اساسنامه جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک  ایران – همسازی ملی RSDL

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اساسنامه

جمهوریخواهان سوسیال دموکرات  و لائیک  ایران – همسازی ملی

مصوبه ۲۶ فوریه  ۲۰۲۱ به اتفاق آرا

 

پیشگفتار

مبانی اساسنامه همسازی ملی، با توجه به مندرجات باور نامه و اهداف همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و در راستای همسازی شفاف و دموکراتیک همسازان ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تنظیم شده است. اصول مدون در سند اساسنامه حقوق، وظیفه ها و مسئولیت‌های همسازان، نهاد ها و کمیسیونهای همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را در یک پیوند اخلاقی و با رعایت حقوق انسانی و امور سازمانی و روح دموکراسی تعیین میکند که در صورت نیاز بر اساس خرد جمعی و رای همگانی قابل تغییر خواهد بود. ساختارهای همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران در اساسنامه برای همکاری همسازان عبارت از : نهاد راهبردی، کمیسیونها، شورای مشاوران، نهاد داوری، نشستهای عمومی و سالانه که حول وظایف همسازان تشکیل خواهد شد تا اهداف و باورهای همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را با موفقیت پیش ببرد.

 

اساسنامه همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران پس از بحث و گفتگو در کمیسیون موقت ساختار و تصویب آن در نهاد راهبردی برای تصویب همسازان در نشست عمومی رسمی بیست و ششم فوریه  دو هزار و بیست و یک میلادی ارائه و به تصویب همسازان هیئت موسس رسید.

اهداف، باور نامه و سایر اسناد بالادستی مورد اشاره در متن پیوست است.

یادآوری :

* منظور از اکثریت نسبی نصف به اضافه یک و اکثریت مطلق هفتاد و پنج درصد آراء است.

 

 بخش نخست معنای همساز و شرط های همسازی

بند نخست همساز 

۱-۱ همکاری ایرانیان با همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، منوط به گرایش به همسازی و درخواست و پذیرش اسناد: باور نامه(۱)، اهداف(۲) و مبانی ساختاری(۳) و سایر مصوبات(۴) آن میباشد.

۱ -۲ همکاری با همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران به صفت افراد حقیقی است.

۱- ۳ از آنجا که “هر حزب و هر اجتماع برای خود مرامی دارد و هیچ وقت حاضر نمی شود از مرام خود دست بکشد و تشکیلات خود را منحل نماید” (دکتر محمد مصدق)، افراد سازمانها و تشکیلات می‌توانند با اعلان رسمی تعلق به همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران همساز شوند، منوط بر اینکه که مرامنامه و اساسنامه تشکل آنان نافی اصول مندرج در اسناد همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران نبوده و اسناد همسازی را قبول داشته باشند.

 

بند دوم همسازی و لغو همسازی 

۲-۱ تقاضای همکاری به کمیسیون تشکیلات همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، ارائه داده خواهد شد و  پس از پذیرش در کمیسیون مربوطه و نهاد راهبردی، متقاضی به همسازی در همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران خواهد رسید. بررسی پیشنهاد پذیرش همساز جدید حداکثر باید ظرف یک ماه از سوی کمیسیون های مربوطه و نهاد راهبردی مشخص شده و از طریق دبیرخانه  تشکیلات به اطلاع وی رسانده شود.

۲ – ۲ هر همساز تازه یک دوره‌ی آزمایشی شش ماهه را باید بگذراند. همسازی یک همساز زمانی می تواند دائمی شود که دوره های آزمایشی را گذرانده باشد. در صورت نیاز و تایید کمیسیون مربوطه و نهاد راهبردی این امر می تواند لغو و یا شش ماه دیگر تمدید یابد.

۲-۳  همساز دایمی کسی است که : ۱- همیشه در جلسات مربوط به کمیسیون ها، نشستها و همایشهای همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران شرکت کند یا علت عدم شرکت خود را به اطلاع مسئول کمیسیون مربوطه و یا تشکیلات برساند. ۲- در پرداخت کمک ماهانه خود به همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران به روز باشد.

۲-۴ هر همساز میتواند به دلخواه خود همکاری خود با مجموعه را رها کند. توصیه می شود که همساز علت آن را در جلسه عمومی رسمی یا با نوشته به آگاهی همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران برساند.

