فراخوان به نیروهای ملی مترقی و چپ ایران

فراخوان به نیروهای ملی مترقی و چپ ایران

921
0
SHARE

امروز که با جنبش مردم ایــران عده ای شعار خطرناک «همه با هم» میدهند و برایش تبلیغات می کنند، تشکیل جبهه جمهوری خواهان برای حاکمیت ملی و مردمی یک هدف استراتژیک وعاجل است. این جبهه می تواند دربرگیرنده تمام نیروها و افراد دموکرات، لائیک (و سکولار) آزادیخواه ملیوان وچپ های مترقی باشد. افراد و نیروهایی که به استقلال از قدرت های بیگانه باور دارند و قادرند در راستای مبارزات تاریخی ملت ایـــران وارد عملی یکپارچه وهدفمند شود. بدون تردید هـدف قریب به اتفـاق ملت مبارز، آزاده وشرافتمند ایــران سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است امـا ایجـاد یک جمهوری آزاد، دمکرات، مستقل ولائیک در ایــران نیاز به اقدام مشترک جمهوری‌خواهـان دارد. نقش این بخش از اپوزیسیون از هر زمانی مهمتر است؛ زیـرا تنها همگرایی وهمسـازی معتقدین بـه اصول بالا می توانند ایــران آینده را از نظام استبداد مذهبی – درهر شکل آن – و از حاکمیت پادشـاهی و خانوادگی و وابستگی به بیگانگان – در هر نوع آن – مصون بدارد و جمهوری ایران، مبتنی بر حقوق انسانی و بدیل گرا را بنیان گذارد

فراخوان به نیروهای ملی مترقی و چپ ایران

بدون نظر

پاسخ دادن