تلویزیون رنگین کمان

از آرشیو: اکبر پویانفر، آسیب شناسی خشونت از دیدگاه روان شناسی در جامعه امروز ایران

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=120307

لینک کوتاه

خشونت در جامعه ایران

کودک آزاری، شکنجه، اعدام، قتل های ناموسی و آزارهای جنسی همه مظاهر پدیده ی ویرانگر خشونت در جامعه ایران است که ابعاد آن هرروز گسترده تر میشود.
این خشونت از کجا سرچشمه میگیرد و تحول و تنوع شکل بروزاش چه ارتباطی با ماهیت حکومت و سلسله مراتب قدرت در جامعه ی ایران دارد ؟
رفتارهای خشونت محور به چه میزان از کمبود آگاهی های فردی ،اجتماعی و فقر فرهنگ مبتنی بر حقوق انسانی ناشی میشود و تا چه اندازه معلول تنش های روانی مهار نشده است؟
از چه راه هایی می توان با خشونت و خشونت پذیری در جامعه مقابله کرد ؟
بحث نشست نود و هفتم انجمن گفتگو و دموکراسی پیرامون این پرسش ها شکل می گیرد.
سخنرانان:

پروین بختیار نژاد/ روزنامه نگار: رابطه متقابل توجیهات قانونی و فرهنگی خشونت
اکبر پویانفر/ روان پزشک و استادیار سابق دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران: آسیب شناسی خشونت از دیدگاه روان شناسی در جامعه امروز ایران
مرتضی انصاری/ قاضی دادگاه شهر رنس فرانسه، مشاور قوه قضائی افغانستان و استاد سابق دانشگاه: جایگاه خشونت در حقوق
مدیریت نشست: فرهنگ قاسمی
۱۴ ژوئن ۲۰۱۴ پاریس
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما