جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا
 
ویژه رنگین کمان

منشور* جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران (LSDLI)

5 ماه گذشته
1313 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=118453

لینک کوتاه

1
QR Code For: منشور* جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران (LSDLI)

مقدمه

هدف ما خدمت به مردمان ایران و مبارزه با استبداد، فقر و ناآگاهی در سراسر کشور است.

جامعه «سدلا» فراگیرنده افراد وانجمن های ایرانی است که به سوسیال دموکراسی ولائیسته باور دارند، آنرا برای ایران ضروری و اجتناب ناپذیردانسته وآماده اند برای استقرارش در ایران همگامی وهمسازی کنند.
به گواهی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی شده است بلکه با سرکوب آزادی‌ها و در نطفه خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبانه محکوم به برچیده شدن است. ما در این راه پیشگام هستیم.
جامعه «سدلا» به اصول زیر پایبند است و در جهت تحقق آنها تلاش می‌کند.

 

۱. آزادی:

آزادی حق انسان است. برخورداری از حقوق فردی واجتماعی لازمه فعالیت و رشد دموکراسی، داد و رفاه ملی می باشد. پس قبل از هر چیز، استقرار آزادی هدف ماست.

۲. استقلال:

استقلال به مفهوم عدم وابستگی به بیکانگان است، که این خود نیز اصل جدائی ناپذیراز حاکمیت ملی محسوب میشود. از سوی دیگر در جهان کنونی ارتباط، تبادل و تعامل متعادل کشور در همه موارد با جامعه جهانی ضرورت حیاتی است.

۳. حاکمیت ملت:

به باور ما اصل حاکمیت ملت با رعایت اصول آزادی، عدالت، حقوق شهروندی مردمان ایران زمین، از طریق انتخابات آزاد در همه نهادهای جامعه امکان پذیر است.

۴. یکپارچگی ملی:

حفظ مرزهای رسمی کشور از دست اندازی بیگانگان با همبستگی مردمان ایران میسر است. علاوه بر نهادهای دفاعی رسمی دفاع از میهن وظیفه تک تک ماست.

۵. برابری در برابر قانون :

ما بر این باوریم که شهروندان ایران بی هیچ تبعیضی از حقوق برابر برخوردار وهمه در برابر قانون یکسانند.

۶. جمهوری :

ما مدافع نظام جمهوری ایران مبتنی بر کثرت گرایی ( پلورالیسم ) واصل تفکیک قوای سه‌گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه ) هستیم و بر اصل آزادی رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تاکید می کنیم.

٧. دموکراسی پارلمانی:

از نظر ما دموکراسی روانه ای است تراکمی که باید بطور وسیع در همه اقشار جامعه و مناطق کشور گسترش پیدا کند. در این راستا باور داریم که در پارلمان مدرن ایران علاوه بر نمایندگان انتخابی مردم، باید همینطورنمایندگان منتخب نهادهای جامعه مدنی مشارکت داشته باشند.

٨. سوسیال دموکراسی:

آزادی، همبستگی و برابری ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند. به باور ما عدالت اجتماعی حقی اجتناب ناپذیراز حقوق اساسی انسانها بشمار میرود، پس برای استقرار آن کوشش می‌کنیم. از منظر ما سیستم اقتصادی مناسب با وضعیت ایران باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی با مشارکت کارکنان و مزد بگیران در نهاد های مستقل سندیکایی باشد که در آن سرمایه دولتی در خدمت مردم قرار بگیرد و سرمایه خصوصی و مشارکت مزدبگیران در اداره و تصمیم گیری محل کارشان تشویق شود به نحوی که عدالت اجتماعی و قدرت ابتکار فردی و سندیکایی گسترش پیدا کند.
ما معتقدیم باید از تجربیات جهانی برای پیشرفت استفاده کرد و آنها را با شرایط ایران تطبیق داد. مدل اسیاسی – اقتصادی مد نظر ما برای جامعه ایران ترکیبی است از سیاست کشورداری فرانسه و اقتصاد آلمان.

٩. لائیسیته :

به نظر ما دولت و قانون اساسی بایستی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد. این اصل باید به روشنی در قانون اساسی‌ بیان شود. از منظر ما در یک حاکمیت لائیک اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ‌ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نمیاورد و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نمیگردد. بنابراین در قانون اساسی دین وعقیده رسمی وجود ندارد و دین و باور امریست خصوصی.

١٠. محیط زیست و حمایت از حیات وحش:

محیط زیست و حیات وحش در کره زمین بطورعام ودر ایران با شتابی ویرانگرانه وغیر قابل تصوردر حال تخریب است. ما طرفدار سلامت و نگهداری از محیط زیست و حیات وحش در همه ابعاد آن هستیم و با ملل و دول متعهد در این زمینه همکاری و مشارکت میکنیم. بی تدبیری و عدم مدیریت کارآمد جمهوری اسلامی ایران ستیز، محیط زیست، حیات وحش و حمایت از حیوانات را در ایران تخریب کرده است، ترمیم این خسارت ها با سمت گیری نوین طبیعت دوستانه و انسانی درچارپ یک حاکمیت ملی، میهنی و مردمی میسر است.

