امروز چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۰۹:۰۲

 
مقالات وارده

اولین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=94099

لینک کوتاه

غلام عسگری

بنابه سوابق گذشته درحکومت نایب امام غایب سایه مرگ ودستگیری وناپدید شدن وگروگانگیری برسالن کنفرانس موج میزد ومن تصورمیکنم خصوصا خبرنگاران خارجی آخرین وداع رابا خانواده وبستگان وهمکاران خوشبخت سفزنکرده به ام القراء اسلام عزیز کرده باشند زیرا همانگونه که سردارصدرنگ وآرزوبه دل ریاست جمهوری محسن رضایی گفتند اینکه کاری ندارد ما وقتی ازلحاظ اقتصادی وضعمان خراب میشود ازکشورهای پولداروگردن کلفت تعدادی زیادی آدم رابه گروگان میگیریم واگرکسی سراغ آنها راگرفت پس از واریزکردن چندین میلیون دلاربه حساب عاغا یکی یکی آنها راآزاد میکنیم به همین لحاظ مشخص بود که این انسانها سعی داشتند درست صحبت کنند البته تازمانیکه آنها به کشوروخانه وکاشانه نرسند نمی توان سرنوشت آنها رارقم زد.
اما آنچه دراین کنفرانس مطبوعاتی بیش ازهمه توجه مخاطبین را جلب می کرد این بود که حسن عاغا با جهره ای خوشحال وحق به جانب مرتب میگفت مردم..مردم..مردم..مردم..مردم به یکباره ده بارمیگفت مقام معظم رهبری وده بارمیگفت دینشان وآینده فرزندانشان یعنی این بابا ازفرط خوشحالی خودرادرزمان آینده تصورمیکرد وگویی اصلا این مردمی که مجبورشدند تا جلوی برسرکارآوردن یک قاتل درنده رابگیرند مثلا به اورای داده اند آنهم با بیلان غلط هفتاد وپنج درصدی اعلام شده توسط وزارت کشورباید بازهم به همان وعده های توخالی چهارسال قبل فقط دلخوش باشند تا انشاالله اگرزادوولد کردند وضعیت آنها بعدازسال۱۴۰۰ که ایشان رئیس جمهورنیستند کمی خوب شود عجب پس دوباره مردم گول همان ترفند همیشگی آخوندها راخوردند یعنی به میدان آوردن یک تمساح وحشی ودرنده مثل رئیسی مردم رابه پای صندوق های رای بکشانند وبلافاصله عاغا بگویید بله مارکورد زدیم ازهمه طیف های جامعه درانتخابات شرکت کردند واگرقدرتهای بزرگ قصد داشتند برای پایان دادن به تاریخ مصرف حکومت ملایان اقدام کنند همین ملت همیشه درصحنه رای داده جلوی آنها می ایستند.
اما جالب بودکه حسن عاغا درمقابل سئوال خبرنگاران خارجی راجع به سفرترامپ به عربستان وبستن قراردادهای نون وآب داروچرب وچلی با پوزخندی آنچنانی میگفت آینها همش بازی اولا عربستان کسی راندارد تا با این سلاح ها به جنگ کسی برود.
دوما.اگربخواهد این مقدارسلاح بخرد باید ازمستشارهای امریکایی برای راه اندازی وبکارگیری آنها استفاده کند اینجا باید گفت دستت درست حسن عاغا ما بجای شاه سلمان ازتومچکیریم که راه رانشان دادی.
سوما.مگرهمین عربستان هزاران میلیارد به صدام کمک نکرد همگان دیدند که ما اوراشکست دادیم اما نمی دانم چراامام راحل جام زهرراسرکشید ورفت وما هم بخاطراینکه شب ها درقبرنترسدپسرش رافرستادیم پیشش که مقام عظما دستوراکید فرمودند.
چهارم.ما با رافت اسلامی پس ازشکست عراق ضمن اینکه هزارمیلیارد خسارت راازاو نگرفتیم بیش ازاین مبلغ هم جهت بازسازی قبورامامان تازی وبازسازی شهرهای مقدس آن دیارهزینه کردیم اما پس ازنزدیک به سی سال ازجنگ شهرهای خودمان هنوزآثارجنگ درآنها بیداد میکند ومردم همیشه درصحنه نمی دانند یقیه چه کسی را برای این خرابیها بگیرند.
حسن عاغا درجواب خبرنگاران داخلی که به وعده های قبلی اشاره میکردند با غرورمیگفت ماصدای جوانان وزنان ومردان وحاشیه نشینان وکارگران ومحرومین واقوام واقلیت های دینی ومذهبی را شنیدیم اما مهم این بود که من دوباره رئیس جمهورشدم وقول میدهم چون گذشته هوای حزب الله وگروههای مقاومت ونیروهای درگیردرجنگهای منطقه راداشته باشیم چون عاغا میخواهد واین وسط من کاره ای نیستم.
سپاه وبسیج وارتش ونیروهای نظامی وانتظامی عزیزان ما هستند وآنها کارخودراکمافی سابق انجام میدهند.
درمورد اقتصاد حسن عاغا گفتند دردوسال اخیرما بیلان مثبت داشته ایم وبه یاری خدای تبارک وتعالی وضع خودمان وذوب شدگان درمقام عظمای ولایت خیلی خوبه وهیچ مشکلی نیست زیرا بعدازبرجام بدفرجام بابا بزرگ مقدارزیادی پول نقد برایمان فرستاد اما وضعیت مردم خداجوهمچنان زیرخط فقراست وتاکنون ده ها کارخانه دیگرراهم تعطیل کرده وهزاران کارگربه لشکربیکاران افزوده شده است وآنهاییکه مشغول کارمیباشند حداقل پنج ماه وحداکثرپانزده ماه حقوق معوقه طلبکارند چراکه ما متعهد هستیم اسکله های اختصاصی برادران قاچاقچی راازرونق نیندازیم.
خداراشکرطی چهارسال حضورم آنقدربه حوزه های علمیه وامامان جمعه وشنبه تا آخرهفته وپاچه خواران درگاه بیت داده ایم که درزمان انتخاب مجدد هم دهانشان بسته شد.
درهرصورت ماه رمضان درپیش است مردم باید مواظب باشند درطول روزآب ونان نخورند وازکشیدن سیگاروقلیان خودداری کنند ودرصورت تخلف با آنها برخورد خواهد شد چون روزه اشان باطل میشود اما زمینخواری ودکلخواری وکوه خواری وجنگلخواری ورانتخواری ورشوه خواری ودریا خواری برای ملتزمین واقعی به مقام عظمای ولایت اشکالی ندارد وروزه اشان باطل نمیشود.
درپایان من وشما خبرنگاران داخلی وخارجی برای سلامتی وجود امام غایب ونایبش رهبرمسلمانان چهارراه آذربایجان دعا میکنیم.
اما درپایان من حضورملت ایران میگویم عزیزان اولا این رژیم اصلاح ناپذیراست وروانیست بدرانه دوباربلکه صدهابارتجربه کنیم.
به امیدفردای آزادی متحد وپیروزباشید.

با مهر و سپاس غلام عسگری.

اولین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما