بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی: ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

ما ایرانیان آزادیخواه و مستقل، دارای اندیشه های گوناگون، خواهان پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و مخالف هر گونه رژیم استبدادی می باشیم. در آخرین روزهای سال، بمناسبت بزرگداشت چهاردهم اسفند، یادآور دکتر محمد مصدق بزرگمرد نهضت ملی ایران و سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران (در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹)، با ارج نهادن به جنبش ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در ۱۵۰ سال گذشته تا به امروز، برای استقرار دموکراسی، تلاش و کوشش گسترده خود را برای به نتیجه رساندن جنبش دمکراسی خواهی لازم می دانیم. جنبش کنونی با شعار “زن، زندگی، آزادی” در تداوم تلاش های ملت ایران در انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷ است. بر ما است که در ادامه این تجربه و با شناسایی علل شکست ها و ضعف های آن، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا جنبش کنونی موفق شود. ما بعنوان بخشی از کنشگران سپهر سیاسی ایران، با قبول حق اختلاف و رای کلیه کنشگران، باور و عمل به اصول بنیادی زیر، که رمز موفقیت برای گشودن فصل جدیدی در تاریخ ایران است، را یادآوری می کنیم.

آزادی و حقوق برابر انسان ها. ما پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای جهانی وابسته به آن که در آنها رعایت:
ـ کرامت انسان که خدشه ناپذیر است
ـ حق حیات و مخالفت با حکم اعدام و هرگونه شکنجه
ـ آزادی عقیده و بیان و آزادی دین
ـ حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه ها و مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت
ـ حق اتخاذ تصمیم و آزادی انتخاب نوع تصمیم
ـ آزادیهای مدنی: آزادی احزاب، سندیکاها، کانون ها، انجمن ها، و…
ـ آزادی تظاهرات و اعتصابات،
ـ آزادی پوشش،
ـ رفع تبعیض جنسیتی و دیگر اشکال تبعیض و تأمین برابری حقوق افراد و زنان و مردان در همه زمینه ها و رعایت حقوق کودکان،
ـ عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان،
ـ به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای تیره ای، جنسیتی، گرایش جنسی، اتنیکی و قومیتی، زبانی، مذهبی، ایدئولوژیک و شیوه های زندگی خصوصی
تصریح شده است، اعلام می نماییم.

استقلال. سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین می شود و کلیه تدابیر اتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و شهروندی و ملی نباشند و هیچ فرد، حزب، سازمان و گروه سیاسی حق دخالت دادن قدرتهای خارجی در امور داخلی را ندارد. با اینکه از حمایت افکار بین المللی از حقوق بشر مردم ایران استقبال می کنیم اما هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد. افراد و نیروهای آزادیخواه معتقد به استقلال ایران، بدیل دمکراتیک برای آبادی و آزادی و عدم وابستگی ایران آینده می باشند، و مخالف دست بدامان و سرسپرده بیگانگان شدن و دخالت دادن قدرتهای خارجی برای تغییر رژیم هستند.

دموکراسی. ما خواهان دموکراسی، به این معنی که کلیه قوای کشوری و لشکری ناشی از اراده ملت (هر فرد، یک رای)، و اراده ملت تنها منبع مشروعیت است که از طریق تصمیم و انتخاب آزاد مردم اعمال می شود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن، حقوق و آزادی های همه مردم منظور و ضمانت های اجرائی آن مشخص شده باشند. ما از حقوق همه، با هر عقیده و مرامی و از جمله مخالفان سیاسی خود دفاع می کنیم و خواستار مشارکت ملت در همه امور می باشیم.

جمهوریت. ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم. در جمهوری مقامات کشور همگی مسئول و پاسخگو هستند و برای مدتی محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها در روند یک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف انتخاب و یا گزیده می شوند. جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است.

جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت. ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت [به مفهوم انتظام سه قوهء مقننه، قضائیه و مجریه] می باشیم. هیچ دین و مرام و عقیده ای در قانون اساسی رسمیت نمی یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمی گردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، (و هر مرام) و با قبول حق نقد، مخالفت خود را با هر گونه نفرت پراکنی دینی و عقیدتی اعلام می کنیم.

عدالت. عدالت میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست هائی را ضروری می دانیم که عدالت به معنی کاهش شکاف بین قطب های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت ها و امکانات برابر، شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض و کاستی های فردی در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را که از شرایط استمرار یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد. ما خواهان رشد مناطق محروم کشور و فراهم آوردن امکانات برای شرکت آنها در رشد ملی می باشیم .

ملت ایران مجموعه ای از گروههای جمعیتی با مذهب و زبان و گویش ها و فرهنگ های مختلفی است که در طول تاریخ با هم در ایجاد و غنای فرهنگ ملی، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده و هستند. از اینرو همانطور که دولت نمی تواند نماینده دین و یا عقیده ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت فرهنگ خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اتنیکی و قومی مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، زبانی، واگذاری تصمیم گیری ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور در یک ساختار غیر متمرکز از جمله خواسته های ماست و ضروری میدانیم که در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد برابر هویتهای فرهنگی گوناگون در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی اداری در سراسر کشور است. ما معتقدیم که تدریس و فراگیری زبان های مختلف قومی ـ اتنیکی از مدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.

یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی. ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران بر مبنای عدم سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه باشد، می دانیم. ما خواهان تنش زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از قوای نظامی برای حل مسائل سیاسی داخلی و خارجی را مردود می دانیم.

حفظ زیستگاه. ما حفظ زیستگاه که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت می‌دانیم و بر این باوریم که میراث‌های طبیعی ایران و جهان را باید از آسیب‌های مختلف محفوظ داشت.

پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی. میراث‌ تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند. پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌ تاریخی و فرهنگی ایران، مسئولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است.

ما امضا کنندگان این متن وظیفه انسانی، ملی و میهنی خود می دانیم که ده اصل بالا را رعایت کرده و تمامی تلاش خود را برای به اجرا درآوردن آنها بکار گیریم. ما نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، برای آن ھیچگونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار در شفافیت و آزادی کامل از سوی مردم انتخاب خواهد شد می باشیم. ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با تصمیم ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم مطلوب می دانیم. ما پرھیز از خشونت، در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و معتقد به مبارزه سیاسی خشونت زدا به عنوان روش مبارزاتی هستیم.
با ارج نهادن به جنبش ملت ایران و برای همبستگی ملی و استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران
برای تماس: mozejomhourikhahi@gmail.com
علاقمندان برای امضا می توانند به سایت زیر مراجعه کنند:
https://www.jomhouriiran.org

تاکنون افراد [به ترتیب الفبا] زیر این متن را امضا کرده اند:

نام نام خانوادگی شغل/فعالیت کشور
1 جمال احمد نژاد فعال سیاسی مالتا
2 حمید احمدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران آلمان
3 داریوش احمدی کنشگر سیاسی و حقوق بشری آلمان
4 نوید احمدی فعال حقوق بشر آلمان
5 فرشته احمدی پرفسور جامعه شناسی سوئد
6 منا احمدی پور فعال حقوق بشر آلمان
7 آرش اختریان فعال اقتصادی و مدنی ایران
8 سهیل اسدپور فعال مدنی ایران
9 عادل اسدی نیا فعال سیاسی سوئد
10 سینا اشجعی فعال حقوق بشر آلمان
11 بتول اشکان نژاد معلم بازنشسته انگلستان
12 پریسا اعظمی فعال سیاسی آلمان
13 مریم افتخار فعال مدنی و حقوق بشری آلمان
14 مسعود افتخاری فعال سیاسی سوئد
15 مهدی افشارزاده فعال در حوزه حقوق بشر ترکیه
16 گودرز اقتداری فعال سیاسی آمریکا
17 علی اکبر موسوی فعال سیاسی آمریکا
18 اسد اکبری فعال اجتماعی آلمان
19 حمید اکبری جمهوریخواه سوئد
20 رضا اکرمی کنشگر سیاسی فرانسه
21 م. الهامی فعال سیاسی ایران
22 بهرام امامی فعال سیاسی سوئد
23 نسرین امیر محمدی پرستار اتریش
24 الهه امیرانتظام فعال سیاسی وعضوشورای رهبری-اجرائی جبهه ملی ایران
25 نادر انتظام فعال ملی-مذهبی آمریکا
26 شاهین انزلی کنشگر سیاسى اتریش
27 فرید انصاری کنشگر سیاسی و مدافع حقوق افراد دارای معلولیت انگلستان
28 وهاب انصاری کنشگر سیاسی آلمان
29 مرتضی‌ انواری فعال سیاسی آمریکا
30 مریم اهری فعال سیاسی آمریکا
31 مهین ایدر فعال حقوق بشر آلمان
32 علی ایزدی روزنامه نگاروتحلیلگرسیاسی – مرکزعباس امیرانتظام انگلستان
33 یرواند آبراهامیان تاریخدان و استاد دانشگاه آمریکا
34 سالار آزاد مهندس ایتالیا
35 حمید آزادی فعال سیاسی آلمان
36 ایاز آسیم کنشگر‌مدنی ایران
37 حمید آصفی فعال سیاسی ایران
38 مینا آقابیگی فعال حقوق انسان آلمان
39 شیروان آقایی فعال سیاسی دانمارک
40 سید یعقوب آل شفیعی فومنی فعال مدنی ایران
41 سید نادر آموزگار مترجم زبان انگلیسی ایران
42 بهنام باباییان فعال دانشجویی ایران
43 مجید بازداران فعال حقوق بشر آلمان
44 رضا بدیعی مبارز آزادیخواه آمریکا
45 یدالله بلدی فعال سیاسی آلمان
46 زهرا بنی صدر فعال مدنی سوئیس
47 علی بنی صدر فعال سیاسی فرانسه
48 فیروزه بنی صدر استاد دانشگاه -پزشک و فعال سیاسی فرانسه
49 شاپور بهرامی مدیریت صنعتی- کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر آمریکا
50 حبیب بهره من فعال سیاسی هلند
51 علی رضا بهروان فعال سیاسی ایتالیا
52 علی بهزاد نیا پزشک – دمکراسی خواه آمریکا
53 حدیث بیرانود فعال حقوق بشر نروژ
54 بهروز بیات کارشناس هسته ای و کنشگر سیاسی اتریش
55 بهنام بیات فعال سیاسی ملی ایران
56 علیرضا بیشه ایران
57 نکیسا پارسا نویسنده ایران
58 کوروش‌ پارسا فعال سیاسی آمریکا
59 فرامرز پاکزاد فعال حقوق بشر آمریکا
60 میترا پاکزاد زبان دکترای انگلیسی نروژ
61 مازیار پرویزی فعال حقوق بشر اندونزی
62 سعید پور عبدالله فعال سیاسی آمریکا
63 افسانه پورمحمدی آزادیخواه ایران
64 ایمان پیرداده بیرانوند فعال حقوق بشر نروژ
65 عطا پیرا جراح ارتوپدی انگلستان
66 حسن توانا(دریادل) فعال سیاسی ایران
67 یوسف جاهدی فعال سیاسی سوئد
68 مجتبا جزایری ایران
69 میهن جزنی فعال سیاسی فرانسه
70 حسن جعفری کنشگر سیاسی آلمان
71 محمود جعفری فعال سیاسی هلند
72 حسنیه جعفری ماربینی پزشک و فعال حقوق پناهجویان انگلستان
73 عقیله جعفری ماربینی فعال سیاسی انگلستان
74 غزاله جعفری ماربینی مشاور تجاری انگلستان
75 محمد جعفری ماربینی نویسنده و محقق تاریخ معاصر انگلستان
76 امیر جمالی فعال سیاسی سوئیس
77 حسین جوادزاده مدیر رادیو عصر جدید سوئد
78 هرمز چمن آرا فعال سیاسی آمریکا
79 مریم حبیبی فعال حقوق بشر آلمان
80 علی حجت فعال حقوق بشر آمریکا
81 محمد حسن حسن زاده مهرآبادی پژوهشگر و فعال حقوق بشر آلمان
82 جعفر حسین زاده فعال سیاسی بلژیک
83 هدایت حسینی فعال سیاسی آلمان
84 عذرا حسینی-بنی صدر فرانسه
85 آسو حسینی نسب ایران
86 زهره حق باعلی پژوهشگر و فعال حقوق بشر آلمان
87 حسن حمزه زاده فعال و‌مدافع حقوق بشر آلمان
88 نقى حمیدیان کنشگر سیاسى سوئد
89 شهین حیدری فعال حقوق بشر آمریکا
90 رحیم خبازی کارگر – فعال سیاسی انگلستان
91 اسفندیار خلف فعال سیاسی فرانسه
92 سیما دادوند مهندس آمریکا
93 ستاره دژم فعال حقوق بشری سوئد
94 محمود دلخواسته جامعه شناسی سیاسی انگلستان
95 ندا دهقان فعال سیاسی و حقوق زنان و کوییر آلمان
96 اکبر دوستدار فعال سیاسی آلمان
97 هوتن دولتی عضو جبهه ملی ایران ایران
98 مهران دیوان بیگی زند معلم آمریکا
99 منصور ذریت خواه فعال سیاسی سوئد
100 بهرام رَستا کنشگر مدنی و سیاسی آلمان
101 الناز رادمنش پزشک آلمان
102 محمود رجبلو فعال سیاسی کانادا
103 مهران رحمانی زندانی سیاسی سابق فنلاند
104 جواد رحیم‌پور فعال سیاسی و تحلیل‌گر اقتصادی ایران
105 یونس رستمی فعال سیاسی ایران
106 جهانبخش رشیدی نویسنده انگلستان
107 عباس رضاپسند مهندس – زندانی سیاسی سابق هلند
108 شبنم رضاوندی فعال حقوق انسان آلمان
109 حسن رضایی حقوقدان آلمان
110 حسین رضایی فعال سیاسی آلمان
111 آصف رضائی فعال مدنی ایران
112 حمید رفیع فعال سیاسی فرانسه
113 احمد رفیع زاده پشتیبان حقوق بشر آمریکا
114 محمد رمیاد فعال سیاسی مذهبی ایران
115 احمد رناسی پژوهشگر ملی و فعال سیاسی فرانسه
116 درویش رنجبر دیپلمات پیشین ایران آمریکا
117 زهرا رهایی فعال حقوق بشر آلمان
118 فارا رهنما مدیر برنامه آمریکا
119 الهه روحانی ایران
120 عباس روحانی فعال سیاسی آمریکا
121 رزا روزبهان فعال سیاسی کانادا
122 مرضیه زاهدی دندانپزشک – کنشگر مدنی آمریکا
123 مجید زربخش فعال سیاسی آلمان
124 اسماعیل زرگریان فعال سیاسی سوئد
125 کوروش زعیم فعال سیاسی ایران
126 هادی زمانی اقتصاددان انگلستان
127 سارا زمانی برنامه نویس کامپیوتر و مترجم آمریکا
128 عبدالله زمانی راد کارگر – فعال سیاسی انگلستان
129 شعله زمینی مدافع حقوق زنان اتریش
130 علی ساعدی فعال سیاسی آلمان
131 علی ساکی فعال حقوق بشر نروژ
132 اسدالله سرکشیکیان ایران
133 محمد سلیمانی کنشگر سیاسی سوئد
134 ساسان سلیمانی فعال حقوق بشر کانادا
135 نگار سمندری روانشناس سوئد
136 سونیا سوارکوب فعال حقوق بشر یونان
137 مجید سیادت تحلیل گر وفعال سیاسی انگلستان
138 جهانگیر شادانلو فعال سیاسی فرانسه
139 علی شاکری مرکز صلح دانشگاه کالیفرنیا آلمان
140 مسعود شب افروز فعال سیاسی چپ آمریکا
141 منصوره شجاعی فعال حقوق زنان هلند
142 عزت شریف زاده فعال مدنی ایران
143 محمدرضا شفیع زاده عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ایران
144 علی شفیعی روانشناس اجتماعی و روان درمانگر آلمان
145 حسین شفیعی فعال سیاسی فرانسه
146 صادق شفیعی ها فعال سیاسی آلمان
147 الاهه شکرایی فعال زنان و حقوق بشر کانادا
148 تورج شکوهیان فعال سیاسی ایران
149 محمدحسین شمسایی پژوهگر، نویسنده، مترجم و کنشگر اجتماعی ایران
150 عزیزاله شهابی فعال در راه استقلال،آزادی ایران
151 ه. شهرستانی فعال سیاسی رشت ایران
152 محمد شوری نویسنده و روزنامه نگار ایران
153 رضا شیرازی کنشگر سیاسى هلند
154 اشکان صابری آهنگساز و رهبر ارکستر ایتالیا
155 مهرداد صابری فعال حقوق بشر و‌ محیط زیست کانادا
156 فرید صالح مهندس برق آمریکا
157 علی صالحی فعال در حوزه حقوق انسان آلمان
158 منیژه صبا کنشگر تمام حقوق بشر آمریکا
159 علی صدارت فعال حقوق بشر آمریکا
160 محسن صفرالهی فعال آتئیست ترکیه
161 اسماعیل صفرزاده فعال سیاسی کانادا
162 جمال صفری فعال سیاسی آلمان
163 علی صمد نویسنده و کنشگر بلژیک
164 مهرداد ف. صمدزاده نویسنده و تاریخدان کانادا
165 اشکبوس طالبی روان شناس – جمهوریخواه اتنیک ( قشقایی) آمریکا
166 سید اسماعیل طبیبی فعال سیاسی آمریکا
167 آبان طهماسبی محقق تاریخ و فعال حقوق بشر انگلستان
168 شهره عاصمی بازیگر و کارگردان تئاتر آمریکا
169 بهرام عباسی کنشگر سیاسی آلمان
170 جواد عباسی توللی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ترکیه
171 مرتضی عبداللهی فعال سیاسی آمریکا
172 سیامک علامه زاده فعال سیاسی جمهوری خواه بلژیک
173 کاظم علمداری استاد جامعه شناس آمریکا
174 ابوذر علوی فعال ملی ـ مذهبی ایران
175 سیده سمیه علوی فعال ملی ـ مذهبی ایران
176 سیده لیلا علوی فعال ملی ـ مذهبی ایران
177 سیده مینا علوی فعال ملی ـ مذهبی ایران
178 رضا علوی نویسنده و تحلیل گر سیاسی آمریکا
179 تقی علیجانی فعال سیاسی ایران
180 مناف عماری دانش آموخته حقوق و کنشگر سیاسی نروژ
181 حمید عمرانی دندانپزشک آلمان
182 عباد عموزاد فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ایران
183 ارنست پویا عنایتی روزنامه نگار تحقیقی ایتالیا
184 حسین غبرایی نویسنده و مترجم کانادا
185 کاوه غزلباش مدافع حقوق انسان ترکیه
186 رضا فانی یزدی فعال سیاسی آمریکا
187 منصور فرهنگ استاد دانشگاه و فعال سیاسی آمریکا
188 ویدا فرهودی شاعر و مترجم آلمان
189 ایمان فلاح مرکز پژوهش‌های حقوندی استرالیا
190 فریبا فلاحی پزشک انگلستان
191 بهروز فولادوند هنرمند – نویسنده ترکیه
192 ناهید قاجار کنشگر سیاسى و فعال حقوق کودک سوئد
193 کامبیز قائم مقام فعال سیاسی آمریکا
194 سیاوش قائنی فعال سیاسی آلمان
195 ابوالقاسم قدسی کنشگر سیاسی بلژیک
196 مجید قدسی فعال سیاسی فرانسه
197 یدی قربانی فعال سیاسی جمهوریخواه کانادا
198 رضا قریشی استاد اقتصاد و فعال سیاسی آمریکا
199 کیمیا قزلباش فعال حقوق بشر آلمان
200 سرور قلی پور فعال حقوق بشر آلمان
201 منوچهر قنبری فعال سیاسی آمریکا
202 هوشنگ قهرمانلو فعال سیاسی جمهوریخواه کانادا
203 علی اصغر قوامی ایران
204 فرشین کاظمی‌نیا بیولوژیست – فعال سیاسی فرانسه
205 الهام کبیری مهندس ارمنستان
206 امیرحسین کریمی فعال حقوق بشر آلمان
207 رضا کریمی کارگر و فعال سیاسی سوئد
208 احمد کشاورز فعال مدنی و حقوق بشری آلمان
209 حسین کشوردوست کلتی فعال ملی ـ مذهبی ایران
210 حسن کلانتری فعال مدنی آمریکا
211 نیما کمالی پزشک آلمان
212 ناصر کنعانی استاد پیشین دانشگاه آلمان
213 امبر کوهی جمهوریخواه سوئد
214 روجا کیا فمنیست، کنشگر اجتماعی آمریکا
215 کورش کیان پژوهشگر بازنشسته فنون مهندسی آمریکا
216 جهانگیر گلزار فعال سیاسی آلمان
217 منوچهر گلشن کنشگر سیاسی – سندیکایی نروژ
218 لیدا لوت معلم بازنشسته هلند
219 کارچان ماهار ایران
220 عفت ماهباز فعال زنان آلمان
221 حسین ماهوتیها فعال مدنی کانادا
222 نرگس مباشری‌فر فعال حقوق بشر آلمان
223 علی متین دفتری فعال سیاسی انگلستان
224 محمد حسن محقق معین ایران
225 محمد محمدی ملی گرا و جمهوری خواه ایران
226 تقی مختار نویسنده و روزنامه نگار آمریکا
227 پرویز مختاری فعال سیاسی و حقوق بشر آلمان
228 منوچهر مختاری فعالی سیاسی آلمان
229 زرین مرتضائیان کنشگر سیاسى کانادا
230 بهروز مستجاب الدعوه فعال سیاسی بلژیک
231 محسن مسرت استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل و صلح آلمان
232 احمد مشعوف متخصص اطفال و فعال حقوق بشر کانادا
233 محسن مصدق فعال ملی گرا ایران
234 مهران مصطفوی فعال سیاسی فرانسه
235 مصطفی مصطفی نیا فعال حقوق بشر آلمان
236 سروش مظفرمقدم نویسنده ترکیه
237 کوروش مظفری فعال سیاسی و اجتماعی ایران
238 مهدی معظمی سوسیال دموکرت، فعال سیاسی و حقوق بشر آلمان
239 پویا مفتاح مهندس معدن با عقاید چپ ایران ایران
240 ارشاد مقبل ایران
241 سعید مقیسه ای فعال حقوق بشر ایتالیا
242 کیوان ملکی اسکی کنشگر سیاسی آلمان
243 پروین ملک از فعالان جنبش زنان آمریکا
244 زیبا ملک نیا آموزگار – فعال سیاسی دوبی
245 حسام ملکی فعال دانشجویی ایران
246 امیر ممبینی فعال سیاسی سوئد
247 حسین منتظر حقیقی فعال سیاسی آلمان
248 حیدر منصوری نقاش – فعال سیاسی دانمارک
249 مرضیه مهدیه فعال حقوق بشر آلمان
250 همایون مهمنش فعال سیاسی آلمان
251 سیروس میرزایی پزشک مدافع حقوق بشر اتریش
252 مجید میوه چی ایران
253 خسرو میرمالک ثانی کنشگر سیاسی سوئد
254 کریم ناصری فعال حقوق انسان ترکیه
255 حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر اتریش
256 بهرام نظام رعایا پزشک مغز و اعصاب و تلاشگر راه آزادی و عدالت سوئد
257 نوشین نظری پزشک – فعال سیاسی آمریکا
258 فرخ نعمت پور نویسنده و کنشگر سیاسی نروژ
259 محمود نقوى فیزیوترایست آلمان
260 مهرزاد نکوروح فعال سیاسی مدنی فرانسه
261 امیر نمازی فعال سیاسی سوئد
262 فرهاد نوروزی ملی گرا و جمهوری خواه ایران
263 سیاوش ‌نوروزی فعال حقوق بشر آلمان
264 داریوش نیکجو پزشک انگلستان
265 پریسا نیکونام نظامی فعال حقوق بشر آلمان
266 سعید نیکونام نظامی فعال حقوق بشر آلمان
267 امیر نیلو فعال مدنی سوئد
268 تقی هاشمی کنشگر سیاسی آلمان
269 احمد هاشمی فعال سیاسی اتریش
270 سعید همایونی استاد دانشگاه کانادا
271 شکوفه هنجانی کنشگر مدنی آمریکا
272 ترانه هوشیار کتابفروشی ایوان استرالیا
273 نگار واعظ فمنیست – کنشگر مدنی آمریکا
274 شیدان وثیق کنشگر سیاسی فرانسه
275 احمد وحدانی کنشگر سیاسى نروژ
276 ژاله وفا فعال سیاسی آلمان
277 حنیف یزدانی فعال سیاسی فرانسه
278 نازی یزدی فعال در حوزه انرژی آمریکا
279 آبیلا یوحنا مارو کشیش و پژوهشگر هلند
280 نیلوفر یوسف نیا کنشگر فعال حقوق رنگین کمانی ها ایران
281 میر یوسفی فعال مدنی ایران
282 جمعی از زنان مبارز کردستان ایران
283 گروهی از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد کردستان ایران
284 انجمن توسعە فرهنگی زاگروس ایران
285 گروهی از دانش اموختگان علوم اجتماعی کردستان ایران
286 جمعی از اعضای تشکل های صنفی معلمان کردستان ایران
287 گروهی از اعضای انجمن مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور کردستان ایران
288 جمعی از دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه ارومیه ایران
289 انجمن دانشجویان شمال خراسان ایران

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.