۲ – ۵  برکناری عضویت همساز بر اساس درخواست کمیسیونی که همساز در آن فعال است و یا نظر کمیسیون تشکیلات و یا نهاد راهبردی و بر اساس آیین نامه انضباطی – که تهیه و به تصویب نشست رسمی عمومی خواهد رسید- و پس از بررسی و تایید در نهاد داوری صورت خواهد گرفت. نظر نهاد داوری تنها با تایید اکثریت نسبی همسازان دایمی در همایش سالانه رسمی یا همایش فوق العاده لغو میگردد. تا زمان برگزاری همایش سالانه همساز برکنار شده فعالیت هایش معلق بوده و در صورت داشتن مسئولیت در همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  مسئولیتهایش بر عهده سایر همسازان آن بخش خواهد بود. .

بند  سوم  فعالیت های همسازان

۳ – ۱ هر همساز، نیاز است در یکی از کمیسیون ها بطور فعال مشارکت کند. ارکان همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، فعالیتهای خود را بر مبنای اسناد باورنامه، اهداف و اساسنامه و دیگر مصوبات آن سازماندهی میکنند.

۳ – ۲ هر همساز دایمی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی نهادها و کمیسیونهای همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و اظهار نظر، انتقاد و بحث در کلیه امور همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  را دارا می باشد.

۳-۳  همسازان وظیفه تشریح و تبلیغ مواضع همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را دارند و به هنگام بیان این مواضع و اهداف میتوانند نسبت به بیان نکات مورد نظر خود، با قید اینکه نظر شخصی است اقدام کنند.

۳ – ۴  همسازان ِ همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، میکوشند کنشگران سیاسی، سندیکاها و تشکلهای مدنی درون کشور، مانند معلمان، دانشجویان، کارمندان و کارگران انجمنهای زنان و جوانان را به همکاری با همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران دعوت کنند. این اقدام باید با توجه شرایط خطرناک استبدادی جمهوری اسلامی صورت بگیرد و به طوری انجام پذیرد که برای هم میهنان درون کشور مخاطره بوجود نیاورد.

 

بخش دوم  نشست های عمومی، همایش سالانه و فوق العاده

بند یک : نشست های عمومی و عمومی رسمی

۱ – ۱ نشست‌های دوره ای عمومی و عمومی رسمی همسازان مطابق مصوبات در نهاد راهبردی تعیین و تصویب شده و به اطلاع همسازان می‌رسد.  هماهنگی برگزاری هرگونه نشست از وظایف کمیسیون تشکیلات می باشد که حداقل ۲۴ ساعت زودتر، گزارش جلسه قبل، دستور جلسه آینده، ساعت، محل و آدرس و چگونگی برگزاری جلسه را برای همسازان ارسال می کند.

تبصره : نشست عمومی رسمی با حضور نصف به اضافه همسازان دایمی رسمیت پیدا می کند و و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء جهت معتبر

۱-۲  نشست های عمومی رسمی با حضور نصف بعلاوه یک همسازانء رسمیت پیدا می کند.

بند دوم: همایش سالانه 

۲-۱ همایش سالانه‌ی همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیرنده همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران است و حداقل یک بار در سال برگزار میگردد. این همایش حسب مورد برای موضوعاتی مانند انتخاب همسازان نهاد راهبردی، نهاد داوری ، تغییرات در اساسنامه، مرامنامه، بررسی بیلان مالی و کاری، سیاستهای کلی مجموعه و یا انحلال همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و سایر موارد مطروحه در این اساسنامه می باشد. همایش سالانه در صورت امکان حضوری و یا بصورت حضوری – مجازی است، در غیر اینصورت به صورت کاملا مجازی برگزار میشود.

۲-۲  همه همسازان مجاز به شرکت در این جلسات هستند اما تنها همسازان دایمی دارای حق رأی و اجازه نامزدی برای موارد انتخابی را خواهند داشت. نهاد راهبردی و کمیسیون تشکیلات مسئول تدارکات مکانی و زمانی گردهمائی سالانه بوده و موظف است دوماه قبل زمان و محل و برنامه کار همایش سالانه را برنامه ریزی نماید و  همسازان را در جریان برگزاری همایش قرار دهد.

تبصره: برای تغییر در اسناد همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، نیاز به رأی اکثریت مطلق آراء همسازان دائمی حاضر در همایش سالانه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران ضروری است

۲-۳ همایش سالانه زمانی رسمیت دارد که حداقل نصف به اضافه یک نفر از همسازان دایمی در آن حضور داشته باشند. در صورتیکه نخستین همایش با اکثریت نسبی برگزار نشود، دومین همایش تا سه ماه با هر تعداد همسازان حاضر در جلسه رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاجرا است.

تبصره : همایش سالانه برای تغییر اساسنامه و یا انحلال همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  فقط زمانی رسمیت خواهد داشت که حداقل نصف به اضافه یک نفر از همسازان دائمی حضور داشته باشند. این امر در خصوص حالت فورس ماژور که مطابق با بخش دوم  بند ۳  قسمت ۲ ایجاد میشود صادق نخواهد بود. در صورت انحلال اموال باقی مانده از همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  به یک خیریه ایرانی در ایران و در نبود آن به یک سازمان خیریه اروپایی واگذار خواهد شد.

 

۲-۴ هر همایش سالانه دارای هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، یک نایب رئیس و دو منشی خواهد بود که از میان همسازان دایمی انتخاب خواهند شد. آیین نامه اجرایی همایش سالانه توسط کمیسیون تشکیلات تهیه و در ابتدای همایش سالانه به تصویب رسیده و اجرا خواهد شد.

 

۲-۵ برگزیدگان تنها می توانند در یک از نهادهای نهاد راهبردی و نهاد داوری همسازی یابند ولی همسازی آنان در سایر کمیسیون ها بلامانع است.

۲-۶ تمامی رای گیری ها غیر علنی خواهد بود مگر اینکه به دلایل خاص امکان رای گیری غیرعلنی وجود نداشته باشد.

  بند سوم : نشست فوق العاده 

۳-۱ تشکیل نشست فوق العاده : نشست فوق العاده برای رسیدگی به یک امر فوق العاده با درخواست حداقل دو کمیسیون، نهاد راهبردی و یا بیست درصد از همسازان دایمی تشکیل میشود. نهاد راهبردی، در غیبت او کمیسیون تشکیلات موظف است مقدمات برگزاری نشست فوق العاده را در بازه زمانی حداکثر پانزده روزه فراهم نموده و در اسرع وقت زمان و محل نشست فوق العاده و چگونگی برگزاری نشست فوق العاده و برنامه کار را مشخص نماید و همسازان را در جریان برگزاری نشست فوق العاده قرار دهد. در صورت عدم امکان، موضوع مطابق با بند فورس ماژور، بررسی و وظایف نشست فوق العاده بر عهده مجموع شورای مشاوران  (بخش ۵ بند۳ ) و نهاد راهبردی(بخش۴)، نهاد داوری (بخش هفتم) خواهد بود.

۳-۲ فورس ماژور: در صورتی که به دلایل فورس ماژور امکان برگزاری همایش سالانه یا نشست فوق العاده نباشد مجموع شورای مشاوران و نهاد راهبردی و نهاد داوری، وظیفه همایش سالانه را بر عهده خواهند داشت و تا برگزاری همایش سالانه یا نشست فوق العاده اختیارات تام خواهند داشت. تمامی مصوبات این مجموعه در اولین همایش سالانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز تصحیح میگردد.

بخش سوم  امور مالی

بند نخست : امور مالی

۱-۱ منابع مالی از پرداخت ماهانه و کمکهای ماهانه بی قید و شرط همسازان، همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و کمکهای ایرانیان و یا نهادهای غیردولتی مطابق با اخلاق سیاسی و موازین همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، تامین میشود.

۱-۲ امور مالی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  زیر نظر کمیسیون مالی خواهد بود.

۱-۳ هر همساز ماهانه پولی ماهیانه را که مصوب نهاد راهبردی است به حساب بانکی همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، واریز میکند. اگر کسی امکان پرداخت نداشت با اعلام به مسئول مالی(خزانه دار)پرداخت نمیکند. در صورت نیاز میتوان از کمکهای ویژه و داوطلبانه همسازان، برای پاسخگویی به مخارج همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  نیز استفاده کرد.

 

۱-۴ گرفتن کمک ویژه از هر فرد حقوقی یا حقیقی باید کاملا شفاف و به درستی روشن و به تصویب نهاد راهبردی رسیده باشد. چنین کمکی از سوی هر فرد حقوقی یا حقیقی به هیچ وجه نمی تواند از اندازه ی بیست درصد هزینه های سالانه فزونی یابد.

۱-۵ اسناد و کمک های مالی در کمیسیون مالی و تدارکات نگهداری شده و تراز و عملکرد مالی بصورت کلی هر ساله برای همسازان دائمی و بصورت عمومی منتشر خواهد شد. اگر نیاز باشد و بر اساس تایید نهاد راهبردی ، کمیسیون مالی و تدارکات ریز دریافتهای خود را با حفظ موارد مربوط به محرمانگی و حفظ حریم شخصی و موارد امنیتی افراد منتشر میکند.

بخش چهارم نهاد راهبردی

بند نخست – نهاد راهبردی

۱-۱ نهاد راهبردی به عنوان بالاترین پایه‌ی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران مسئولیت، سیاسی اداری و حقوقی را برعهده دارد و یکی از همسازان «نهاد راهبردی» بر روند جاری و اداری کمیسیون‌ها نظارت خواهد داشت. وظیفه نهاد راهبردی رهبری، مدیریت اجرایی و اتخاذ تصمیم های عملیاتی بر اساس باور نامه، اهداف، اساسنامه و سایر اسناد مصوبه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و همچنین نظارت بر تحقق آنان است. « نهاد راهبردی » مسئولیت هماهنگی کمیسیون ها را بر عهده خواهد داشت و برای این منظور نهاد راهبردی در رابطه تنگاتنگ همکاری و همسازی با کمیسیون ها، شورای مشاوران و نشست های عمومی و رسمی همسازان می‌باشد.

 

۱-۲ شمار همسازان « نهاد راهبردی » پنج نفر یا هفت نفر  به تشخیص همایش سالانه و دو همساز علی البدل است. انتخاب همسازان این نهاد برای دوره سه ساله جهت فعالیت مطابق با اختیارات مندرج در این اساسنامه در همایش سالانه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: انتخاب همسازان نهاد راهبردی در دور نخست با اکثریت مطلق آراء همسازان دایمی در همایش سالانه صورت می‌گیرد و در صورت عدم کسب این اندازه در دوره دوم با اکثریت نسبی حاصل می‌شود. برگزیدن دوباره همسازان برای نهاد راهبردی شدنیست.

۱-۳ نهاد راهبردی حداکثر یک ماه پس از انتخاب توسط همایش سالانه، آئین نامه داخلی خود را در راستای باورنامه، اهداف، اساسنامه و سایر اسناد همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تدوین و در نهاد راهبردی تصویب کرده و مصوبه را  به آگاهی همسازان می‌رساند.

۱-۴ نهاد راهبردی عهده دار مطالعه و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادهای کمیسیونها بوده و میتواند پیشنهادهای خود را در جهت مسئولیت‌هایی که دارد به کمیسیونها توصیه کند.

۱-۵  به پیروی از اصل لائیسیته، نهاد راهبردی  تلاش می کند تا با توجه به اهمیت  مشارکت زنان و جوانان با تشویق و حمایت از آنان در همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، حضور فعالشان را در نهادهای تصمیم گیری تسهیل نماید.

۱-۶ نهاد راهبردی کنونی به نمایندگی از هیئت موسس مسئولیت برگزاری نخستین نشست سالانه جهت برگزاری انتخابات ها و موارد یادشده در این اساسنامه را حداکثر تا یک سال پس از ثبت رسمی آن برعهده میگیرد و نهادهای مندرج در این اساسنامه را تا تشکیل نخستین همایش سالانه پس از ثبت رسمی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تشکیل خواهد داد.

 

تبصره:  تا زمان برگزاری همایش سالانه، نهاد راهبردی به عنوان جانشین همایش سالانه مسئولیت ارکان مختلف را بر عهده خواهد داشت.

