سرکوب زنان در ایران بس است! نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای «امن» ارتجاع ـ آکسیون در مقابل کاخ الیزه ـ پنجشنبه 28 ژانویه 2016: روز دوم را در حالی شروع کردیم کھ کم کم اخبار توافقات و قراردادھا و دیدارھا بیرونی میشد و این موضوع لحظھ بھ لحظھ بھ خشممان میافزود اما ھمھ خودمان را برای یک مبارزهی جانانھ آماده میکردیم. لحظھ بھ لحظھ حضور روحانی در مکانھای مختلف را دنبال میکردیم چون پیشتر تصمیم گرفتھ بودیم کھ خارج از چارچوب مبارزات قانونی ضرب شستی نشان دھیم؛ نباید میگذاشتیم مرتجعین مردسالار در آرامش و امنیت برای قربانی کردن ھرچھ بیشتر مردم بھ توافق برسند. بھ ھمین دلیل منتظر بودیم کھ خودمان را بھ نزدیکترین محل برسانیم. خبردار شدیم کھ روحانی ساعت ۱۵ بھ کاخ الیزه خواھد رفت. تعدادی از ما ھم تصمیم گرفتیم کھ ھمانجا بھ «استقبال» او برویم؛ در مکانی کھ در حالت معمول ھم فضای آن امنیتی است و برآورد دوستان ساکن پاریس ھم این بود کھ تقریبا نزدیک شدن و انجام آکسیون غیرممکن است. اما تصمیم گرفتیم حداکثر تلاشمان را بکنیم حتی اگر نتوانستیم بھ مقابل کاخ برسیم در ھمان خیابان الیزه کھ مشرف بھ کاخ است مردم را خطاب قرار دھیم. وقتی بھ نزدیکی محل رسیدیم کاملا واضح بود کھ تعداد ماشین و نیروھای امنیتی چندین برابر رھگذران است و از ھمھ برای رسیدن بھ خیابان مجاور سوالاتی میشود. خودمان را از طریق خیابانھای مجاور بھ مقابل در اصلی کاخ رساندیم و در یک کافھ طرح کار را مرور کردیم. بھ خاطر حضور نیروھای امنیتی کھ ھر چند متر یکی ایستاده بودند، رفت و آمد عادی قطع شد ولی تعداد زیادی خبرنگار و نیروھای امنیتی جمھوری اسلامی در مقابل در کاخ ایستاده بودند. چند نفر از خبرنگاران وارد ھمان کافھ شدند، اما ما نتوانستیم اطلاعاتی بیشتری از آنھا بھ دست بیاوریم. انجام کار تقریبا غیرممکن بھ نظر می رسید؛ ما یک پرچم ۱۵ متری منقش بھ شعار اصلیمان (ما نھ تنھا بھ سفر روحانی بلکھ بھ کلیت نظام مردسالار امپریالیستی حاکم بر جھان معترضیم!) را بھ ھمراه داشتیم و با این تعداد نیرو احتمال می دادیم کھ پیش از باز کردن پرچم دستگیر شویم و موفق بھ باز کردن آن نشویم. با این حال خودمان را بھ نبش خیابان مقابل در کاخ رساندیم کھ شاید چند ده متری از در کاخ فاصلھ نداشت و در یک حرکت سریع پرچم را باز کردیم و ناباورانھ نھ تنھا آن را باز کردیم بلکھ توانستیم آن را باز نگھ داریم. در ھمان لحظھ اول کھ پرچم را باز کردیم سھ مرد فرانسوی کھ فکر کردند حملھ صورت گرفتھ خودشان را با ترس درون خانھ انداختند و سیل پلیس و لباس شخصی و دوربین و … بھ طرف ما برگشت. در عرض چند ثانیھ نیروھای امنیتی جمھوری اسلامی روبھ روی ما ایستاده بودند و با ھول و عصبانیت از ما فیلمبرداری میکردند. ما بعد از این کھ مطمئن شدیم پیام روی پرچممان کاملا خوانده و درک شده با سرعت از محل دور شدیم، اما ظرف چند ثانیھ پلیس ویژه ما را متوقف کرد. نکتھ جالب این کھ وقتی مجدد جملھ روی پرچم را خواندند و بھ کلمھی سیستم رسیدند بھ ھم اشاره دادند کھ باید ما را با خود ببرند؛ مشخص بود کھ اگر فقط ما بھ سفر روحانی معترض بودیم قابل قبولتر بود. بھ ھر حال این موضوع زیاد طول نکشید ولی برای دستگیری یا عدم دستگیری ما اختلاف داشتند، معتقد بودند کھ اگر ما را آزاد کنند دوباره ھمان کار را خواھیم کرد و بھ ھمین دلیل ابتدا پرچم ما را ضبط کردند. وقتی میخواستند ما را آزاد کنند پلیس رسما بھ ما گفت: «اگر میخواھید فعالیت کنید بروید روی اینترنت، نھ در خیابان!» دقیقا ھمان کاری کھ ما از آن اجتناب داریم چون کماکان معتقدیم: «سرنوشت جمھوری اسلامی در خیابان تعیین میشود!». با وجود این کھ بھ علت ھجوم پلیس و موقعیت محل نتوانستیم عکس یا فیلمی از این آکسیون مھم تھیھ کنیم اما خوشحال بودیم و ھستیم کھ توانستیم در آن جو امنیتی مقابل کاخ الیزه بھ ھدفمان دست پیدا کنیم و پیام زنان ایران و مبارزاتمان را بھ گوش ھر دو واپسگرای مردسالار برسانیم. ھرچند کھ ظاھرا ھیچ رسانھای جرأت انعکاس آن را بھ خود راه نداده است، برخلاف پوشش خبری کھ بھ آویزان شدن یک زن فمن دادند و تیتر خبری بسیاری از رسانھھا شد اما تا این لحظھ خبری از این فعالیت در ھیچ رسانھای درج نشده است و میدانیم کھ دقیقا اشکال کار ھمان «کلیت سیستم» است کھ برای دیده شدن نباید بھ آن نزدیک شد. بھ قول یکی از دوستان از مبارزات ۸۸ تا امروز اینقدر آدرنالین خونمان بالا نرفتھ بود. اما توانستیم بھ ھدفمان دست پیدا کنیم و در عرض چند ثانیھ و با حداقل امکانات صف منظم و نظم ظاھرا شکست ناپذیرشان را بھم بریزیم. بھ یاد دستپاچگی و نگرانی چھرهی نیروھای امنیتی ایرانی کھ میافتادیم بیشتر لذت میبردیم. خوشحال بودیم کھ نگذاشتیم در قلب اروپا و در قلب کاخھای بھ ظاھر امنشان، خروش فردای ستمدیدگان و زنان را فراموش کنند. مبارزهای در چارچوبهی تنگ فکری و عملی ـ مقابل مجلس سنا ـ پنجشنبه 28 ژانویه 2016: ھمزمان با آکسیونمان مقابل کاخ الیزه سایر دوستان خودشان را بھ محل دومین روز مبارزه رساندند. در فراخوان اولیھی این کارزار گویا میدانی درج شده بود کھ بھ سفارت ایران نزدیک بود اما روز چھارشنبھ در محل آکسیون اعلام شد کھ محل تجمع روز دوم در مقابل مجلس سناست کھ البتھ خود این ناھماھنگی در کار برگزارکنندگان باعث شد کھ عدهای کھ روز اول نبودند یا بھ محل نرسند و یا دیر برسند. خوشبختانھ استقبال از بیانیھھایمان زیاد بود و مجبور بودیم تعداد بیشتری بیانیھ تکثیر کنیم و خودمان را بھ محل برسانیم. اما برخلاف دیروز آکسیون امروز در محل کوچکی بود کھ در اصل بخشی از پیاده روی محصور بود و فضای کمی برای ھر حرکت و عمل سیاسی ایجاد میکرد. نسبت بھ دیروز تعداد نیروھا کمتر و ظاھرا برنامھریزی زیادی ھم برای پیشبرد کار انجام نشده بود. بعضی از افراد کمیتھی برگزاری نھ خودشان ابتکار عمل برای شعار دادن و ایجاد جو مبارزاتی را در دست میگرفتند و نھ بھ دیگران اجازه این کار را میدادند. گویی محدودیت فقط در فضا و حیطھی عمل نبود. در یک مورد، یکی از رفقای زن ما کھ روز قبل ھم چندین مصاحبھ با شبکھھای مختلف داشتھ بود، از طرف یک رسانھ دعوت بھ مصاحبھ شد ولی یکی از برگزار کنندگان گفت کھ «شما «حق» نداری مصاحبھ کنی!ْ چون شما دیروز ھم خودتان را بھ عنوان نمایندهی جمع معرفی کردید»، دوست ما نیز بھ درستی پاسخ داد کھ «ما ھرگز خودمان را نمایندهی جمعی کھ مردسالارانھ برخورد کنند ندانستھ و نمیدانیم». البتھ این برخورد مربوط بھ تمام برگزارکنندگان نبود و خیلی از حاضرین ھم بھ این برخورد کھ مصداق سانسور و خشونت کلامی است اعتراض کردند. اما در کل کیفیت و کمیت مبارزهی روز دوم بھ شدت پایینتر از روز اول بود تا جایی کھ در تجمعی کھ با بیانیھی سرنگونی تمامیت نظام جمھوری اسلامی گرد آمده بودند، یک فرد یا جریان عکس زھرا رھنورد را بھ ھمراه آورده بود، زھرا رھنوردی کھ چھرهی شناختھ شدهای از یک جناح در جمھوری اسلامی است و تاریخا در تثبیت ایدئولوژی جمھوری اسلامی و خصوصا تئوریزه و نھادینھ کردن حجاب اجباری سابقھی طولانی داشتھ و برای تداوم جمھوری اسلامی از ھیچ کاری فروگذار نکرده است. علاوه بر محدودیت سیاسی، محدودیت امنیتی ھم روی این آکسیون سایھ انداختھ بود و پلیس و پلیس مخفیھا بھ شدت بھ جمع فشار میآوردند. در یک مورد کھ یکی از زنان ۸ مارس از آن جمع خارج شده بود تا بیانیھھایمان را در خیابان مجاور پخش کند پلیس جلوی او را گرفتھ بود و حتی پلیسی بھ زبان آلمانی آمده بود تا بگوید او حق ندارد بیانیھ پخش کند، دوست ما ھم گفتھ بود کھ «ما بھ اندازه کافی ستم دیدهایم و از این تھدید نمیترسیم و من حتما بیانیھھایم را پخش خواھم کرد». بھ ھر حال با ھمھ این مشکلات و فشارھای درونی و بیرونی آکسیون روز دوم ھم بھ پایان رسید. ما در این دو روز تلاش کردیم تا بھ راستی صدای زنان ایران باشیم. فریاد زنانی کھ صدای خرد شدن استخوانھایشان در زیر چرخ ھزاران ھزار قانون ارتجاعی و شریعت اسلامی را کسی نمیشنود. ما سعی کردیم صدای اکثریتی باشیم کھ تحت ستم اقلیتی قرار دارند کھ دولت فرانسھ برای کسب منافعش آگاھانھ برای آنان فرش قرمز پھن کرد. ما سعی کردیم این پیام را بھ گوش جامعھی مترقی فرانسھ برسانیم کھ این حکومت انتخاب مردم ایران و خصوصا زنان ایران نبوده و نیست و زنان ایران فقط با آگاھی و مبارزهی متشکل میتوانند بھ سرنگونی انقلابی جمھوری اسلامی و امپریالیستھای مردسالار خاتمھ دھند تا بھ خلق جھانی بدون ستم و استثمار یاری رسانند. بھ امید این کھ در بین ھیاھوی این ھمھ نیروی واپسگرا، صدایی کھ رو بھ آینده دارد را رساتر کنیم. سازمان زنان 8 مارس (ایران – افغانستان) 2016 ژانویه 31 www.8mars.com zan_dem_iran@hotmail.com https://facebook.com/8Mars.org * بخشی از پیام سازمان زنان ۸ مارس در پاریس: https://youtube.com/watch?v=NViOgZbbL40 – گزارش تصویری از اعتراض بھ سفر روحانی بھ پاریس ـ چھارشنبھ ۲۷ ژانویھ ۲۰۱۶ – میدان رپوبلیک http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016Republique2.pdf – گزارش تصویری از نمایش دیواری شبانھ ـ افشاگری از جمھوری اسلامی در مرکز شھر پاریس (کتابخانھ ژرژ پومپیدو) – ۲۷ ژانویھ ۲۰۱۶ http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016-night.pdf – گزارش تصویری از اعتراض بھ سفر روحانی بھ پاریس

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=NViOgZbbL40″]

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.