بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران درود برملت هشیار ونقش آفرین ایران!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

 payaniyeh

علیرغم تلاش اقتدارگرایان درردصلاحیّت قاطبۀ نامزدهای اصلاح طلب ومیانه رو، ملت هشیار وآگاه ایران با مشارکت گسترده درانتخابات، نه تنها کنشگران سیاسی اصلاح طلب، حتی حاکمیّت جمهوری اسلامی را به شگفتی واداشت.

در رقابت بشدت نابرابر هفتم اسفند ماه، فرهنگ سیاسی، ذهنیت جامعه و وزن نیروهای سیاسی کشور جلوه ای روشن یافت. مردم ایران با رای آگاهانه، رفتار حزبی مبتنی بر گزینش لیست بلوک ترکیبی اصلاح طلبان و اعتدالیون، در برابر لیست اصول گرایان ولایت محور، انتخابات را به صحنه نمایش خواست و اراده میلیونی تبدیل کردند. پیام روشن این انتخابات یک “نه” پر معنا به اقتدار گرایان حاکم است. به باور ما رشد سیاسی مردم و هوشمندی کنشگران سیاسی دو عامل سبب ساز این پیروزی ماندگار اند.

رشد سیاسی و خود آگاهی رای دهندگان

این پیروزی قبل از هر چیز به آگاهی و بلوغ فکری مردم ایران  مربوط است که بی شک سزاوار آنند. مردم ما علیرغم همه محدودیت ها و دشواریها  و صرفنظر از تبلیغات حکومتی و فضای بسته انتحاباتی ، با رای هدفمند و آگاهانه به لیست های توافقی نشان دادند که مصلحت عمومی جامعه و راه حل های پراگماتیستی عملا موجود برای گشایش اقتصادی و سیاسی و فضای عمومی کشور را با تیزبینی تشخیص داده اند.

به ویژه در تهران که قلب و نماد اصلی این رقابت ناعادلانه بود، اصلاح طلبان و میانه روان با کسب تمام ۳۰ کرسی تهران در مجلس و ۱۵ کرسی اول از ۱۶ کرسی خبرگان، به یک پیروزی تحسین انگیز سیاسی و نیز نمادین و معنوی دست یافتند.

این دوره انتخابات، نه یک زورآزمایی میان بلوکهای چپ و راست، بلکه به درستی بر آمد کل رای دهندگان و جامعه سیاسی کشور علیه راست افراطی بود. در این تردیدی نیست که جامعه ایران با این انتخابات یک گام بزرگ  بسوی مدنیت بیشتر، تعامل ژرف تر و همزیستی و رواداری بیشتر با جامعه جهانی به پیش نهاد.

نتایج این انتخابات بی تردید به تضعیف چشمگیر تندروان و اصول گرایان سنتی در کل صحنه سیاسی کشور منجر می شود.مردم ایران نشان دادند که از رادیکالیسم و بویژه تند روان مذهبی خسته شده اند و در جستجوی آرامش، حکومت قانون و رشد اقتصادی و سیاسی کشور و تعامل در سیاست داخلی و خارجی کشورند.

صحنه سیاست – حتی در جمهوری اسلامی– تابع قانون پاداش و تنبیه و نتیجه بخشی است. هیچ خطای بزرگی در صحنه عمومی بدون تنبیه نمی ماند. مردم ایران با رای آگاهانه خود به تنبیه سزاوار اقتدارگرایانی دست زدند که به دلیل تاریک اندیشی دینی و بی لیاقتی سیاسی  آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد و ارکان عمومی کشور وارد کردند. 

به باور ما این پیروزی را تنها نباید صرفا همچون یک حادثه انتخاباتی زود گذر دانست. زیرا هفتم اسفند ماه  حاصل یک خود آگاهی ملی و تاریخی مردم ایران و نیز نیروهای اصلاح طلب و میانه رو و حتی اصول گرایان میانه رو است. زیرا جامعه ایران با گذر از سنگلاخ های بسیار پر هزینه به این باور رسیده است که راه وروش ومشی سیاسیِ تاکنونیِ راست افراطی ،چه ازنوع پوپولیستی و چه اقتدارگرایان، فرجامی ندارد وازاین راه نمیتوان کشور را بسوی قانون مداری، آرامش و سپس جمهور مردم و دمکراسی سوق داد.

پختگی و هوشمندی کنشگران سیاسی

سیاست ورزی، عمل گرایی و تصمیم سازی رهبران اصلاح طلب و میانه رو را دومین عامل پیروزی هفتم اسفند ماه باید دانست. زیرا بدون توافقات آگاهانه، سازش جویی و نرمش پراگماتیستی سیاست ورزان امکان تنظیم لیست های انتخاباتی و پیام رسانی اینترنتی فراهم نمی شد.

بازیگران سیاسی انتخابات شامل اصلاح طلبان، میانه روان و نیز اصول گرایان میانه رو، همسوی خواست مردمی و با درس گیری از دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد ، اثبات کردند که به این درایت و هوشمندی رسیده اند که از افراطی گری و شعاردهی های بی پایه، جز ویرانی و عقب ماندگی بیشتر نصیب کشور نمی شود.

بنابراین همسویی رای دهندگان و اکثر نامزدها در یک اتتلاف گسترده علیه راست افراطی و برای حاکم کردن تعامل و همزیستی در زندگی سیاسی و اقتصادی کشور را باید کارسازترین عامل شگفتی آفرینی هفتم اسفند ماه ارزیابی کرد.

بازی درخشان و نیرومند هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در برابر قدرت نمایی شورای نگهبان و روش کاملا جناحی و جانبدارانه ولایت فقیه و نیز پیام رسانی های رهبران در بند جنبش سبز اثر مهمی در بسیج افکار عمومی و بازیافت اعتماد سیاسی آنها به لیستهای اکثرا ناشناخته نامزدها داشت.

درس آموزی انتخابات

انتخابات هفتم اسفندماه بروشنی نشان داد که تغییرواصلاحات و دستیابی به خواست های بحق مردم؛ ازطریق راه های مسالمت آمیزوشیوه های مبارزاتی آرام وگام به گام، درنظام جمهوری اسلامی امکان پذیراست؛ ومی توان حاکمیّت را نیزبه تمکین واداشت.

یک درس آموزی مهم این انتخابات این است که چیرگی راهبرد سیاسی اصلاح طلبانه، گام به گام واعتدال جویانه بااستفاده ازراه های قانونی و عمل گرایانه اگر با درایت و هوشمندانه به کار گرفته شود، می تواند و باید به  یک الگوی مبارزاتی ماندگار برای هموار ساختن راه بسوی جمهوریت مردم تبدیل گردد.

وجه اثباتی انتخابات: برقراری حکومت قانون

پیروزی رویکرد تعامل و تضعیف راست افراطی به معنای عادی سازی کشور داری و متعارف و قابل تعریف ساختن امور است. این تنها راه پرهیز از تغییرات دقیقه نودی و زیگزاگهای افراط و تفریطی در جامعه و سیاست کشور است که مردم ایران تشنه آنند.

این رویکرد با دست یابی به حکومت قانون  و امکان کنترل زمامداران و تضمین حقوق شهروندی مردم میسر است. آزادی بیان و بویژه مطبوعات مهمترین وجه و جوهر اصلی قدرت شهروندان است.

برای پاسداری از پیروزی درخشان مردم در این انتخابات لازم است که دستگاههای قانونی و اجرایی کشور به شکل روشن هرگونه تقسیم بندی مردم و نیروهای سیاسی به “فتنه” و “فتنه گران” را پایان دهند. دولت و دستگاههای اجرایی کشور با اتکا به رای اکثریت قاطع مردم باید در مقابل دستگیریهای غیر قانونی و سرکوبگری نیروهای تند رو بطور جدی مقاومت کنند.

در حال حاضر مهمترین خواست مردم که در رای آنها تجلی یافت راهگشایی در مسایل اقتصادی و معیشتی است. درست برخلاف سیاست “عدالت جویانه” دولت احمدی نژاد که مبتنی بر دولت گرایی افراطی و  بنده نوازی اسلامی استوار بود که هم تعادل اجتماعی را از بین میبرد و هم به افزایش نقش دولت در سرمایه گذاری و دخالت باز هم بیشتر در اقتصاد منجر می شد، رشد و توازن اقتصادی تنها با برقراری حکومت قانون امکان پذیر است. حکومت قانون، رفتار همسان و برابر با شهروندان صرفنظر از همه تفاوتهای دینی، سیاسی، قومی است.  برای تبدیل انتخابات همجون یک رهیافت ملی برای کل کشور باید آگاهانه بسوی قانونیت در کل حیات کشور گام گذاشت.

تنها در پرتو قانونیت، آزادی و دمکراسی و یک بخش خصوصی پویاست که میتوان با تولید ثروت و از طریق قانونگذاری و نظام مالیاتی مبتنی بر همبستگی اجتماعی گام به گام به ریشه کردن فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه همگانی نزدیک تر شد.

مردم ایران با مشارکت گسترده وگزینش آگاهانه ومدبرانۀ خود، نیروهای سیاسی اصلاح طلب وهواداران دولت روحانی را به پیروزی رساندند. اینک به حق انتظاردارند که رئیس جمهور منتخب ملت، که از پشتیبانی قاطبۀ شهروندان و نیز مجلس شورا برخورداراست؛ استوارو پیگیر، گام های عملی وکارسازی درراستای تحقق وعده های انتخاباتی اش و تامین “مصلحت عمومی جامعه ” بردارد.

هم میهنان گرامی!

پیروزی کامل وقاطع  درانتخابات، درگروِ پیروزیِ نامزدهای اصلاح طلب واعتدالی دردور دوم آن است. ازاین رو حزب دمکراتیک مردم ایران شما را فرا میخواند که با مشارکت باز هم گسترده تر در دور دوم انتخابات پیروزی قاطع اصلاح طلبان واعتدالیّون را تکمیل و تثبیت کنیم.

                                                           حزب دموکراتیک مردم ایران

یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.