بند دوم : وظایف نهاد راهبردی

۲-۱ نهاد راهبردی به عنوان بالاترین رکن همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  مسئولیت، سیاسی، اداری و حقوقی مجموعه را برعهده دارد. نهاد راهبردی جهت اداره همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  وظایف زیر را  انجام خواهد داد:

*  انتخاب رئیس، نایب رئیس و سخنگوی و خزانه دار همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران،

*  بررسی و تنظیم خط مشی سیاسی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و پیشنهاد آن برای تصویب نهایی به همایش سالانه ،

* بررسی و تصویب برنامه های سالانه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …  برآمده از کمیسیون ها و پیشنهاد آن برای تصویب به همایش سالانه ،

* بیان نظرات رسمی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران در امور داخلی و خارجی کشور و مسائل بین المللی براساس اهداف و مصوبات همسازی توسط رئیس و یا سخنگوی نهاد راهبردی،

* بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی و طرح های اجرائی،

* نمایندگی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  در مراجع قانونی و قضایی،

* جهت ارائه یک چشم انداز از آینده ایران، نهاد راهبردی موظف است برنامه اجتماعی و سیاسی (ProJet de Société) خود را تنظیم نماید.

 

* شرکت در جلسات سازمانها، احزاب، گروه‌ها و سندیکاهای ایرانی، منطقه‌ای اروپایی و بین‌المللی، در راستای دفاع از مبارزات مردم ایران و اشاعه و ترویج اهداف و باور نامه همسازی ملی جمهور خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران.

۲-۲ «نهاد راهبردی» با تدوین آیین نامه‌ای وظیفه‌ی نظارت بر رعایت مضمون مجموعه‌ی برنامه‌ریزی‌ها در مسیر اهداف همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را، در کمیسیون‌ها بر عهده داشته، مدیریت و تداوم هر یک از کمیسیون‌ها و مسئولیت برنامه سازی و تولید کار فکری در کمیسیون‌ها را، با هدف انطباق دادن آن با برنامه‌ی راهبردی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و ارائه‌ی نتیجه آن، جهت تصویب در اجلاس عمومی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، در اختیار هر یک از کمیسیون‌ها میباشد

۲-۳ مسئول کمیسیون ها توسط نهاد راهبردی برگزیده شده و به تصویب نشست رسمی عمومی با توجه به اکثریت نسبی آراء میرسد. مگر اینکه چگونگی انتخاب آنان در اساسنامه به صورت دیگری پیش بینی شده باشد. مسئول کمیسیون ها باید دارای تخصص و یا سابقه کار و تجربه مرتبط باشند.

۲-۴  «نهاد راهبردی» میتواند، از میان افراد با تجربه و کارآزموده برای رایزنی و مشاوره شورای عالی رایزنان برگزیند.

۲-۵   سخنگوی «همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران» از میان همسازان «نهاد راهبردی» و توسط همسازان نهاد راهبردی برگزیده می شود. کمیسیون ارتباطات و رسانه در هماهنگی با سخنگوی  همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  فعالیت می کند.

 

۲-۶ خزانه دار به عنوان مسئول کمیسیون مالی به همراه رئیس و یا نایب رئیس نهاد راهبردی وظایف اداره مالی مجموعه را برعهده خواهند داشت. مدارک مالی با امضاء ثابت خزانه دار و رئیس و یا نایب رئیس نهاد راهبردی معتبر خواهند بود.

۲-۷ وظیفه برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقای موقعیت ساختاری همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران بر اساس اهداف مندرج در باور نامه  جهت رسیدن به یک مجموعه ساختارمند جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک در مشاوره با همسازان همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران جهت داشتن اساسنامه ی دائمی بر عهده ی نهاد راهبردی و شورای مشاوران است.

بخش پنجم  کمیسیون‌ها 

بند نخست  ساختار کمیسیون ها 

۱-۱ به منظور پیشبرد اهداف و باور نامه و لزوم فعالیت هدفمند و دارای ساختار در همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  کمیسیون های مختلف بر اساس اساسنامه و  نیازها و مصوبات همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران ایجاد می شود. همسازان کمیسیون‌ها  بر اساس علاقمندی، تجربه و توانائی و با توجه به آگاهی از فعالیت ازکمیسیون‌ها، داوطلبانه از میان همسازان همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  و از میان کارشناسان داوطلب، که جهت فعالیت در چارچوب راهبرد و راهکارهای همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  اعلام آمادگی می‌کنند، انتخاب می شوند.

۱-۲ نهاد راهبردی از میان همسازان برای هر کمیسیون یک مسئول انتخاب و به نشست عمومی رسمی معرفی کرده و نظر مساعد آن را اخذ می کند. مگر در مواردی که در اساسنامه بگونه ای دیگر قید شده است.

تبصره : مسئول هر کمیسیون باید در موضوع کمیسیون دارای تجربه، تخصص و یا تحصیلات لازم باشد.

۱-۳ رئیس کمیسیون زیر نظر نهاد راهبردی بر اساس باور نامه، اهداف، اساسنامه و سایر اسناد همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران فعالیت کرده و مسئولیت می پذیرد. رئیس هر کمیسیون نایب رئیس و سخنگوی کمیسیون را انتخاب می کند.

۱-۴ تصمیمات کمیسیون ها در هر جلسه رسمی با  اکثریت مطلق و یا نسبی آرای همسازان بر اساس آیین نامه اجرای هر کمیسیون قابل اجرا  است.

۱-۵ کمیسیون ها در مقابل نهاد راهبردی مسئول هستند و نهاد راهبردی در برابر نشست عمومی رسمی همسازان همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران مسئول و پاسخگو است.

بند دوم  وظایف و اختیارات کمیسیون ها 

۲-۱ هدف گذاری، سیاست گذاری و برنامه سازی در کمیسیون‌ها در راستای اهداف با نظارت کلی «نهاد راهبردی» در هر کمیسیون انجام شده و بعد از تدوین و تکوین برنامه‌ها و تصویب آن در نهاد راهبردی جهت اجرا به کمیسیون مربوطه فرستاده میشود. هر کمیسیون موظف است در نشست‌های سالانه عمومی ضمن ارائه گزارش از عملکرد خود برنامه های آتی مصوب خود را به اطلاع همسازانی نشست سالانه برساند.

تبصره : تمامی بیانیه هایی که توسط کمیسیون ها تهیه می‌شوند باید به تصویب نهاد راهبردی رسیده و از طریق مجاری رسمی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  و کمیسیون رسانه و روابط عمومی منتشر شوند.

۲-۲ همسازان کمیسیون ها آیین نامه داخلی کمیسیون را تنظیم و تصویب میکنند. این آیین نامه سپس به تصویب نهاد راهبردی و نشست عمومی رسمی میرسد.

 

۲-۳  کمیسیونهای همسازی ملی عبارتند از : کمیسیون رسانه و روابط عمومی- کمیسیون حقوقی- کمیسیون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-  کمیسیون مالی- کمیسیون تشکیلات

تبصره : تعداد کمیسیون ها میتواند تا تغییر اساسنامه در نشست سالانه عمومی در جلسه مشترک شورای مشاوران و نهاد راهبردی افزایش یابد. این افزایش موقت بوده و پس از تایید در نشست عمومی سالانه دائمی میشود.

بند سوم  شورای مشاوران

۳-۱ مجموع مسئولان کمیسیون‌ها، شورای مشاوران را تشکیل داده  که در ارتباط مستقیم و زیر نظر «نهاد راهبردی» می باشد. شورای مشاوران بر اساس اساسنامه و پیشبرد اهداف همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  فعالیت می کند.

تبصره: در صورتی که رئیس کمیسیون از همسازان نهاد راهبردی باشد یک نفر به نمایندگی از کمیسیونها برای شورای مشاوران انتخاب خواهد شد.

۳-۲ شورای مشاوران به اتفاق نهاد راهبردی تفسیر موارد اساسنامه را برعهده خواهند داشت.

۳-۳  همچنین در حالت فورس ماژور اعضای این شورا به همراه نهاد راهبردی و نهاد داوری مطابق با بند فورس ماژور فعالیت خواهند کرد.

بند چهارم  کمیسیون رسانه و روابط عمومی 

۴-۱ کمیسیون رسانه و روابط عمومی اجرای اصول اساسی خط مشی انتشارات و تبلیغات و رسانه ای و امور روابط عمومی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  را بر اساس اهداف و باور و اسناد همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران برعهده دارد.

۴-۲ تمامی رسانه‌ها وخروجی های انتشاراتی ، تبلیغاتی و خبرگزاری همسازی ملی ..زیر نظر این کمیسیون  فعالیت میکند.

انتشار گزارشهای مربوط به امور مختلف اعم از نشستهای و یا کمیسیونها و یا مقالات و … زیر نظر کمیسیون رسانه و روابط عمومی خواهد بود. همچنین انتشار عام بیانیه‌ها و گسترش نظرات و اهداف، باور ها و مصوبات همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران بر عهده این کمیسیون میباشد.

بند پنجم کمیسیون حقوقی 

۵-۱ کمیسیون حقوقی وظیفه تنظیم امور حقوقی مجموعه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  و ایجاد گروه های کاری حقوق اساسی و قانون اساسی، حقوق بشر و حقوق بین الملل و سایر گروه های کاری مورد نیاز همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران   را برعهده خواهد داشت.

۵-۲ گروه حقوق اساسی وظیفه تدوین طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری ایران را با رایزنی با صاحب نظران انجام میدهد.

۵-۳ تهیه و تنظیم لوایح و شکوائیه ها به محافل بین المللی به منظور استیفای حقوق ملت ایران و دادخواهی نسبت به فجایع و جنایات های انجام شده توسط جمهوری اسلامی و پیگیری آنان تا رسیدن به نتیجه مطلوب یعنی قرار دادن رژیم جمهوری اسلامی و مقامات مسئول آن در برابر محافل حقوقی بین المللی بر عهده گروه حقوق بشر و حقوق بین الملل خواهد بود.

۵-۴ کمیسیون حقوقی، نهاد راهبردی را برای مشارکت و مشاورت در نشست های بین المللی و هر نشست دیگری که در جهت دفاع از تلاش ها و مبارزات ملت ایران انجام پذیرد و متناسب با اهداف و باور نامه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  باشد، همراهی میکند.

 

۵-۵  کمیسیون، گسترش فعالیت های حقوق بشری از جمله تماس فعال با دیگر گروه های مدافع حقوق بشر را برای سازمان دادن فعالیت های مشترک پیگیری میکند.

 بند ششم کمیسیون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

وظایف:

۱ -رصد هوشمندانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شرایط کلی کشور از جمله ژئوپلتیک منطقه به منظور تحلیل و تعمیق و شناخت از وضعیت و تصمیم گیری

۲ – تهیه مقالات و بیانیه های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در مورد مسائل مبرم روز و ارائه آنان به نهاد راهبردی برای تصویب

۳ – پیشنهاد برنامه های تلویزیونی بر اساس موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مفاد باور نامه و اهداف با هماهنگی کمیسیون رسانه و روابط عمومی

۴ – ارتباط و یا همکاری با احزاب، مجالس، سندیکاها و انجمن های شهروندی ترقی خواه و سازمان های غیر دولتی اعم از کشوری، منطقه ای و بین المللی و جلب حمایت آنها از مبارزات مردم ایران و شناساندن همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، به آنها زیر نظر نهاد راهبردی در چارچوب باور نامه، اهداف و اساسنامه

۵- نقد و تجسس شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و تهیه و ارائه چشم انداز مناسب در جهت رسیدن به اهداف و باور نامه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

۶ – تهیه و ارائه برنامه اداره کشور در دوران گذار و وظایف دولت موقت

 بند هفتم کمیسیون مالی

۷-۱ وظیفه کمیسیون مالی تامین منابع مالی بر اساس قوانین جاری در کشور محل ثبت است. این کمیسیون زیر نظر خزانه دار (همساز نهاد راهبردی) به عنوان ریاست کمیسیون فعالیت میکند.

۷-۲ وظایف کمیسیون

* جمع آوری حق همسازی.

* پرداخت های هزینه های تصویب شده.

* جستجوی منابع مالی مردمی و معرفی این منابع به نهاد راهبردی

*  تنظیم و ارائه بیلان ماهانه و سالانه.

* ارتباطات بانکی.

* تهیه بیلان و گزارش های مالی شفاف برای ارائه به نشست عمومی سالانه

* در صورت امکان بر اساس هزینه کردهای سالانه پیش بینی بودجه سال آینده همسازی  را انجام دهد.

* مسئولین امور مالی موظفند بعد از خاتمه یافتن مدت وظیفه اشان دفتر مالی و کلیه اطلاعات مربوط به امور مالی را در اختیار مسئولین جدید قرار دهند.

* همسازان کمیسیون مالی توسط نهاد راهبردی انتخاب میشوند.

 

بند هشتم کمیسیون تشکیلات

 ۸-۱ کمیسیون تشکیلات وظایف امور اداری و ساختاری مجموعه را بر عهده داشته و شامل سه گروه کاری دبیرخانه، امور همسازان و اداری میباشد. ریاست کمیسیون تشکیلات یک از همسازان نهاد راهبردی خواهد بود.

۸-۲ برنامه ریزی، تلاش و تدارک برای نشست‌های هفتگی، ماهیانه و دوره ای و همچنین همایش های انتخاباتی و یا سالانه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و همایش‌های سراسری جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران، «کنفرانس‌های ملی»، بر عهده ی «کمیسیون تشکیلات » است. « کمیسیون تشکیلات » موظف است  قبل از برگزاری هر همایش و نشست، «کنفرانس‌های ملی» با طرح بحث آن از طریق کمیسیون ها و زیر نظر نهاد راهبردی و یا با کمک شورای مشاوران در ارتباط با مضامین و مباحث و چگونگی نحوه پیشبرد تبادل نظرها، پیشنهادهای مختلف از جانب همسازان، جهت استفاده از خرد جمعی ، همیاری و مشاوره بهره مند گردد.

۸-۳ دبیرخانه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  جهت هماهنگی امور داخلی بین همسازان و کمسیون ها و نهاد راهبردی ایجاد می شود وظیفه اش تبادل، نگهداری اسناد و هماهنگی های لازم برای امور اداری است.

۸-۴  انجام امور مربوط همسازی بر عهده امور همسازی و دبیرخانه است.

۸-۵  تنظیم گزارشهای نشستهای عمومی، گزارشهای تماسها و دیدارها، نشستها، جریانات سیاسی، سندیکایی و انجمن ها  و…

۸-۶ تا انجام یافتن انتخابات و تنظیم آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌ها و تصویب آنها در نهاد راهبردی مسئولیت هماهنگی و اداره کمیسیونها با کمیسیون تشکیلات بوده و این امر زیر نظر نهاد راهبردی صورت خواهد گرفت.

۸-۷ وظایف دبیرخانه  :

* ایجاد دبیرخانه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران و فراهم آوردن همه امکانات برای اینکه علاقه مندان به همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران بتوانند به راحتی با همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران در تماس باشند.

* رسیدگی به تقاضای همسازی افراد تازه.

* انتخاب مسئول آرشیو از میان  همسازان کمیسیون جهت نگهداری از اسناد.

بخش ششم کمیته دانشوران و کارشناسان

بند یک : ترکیب 

۱-۱ این کمیته به عنوان بازوی مشورتی و تخصصی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران  متشکل از همسازانی میباشد که در رشته های علمی تخصص دارند. این همسازان و مسئول کمیته منتخب نهاد راهبردی میباشد. این کمیته می‌تواند به ابتکار خود و یا بنابر درخواست نهاد راهبردی و نشست عمومی رسمی در موضوعات گوناگون و مرتبط به مسائل روز، که نیازمند بررسیهای تخصصی عمیق و علمی هستند، بیانیه ها و برنامه هایی را با توجه به تخصص های خود تهیه و پیشنهاد کنند. کمیته دانشوران و کارشناسان پس از تهیه ی بیانیه‌ها و یا برنامه‌ها آن را پس از تصویب کمیسیون به نهاد راهبردی ارائه می کند تا در صورت تصویب مطابق با مفاد اساسنامه منتشر گردد.

 

بخش هفتم  داوری و امور انضباطی

بند نخست: نهاد داوری

۱-۱ نهاد داوری جهت بررسی امور انضباطی و موارد حل اختلاف بین همسازان و نهادهای همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تشکیل میشود.  این کمیته شامل سه نفر همساز اصلی و یک نفر همساز علی البدل از همسازانی دائمی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران است که وظیفه بررسی تخلفات همسازان و یا کمیسیونها را در صورت ارجاع از سوی کمیسیونها و یا همسازان را مطابق با آیین نامه انضباطی خواهد داشت. نظرات این کمیته تنها در صورت رد شدن در نشست سالانه عمومی قابل تغییر خواهد بود.

۱-۲ این کمیسیون برای بررسی هر کدام از موارد ارجاعی، نظرات کمیسیون حقوقی را دریافت و مد نظر قرار خواهد داد ولی در رد و یا قبول این نظر مختار خواهد بود.

۱-۳ همسازان نهاد راهبردی و روسای کمیسیونها نمیتوانند در این کمیته همساز شوند.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.