١١. سوسیال دموکراسی وعدم تمرکز قدرت وثروت :

ما باور داریم که در امر اداره کشور بایستی سیاست عدم تمرکز قدرت و ثروت تامین گردد. در اثر بکار گیری یک سیستم مبتنی برعدم تمرکز قدرت، کمیت وکیفیت مشارکت و مسئولیت شهروندان، گسترش می یابد وموجبات رشد وپیشرفت جامعه واستقرار آزادی ودموکراسی فراهم می آید. اگر چه در یک جامعه آزادی و دمکراسی لازم اند اما هیچ ملتی بدون عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت عمومی رشد نمی کند و در آن آزادی، دموکراسی واستقلال تثبیت پیدا نمی کند. بنابراین به کار گرفتن مناسباتی از تولید، کار وخدمات که توسط آن بتوان امکانات مادی را نیز دموکراتیزه کرد ضرورت حیاتی دارد. پس بایستی تدابیری را بکار برد که ثروت ملی برای رفاه و آسایش ملی در کل کشور و برای همه مردمان آن بکار گرفته شود. در چنین شرایطی جامعه قادر خواهد بود آفرینش‌های سیاسی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی، تولیدی، زیست بومی وخلاقیتهای فرهنگی، هنری، انسانی ومدنی خود را شکوفا سازد.

١٢. حقوق بشر، زندانی سیاسی و حقوق زنان :

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وهمه­ ی میثاقهای بین المللی وابسته به آنرا رعایت و از آن دفاع میکنیم. در جامعه مورد نظر ما زندانی سیاسی وجود ندارد. از آنجا که در جامعه سنتی ما حقوق زنان رعایت نمی‌شود ما از همه امکانات برای برابری حقوق زن و مرد و دخالت متساوی آنان در همه امور و مسولیت ها اداری و کشوری استفاده خواهیم کرد تا اصل حقوق برابر زن و مرد واقعیت اجرایی پیدا کند.

١٣. لغو مجازات اعدام :

ما مخالف خشونت هستیم. اعدام نهایت خشونت و قتل دولتی محسوب می شود.. ما بدون وقفه برای لغو مجازات اعدام و پاک کردن این حکم غیر انسانی از کلیه قوانین کشورمبارزه می‌کنیم.

١۴. صلح و دوستی :

آغوش سرزمین ما همواره بر مردمان دیگر باز بوده است، برای همین ایرانیان انسان دوستی واحترام به حقوق افراد و اجتماعات را از زمانهای بسیار دور در فرهنگ وتمدن خود دارند. گواه آن استوانه کوروش است. صلح ودوستی درسطح جهان ورعایت حقوق همسایگان از ارزش های کشورداری ما هستند و دفاع از روش های مسالمت آمیز نسبت ملل جهان و احترام به حقوق آنان در سرلوحه سیاست خارجی قرار دارند.

١۵. آموزش و پرورش، تحقیقات وعلوم

آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش های علمی وحرفه ای در همه رشته ها را با استفاده از شیوه های مدرن برای همه فراهم می کنیم. تعامل وهمکاری با جهان ومشارکت در ارتقاء آنان در سطح ملی وجهانی از اقدامات ضروری و لازم هستند، ما در این راه تلاش میکنیم. در ایران آموزش و پرورش تا حدی که امکان اشتعال برای شهروندان را فراهم آورد اجباری وعمومی خواهد بود. تطبیق شناخت علمی و حرفه‌ای کارکنان با امکانات و تکنولوژی مدرن در حین اشتغال را امری حیاتی میدانیم. موسسات آموزشی و دانشگاهی دولتی، نیمه دولتی، خصوصی وغیر انتفاعی برای ارایه بالاترین کیفیت ها زیر نظر نهاد های نظارت متشکل از متخصصان و خبرگان رسمی، انتخابی وبرگزیده کشوری قرار خواهند گرفت.

١۶. بیمه های اجتماعی، بیکاری و بازنشستگی :

ایران با امکاناتی که دارد بایستی از نظر تأمینات اجتماعی در ردیف بالاترین کشورهای جهان قرار بگیرد. در نخستین فرصت و با قید فوریت، طرح قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی مترقی و مدرن با مشارکت سندیکا های کارگری و کارفرمایی و دولت برای پاسخگویی به نیازهای کارکنان، بیکاران و بازنشستگان به تصویب رسیده و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

١٧. هنر و فرهنگ ملی:

هنر وهنرمند ازعوامل سازنده فرهنگ ملی وارتقای ارزش های جامعه هستند. یک برنامه ریزی وسیع بر اساس سیستم عدم تمرکز در سطح ملی و منطقه‌ای با استفاده از روش های دموکراتیک و امکانات مادی و غیرمادی که پاسخگوی نیازهای کشور باشد رابه اجرا خواهیم گذارد.

١٨. پاسداری از میراثهای تاریخی و فرهنگی

میراث‌های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش‌ها و خلاقیّت‌های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند.پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌های تاریخی و فرهنگی ایران، مسؤ‌ولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است. ما در این راه عمل خواهیم کرد.

١٩- کلیه مفاد این منشور بر اساس قوانین جمهوری ایران و با توجه به روند های دمکراتیک مندرج در قانون اساسی آن به اجرا گذاشته خواهد شد.

* این منشور موقتی است و در نخستین نشست مورد تدقیق قرار گرفته و توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید.

 

 

پیشنهادات رسیده:

١- بجای مطبوعات رکن چهارم دمکراسی نوشته شود یکی از ارکان اصلی دموکراسی.

٢- در بخش اقتصادی نوشته شود ۱- خصوصی قوی و قدرتمند و پویا . ۲- بخش دولتی که عمدتا خدماتی ست.

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

نظرات
 1. آموزگار پیر
  ۱۱ مرداد, ۱۳۹۷
  پاسخ

  جناب فرهنگ قاسمی یک حرف و دو حرف بر زبانم. باور کنید از صبح تا حالا همین طور فکر می کنم که بنویسم یا ننویسم. الان ساعت درست ۹ و ۱۵ دقیقه تهران است. اما هر چه بادا باد. اینک قاعدا می بایستی که من بازنشسته باشم اما با این سن و سال یعنی هفتاد و شش هفت سالگی باز هم باید کار کنم و می کنم. اما از صبح بسیار فکر کرد چرا که یکی از همکاران سابقم که پریشب با هم بودیم و با چند نفر دیگر تبادل فکر کردیم نتیجه اش این بود که دسته جمعی نامه ای به رضا پهلوی بنویسیم و از او بخواهیم تا آنچه در دل دارد و خواهانش است را صریحا بگوید. آنچه را او اینک انجام میدهد اگر با خودآگاهی باشد دودوزه بازی ست و اگر نباشد تردید و دو دلی ست که در هر حال مفید نیست ایشون باید صریحا بگوید دنبال چه نطامی ست. اینکه بگوید تصمیم با مردم است دروغ بزرگ است یا سهو است و اگر خودآگاه باشد خیانت است. من همچون دوستان دیگرم مطمئنم که اگر رضا پهلوی اعلام جمهوریت و آنهم لاییک و سکولار بکند اتفاقی خارج از تصورش و فوری خواهد افتاد. آما چه فرقی ست بین من و دیگران؟؟ دیگرانی که به من گفتند صفحه ای هست که میشود نظر داد اما من همین صفحه را پیدا کرد۸ آری اما فرق من با دیگران در این است که طبق گفته فلاسفه در یک گاه و در یک جاه هر اتفاقی می افتد. گاه و جاهی که با هم تلاقی می کنند و لازمه چنین اعلامیه ای را اکید و حیاتی می کند همین امروز و مکانش ایران و جهان است. اگر این کار اگر این اعلام امروز نشود زمان از سر تیر تصمیم گذشته و دیگر اگر هم در آینده چنین تصمیمی اعلام شود برد و اثر امروز را نداشته و نخواهد داشت. جناب رضا پهلوی دیر نکن برادر، پدرت دیر صدای مردم را شنید تو همچون او دیر نشنو. او سخنان دکتر صدیقی را نشنید، سخنان حتا بختیار را نشنید تو سخنان ما ررا بشنو، کار امروز را به فردا نینداز. اعلام جمهوری خواهی که میتواند تمام ایران و جهان را با تو همراه کند امروز است، نه فردا. کسی می گفت تا اندازه ای خرافی هستی و مادرت بسیار مواظب توست. اینها البته می تواند عیب نباشد. تو حسنشان کن. مبادا که صدای مردم را و صدای ما بی قرضان را نشنوی. بشنو. اعلام جمهوریخواهی ایرانی و لاییک کن خواهی دید که به قول دوستی که پریشب ارائه میداد (می گفت نظری در رنگین کمان نوشته اما نیافتمش ) ایران را زلزله ای عطیم فرا خواهد گرفت. ای رصا پهلوی ایران را به لرزه در آر. در غیر این صورت بدان که هرگز شاه نخواهی شد پس بیا و رییس جمهور شو! تندرست باشی
  آقای قاسمی من صفحه نظرات را پیدا نکردن لطفا این نظر را یک جاب بگذار و هم دستت مریزاد

 2. ۹ مهر, ۱۳۹۷
  پاسخ

  نه تنها شما بلکه نوادگان شما نیز در خواب هم نخواهند دید افول عزت جمهوری اسلامی ایران را به رهبری امام خامنه ای….
  جمع کنید بساطتونو
  توهم گرفته همتونو
  روز به به روز این نظام داره قویتر میشه….
  رضا پهلوی کدوم خریه!!!!

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما