امروز چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱

ساعت ۰۵:۵۰

 
سیاسی

خودسوزی زندانی سیاسی عادل مکرم در زندان ارومیه

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

خودسوزی زندانی سیاسی عادل مکرم
https://rangin-kaman.net/?p=128285

لینک کوتاه

روز یکشنبە ٢٧ مهر ٩٩ عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە در سالن زندان و مقابل دیدگان قاضی ناظر و معاون زندان خود را بە آتش کشید.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، عادل مکرم از ناحیە پای راست بە شدت دچار سوختگی شدە است. وی در پی عملی نشدن وعدەهایی کە مسئولین زندان پس از اعتصاب غذا بە وی دادە بودند، اقدام بە خودسوزی نمودە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە عادل مکرم بدون آنکە معالجە شود با دستور مسئولین زندان بە سلول انفرادی منتقل شدە است.

عادل مکرم روز یکشنبە ١٣ مهر ٩٩ (۴ اکتبر ٢٠٢٠) نیز بە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی دە ماهە خود در زندان با دوختن لب‌هایش دست بە اعتصاب غذا زدە بود کە پس از سە روز و با قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهایش، بە اعتصاب غدای خود پایان دادە بود.

“عادل مکرم” ٣٠ سالە اواخر آذر ماه سال گذشتە از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە بو و مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە بود.

خودسوزی زندانی سیاسی عادل مکرم در زندان ارومی

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما