امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

ساعت ۰۲:۲۶

 
معرفی

اطلاعیە کومەلە / در دفاع از کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران ‎‎

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=22909

لینک کوتاه

بنا به فراخوان کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در پاریس، روز یکشنبە ١۵ نوامبر و روزهای دوشنبە و سەشنبە، کارزار اعتراضی به جنایات جمهوری اسلامی برگزار می گردد. این کارزار همزمان و به مناسبت سفر روحانی به فرانسە قرار است پیش بردە شود.
کومەلە زحمتکشان کردستان از این کارزار پشتیبانی و حمایت می کند و حضور اعتراضی در این ایام را که جمهوری اسلامی در پی آن است از اوضاع آشفتە منطقەای و پس از تسلیم هستەای، به نفع خود استفاده بکند، ضروری و لازم می داند. جمهوری اسلامی و روحانی با ژست کهنە شدە اصلاح طلبی و کشمکش های جناح های آن، نمی توانند و نباید بر پیکارها و جنبش های که با وجود سرکوب های خونین و گستردە تداوم دارد، سایە افکنند.
در این کارزار اعتراضی حضور به هم رسانیم و علیە جنایات و اعدام های گستردە، علیە بازداشت های خودسرانه، علیە سرکوب خلق ها و علیە ٣٧ سال جنایات این رژیم بانگ اعتراضی خود را رساتر سازیم.
پرتوان باد پیکارهای اعتراضی علیە رژیم اسلامی
سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی
کومەلە زحمتکشان کردستان
١٩ آبانماه ١٣٩۴

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما