آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

ما را چه میشود، سرکوب هم نتیجه نداد، چه باید کرد:

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

حکومت جمهوری اسلامی هم از درون و هم از برون به بن بست رسیده است

مردمان ایران، جنبش سیاسی ایران، زنان  و مردان  ایران، جوانان ایران، در سراسر ایران، در شرایط  بسیار بد و اسفناکی بسر میبرند، وچاره ای جز مبارزه و مقابله با جمهوری اسلامی، ندارند.

جنبش توده ای درخیابان بدون برنامه دراز مدت، یکی از دلایل بقاء پاسداران و جنایتکاران  رژیم منحوس جمهوری اسلامی است،که با فقدان آن بدیل سیاسی که  مردمی باشد و بتواند رهبری جنبش توده ای را تا شکست سپاه و خلع سلاح  شدنش ، و دستگیری ، محاکمه  مزدوران  امنیتی  رژیم  و… را بدست بگیرد، که  بتواند  جایگزین  ساختار سیاسی کنونی بعنوان نجات دهنده مردم از دست این جانیان با بر گزاری یک انتخابات آزاد شود، میباشد.

تا زمانیکه جنبشهای مردمی از زنان  و مردان و جوانان بتوانند  مجموعه پیش  شرطهای سیاسی  و اجتماعی جهت تغییرات اساسی را دردرون  آماده کنند وتناسب قوای  طبقاتی و سیاسی  و برتری صد ها برابر  نیروی آماده ی نبرد  با نیروی سرکوبگررژیم رابمنصه آزمایش قراردهند، که بتوانند رژیم تا گلو درمرداب نفرت فرورفته را بر کنارکنند.

آنچه امروز در سطح کل جامعه در نوسان است و جان  و مال برایش هدیه میشود ، و آنچه خود را بصورت  این  یا آن شکل ائتلاف خود را متبلور می کند، و آنچه بصورت  یک آلترناتیو غیر قابل لمس برای عموم  ارائه میشود،  در حقیقت آب درهاون کوبیدن است و کار در جائی با گره های کور مواجه است، که مردم خواهان باز  شدن این گره ها میباشد.

از عواملی دیگر که  جنبشها  نتوانستند تا کنون رژیم آخوندها  را  زمین گیر کنند، چرائی عدم شکل  گیری آلترناتیو سیاسی وچگونگی آرایش قوای سیاسی، اجتماعی و نظامی در سراسر کشور میباشد، و نقشی که  امروز ئیدئولوژی اسلامی در این ارتباط با آن بازی و در شکل گیری آن آلترناتیو نقش مخرب باز میکند،میباشد.

اربابان  سرمایه داری بین المللی از انگلیس،آمریکا ، فرانسه و آلمان  گرفته تا نو سرمایه داران چین  و روسیه سد راه ادامه تشکیل یک آلترناتیو و یک راه حل “مقبول” شده اند، تهاجم کنونی سرمایه داری جهانی پس از شکستهای پی درپی و سرکوب جنبشهای عمومی مردم  در ایران در سالهای 88،96،98 نشانگر عمق جنایات علیه مردم ایران  است، که سرمایه داری جهانی  تنها ناظر بر این جنایات  و نظاره گر کشتار روز افزون مردم ایران است  و هنوز با در خواست از جانیان رژیم ایران برای نشست وبر خاست بدنبال یافتن راه حل مسالمت آمیز با آخوند های تروریست پرور اسلامی در وین میباشند، که هر کز بیک توافق با آخوند ها نخواهند دست، یافت. 

امپریالیستها و سرمایه داران جهانی در تعقیب اساسی ترین هدف خود ، استثمار و استخراج  ارزش اضافی با  تکیه بر ابزار و آلات مدرن  ماشین نظانی ناتو در جهت تقویت اقتصاد خود میباشند، و در کنار این مسئله  بدنبال  سازش پنهان و آشکار با تروریست ترین و منفور ترین رژیم تاریخ ایران  و بشریت  هستند و از خون جوانان  ایران تغذیه سیاسی و اقتصادی میکنند، در کنار آنها امپریالیسم نو پای چین و روسیه را حفظ  کرده  و با  ارتجاعی ترین نیروی سیاسی که دولت تروریستی و آدم کش اسلامی فعلی در ایران را مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم چهل و سه سال است قرار داده اند، جدید ترین  نمونه آن شنیدن و دیدن صدای کشاورزان  و مردم اصفهان  و سرکوب  جنایتکارانه پاسداران سید علی و سکوت کاخ های سفید، کرملین وپکن میباشد ، و علاوه بر این آخوند ها میگویند اگرمردم بما پشت کنند نیری تروریستی حشدالشعبی آماده  سرکوب و کشتار است، یا آخوند  جنایتکار ی در مجلس بی  شرمانه  میگوید هر کس در مقابل ما قرار بگیرد بطرفش تیر اندازی، میکنیم.

مردمان تحت ستم ایران باید برای همیشه دریابند که امپریالیستهای شرق وغرب  فقط نظاره گر کشتار مردم  توسط آخوندهاهستند وبه چیز دیگرامید نداشته باشید وبدنبال راه حل داخلی علیه کلیت سیستم فاشیستی ارتجاعی جمهوری اسلامی آخوند ها باشید، نیروهائیکه چه در داخل و چه در خارج از کشور جز این بیندیشند  ارتجاعی تر از آنند  که تصورش را بکنید و آنها تنها به ثروت و قدرت می اندیشند نه بیشتر و بهمین  دلیل همیشه نو کر و دست  به سینه بیگانه بوده اند، و شریک و مسبب بد بختیهای مردم  ایران ،هستند.

رژیم جمهوری اسلامی از بدو آمدنش ،طی چهل و سه سال حاکمیت جنایتکارانه خود همواره با بحران آفرینی  زنده مانده و  بوسیله ترور ، ارعاب ، سرکوب خونین مخالفان خود را برای مدتی پس رانده، آیا ترور  و سرکوب خواهد توانست چاره ساز همه معضلات و مشکلات ایجاد شده توسط پیروان راه خمینی جنایتکار  و سید علی مزدور گردد، دست اندر کاران ضد مردمی رژیم اسلامی دریافته اند که ادامه حکومت خونبار “عدل علی” و”الله” جز با تشبث به زور و قهر وخون امکان پذبر نیست و راه وروش چهل و سه ساله دیگر دارد بپایان خود نزدیک میشود و در برابر خود میلیونها مردم آماده نبرد را می بیند و راه بر گشتی برای مزدوران سرمایه و پاسداران جنایتکار وجود ندارد.

بهمن عظیم انقلاب  توده ای مردمان ایران به حرکت در آمده  و میرود”انقلاب اسلامی” اعوان و انصارش  و همه دستاربسران عمامه بسر و مزدوران امنیتی و مسئولین کشتار مردم را در زیر آوار خود مدفون، کند.

از این جهت دخالت مستقیم گروه های فشار بمردم ، همراه با دستگیری، زندان و شکنجه  بجائی نرسیده  و نخواهد رسید و سرپوش ناتوانی رژیم در پاسحگوئی به نیازهای توده های مردم، است.

اشتباهات وخیانتهای بزرگ بخشی سازمانها از گروههای مختلف سیاسی در اوایل  انقلاب از آثار دیر پای  فراموش نشدنی آنها،دست رژیم را در سرکوب جنبشهای اعتراضی مانند  تظاهرات  زنان بخاطر حجاب  اجباری، باز  گذاشت و باعث شدند که ارتجاع  مذهبی استیلای شوم خود را بر تمامی شئون  جامعه گسترش دهد  امروز  باید  جوابگوی مردم، باشند.

امروز اما ، اینگونه که پیداست ودراصفهان مردم آنرا به  نمایش جهانی  گذاشتند، روزگار دیگری مردم برای رژیم “ولایت فقیه” و کلیت جمهوری اسلامی تدارک دیده اند، و آخوند ها را تا در برزخ  هولناک وحشت گرفتار کرده  و کابوس دهشتناک سقوط را بچشم خود ببینند، زمانی رهبرجنایتکارشان اقتصاد را “مال خر” می پنداشت اما  امروز بدنبال سقوط فروش نفت، با مشگلات عظیم از جمله آب رسانی ،کارگزاران منفور رژیم و مافیای آب را به چه کنیم انداخته وهنوز دست از تهدید مردم بر، نمیدارند.

زمانیکه اکثر نیروهای مردمی در خواب غفلتد،ما باید بیدار بمانیم ، و هنگامیکه اکثرا  در سکوت مصلحتی فرو رفته اند ، ما باید فریادمان بلند باشد، و حرکت کنیم ، تشویق کنیم، تا مبارزه مردم در مسیر واقعیش قرار بگیرد  و طومار رژیم را درهم به پیچند،گامهای مبارزه بجلو است، وتصویر آینده را بنمایش اذهان عمومی قرار  داده  و برای فردای پس از این رژیم  جنایتکار برنامه  داشته، باشیم، و بمسئولیت سازی  و مسئولیت شناسی آگاهانه  دامن  برنیم  و به سازماندهی ،آرایش نیروهای سیاسی اپوزیسیون در کنار مردم  بپردازیم و سعی در مشارکت ،همسوئی که بهترین و آسان ترین راه رسیدن به دمکراسی است، به پردازیم.

تبعیض عقیدتی،سیاسی و اجتماعی بصورت ملموس در ایران دیدن میشود که  توجه مردم و جنبش های اجتماعی را درنتیجه مبارزه وکسب اطلاعات روزافزون، به چشم انداز دیگری درذهن و فهم وعمل نسبت به عملکرد جنایتکارانه  رژیم اسلامی کشانده، ودر شرف تکوین آن میباشند، جامعه پر قدرت ومردم آگاه در تدارک سازماندهی ویژه ای علیه کلیت سیستم جهل وجنایت آخوندها هستند، استمرارارتجاع مذهبی درهمه زمینه ها در حالت لرزان و شکست خورده و بیمار گونه اش درحرکت و مردم مسیر خود را با این رژیم در تضاد میبینند و درتدارک تشکیل جنبشهای اجتماعی هستند، دست هم را در خیابانها و در حال مبارزه مشترک می فشارند ، راه رهائی مردم  و بن بستی که رژیم درحال حاضردر آن قرار گرفته، بمردم این فرصت را می دهد که از آن بنفع خود وعموم مردم تحت ستم استفاده کنند،توازن قوا بصورت آشکاری بنفع مردم تغییر کرده ولی وسیله مهم مبارزه با مزدوران مسلح رژیم را باید بدست بیاورند،تا نظام آخوندی وامنیتی راخلع سلاح کنند و با یک مقاومت عمومی در صفوف صنفی، کارگری، ملی و سیاسی  و یک همبستگی اجتماعی را شکل تشکیلاتی داده که  قدرت بسیج  و سازماندهی  شبکه ای  داشته  باشد، با  ایجاد  چنین شرایطی در شهرهای مختلف هر گونه سدی از طرف رژیم  مانند حکومت نظامی در برابر قدرت لایزام  مردم در هم شکسته و نابود خواهد، شد.

ایران ما در حال اضمحلال و نابودی توسط آخوندهای نظام جمهوری اسلامی است، کلیه  روابط  زندگی  شهروندی بنابودی کشانده شده، مبارزین ایرانی سر گرم کارهای خود میباشندو هر ازگاهی به پخش اعلامیه ای بسنده میکنند، بدون اینکه یک تصمیم جدی و عمومی اتخاذ کنند، جمهوری اسلامی علاوه بر به نابودی کشاندن منابع ثروت ملی، فرهنگ، انسانیت ایرانی را آگاهانه سرکوب میکنند، آخوندها میگویند اگر از قدرت پائین کشیده شوند کلیت ایران را به آتش میکشند و سر زمینی سوخته بجای میگذارند، از آخوند جماعت هر کاری وهر جنایتی بر میآید،اپوزیسیون باید دست از توهمات بر دارد ودست مودت و اتحاد ،همدلی و همسوئی  بهم بدهد ودر راه حل نجات در کنار مردم ایران برای رسیدن به حاکمیت ملی  حد اکثر تلاش خود را بکند. 

09.12.2021

 

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

                  

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.