به یاد زنده یاد دکتر منصور بیات زاده    سالگرد  

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

09.04.2022

قبل از هر چیز باید یاد آوری کنم که طی یک سالی که از نبود یار و رفیق وفادار ما دکتر منصور بیات زاده میگذرد، احساس بی حد و حساب میکنم که جایش بسیار خالی است.

سخن و مشگل من در نوشتن بیاد بیات زاده بسیار زیاد است که به پنجاه سال نزدیکی و همکاری با او و  خاطراتش  وبخصوص شرکت در جلسات بیشمار سیاسی  بوده است.

بیات زاده و یاران گرامیش از جمله محمود راسخ افشارفرهار سمنار  هادی کیان زادمحمودمشایخی  و مرتضی موسوی  همه رفتند  یادشان گرامی باد ، خاطره های شیرین آنها هر گز فراموش ما نخواهند شد.

زنده یادان بیات زادهمحمود راسخفرهاد سمنارکیان زادمشایخی و موسوی  ومقالات و نوشته های بسیار ارزشمند سیاسی از خود بیادگار به جا گذاشته اند که در ارگانهای 16 آذر کنفدراسیون جهانیا رگان  جنبش مستقل کارگری در ایراندر طرح نو ارگان شورای موقت سوسیالیستهای ایران، روزنامه کار که در دوران کنفدراسیون در خارج انتشار مییافت قابل  دسترسی هستند که همه مقالات  از دیدگاهای مردمی،  میهنی، سوسیالیستی  و کمونیستی نگاشته شده اند  و همیشه ثابت قدم به داد خواهی و داد گری سیاسی و اجتماعی  بنفع طبقه کارگر کوتاهی نکردند و همواره یار و یاور و در کنار ستم کشان و زحمتکشان قرار داشتند و علیه استثمار کنندگان هیچوقت کوتاهی نکردند.

بیات زاده  و یارانش محمودفرهادکیان زادمشایخی و مرتضی موسوی  این  زنده  یادان هیچوقت نوشته های خود را سانسور نمیکردند و با نوشتن و پخش نظرات خود جهان بینی که به آنها معتقد بودند (مارکسیست)  با  خرد گرائی کامل و با منطقی مستدل و محکم در مقابل مخالفین خود اظهار نظر میکردند.

آنها هر کدام به نوبه خود تا آخرین روزهای زندگی پر بار شان  به راه رهائی زحمتکشان می اندیشیدند و در این راه قلم میزدند  و مبارزه میکردند  با خاموشی این زنده  یادان چراغ  خانه جنبش مستقل کارگری نیز خاموش شده است ، آنها از سخت کوش ترین و خستگی نا پذیر ترین افراد مستقل جنبش کارگری بودند.

نام محمود راسخ افشارفرهاد سمنارمنصور بیات زادههادی کیان زاد  محمود مشایخی  و مرتضی موسوی در جنبش کارگریایران با حروفی بر جسته وشایسته آنها ثبت شده است ، و تیز بینی مخصوص آنها ، توانائی و جسارت فوق العاده اشان  زبان زد دوست و دشمن  بوده است.

                          یادشان گرامی و راهشان پایدار 

  

دکتر منصور بیات زاده  و به خاطر سپاسگزاری از حضور هموطنان ارزشمند ما در خاک سپاری

امین بیات

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.vom/amin.bayat.9

https://rangin-kaman.net

 قبل از هر چیز میخواهم از دوستان ورفقائیکه قبول زحمت کرده و از راههای دور و نزدیک و آنهم در شرایط سخت و درد ناک کرونا  در به خاک  سپاری خاکستر پیکر دکتر منصور بیات  زاده  عزیز  حضور یافتند صمیمانه سپاسگزاری کنم، گر چه آنروز ما در شرایطی نبودیم که از حضور هموطنان با وفا و گرامی شخصا تشکر بعمل بیاوریم ، بدینوسیله سپاس و تشکر ما را بپذیرید، تا باشد که  در شادیهای شما شرکت، کنیم، یاد بیات زاده برای ما همیشه گرامی، میماند.

قبل از سرنگونی رژیم  پهلوی در درون سازمانها ی مختلف  سیاسی ایران  از آنجمله بخش  کنفدراسیون  جهانی که عده ای از ما (جناح  بیات زاده)  در آن عضویت داشتیم  در رابطه  با مراجعت  به  ایران بحث  و تبادل  نظر  بسیار جدی درجریان بود، همچنین درارتباط با این بحث بود که با ایجاد جبهه دمکراتیک ملی ایران بیک جمعبندی رسیدیم، و بدنبال  آن طرح پیشنهادی که تنظیم شده  بود از سوی چند نفر از اعضاء  کنفدراسیون به ایران منتقل  شد، در آن دوران  با  عده ای از جمله  زنده  یاد  محمود راسخ افشار، افرادی که  از ایران  حامل  پیام بودند تماسهائی بر قرار  شد، و سعی  شد  در ایجاد جبهه دمکراتیک ملی ایران همکاریهای نزدیکی انجام گیرد، اینکه گفته  میشود  بیات زاد  در ایران به عضویت این جبهه در آمد درحقیقت پیشنهاد این جبهه  و زمینه ایجاد آن در خانه بیات زاده ریخته، شد.

بعد از سرنگونی رژیم  وابسته به امپریالیسم شاه توده های زحمتکش جامعه ایران در کنار شخصیت های معروف و وطن پرست آن دوران برای نمونه زند یاد شکرالله پاک نژادجبهه دمکراتیک ملی ایرانرا تاسیس کردند، و یکی ازمعروفترین آکسیونهای این جبهه  تظاهرات علیه حجاب اجباری بود که  مورد  حمایت نیروهای سیاسی آن  دوران قرار نگرفت، و همچنین بعد از سرنگونی ما بین گروههایکمونیستی،کارگر،چپ  ووحدت کمونیستیتشکیلاتی بناماتحاد چپبوجود، آمد.

سازمان اتحاد چپ

در این سازمان رهبری بصورت کمیسیونی انتخاب میشد، در کمیسیون بین المللی آن  دکتر منصور بیات زاده بعنوان یکی ازاعضای کمیسیون انتخاب شده بود، دکتر بیات زاده مسئولیت سیاسی سازمانی داشت که در خارج از کشور با همکاری عده ای دیگر از دوستان  و رفقای آن  دوران  اقدام به تشکیل سازمان  جبهه دمکراتیک ملیواتحاد چپکند.

در آن دوران در بحثهائیکه در کنفدراسیون به آنها دامن زده میشد یکی اینکه چگونگی تصمیم گیری برای عضویت درجبهه دمکراتیک ملی ایرانبود و در کنگره بر گزار شده  آقایان  دکتر بیات  زاده  و دو  نفر دیگر به عنوان رهبری انتخاب، شدند.

در کنفدراسیون در نشریه ی  ایران رپورت که  دکتر بیات زاده  در انتشار آن سهم  بسزایی داشت و در مخالفت با کاندیداتوری رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران اعلان موضع شد و آن به اینصورت بود که چون ما  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول نداریم در نتیجه برای اجرای این قوانین  ضد ایرانی کاندید معرفیف، نمیکنیم.

در آن زمان ازجانب عده ای از ایرانیان عضو کنفدراسیون چندین شماره از نشریهاتحاد چپتکثیر و پخش شد، که  کلیه زحمات آن بوسیله دکتر منصور بیات زاده  انجام، میگرفت.

و همچنین در خارج از کشور، برای ایجاد سازمان اتحاد چپ  چندین جلسه بر گزار شد که حتی نمایندگانی از ایران در آن جلسات حضور داشتند، که در این جلسات بود که پایه و زمینه یک سازمان سوسیالیستی  در خارج از کشور ضرورتش احساس شد که از لحاظ تشکیلاتی شبیه به کنفدراسیون باشد و بر خوردار از فراکسیونهای  مختلف چپ در آن عضویت داشته باشند ، دکتر منصور بیات زاده در امر تشکیل این نظریه  بصورت تشکیلاتی  و نظری بسیار فعال، بود.

سازمان  مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری

 این گونه بحثها مدتهای طولانی ادامه داشت تا اینکه  در ایران تشکیلات جبهه دمکراتیک  ملی ایران مورد هجوم وحشیانه جمهوری اسلامی قرار گرفت و رهبران آن دستگیر شکنه و اعدام شدند و از هم پاشیده شد و همچنین در سازماناتحاد چپنیز انشعاب رخ داد که بعد ازاین انشعاب بود که در ایران سازمانمبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگریو با انتشار نشریه ای بنامجنبش کارگریانتشار می یافت  که این نشریه توسط دکتر منصور بیات زاده در خارج ازکشور باز نشر می یافت که حتی برای مدتیاتحاد چپوجنبش کارگریمشترکا توسط دکتر بیات زاده چاپ و پخش، میشد.

در آنموقع در ارتباط  با چگونگی فعالیت در خارج از کشور نظرات متفاوتی به افکار عمومی ارائه میشد، و  حتی  جزوه ای  تحت نامجنبش دانشجوئی بر سر دو راهیانتشار پیدا  کرد که بالاخره  تصمیم بر این گرفته  شد که سازمان هوادار سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری  در خارج از کشور تاسیس شود و دکتر  منصور بیات زاده و یارانش در امر تشکیل و بر پائی این سازمان هوادار زحمات شبانه روزی فراوانی انجام دادند و در آن دوران رفقای ایران که در خارج بودند و در بحثها حضور داشتند و بیان میکردند که اعضاء  سازمان هوادار بطور معمول و با معرفی بیات زاده آتوماتیک  زمانیکه به ایران بر گردند  در سازمان  مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری میتوانند بفعالیت سیا سی خود ادامه، دهند.

تا اینکه در ایران رهبری این سازما ن دستگیر، زندانی ، شکنجه  و عاقبت  اعدام شدند، و عده ای به  بهانه های مختلف  از جمله مسئله جنگ از سازمان انشعاب کردند و گروهی بناماسپارتاکوسرا تاسیس نمودند که در این رابطه این دوستان بنا بگفته بعضی رهبران سازمان ضربه ی بزرگی به بدنه تشکیلاتیسازمان مبارزه برای ایجاد جنبش کارگریزدند و خود هم کاری انجام، ندادند .

دکتر منصور بیات زاده مرتب کمک مالی فراوان به تشکیلاتسازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگریمیکرد که یکبار خودمن مبلغ هنگفتی رابه ایرا ن بردم، علاوه برکمک مالی،سیاست کلی ومحوری به سازمان تکیه او بر مبازات طبقاتی،و درتضاد با سرمایه داری، و موضع سازش ناپذیری او با احزاب وابسته از جمله حزب توده خط کشی مطلق داشت، مدافع بدون چون و چرای طبقه کارگر ایران، بود .

 آموزش های دکتر بیات زاده

 آنچه را من از دکتر بیات زاده آموختم :آموزشهائیکه  من از دکتر بیات زاده گرفتم و بمن در طول زمان صحت آنها ثابت شد، مواضع و نصایحی بود که بیات زاده در مورد نداشتن استقلال نیروهای وابسته به بیگانه از جمله مواضع و استراتزیک  کمیته مرکزی حزب توده که تنها با تحلیل بررسی حمایت از دولت شوروی در دورانهای مختلف بوده است، موجودیت حزب توده و افراد وابسته به آن در واقع بازتابی بود از منافع ، احتیاجات سیاستهای دولت شوروی در رابطه با ایران و میتوان در زمانهای مختلف سیاست و روابط دولت شوروی با حکومتهای وقت در ایران  پی به فهم و تشخیص مشی  حزب تودهبرد، امروز نیز پس از سالها هنوز سیاست  گذشته را دنبال  میکنند، اعضاء  و رهبری و کادرهای بالایحزب تودهعادت کرده اند که در ازای مزدی که دولت شوروی سالیان سال به آنها  داده است، دنباله روی سیاست روز آن زماناتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیباشند، بعد از انقلاب مردم ایران نیز این دارو دسته خوش خدمتی خود را به روسیه ادامه دادند و از دولت ارتجاعی مذهبی و ضد ایرانی آخوند ها نیز بی شرمانه پشتیبانی کردند ، زیرا روسیه چنین، میخواست.

در حقیقت  اعضاء این حزب در گذشته معتقد بودند که شوروی خواهان استقلال ایران است ، و بهمین دلیل  به شاه کمک میکردند و میگفتند شاه مستقل است و همین سیاست نوکر منشانه را  در مورد  جمهوری اسلامی ایران  بکار بردند و گفتند که جمهوری اسلامی ضد امپریالیست است و همیشه بدنبال بند و بست با هیئت  حاکمه اسلام  آخوندی بوده اند وبزرگترین خیانت را بمردم ایران انجام دادند و به استمرار این حکومت کمک نمودند و از جنایات جمهوری اسلامی بدون قید و شرط پشتیبانی کردند، بیات زاده به ما درس اخلاق و سیاست  ضد بیگانه  را یاد داد ، امروز به روسیه، چین هم اضافه شده است، یکی از عمده اختلافات بیات زاده با بخشی از رهبران سازمانهای گذشته درهمین ارتباط بوده، است. 

البته نسبت به نظرات دکتر بیات زاده باید در دو مقطع به آنها بر خورد کرد:

1-در دوران شاه و مبارزات کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور .

2-در دوران پس از سرنگونی و در نظام جمهوری اسلامی.

17.05.2021

 

  

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.