امروز پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ساعت ۰۳:۲۵

 
معرفی

دهن کجی ولی فقیه به ملت ایران

4 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=121191

لینک کوتاه

چهل سال عمرحکومت عجیب الخلقه فاشیسم دینی هرلحظه اش برای ملک وملت ایران سیاه وخسارتبار وویرانگربوده وبا ادامه این سیاهی وتباهی میرودکه درواپسین سال سرنگونی اش ایران وایرانی رابا بحرانی بزرگ روبروسازد.هموطنان گرامی بدون شک تمامی عاشقان ماندگاری ایران که طی چهل سال اخیرازوحشیترین حاکمان تاریخ بشریت آسیب های جبران ناپذیرمتحمل شده اندامروزبخاطرتکرارچندین هزارباره دهن کجی ولی فقیه به ملت درد کشیده وداغدیده ایران سخت اندوهگین وخاطرات دردناک دهه سیاه شصت یکباردیگربصورت علنی وعملی تکرارشد زیراخامنه ای جنایتکاریکی ازمنفورترین وخونخوارترین وبیرحمترین همدستان خودرا یعنی ابراهیم رئیسی عضوگروه مرگ کشتارتابستان 1367 برمسندریاست قوه نمایشی قضائیه منصوب کردتا جای لاریجانی عراقی دزد وجاسوس وجنایتکاربنشیند وبه فسادها وجنایات گسترده دستگاه سراسرفسادقضایی آنهم به روش بسیارحرفه ایترکه طی چهل سال گذشته خودبی وقفه درلجنزارآن غوطه وربوده ادامه دهد تا موجب رضایت بیشترولی فقیه درسرکوب ودستگیری وشکنجه وکشتارمردم محروم وبجان آمده ایران شود.هموطنان گرامی به باورمن دراین برهه اززمان این یک اعلام جنگ علنی علیه ملت ایران همچون دهه سیاه شصت میباشد هرچنداین جنگ نابرابراز23 بهمن1357 آغازشده ودرراستای رازبقا حکومت ملایان دینکارهمچنان ادامه دارد اما انتصاب رئیسی درنوع خوددرشرایطی که رژیم ازهرسوتحت فشارداخلی وبین المللی میباشد میتواند هشداری باشد به نودوپنج درصدملت ایران که ولی فقیه وحامیان پشت پرده اش ومشاورین سپاهی واطلاعاتی وامنیتی نشسته دراطاق فکراهداف شومی درسردارند ودرصورت بی تفاوتی وعدم واکنش درمقابل این تصمیم ضدملی ومیهنی بایدانتظارآینده ای بس سیاهترراداشته باشیم.درچنین شرایطی وظیفه ما خارج نشینان وفعالین داخل کشورجهت خنثی کردن اهداف شوم حاکمان بیش ازپیش خواهدبود زیراهزاران تن انسان بیگناه وبی دفاع درزندانهای مخوف رژیم گرفتارند وازسوی دیگرجنبش های داخلی علیه بیعدالتی وبیدادگری وغارت وچپاول سرمایه های ملی وتضعیف شرایط معیشتی مردم هرروزفراگیرترمیشوند که احتمال روش های جدید درسرکوب آنها میرودو نیازبه حمایت داخلی وبین المللی دارند.بزرگواران دراین هنگامه سخت وحساس برای رساندن صدای ملت ایران به گوش جهانیان به باورمن رنگ وحزب وگروه وسازمان ومرام ومسلک درصورتیکه به واقع بدون وابستگی به دول استعماری وسرمایه داری قصد عبورازرژیم آخوندی رادارندمطرح نیست زیراایران متعلق به همه ایرانیان وما بخشی ازملت بزرگ ایران میباشیم که دراقوام رنگین کمان ازشمال تاجنوب وازمشرق تامغرب جای داریم.عزیزانم ماموریت آخوندها طی چهاردهه گذشته درمنطقه خاورمیانه تاشمال افریقا وحتی درمناطقی فراتربه درستی انجام وشاهدنتایج عملکردآنها درراستای منافع مالی واستراتژیکی دول قدرتمندجهان میباشیم که درصورت عدم ایجادیک جبهه واحد درمقابل ترفندهای دول استعماری وسرمایه داری هیچ بعیدنیست یکباردیگرضمن استقراریک آلترناتیوموردنظرخود کشورمان دچارفاجعه غیرقابل جبران تجزیه شود به همین لحاظ است که من و هرایرانی عاشق وطن تشویش تحولات غیرمنتظره آینده راداریم.چراکه تاریخ چندقرن اخیرنشان میدهدکه دول قدرتمندجهانی هرگزدوستدارملک وملت ایران نبوده اند وهمواره درراستای اهداف درازمدت خودقدم برسرزمین ماگذاشته اند وآنگاه که مردان وزنان وطنپرست درمقابل تصمیمات شوم آنها ایستاده اندبازبان زورواردوبخشهایی ازخاک کشورمان رابه تصرف خوددرآورده اند ونام قراردادبرآن گذاشته اندکه دراصل ننگنامه بوده اند.اما امروزجای بسی خرسندی میباشد که ملت ایران اعم ازداخل وخارج ازکشورحداکثر دارای لیاقت وآگاهی وسوادسیاسی میباشندوتوانایی استقراریک حکومت ملی مردمسالاربدون دخالت دین درسیاست با رای آزادخودرادارند.به امیدفردای آزادی متحدوپیروزباشید.
                           با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما