“انتخابات” در نظام جمهوری اسلامی و صف آرائی مشتی آدم کش برای تصرف پاستور

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و نه
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

بالاخره افرادی از رده های مختلف دست اندرکار در بیت سیدعلی و دولت بی خاصیت روحانی که به آرمانهای جنایت کارانه خمینی در ویران کردن ایران و ضدیت با مردم  وفاداری خود رادر قتل عام ها  ثابت کرده  بودند، ودر   دزدی ثروت مردم، ثابت قدمی خود را به اثباط رسانده بودند، ازقماش برادران قاچاقچی درمجلس وسپاه خوش رقصی خود را به سیدعلی مزدور ثابت کرده بودند، نیروهای امنیتی و مزدوران قوه  قضائیه  با شکنجه  و کشتار مردم معترض به بی وجدانی خودصحه گذاشته بودند، حالا بی شرمانه برای گرفتن قدرت و دزدی با سمت آبدارچی در پاستور صف آرائی کرده تا هرسه قوه را در اختیار مطلق خود داشته باشند ، و در راس حکومت جنگ  قدرت و کسب  ثروت آنها با وحشی ترین فرم خود شکل گرفته، است.

برای تسلط  کامل بر جان و مال مردم ایران  و دخالت در ناامنی منطقه  و جنگ افروزی، با تلاش و همیاری و جدال بخش سنتی بازار سرمایه  و تلاش مزدوران سپاهی از جانب دیگر که  اقتصاد  کشور و اسلحه را در دست جنایتکار و بی کفایت خود دارند، و سیاست مماشات  دولت در سایه با چین و روسیه ، آرزوی  بر داشتن تحریم ها را  توسط امپریالیسم آمریکا با دولت بایدن، با راکت پراکنی هرروز اقدام به خرابکاری تروریستی، وتوام با هذیان گوئی سران پاسدار وارتشی، و قبول شکست دیپلماسی و اقدام به توطئه همانند هذیان گوئی برنامه ریزی شده وزیر خارجه ، که هنوز قادر نیستند مسئله گرانی نان، آب و برق را تضمین کنند و مسئله کار وبیمه را حل کنند، شعار نابودی اسرائیل را میدهند و دامن به کشتار مردم فلسطین*، میزنند .

در نهایت کلیت رژیم با یک بلا تکلیفی و سردر گمی درنهاد های سیاسی و نظامی و اجتماعی درسراسر کشورمواجه اند، پاسداران، بسیجی ولباس شخصیها، آخوند ها وانواع مزدوران شبیه به کاندیداها، که مسبب  این همه نابسامانی ،گرسنگی، بیکاری، تجاوز و جنایت علیه مردم،  هستند، در تدارک مشروعیت از دست رفته خود هستند.

البته هنوز هستند عده ای نا آگاه و بخشن آگاه که  دل در گرو سرمایه  و ثروت و شغل و مقام در نظام آخوندی بسته اند و از این حکومت تبهکار وسیرک مسخره و نمایشانتخاباتبا اما  و اگر، مردم را تشویق  به شرکت در این تاترمسخره وتکراری میکنند، تا مشروعیت برای کشتارمردم  در جوبین المللی ایجاد، کنند، شرم آوراست که  بعضی نام اپوزیسیون راهم یدک میکشند، ویا در داخل بنام اپوزیسیون داخل رژیم  حرفهای برنامه ریزی شده میزنند  برای گمراه کردن مردم، واز ارتکاب این همه جنایت، فساد دولتی، تقلب  در کلیهانتخاباتهای تا  کنونی بدون  استثناء و رهائی از این جانیان برایشان ممکن، نیست.

و بار دیگر از مردم خواسته اند که درانتخابات  ضد  دمکراتیک شرکت کنند، تا  مطابق خواست سید علی با رای تقلبی برای نظام حماسه در داخل و در سطح بین المللی ایجاد کنند و آبدارچی دیگری را در کاخ  پاستور بکار ماست مالی، بگمارند.

با آشکارشدن شکاف عمیق طبقاتی میان مردمان ایران، موجب آن شده که بخش بزرگی از مردم که به آگاهی رسیده اند و ماهیت کل حاکمیت و هردو جناح برایشان آشکار شده است تصمیم گرفته اند که در اینانتخاباتنمایشی  که با تهدید به بازداشت مخالفین هم همراه است، شرکت نکنند و دست رد به سینه سپاهی مزدور و شکنجه گر و آخوند شیاد و قاتل ،اصلاح طلب  جانی و قدرت طلب برای همیشه، بزنند.

امروزبرقاطبه ملت ایران ثابت شده که حاکمیت ترورو خفقان آخوندی،قانون اساسی ارتجاعی آن  حقوق  شهروندان  را پایمال و به رسمیت نمی شناسد، و به حق حاکمیت مردم  بی اعتنائی آشکار کرده  و میکند، در این رژیم  تبهکار صرف  وجودولی فقیهمزدور  روسیه  که  ناقض اصل حاکمیت  مردم  است، و بار دیگر رژیم   کلیه  نیروهای آدمکش،شکنجه گر و فاسد و دزد و هفت تیر کش خود را برای سرکوب، دستگیری و زندانی کردن توام  با شکنجه ، آماده کرده تا هر صدای معترضی را خفه کند حتا اعلان کرده اند که کسی حق ابراز نظر در مورد رئیسی جنایتکار را ندارد و در غیر اینصورت تهدید به بازداشت، کرده اند. 

مردمان ایران در کلیه 12 برنامه نمایش انتخاباتی در گذشته برای انتخاب رئیس جمهور (آبدارچی) درناکام بودن و تقلبی بودن آنها و باطل  بودن آنها، و بی اثر بودن رای دادن ، همه  چیز برایشان  ثابت  شده، تجربه های تلخ   و دشواری را برای استقرار دمکراسی، آزادی و استقلال  کسب کرده اند، با دادن تلفات جانی و مالی،  واینک این بار زمان آن رسیده که از این تجارب درس بگیرند وتسلیم عوامفریبی های آخوند های فاسد نشوند، وبا شرکت نکردن در این نمایش مسخره و تکراری دست رد به سینه کلیه ی نامزدهای انتصابی معرفی شده که همه نوکران دست به سینه سرمایه وجنایت هستندبزنند وبا گفتن نه به جمهوری اسلامی با استبداد مذهبی و دیکتاتوری آخوندی بمبارزه متحد برای درهم شکستنن این نظام تبهکار با بر نامه به پا ،خیزید.

تا بحال موضوعی بنام انتخابات درتاریخ جمهوری اسلامی به هیچوجه دمکراتیک نبوده واز این به بعد هم نخواهد بود، تا بحال رای مردم در این نظام رای به تداوم جنایت، دزدی، فساد اخلاقی وآدم کشی بوده است، رای مردم بدل به  وسیله ای شده  برای سلب حق حاکمیت ملی و برای دادن مشروعیت به نظامی که 42 سال با زور، ترور، قتل عمد، زندان، شکنجه، اعدام ، به استمرار حکومت ننگین خود ادامه ادامه دهد.

درنظام جمهوری اسلامی تحقق آزادی انتخابات غیرممکن است، ومردم درسالهای 88-92-98 با آگاهی به عملکرد تقلب در انتخابات و نا دیده گرفتن رایشان  دیگر نباید فریب  شیادان آخوند عمامه بسر و غیر آخوند حزب الهی را بخورند.

همیشه در زمان نمایشهایانتخاباتی  عوامل و رهبری رژیم شیادانه  حرفهای وقیحانه همراه با  وعده های تو خالی ودروغین و گمراه کننده، از مردم تجلیل کرده و ازمنافع ملی بدورغ حمایت میکنند، و درجهت حفظ  استمرار نظام  جنایتکار اسلامی ، از وحدت ودوستی سخن بمیان میآورند، آنها  آگاهانه میخواهد افکار عمومی را از کشتار 1500 نفر، کشتار 176 نفرانسان بیگناه در ترورو سرنگونی هواپیمای اکراینی که اخیرا در یک دادگاه  ثابت شده  که ترور آگاهانه توسط سپاه پاسداران مزدور عمدا انجام گرفته، است، گر چه از اول هم همه دریافته بودند که قتل عمد توسط سپاه بوده است.

امروز اکثریت مردم ایران متوجه این امرشده اند که رژیم آخوندی آنها را مورد بازیچه اهداف شوم خود قرار داده است، رژیم دریافته است که دیگر قادر نخواهد شد نقشه های پلید خود راعملی سازد و فکار بین المللی را منحرف کند، حتی وقیحانه عوامل رژیم  میگویند که شرکت نگردن مردم در انتخابات  تاثیری در مشروعیت رژیم  نخواهد داشت.

رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی به تبلیغات دروغین خود دامن میزند که مردم رابرای رای دادن در این انتخابات  به پای صندوق رای بکشاند که در بن بست کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است، فساد  و دزدی  و جنایت در این سیستم نهادینه شده است و با شیادی کامل سید علی به گریه  و التماس افتاده، اما با  این  وجود  به هیچکس جوابگو در مورد اعمال جنایتکارانه اش نیست، تنها افرادی حق دارند کاندید شوند  که  ثابت کرده  باشند پیرو و مرید رهبر جنایتکار بوده اند و خود دستشان در خون مردم و دزدی ثروت مردم آغشته ،باشد. 

مسخره است مشتی مزدور رهبر از سپاهی  و غیره گرفته  که مثلا از صافی سانسور  نظارت  شورای نگهبانعبور کرده که عملا در گذشته عضو مافیای مالی، نظامی و امنیتی رژیم بوده  و سیاستهایشان و کارنامه کلیه آنها مملواز جنایت وفساد مالی و پرستوئی، بوده و اما امروز وقیحانه در مقابل دوربین های تلویزیون با  تزویر  و ریا قیافه های ناجی کشور و ملت را بخود، میگیرند.

سیاست تحریم کامل انتخابات فرمایشی فضای جدیدی  در ایران بوجود آورده است که متحدا صفحه نوینی رادرعزم مردم برای دست رد زدن به سینه آخوندها در جهت دست یابی به استقلال و آزادی واحترام به رای خود وکرامت انسانی خود و ملت ، باورمند به توانائی و دست یابی به حق کامل مردم ایران به آزادی، مردم  ایران  در انتخابات و تعیین حق حاکمیت و دولت مردمی که راهگشای آینده باشد، هستند، و با تحریم  فعال به این شعبده بازیهای آخوندها خاتمه خواهند داد.

 کلیت نظام جهل وجنون جمهوری اسلامی مشروعیت خود رااز دست داده است، ودرپی بازیابی آن تلاش مذبوهانه میکند، مردم آگاه با تحریم همه جانبه  و فعالانتخاباتباید به نمایش مسخره و مشروعیت بخشیدن مجدد به آننهبگویند و با نافرمانی مدنی و  حضور نیافتن در پای صندوق رای گیری متحدا دست رد به خواستهای وقیحانه سید علی، بزنند.

رژیم جمهوری اسلامی در کلیتش از اقدامات سازمان  یافته  و متحد  کارگران، دانشجویان، معلمان،  جنبش  زنان، بیکاران،گرسنگان، مال باخته گان گرفتاروحشت شده وبخوبی به قدرت نیروی عظیم اعتصابات کارگران،اعتراضات مدنی، رکود روز افزون اقتصادی مردم  واقفند و با این وجود تلاش مذبوهانه میکنند تا مردم  را فریب دهند، مردم باید متحد این مقاومت رادرهم بشکنندو صندوقهای رای گیری را بایکوت وخالی بگذارند و این درحالیست که رژیم از مردم میخواهد که در انتخابات شرکت کنند و رای به نمایندگان جنایتکار سید علی ،بدهند.

در همه دورانهای مختلف انتخابات ، در این نظام کار چاق کن ها ، مبلغین ، فریبکاران  از زن  و مرد به راه افتادند و مردم را تشویق به شرکت در انتخابات نامشروع کردند و خیانت بزرگی در قبال سعادت مردم انجام دادند  باشد که از زندگی آموخته باشند تا خود را از دام مزدوران رژیم، برهانند. 

24.05.2021

*مشتی پاسدارقاچاقچی سرکوبگر دزد، وزیر بی لیاقت رانت خوار دزد،رئیس مجلس 8% دزد و وقاتل،آخوند مزدور رئیس قوه قضائیه قاتل و دزد،وبرای گرفتن شغل آبدارچی در کاخ پاستور صف آرائی کرده  به سبک لاشخورها بجان هم افتاده اند.

*نتایچ جنگ 11 روزه بین اسرائیل      و       فلسطین:

تعداد کشته ها                        12 نفر                    240

 زخمیها                               50                      7000 

آوارگان                                                       52000

خانه های تخریب شده              50                       15000

زیر ساختها آب                                              80%

زیر ساختهای برق                                         70%         

amin .bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.