حزب جمهوریخواه «سدلا» به رئیس جمهور فرانسه در رابطه با خانم نرگس محمدی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

ھشتم فوریه ٢٠٢٢

آقای رئیس جمهور امانوئل ماکرون،

شما به عنوان رئیس جمھور فرانسه بھتر از ھر کسی می دانید که فرانسه به عنوان سرزمین حقوق بشر مشھور است.

شما ھم به خوبی می دانید که فرانسه ھمیشه در کنار مدافعان عدالت و کرامت انسانی بوده است.

شما ھمچنین آگاھید که بی عدالتی و نقض حقوق بشر در بیشتر کشورھای جھان توسعه یافته است.

شما ھمینطور شاھد ھستید که خوشبختانه در جھان زنان و مردانی وجود دارند که برای دفاع از آزادی، انسانیت و عدالت تلاش می کنند تا احترام به کرامت انسانی ھمچنان مسیر درستی را طی کند و ارزش ھای بشریت توسط دولت ھای دیکتاتور نقض نشوند.

لازم بھ یادآوری است که در تاریخ بشریت، دوهزاروپانصد سال پیش، در زمان امپراتوری بزرگ پارس، ایران به عنوان کشوری شناختھ شده است که اولین اعلامیه حقوق بشر را تھیه و آن را اجرا کرده است.

اما ایران زیر سلطه جمھوری اسلامی یکی از آن کشورھایی است کھ حقوق بشر را نقض می کند و خانم نرگس محمدی یکی از آن دسته از افرادی است کھ با بی عدالتی و نقض حقوق بشر مبارزه می کند.

آقای رئیس جمھور، زندگی خانم نرگس محمدی، با توجه به رنجی که از بیماری ھای مزمن، که حاصل زندانھای متعدد اوست در خطر جدی قرار دارد برای ھمین ما از شما میخواھیم که نسبت به آزادی این زن مبارز اقدام کنید.

ما خلاصھای از ویژگیھای مبارزات انسانی این زن فداکار را در زیر ارائه می دھیم تا شما با وجدان آزاد تصمیم بگیرید و اقدام کنید

نرگس محمدی کیست؟

نرگس محمدی بانوی فعال حقوق بشر است که زندگی خود را وقف رعایت حقوق بشر در ایران کرده است.

»گناه« او دفاع از شرافت انسانی است،

»گناه« او دفاع از حقوق بشر است،

»گناه« او مخالفت با حجاب اجباری است،

»گناه« او کمک بھ زندانیان سیاسی است،

»گناه« او حمایت از خانواده ھای زندانیان سیاسی است،

»گناه« او تماس با خانواده ھای زندانیان سیاسی و دلجویی از زن و فرزندان آنان است،

»گناه« او اعتراض بھ قوانین عقب مانده جمھوری اسلامی در ایران است،

گناه« او نافرمانی مدنی از احکام صادره توسط دادگاھھای ناعادلانھ جمھوری اسلامی ایران است،

»گناه« او نگارش کتاب »شکنجه سفید« در سلول ھای انفرادی ایران است،

»گناه« او بھ رسمیت شناخته شدن محتویات کتاب او توسط عفو بینالملل است،

»گناه« او بیان و تشریح عواقب شکنجھ سفید در یک فیلم مستند است،

»گناه« او نمایش این فیلم مستند با حمایت عفو بینالملل است،

»گناه« او قیام علیھ تعرض و تجاوز سیستماتیک جنسی و جسمی زندانیان و محکوم کردن آن است،

»گناه« او مبارزه با »مرگ آرام« زندانیان سیاسی در اثر عدم مداوای آنھا در زندانھای جمھوری اسلامی است،

»گناه« او مبارزه با »شکنجه سفید« در سلولھای انفرادی و »مرگ آرام« زندانیان سیاسی در زندانھای رژیم جمھوری اسلامی ایران است،

»گناه« او اخذ چندین جایزه ی بین المللی، به جھت فعالیت ھای بشردوستانه و آزادیخواھانه است.

»گناه« او کاندیداتوری برای دریافت جایزه نوبل است،

آقای رئیس جمھور،

نرگس محمدی در اکتبر سال گذشته پس از گذراندن پنج سال و نیم زندانی، از زندان آزاد شد.

پیش از این او در حالی که زندانی بود در ماه ژوئن ٢٠٢٠ بھ ٣٠ ماه زندان و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ١۶ نوامبر  ۲۰۲۱ بار دیگر توسط مقامات دولتی ھمراه با ضرب و شتم دستگیر و زندانی شد.

در روز ٢٣ ژانویه او را در یک دادگاه خارج از استاندارد ھای بینالمللی که پنج دقیقه بطول انجامید محاکمه و به ٨ سال زندان و ٧٠ ضربه شلاق و٢ سال محرومیت از ارتباطات محکوم کردند.

او خانواده و دو فرزند دارد که در پاریس ساکن ھستند. جمھوری اسلامی ایران حتی به او اجازه تماس از راه دور با فرزندان و ھمسرش را نمی دھد.

آقای رئیس جمھور امیدواریم که توانسته باشیم وجدان انسانی و حساسیت شما را به تلاشھای این زن مبارز جلب کرده باشیم تا نسبت به آزادی بانو نرگس محمدی زندانی حقوق بشر در جمھوری اسلامی مسئولانه اقدام کنید.

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران دستگیری، شکنجه نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی را محکوم کرده و خواھان آزادی آنان است.

فرھنگ قاسمی

رئیس حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایرانگرفته گی ٧۵در صدی یکی از عروق قلب نرگس محمدی؛

زندان قرچک جای مناسبی برای دوره نقاهت هیچ بیمار زندانی نیس

 

تقى رحما

 

روز چهارشنبه نرگس محمدی دچار مشکل شدید قبلی و تنفسی می شود. روز پنجشنبه دو بار به بیمارستان منتقل می شود در بار دوم مشخص می شود یکی از عروق قلب وی گرفته گی شدید دارد که به میزان ٧۵درصد است

امروز جمعه عمل لازم روی قلب او انجام شده است

 

اما زندان قرچک که سوله ای برای گاوداری بوده که زندان شده است جای مناسبی برای دوره نقاهت هیچ بیمار زندانی نیس

چرا که زندان قرچک حتی برابی زندانی که بیمار نیست هم بیماری زا است.ت… نىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

2 پاسخ

 1. آقای فرهنگ قاسمی به همه ارادتی که پدر بزرگم به پدر شما داشته و ما را هم نمک گیر کرده، شما نیز به همین اندازه که اشتباله رضا پهلوی را میشمارید اشتباه می فرمائید! یکی از دلایل اشتباهتان همن پنج اصلی ست که برشمرده اید. من در تهران زندگی میکنم و اگر چه شمال شهر هستم ولی خواهر و بر ادرانم مرگز و جنوب شهرند و هم با کرج رفت و آمد دارم. باید بگویم که بر آنچه نوشته اید مبنی بر افتراق گروههای جمهوریخواه و لائیک و سکولار و چپی و راستی و لیبرال و رادیکال رضا پهلوی با همه سستی بیاناتش و عدم تسطلش بر سوال و جوابها دهها میلیون نفر در ایران طرفدار دارد. چشم بستن بر طرفداران او دردی را برای اپوزیسیون سردرگم دوا نمی کند. من یکبار دیگر هم برای شما نوشتم که خودآگاه یا ناخودآگاه شما و گروهتان رضا پهلوی را مسئول ۲۸ مرداد میدانید و حافظه ی تاریخیان و یا حافظه تارکیتان اجازه نمی دهد تا او را به حساب آورید و این بسیار خطرناک است. چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، با همه ی معایبشان او نه تنها وارث نگاهی و پدر و پدر بزرگی بسیار مدرن در تاریخ ایران است، بلکه در حافظه جمعی وارث تارذیخ و تمدن و پادشاهی ایران نیز هست و این تاریخیت به او جذبه و منش و نوعی فرهمندی میدهد! حال موپافق بلاشیم یا نباشیم واقعیت این است! اضافه بر این تشتت و خود بزرگبینی، خود برتر بینی و تحقیر دیگران توسط چپی ها و مدعی بودنشان و پوک بودنشان از یک طرف، و اجازه ورود دادن به تجزیه طلبان و فدرالیستها که پوششی ست برای تجزیه طلبیشان در میان خود، باعث عدم توجه و تمایل مردم به نسبت به خود شده و بستر بهتری برای رضا پهلوی درست کرده. شاید باید خودم را معرفی کنم. من یک سوسیالیست و دموکرات و شدیدا مخالف دخالت هر مذهب در امور اجتماعی و سیاسی هستم. مخالف حضور روحانیان با لباس آخوندی در کوچه و خیابان و بازار هستم. این لباس و هم چادر توهین به جامعه، و پذیرفتن تسلط اجنبی بر کشور است! یکی از خطراتی که سخنان شما دارد این است، رضا پهلوی را بسوی «همه با من» هلش میدهد! رضا پهلوی در تمامی سخنانش با تکرار میگوید که اصل کار مردم هستند و این مردم هستند که تصمصم میگیرند و من داعیه رهبری ندارم! اگر او هی بگوید که من اینچنیم و من و شما هی بکگوئیم نه تو اینگونه نیستی خب معلوم است که سرانجام آن میشود که من و شما از او ساخته ایم! من فکر میکنم نظر شما اتفاقا موجب ایزوله کردن او و راندنش به سوی «همه با من» شدن است. این «همه با من» دو مولد دارد تا عمل لقاح انجام شود و آن «من» گذائی به وجود آید: یکم همین ترد کردن امثال شما و دوم اقبال مردم. هر دو این جفت در حال شکل گرفتن و پیشروی است! پس به عنوان یک مطلع هوشیار و ایران دوست و سکولار و جمهوریخو.اه هشدارتان میدهم. این هشدار را به چپی های خودبزرگبین که در چند سایت خارج از کشور مثل سایت اخبار روز، مثل سایت زمانه، و البته پیک نت توده ایها مآوا کرده اند نیز میدهم. طبق خبرهائی که من از درون نظام دارم واقعا نظام از هیبت حضور تصویر و تصور رضا پهلوی که هزار بار در جامعه ایران بیشتر از خودش است ترسیده. امروز نه تنها آیت الله خامنه ای به پادشاهی در ایران اشاره میکند و وحشتش علنی بلکه حتا کسانی مثل عبدالله مومنی با نام بردن با احترام به رضا پهلوی دست به عصا هستند. من مطلعم که اگر جلوگیری نشود دست کم سه مقاله همین هفته در روزنامه ها و مجلات و سایتها در مورد رضا پهلوی بیرون خواهد آمد. همچنین رضا پهلوی حتا با ارتشیان و پاسدارانی در رابطه است. واقعیت ماجر این است که عدم انسجام اپوزیسیون تمامی مدارج و پله های اوج گرفتن رضا پهلوی را فراهم کرده است. واقعا پیشروی و گسترش او نه باور کردنی ست و نه تناسب به شخصیت او دارد. من شخصا فکر میکنم که سزاوار چنین طرفداران گسترده ای در ایران نیست، اما شاید بشود. اما باور کنید که این چنین است. و این سرعت این اوج گرفتن نه تنها روز به روز بلکه ساعت به ساعت افزایش می یابد! جوانان حتا شبها تا صبح بر ای همدیگر پیامک می فرستند. من به شما پشینهاد میکنم قدری عمیقتر در این منورد فکر کنید.
  پایدار باشید
  با احترام از تهران

 2. آقای فرهنگ قاسمی برای من که شما را آدم فرهیخته ای میدانم حتا تیتر زدن :« ۵ نکته در باره سخنان پسر شاه، » بسیار ناپسند است. چرا نه حتا، حتا فرزند شاه؟ چرا نه رضا پهلوی؟ چرا نه آقای رضا پهلوی؟ شاهزاده پیشکشتان! این زخم ۲۸ مرداد چنان شما ملیون را اسیر و بیمار کرده که حتا منافع عالیه ایران را هم نمی بینید! برای همین متو.جه نیستید که اگر مردم ایران مردمان افغانستان که کشور برادر و حتا همخون ما هستند، نیستند، از دولتی سر رضا شاه و محمد رضا شاه است. اینرا من مینویسم و میگویم که هزار بار بیشتر از بسیاری طرفدار آزادی و لالئیسیته و سکولاریسم و جمهوری ایرانی هستم. اما انصاف هم چیز خوبی ست. و ادب از انصاف می آید و هم انصاف از ادب! تحقیر رضا پهلوی با «پسرشاه» خواندنش بیشتر از آنکه آقای رضا پهلوی را برنجاند و یا تحقیر کند نادیدن و یا نادیده گرفتن سیل عظیم مردمی ست که هر روز گسترش می یابد و او را به ایران دعوتش میکند. لطفا پاسخ دهید که طبق کدام آمار و ارقام و داده ها شما این «۵ نکته» را دیده اید و نوشته اید! مردم ایران خانه ای را با آوردن خمینی «فرشته»تخریب کردند و محمدرضا شاه «دیو» را بیرون راندند تا حالا هر مداح و ملا و آیت الله فرمانده سپاه و فرمانده بسیج خودش را صاحب ایران و ایرانی بداند و هر کدامشان در کاخها و قصرهائی زندگی کنند که کاخهای شاه در برابرشان خانه های سازمانی ست! این عدم شناخت و سطحی نگری برای منی که شما را آدم روشنفکری میدانم بسیار رنجاور است. لازم است بگویم که من شخصا به شاه و نظامش بسیار ایراد و انتقاد دارم و هم نوشته و ارزیابی فرهاد راستگفتار را درست میدانم. اما آنهمه عیب هنرهای بسیاری داشت که جامعه ی امروز مرجعی داشته باشد که دارد! من به شما بگویم که نادیده گرفتن شاهزاده رضا پهلوی یا آقای رضا پهلوی و یا رضا پهلوی و اینگونه «پسرشاه» خواندن او نه تنها هیچ کمکی به جمهوریخواهی و سوسیالیسم و لائیسیته شما نمیکند و البته اگر هم اثر کوچکی در ذهن خواننده در زمان خواندن داشته باشد با سخنان سنجیده و گاهی با لکنت زبانی او پاک خواهد شد ولی برای سایتی که شما بنیانگذارش هستید ناپسند است! من آنچه را مینویسم بنا بر برداشتهای فراوان جامعه است و نه از سر شکوه و شکایت و خود را مطرح کردن. امیدوارم ملالی براتان ایجاد نکرده باشم. در اعتراضات روزهای آینده خواهید دید که چگونه رضا پهلوی و خصوصا به خاطر جمهوریخواهیش در سراسر ایران پیشروی کرده است و میکند.
  امیدوارم در این مورد غور کنید و اگر درستی ای در نوشته ام می بینید نوشته تان را تصحیح نمائید.
  زنده باد ایران
  از تهران تا اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.