امروز سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱

ساعت ۱۳:۳۹

 
سیاسی

حزب جمهوریخواه «سدلا» به رئیس جمهور فرانسه در رابطه با خانم نرگس محمدی

4 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=131781

لینک کوتاه

ھشتم فوریه ٢٠٢٢

آقای رئیس جمهور امانوئل ماکرون،

شما به عنوان رئیس جمھور فرانسه بھتر از ھر کسی می دانید که فرانسه به عنوان سرزمین حقوق بشر مشھور است.

شما ھم به خوبی می دانید که فرانسه ھمیشه در کنار مدافعان عدالت و کرامت انسانی بوده است.

شما ھمچنین آگاھید که بی عدالتی و نقض حقوق بشر در بیشتر کشورھای جھان توسعه یافته است.

شما ھمینطور شاھد ھستید که خوشبختانه در جھان زنان و مردانی وجود دارند که برای دفاع از آزادی، انسانیت و عدالت تلاش می کنند تا احترام به کرامت انسانی ھمچنان مسیر درستی را طی کند و ارزش ھای بشریت توسط دولت ھای دیکتاتور نقض نشوند.

لازم بھ یادآوری است که در تاریخ بشریت، دوهزاروپانصد سال پیش، در زمان امپراتوری بزرگ پارس، ایران به عنوان کشوری شناختھ شده است که اولین اعلامیه حقوق بشر را تھیه و آن را اجرا کرده است.

اما ایران زیر سلطه جمھوری اسلامی یکی از آن کشورھایی است کھ حقوق بشر را نقض می کند و خانم نرگس محمدی یکی از آن دسته از افرادی است کھ با بی عدالتی و نقض حقوق بشر مبارزه می کند.

آقای رئیس جمھور، زندگی خانم نرگس محمدی، با توجه به رنجی که از بیماری ھای مزمن، که حاصل زندانھای متعدد اوست در خطر جدی قرار دارد برای ھمین ما از شما میخواھیم که نسبت به آزادی این زن مبارز اقدام کنید.

ما خلاصھای از ویژگیھای مبارزات انسانی این زن فداکار را در زیر ارائه می دھیم تا شما با وجدان آزاد تصمیم بگیرید و اقدام کنید

نرگس محمدی کیست؟

نرگس محمدی بانوی فعال حقوق بشر است که زندگی خود را وقف رعایت حقوق بشر در ایران کرده است.

»گناه« او دفاع از شرافت انسانی است،

»گناه« او دفاع از حقوق بشر است،

»گناه« او مخالفت با حجاب اجباری است،

»گناه« او کمک بھ زندانیان سیاسی است،

»گناه« او حمایت از خانواده ھای زندانیان سیاسی است،

»گناه« او تماس با خانواده ھای زندانیان سیاسی و دلجویی از زن و فرزندان آنان است،

»گناه« او اعتراض بھ قوانین عقب مانده جمھوری اسلامی در ایران است،

گناه« او نافرمانی مدنی از احکام صادره توسط دادگاھھای ناعادلانھ جمھوری اسلامی ایران است،

»گناه« او نگارش کتاب »شکنجه سفید« در سلول ھای انفرادی ایران است،

»گناه« او بھ رسمیت شناخته شدن محتویات کتاب او توسط عفو بینالملل است،

»گناه« او بیان و تشریح عواقب شکنجھ سفید در یک فیلم مستند است،

»گناه« او نمایش این فیلم مستند با حمایت عفو بینالملل است،

»گناه« او قیام علیھ تعرض و تجاوز سیستماتیک جنسی و جسمی زندانیان و محکوم کردن آن است،

»گناه« او مبارزه با »مرگ آرام« زندانیان سیاسی در اثر عدم مداوای آنھا در زندانھای جمھوری اسلامی است،

»گناه« او مبارزه با »شکنجه سفید« در سلولھای انفرادی و »مرگ آرام« زندانیان سیاسی در زندانھای رژیم جمھوری اسلامی ایران است،

»گناه« او اخذ چندین جایزه ی بین المللی، به جھت فعالیت ھای بشردوستانه و آزادیخواھانه است.

»گناه« او کاندیداتوری برای دریافت جایزه نوبل است،

آقای رئیس جمھور،

نرگس محمدی در اکتبر سال گذشته پس از گذراندن پنج سال و نیم زندانی، از زندان آزاد شد.

پیش از این او در حالی که زندانی بود در ماه ژوئن ٢٠٢٠ بھ ٣٠ ماه زندان و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ١۶ نوامبر  ۲۰۲۱ بار دیگر توسط مقامات دولتی ھمراه با ضرب و شتم دستگیر و زندانی شد.

در روز ٢٣ ژانویه او را در یک دادگاه خارج از استاندارد ھای بینالمللی که پنج دقیقه بطول انجامید محاکمه و به ٨ سال زندان و ٧٠ ضربه شلاق و٢ سال محرومیت از ارتباطات محکوم کردند.

او خانواده و دو فرزند دارد که در پاریس ساکن ھستند. جمھوری اسلامی ایران حتی به او اجازه تماس از راه دور با فرزندان و ھمسرش را نمی دھد.

آقای رئیس جمھور امیدواریم که توانسته باشیم وجدان انسانی و حساسیت شما را به تلاشھای این زن مبارز جلب کرده باشیم تا نسبت به آزادی بانو نرگس محمدی زندانی حقوق بشر در جمھوری اسلامی مسئولانه اقدام کنید.

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران دستگیری، شکنجه نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی را محکوم کرده و خواھان آزادی آنان است.

فرھنگ قاسمی

رئیس حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایرانگرفته گی ٧۵در صدی یکی از عروق قلب نرگس محمدی؛

زندان قرچک جای مناسبی برای دوره نقاهت هیچ بیمار زندانی نیس

 

تقى رحما

 

روز چهارشنبه نرگس محمدی دچار مشکل شدید قبلی و تنفسی می شود. روز پنجشنبه دو بار به بیمارستان منتقل می شود در بار دوم مشخص می شود یکی از عروق قلب وی گرفته گی شدید دارد که به میزان ٧۵درصد است

امروز جمعه عمل لازم روی قلب او انجام شده است

 

اما زندان قرچک که سوله ای برای گاوداری بوده که زندان شده است جای مناسبی برای دوره نقاهت هیچ بیمار زندانی نیس

چرا که زندان قرچک حتی برابی زندانی که بیمار نیست هم بیماری زا است.ت… نىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما