اخباروگزارشات کارگری23آبان1394

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

کارگران

– تجمع کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران د‌‌ر اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه!

– نامه 7سندیکای فرانسوی به رئیس جمهور و وزیر امورخارجه فرانسه در رابطه با سفرروحانی!

– ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی برای دریافت مطالباتشان!

– تعطیلی سد و نیروگاه رودبار لرستان وبیکاری1200کارگر!

– پیام سندیکا ۴۱ ماه مهر منتشر شد

– پایان تجمع اعتراضی 6روزه کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه مقابل دفتر مرکزی شرکت درتهران بدنبال وعده رفع توقیف مالکیت منازلشان!

عدم خروج  کارفرما از دفتر مرکزی شرکت درخلال تجمع اعتراضی6وزه کارگران!

– اخراج 7کارگر اداره راه و شهرسازی سیریک!

– عدم پرداخت حقوق 4 ماه کارگران و3ماه کارمندان شهرداری گیوی!

– شرایط کاری اسفناک 1500کارگرشرکت های پیمانکاری بهشت زهرا!

– بازگشت بکاربیش از400کارگر قند ورامین پس از یکسال بیکاری درپی راه اندازی کارخانه!

– نرخ بیکاری 32درصدی استان هرمزگان !

– رونمایی بازتاب رکوداقتصادی در بازار کارطی شش ماهه اول سال جاری!

– پلمب دانشکده خبروتجمع اعتراضی دانشجویان!

– سقوط مرگبار یک کارگر از ساختمان آموزش و پرورش در حین کار

تجمع کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران د‌‌ر اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه!

کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران به د‌‌لیل پرد‌‌اخت نشد‌‌ن 4ماه حقوق معوقه، حق بیمه و همچنین 12 ماه مالیات مقابل کانون این تعاونی تجمع کرد‌‌ند‌‌ و خواستار پرد‌‌اخت مطالبات و حقوق معوقه خود‌‌ شد‌‌ند‌‌.

این تجمع‌ها برای نخستین بار نیست که اتفاق می‌افتد‌‌ و تاکنون بارها و بارها نسبت به عد‌‌م پرد‌‌اخت حقوق معوقه خود‌‌ اعتراضات مکرری د‌‌اشته اند‌‌ .

به گزارش23آبان موبنا،این تعاونی د‌‌ر سال ۹۱ بر خلاف ماد‌‌ه ۵۳ قانون بخش تعاون اقتصاد‌‌ جمهوری اسلامی‌ایران با شرکت خصوصی به نام « فراز رایانه شمال» اد‌‌غام شد‌‌ه است.

به گفته نمایند‌‌ه کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران ۳ سال پیش، با امضای قرارد‌‌اد‌‌ی کاملا یک طرفه از سوی این شرکت خصوصی و تحمیل آن به اعضای هیات مد‌‌یره سابق تعاونی، ارکان و مایملک تعاونی د‌‌ر اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است. د‌‌ر این زمان با سوء مد‌‌یریت و فروش کالای بی کیفیت و اجرای معیوب طرح کارت صد‌‌را جهت قریب ۱۷ هزار فرهنگی متضرر شد‌‌ه اند‌‌ و تعاونی به کانون مملو از بی اعتماد‌‌ی و معلم گریزی تبد‌‌یل شد‌‌ه است. باتوجه به روند‌‌ مد‌‌یریت د‌‌ر شرایط کنونی، تعاونی ۵۵ ساله با ساختاری کاملا متفاوت از سایر تعاونی‌های مصرف کشور د‌‌ر شرایط ورشکستگی و انحلال قرار گرفته است.

این نمایند‌‌ه کارکنان تعاونی فرهنگیان استان تهران با اشاره به تعویق ۴ ماه حقوق و بیمه، ۱۲ ماه مالیات می‌گوید‌‌:  ۱۲۰ کارمند‌‌  این تعاونی به د‌‌لیل آنچه از سوی هیات مد‌‌یره کمبود‌‌ منابع مالی ذکر می‌شود‌‌،  حقوق د‌‌ریافت نکرد‌‌ه اند‌‌. او افزود‌‌: علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارکنان  مربوط به تعویق د‌‌ر پرد‌‌اخت حق بیمه است.   کارکنان  بهانه هیات مد‌‌یره برای پرد‌‌اخت نشد‌‌ن حقوق، بیمه و مالیات کارکنان را کمبود‌‌ نقد‌‌یند‌‌گی و مشکلات مالی عنوان می‌کنند‌‌، این اد‌‌عای هیات مد‌‌یره برای پرد‌‌اخت نشد‌‌ن مطالبات کارکنان د‌‌ر حالی مطرح است که طی چند‌‌ روز اخیرمبلغ ۲ میلیارد‌‌ و پانصد‌‌ میلیون تومان از حساب تعاونی مصرف فرهنگیان توسط شرکن «فراز رایانه شمال» برد‌‌اشت شد‌‌ه است.

نمایند‌‌ه کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران یاد‌‌آور می‌شود‌‌: برای حل مشکلات و پرد‌‌اخت حقوق و مطالبات معوقه خود‌‌ چند‌‌ین بار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش مراجعه کرد‌‌ه و مسائل را عنوان کرد‌‌ه ایم ، امید‌‌واریم به زود‌‌ی بتوانیم با حمایت مسئولان به حقوق قانونی خود‌‌ د‌‌راین خصوص د‌‌ست یابیم.

نامه 7سندیکای فرانسوی به رئیس جمهور و وزیر امورخارجه فرانسه در رابطه با سفرروحانی!

پاریس 9 نوامبر 2015

خطاب به رئیس جمهور

خطاب به وزیر امور خارجه

آقای رئیس جمهور، آقای وزیر،

به مناسبت سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، مایلیم توجه شما را به ویژه به وضعیت محمود صالحی جلب کنیم. این سندیکالیست مبارز دیرپای حقوق کارگران در ایران، که تاکنون چندین بار دستگیر و زندانی شده است، بار دیگر به 9 سال حبس محکوم شده است. تنها “جرم” او این است که می خواسته به فعالیت های سندیکایی بپردازد، همان فعالیت های مندرج در میثاق های بین المللی سازمان جهانی کار- حقوق سندیکایی.

محمود صالحی باید تا آخر ماه نوامبر خود را به زندان شهر سقز (در کردستان ایران) معرفی کند. او که به شدت از بیماری کلیوی رنج می برد و زیر دیالیز است، هرآینه زندانی شود آشکارا جانش در خطر می افتد. نامبرده در ماه مارس 2013 به دعوت سندیکاهای فرانسه به پاریس آمد و نخست وزیر آقای والس شخصا تقاضای تمدید مدت ویزای اقامت او در فرانسه را کرد.

با کمال تاسف وضعیت محمود صالحی یک مورد استثنایی نیست. دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. سندیکالیست های بسیاری مورد اذیت و آزار قرار گرفته، دستگیر شده، از کار اخراج شده و به زندان افکنده شده اند. حال و روز آن ها در زندان بسیار اسفناک است.

برای نمونه شاهرخ زمانی کارگر ساختمان و مبارز حقوق مدنی و سندیکایی، در شرایط بسیار مشکوکی در زندان می میرد. با توجه به شکنندگی و وخامت وضعیت سلامتی اش و با توجه به خشونت و بی رحمی زندانبانانش که خود پیش از مرگش در نامه ای به خارج از زندان بدان اشاره کرده بود، بی چون و چرا دولت ایران مسئول مرگ او می باشد.

کارگران مبارز دیگری هم در زندان بسر می برند: ابراهیم زاده، اخوان، باقری, جراحی همراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی. اینان همگی به اتهام “خرابکاری اقتصادی” محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند.

علی نجاتی به اتهام “فعالیت علیه رژیم و ارتباط با عوامل بیگانه ” به مدت یک ماه زندانی می شود. او بتازگی با سپردن یک وثیقه 25000 یورو (100 میلیون تومان، معادل 164 ماه حقوقش ) آزاد می شود. جعفر عظیم زاده از اعضای سندیکای آزاد کارگران ایران هم اخیرا به 6 سال زندان محکوم شده است.

معلمان دستگیر و زندانی می شوند. تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند دوباره “محاکمه” شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند. در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان عضو سندیکای معلمان به حبس های سنگین محکوم شده اند: از جمله فراحی، شاندیز، بداقی، بهشتی لنگرودی، بهلولی، نیک نژاد، عبدی، بقایی و علیرضا هاشمی (دبیر سراسری سندیکای معلمان). اسامی معلمان زندانی متاسفانه به این لیست محدود نمیشوند. در این رابطه یک پرونده کاملی در اختیار شما قرار می دهیم.

در حال حاضر مورد محمود صالحی یک مساله اضطراری است هرآینه نخواهیم نظیر مورد شاهرخ زمانی در سوگ مرگ محمود صالحی نشینیم.

ما متقاعد هستیم که :

– برای جلوگیری از مرگ حتمی محمود صالحی؛

– برای تحقق اجرای معائدات اساسی سازمان جهانی کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، معائدات پذیرفته شده توسط تمام کشورهای عضو سازمان از جمله ایران،

شما در جایگاهی قرار دارید که می توانید نزد آقای حسن روحانی دخالت کنید.

آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

– لوران برژه دبیر سراسری ث. اف. د. ت

Pour la CFDT : Laurent, Berger, Secrétaire Général

– کریستف لوفور دبیر بین المللی ث. اف. او- ث. ژ. ث

Pour la CFE-CGC : Christophe Lefevre, Secrétaire Confédéral Exécutif CFE-CGC en charge de l’International

– فلیپ لوئی رئیس ث. اف. ت. ث

Pour la CFTC, Philippe Louis, Président

– فلیپ مارتینز دبیر سراسری ث. ژ. ت

Pour la CGT : Philippe Martinez, Secrétaire Général

– برنادت گروآزون دبیر سراسری اف. اس. او

Pour la FSU : Bernadette Groison, Secrétaire Générale

– اریک به نل و سیسیل گودار لالان سخنگویان سود سولیدر

Pour l’Union syndicale Solidaires : Eric Beynel et Cécile Gondard Lalanne, co-délégué-es généraux

– لوک بریی دبیر سراسری اونسا

Pour l’UNSA : Luc Berille, Secrétaire général

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی برای دریافت مطالباتشان!

طی روزهای گذشته کارگران کنتور سازی به تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض داشته‌اند و تاکید دارند: با توجه به افزایش تولید صورت گرفته در سال جاری انتظار می‌رفت که کارفرما پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهد.

به گزارش23آبان ایلنا،به ادعای کارفرمای کارخانه کنتور سازی قزوین، کارگران این واحد صنعتی تاپایان تیر ماه معوقات مزدی خود را دریافت کرده‌اند.

علی عاملی مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران در نامه‌ای به فرماندار شهرستان البرز قزوین تصریح کرد: هفدهم آبان ماه سال جاری مطالبات معوق مربوط به ماه‌های خرداد و تیر به همراه بن کارگری کلیه پرسنل پرداخت شده است.

صرف نظر از این تاخیر چند ماهه، در نامه مورد نظر، مدیرعامل کنتورسازی ایران ابراز امیدواری کرده است تا در آینده‌ای نزدیک بخش دیگری از مطالبات مزدی ۴۰۰ کارگر این شرکت پرداخت شود.

این در حالی است که سرویس ایاب و ذهاب کارگران نیز به دلیل مشکلات مالی قطع شده است اما کارگران با هزینه خود در محل کار حاضر می‌شوند و همچنان امیدوارند در آینده‌ای نزدیک مشکلات شرکت حل و فصل شود تا آن‌ها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود در شرکت ادامه دهند.

درهمین رابطه:

تجمع صدها کارگرکارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه!

صدها کارگر کارخانه کنتورسازی در اعتراضی همگانی، خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند، این در حالی است که این شرکت جزو واحدهای فعال بوده و از وضعیت مناسبی برخوردار است.

به گزارش 18آبان تسنیم ،شرکت کنتورسازی با 78 کارگر رسمی و 346 کارگر قراردادی از جمله شرکت‌های فعال در زمینه صادرات کنتور برق کشور است، این شرکت از نظر مواد اولیه و تولیدات شرکت به روز بوده و از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار دارد ولی متأسفانه با وجود این شرایط، حقوق کارگران این شرکت 4 ماه به تعویق افتاده و بیمه آنها نیز واریز نشده است.

محمد امانی رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین در رابطه با علت تعویق حقوق کارگران این شرکت اظهار داشت:صاحبان سرمایه، علت تعویق این حقوق را کمبود نقدینگی شرکت کنتورسازی دانستند.

وی در رابطه با شرایط کنونی شرکت کنتورسازی بیان کرد: تولید شرکت به روز است و هیچ مشکلی از لحاظ تولید و فروش محصولات نهایی، این شرکت را تهدید نمی‌کند و در جلساتی که رئیس شرکت حضور داشته، قول پرداخت حقوق کارگران در ماه‌های مختلف را داده ولی متأسفانه تا امروز هیچ اقدامی از طرف این شرکت صورت نگرفته است.

با توجه به وضعیت مناسب شرکت کنتورسازی در بخش‌های مختلف و نبود هیچگونه مشکل و خلل در زمینه تأمین مواد و تولید مناسب و فروش محصول نهایی، کمبود نقدینگی دلیل موجه عدم پرداخت حقوق و واریز نکردن بیمه کارگران این شرکت نیست.

از مسئولان استان انتظار می‌رود مشکلات این شرکت را به جد بررسی کرده و دلیل واقعی عدم پرداخت حقوق کارگران این شرکت را هر چه سریع‌تر آشکار کرده و راهکارهای اجرایی را در این رابطه به کارگیرند.

تعطیلی سد و نیروگاه رودبار لرستان وبیکاری1200کارگر!

عملیات پروژه سد رودبار لرستان که از سال 1382 و نیروگاه از آبان سال 1386 آغاز شده در حال حاضر نزدیک به 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلیل نبود اعتبارات تعطیل شد و بیش از یک‌هزار و 200 نفر از کارگران و پرسنل این پروژه از کار بیکار شدند.

به گزارش23آبان فارس، این در حالی است که دولت اولویت را با اجرا و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد قرار داده است، اما پروژه رودبار لرستان با 95 درصد پیشرفت فیزیکی مورد بی‌مهری قرار گرفت و تعطیل شد.

اگر چه پروژه سد و نیروگاه رودبار کاملا تعطیل شده است، اما احداث جاده معروف به جاده گردشگری و بهسازی مسیر اصلی دسترسی به سد ادامه دارد .

شایان ذکر است، پروژه سد رودبار لرستان بر روی رودخانه رودبار از سرشاخه‌های دز ساخته می‌شود و در فاصله 100 کیلومتری جنوب شهر الیگودرز و در بخش بشارت ذلقی واقع شده است و احداث آن تاثیر بسزایی در رفع محرومیت منطقه دارد.

همچنین این سد از نوع سنگ‌ریزه‌ای است که حجم بدنه آن چهار میلیون و 596 متر مکعب و طول تاج آن 185 متر و ارتفاع آن از پی 155 متر است و به دلیل اینکه در ارتفاع دو هزار و 600 متری از سطح دریا احداث می‌شود به بام آبی ایران مشهور شده است.

هرچند ارتفاع سدهای خاکی نظیر دره ‌حیدر و حوضیان از سد رودبار بالاتر است، اما این سد در بین سدهای برق آبی کشور ارتفاع بیشتری از سطح دریا دارد.

اگر چه قرار بود، آب‌گیری این سد در سال گذشته انجام شود، اما شرکت توسعه منابع آب و نیرو تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده و تعطیلی آن به دلیل نبود اعتبارات دولتی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای منطقه به وجود آورد .

پیام سندیکا ۴۱ ماه مهر منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد . فهرست مطالب پیام سندیکای ۴۱ به شرح زیر است:

” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

لینک پیام سندیکا ۴۱ ماه مهر: http://felezkar.com/1394/08/23/1396/#more-1396

پایان تجمع اعتراضی 6روزه کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه مقابل دفتر مرکزی شرکت درتهران بدنبال وعده رفع توقیف مالکیت منازلشان!

عدم خروج  کارفرما از دفتر مرکزی شرکت درخلال تجمع اعتراضی6وزه کارگران!

کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه پس از شش روز تجمع در تهران سرانجام با وعده تحقق خواسته‌هایشان، روز چهارشنبه (بیست و یکم آبان ماه) به کرمانشاه بازگشتند.

پس از آنکه در حضور نماینده اداره کار با نماینده کارفرما در مورد آزاد سازی منازل مسکونی به توافق رسیدم متوجه شدیم که شخص کارفرما در تمامی این شش روز در محل کارش بوده و نتوانسته از دفتر کارش خارج شود.

به گزارش23آبان ایلنا،یکی از این کارگران با اعلام خبر بازگشت خود و دیگر همکارانش به کرمانشاه گفت: بیش از30نفر هستیم که در گذشته در استخدام شرکت پویا غرب کرمانشاه بودیم و اما به دلیل بدهی بانکی کارفرمای سابق نزدیک بودن اسناد مالکیت مربوط به منازل مسکونی ما با حکم دادگاه به نفع بانک صادرات ضبط و توقیف شود.

وی افزود: به همین دلیل هفته گذشته کارگران پویا غرب کرمانشاه به مدت شش روز در مقابل دفتر کارفرما تجمع کردند و در نهایت با وعده‌ای که توسط نماینده کارفرما مبنی بر آزادسازی اسناد منازلشان به کرمانشاه بازگشتند.

به گفته این کارگر این توافق در حضور نماینده اداره کار صورت گرفته است و برهمین اساس کارگران معترض به حضور خود در تهران خاتمه دادند.

وی افزود: در سال ۸۹ قرار شد واحد حقوقی کارخانه در ازای دریافت وکالت کاری مراحل صدور سند نهایی منازل کارگران این واحد صعنتی را انجام دهد اما پس از گذشت چند سال متوجه شدیم که به جای صدور سند مالکیت خانه‌های سازمانی، مجموعه زمین‌هایی که خانه‌های مسکونی کارگران در آن واقع شده است بابت بدهی کارفرما در رهن بانک است و به دلیل بدحسابی بانک قصد توقیف منازل کارگران را دارد.

این کارگر پویا غرب  بابیان اینکه زمین‌های مورد نظر از طرف سازمان مسکن و شهرسازی به کارگران واگذار شده است افزود:پس از اطلاع از در رهن بودن اسناد از طریق مراجع قانونی اقدام کردیم اما به دلیل اینکه از مکان کارفرما بی اطلاع بودیم تلاشمان بی­نتیجه بودو ناچارا تصمیم گرفتیم به تهران آمده و مقابل دفتر مرکزی تجمع کنیم.

این کارگر معترض گفت: پس از آنکه در حضور نماینده اداره کار با نماینده کارفرما در مورد آزاد سازی منازل مسکونی به توافق رسیدم متوجه شدیم که شخص کارفرما در تمامی این شش روز در محل کارش بوده و نتوانسته از دفتر کارش خارج شود.

اخراج 7کارگر اداره راه و شهرسازی سیریک!

نماینده کارگران اخراجی ادراه راه و شهرسازی سیریک گفت: بنده از ۳ سال پیش تاکنون بعنوان راننده با پذیرش همه سختی ها در سرما و گرما علی رغم حقوق کم در اداره راه و شهرسازی مشغول خدمت بوده ام تا الان که به دلایل نامعلوم و عدم نیاز اخراج شدم.

به گزارش23آبان آذینی،وی افزود: تقریبا ۷ نفر ازکارگران خدماتی مشغول در این اداره که همگی راننده ماشین های سبک و سنگین راهداری و نگهبان بوده ایم از کار اخراج شده و متاسفانه اداره کل راه و شهرسازی پاسخ گوی ما نیست.

وی ابراز داشت: علیرغم اینکه راه و شهرسازی شهرستان به همه کارگران نیازمند می باشد و با اخراج هفت نفر ما نکارگران هیچ نیروی خدماتی و حتی راننده ماشین های سنگین و سبک راهداری برای کوچک ترین کار راه و شهرسازی وجود ندارد باز هم همه ما را اخراج و اعلام عدم نیاز استان برای راه و شهرسازی سیریک جای تامل است.

وی تصریح نمود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ بار ما را اخراج و با واسطه و پیگیری فرماندار شهرستان با اداره کل دوباره جذب شدیم که در حاضر حاضر با گذشته ۲ ماه از آخرین بار اخراج دوباره ما را اخراج کرده اند و کسی پاسخگوی ما نیست.

وی یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها زندگی میکنند و تمام روستاهای شهرستان در هنگام بارندگی دچار خسارت و مسدودیت می شوند و این در صورتی است که حوزه راهداری شهرستان سیریک از بسیاری از شهرستان های استان بیشتر است.

وی اضافه کرد: روزی که ما برای اشتغال و به کار گیری در اداره راه و شهرسازی بعنوان راننده استخدام شدیم برای دریافت خودروها سبک و سنگین هر کدام از راننده ها یک چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و یک نامه ضمانت کارمند رسمی به قسمت اموال و اداری مالی راه و شهرسازی استان برای شروع به کار تحویل داده ایم و حال بدون هیچ بهانه ای ما را اخراج می کنند.

کارگر اخراج شده ادراه راه و شهرسازی سیریک بیان کرد: از ابتدای به کار گیری ما نیروهای خدماتی که با حقوق ۵۰۰ هزار تومان شروع شد و در حال حاضر که مشغول کار بوده ایم ماهیانه ۸۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می کردیم که علی رغم اینکه حقوق پائین ولی بصورت شبانه روزی مشغول فعالیت و خدمت بوده ایم و این هم جواب و مزد تلاش های شبانه روزی سرما و گرما ما برای خدمت بود.

عدم پرداخت حقوق 4 ماه کارگران و3ماه کارمندان شهرداری گیوی!

بیش از 4 ماه است که حقوق کارگران شهرداری و همچنین حقوق 3 ماه کارمندان  شهر گیوی پرداخت نشده است.

به گزارش23آبان کیویمیز، یک منبع آگاه از تعویق 4 ماهه حقوق کارگران شهرداری گیوی و همچنین عدم پرداخت حقوق 3 ماهه کارمندان این نهاد خدمات رسان خبر داد.

این منبع موثق گفت: کارگران شهرداری گیوی با توجه به خدمات رسانی به شهروندان در کوچه و خیابان حتی پس از اتمام وقت کاری همچنان از موضوع دیرکرد حقوق از سوی شهرداری گیوی رنج می برند؛ این درحالی است که کارگران از بروز اینگونه مشکل در کنار دیگر دغدغه های زندگی خود ناراضی هستند.

وی علت اصلی این معضل را عدم حمایت دستگاههای دولتی در شهرستان و همچنین عدم فروش زمین و همچنین اماکن مربوط به شهرداری در گیوی عنوان کرد.

براساس این گزارش،شنیده ها حاکیست که علی رغم دیرکرد حقوق کارگران شهرداری؛ کارمندان شهرداری گیوی نیز بیش از 3 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند که این معضل باعث شده است کم میلی به کار از سوی کارمندان در این مجموعه به وضوح دیده شود؛ اما این را هم بایستی به خاطر داشت که تعویق حقوق کارگران شهرداری در این فصل سرما و در این وضعیت نبود کار چه بحران و معضلی را برای آنها و خانوادیشان رقم زده است؟!

طبق شنیده ها و اظهارات برخی از منابع موثق، پیشتر، کمک های دولتی و فروش برخی از اماکن مربوط به شهرداری، این نهاد نیمه دولتی و مردمی را در پرداخت حق الزحمه کارگران و حقوق کارمندان خود یاری می کرد که ظاهراً این کمک های مالی از سوی دولت و … نیز در ماههای اخیر صورت نگرفته است.

سوالی که از مسئولین شهرداری گیوی و دستگاههای اجرایی ذیربط داریم این است که اگر حقوق شما با یک ماه دیرتر واریز شود چه احساسی خواهید داشت؟! فقط یک درصد از این حس را به کارگران شهرداری نسبت دهید آنگاه زجری که آنها و خانواده هایشان خواهند داشت را شما مسئول محترم نیز درک خواهید کرد.

شرایط کاری اسفناک 1500کارگرشرکت های پیمانکاری بهشت زهرا!

کارگران پیمانکاری بهشت‌زهرا که شمار آنها بالغ بر 1500 کارگر است در سازمان بهشت زهرا زیر نظر پیمانکاران مختلف مشغول کارند اما به دلیل نبود نظارت بر عملکرد مدیران پیمانکاری این کارگران از مزایای قانونی همچون سختی کار و امکان استفاده از مزایای  بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند نیستند.

جدا از این مسئله در مواردی لیست بیمه کارگران ناقص رد شده، محاسبه حداقل‌های قانون کار برای آنها در نظر گرفته نشده و در شایع‌ترین حالت عنوان شغلی که در لیست بیمه آنها درج شده است با عنوان شغلی واقعی مغایرت دارد.

به عنوان مثال در سازمان بهشت زهرا کارگرانی هستند که عنوان شغلی آنها راننده حمل جنازه است در پرونده تامین اجتماعی برای وی سمت کارگر ساده درج شده است.

این کارگران که بصورت معمول از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل محروم هستند حتی پس از اینکه متوجه تخلف پیمانکار می‌شوند به دلیل در اختیار نداشتن نسخه  کتبی قرارداد نمی توانند در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادعای خود را به راحتی ثابت کنند.

بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ23آبان

بازگشت بکاربیش از400کارگر قند ورامین پس از یکسال بیکاری درپی راه اندازی کارخانه!

صبح امروز23آبان،بیش از 400 کارگر کارخانه قند ورامین پس از حدود یک سال بیکاری درپی راه اندازی کارخانه،بکارشان بازگشتند.

به گزارش 23آبان واحدمرکزی خبر،امروز23آبان به طور رسمی ، این واحد تولیدی که نخسین کارخانه قند خاورمیانه است دوباره فعالیت خود را از سرگرفت .

مدیر عامل این کارخانه درحاشیه این مراسم گفت: بیش از 11 ماه است که کارخانه قند ورامین به علت نداشتن مواداولیه به دلیل ممنوع بودن واردات شکر خام به کشور تعطیل شده بود.

کیهانیان افزود: سرانجام پس ازگذشت ماهها با موافقت دولت برای واردات شکر خام ، توانستیم بیش از 86 هزار تن شکر خام را وارد کنیم .

وی گفت: کارخانه قند ورامین برای یک سال فعالیت خود نیازمند واردات بیش از 130 هزار تن شکر خام است .

کارخانه قند ورامین که به عنوان هویت این شهرستان تبدیل شده است در سال 1312 به دست مارکوف معمار روس بنا شد. این کارخانه به عنوان یک اثرملی در فهرست آثار تاریخی کشور نیز ثبت شده است.

نرخ بیکاری 32درصدی استان هرمزگان !

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان در هرمزگان 32 درصد است،افزود: بیکاری مهمترین چالش کنونی و پیش‌ روی استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان بشاگرد برابر با 50 درصد است، یادآور شد: عدم مشارکت مردم در توسعه و عدم توجه لازم به ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد از جمله اموری است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

به گزارش23آبان ایسنا، صالح دریانورد در نشست مرتبط با برنامه‌ریزی و اشتغال در هرمزگان اظهار کرد: توسعه صنعتی حاصله نتوانسته است، به طور مستقیم زندگی مردم و سایر بخش‌ها را در این استان تحت تاثیر قرار دهد، به نحوی که ساکنان و نیروهای ماندگار در استان نیز بعضا از تصدی شغل‌های ساده محروم می‌شوند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان در هرمزگان 32 درصد است، ادامه داد: یکی از مطالبات جدی مردم استان، بهره‌مندی ساکنان استان از فرصت‌های شغلی موجود در صنایع غرب شهر بندرعباس است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با بیان اینکه در استان‌های بوشهر و خوزستان با اخذ مصوباتی زمینه الزام به‌کارگیری 50 درصد از نیروهای واحدهای صنعتی از نیروهای ساکن و ماندگار فراهم شده است، اظهار امیدواری کرد که در کابینه دولت با این درخواست هرمزگان نیز موافقت و مشکل اشتغال نیروهای بومی و ساکن استان رفع شود.

دریانورد گفت: اشتغال پایدار ساکنان استان، می‌تواند پدیده‌هایی همانند اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را کم‌رنگ و در نهایت به پایداری امنیت ملی و اقتصادی کمک کند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان بشاگرد برابر با 50 درصد است، یادآور شد: عدم مشارکت مردم در توسعه و عدم توجه لازم به ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد از جمله اموری است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

به گفته دریانورد در هرمزگان، متولیان مناطق آزاد تنها در زمان بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی خود را جزو هرمزگان می‌دانند و برای رفع مشکلات خود به استانداری مراجعه می‌کنند، و این در حالیست که هیچ گونه همکاری برای رفع مشکلات با استان ندارند.

موتورهای بازار کار خاموش شد/ آژیر خطر سونامی ناگهانی بیکاری

رونمایی بازتاب رکوداقتصادی در بازار کارطی شش ماهه اول سال جاری!

گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال در جا زده و منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است.

منفی شدن رشد صنعت در نیمه اول امسال یعنی احتمال افزایش ریزش نیروی کار، خطر نابودی مشاغل موجود، افت امنیت شغلی نیروی کار موجود، کوتاه تر شدن دوره قراردادها و تحریک دامنه امضای قراردادهای سفید، کاهش حقوق و دستمزد بخشی از نیروی کار، تعویق پرداخت دستمزدها.

رشد کمتر از یک درصدی خدمات در اقتصاد آن هم در ۶ ماه نشان می‌دهد که حتی امیدواری چندانی به حفظ مشاغل موجود در این بخش هم نیست و با وجود اینکه در حوزه خدمات صدها هزار شغل کوتاه مدت، موقت و پیمانکاری وجود دارد، باید انتظار داشت با اندک تکانه ای و نوسان در این بخش، اشتغال هزاران نفر در خطر نابودی قرار گیرد و کابوس بیکاری بسیاری در حوزه خدمات به واقعیت بپیوندد.

چهره فشار رکوداقتصادی در نیمه اول سال حالا در بازار کار نمایان شده و دو بخش از سه موتور محرک اشتغال‌زایی را ناکار کرده است. در این مدت، اشتغال‌زایی در بخش صنعت متوقف شده و در خدمات به حداقل رسیده است.

کارشناسان می گویند موتورهای محرک اشتغال‌زایی در هر اقتصادی رشد صنعت، خدمات و کشاورزی است. اگر این سه بخش خوب فعالیت کنند، نتیجه آن در بازار کار نمایان می شود و اگر در فعالیت این بخش‌ها به هر دلیلی اختلال ایجاد شود، باز هم باید رد و نتیجه منفی و زیان‌بار آن را در بازار کار دید و دنبال کرد.

نمی توان گفت اقتصاد در حال فعالیت است و چرخ‌های آن می چرخد ولی اثری از آن را در بازار کار نیست، یعنی اگر اقتصاد با ظرفیت خوبی در حال کار است، محصول آن باید اشتغال برای جوانان باشد. می گویند بازار کار هر کشوری ملاک مناسبی است که در آن اثر فعالیت‌های اقتصادی را دید، یعنی اگر اقتصادی درست بچرخد حتما بازار کار پُررونقی خواهد داشت و اگر لنگ بزند نیز دچار افت امنیت شغلی نیروی کار، افزایش آمار بیکاران و کاهش چشمگیر فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود.

خارج از عملکرد بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نمی توان فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کرد. در حال حاضر، کل فعالیت‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران مربوط به این سه بخش می شود. با این وجود، سهم هر یک از بخش‌ها از تامین نیازهای شغلی جوانان متفاوت است و به عقیده کارشناسان از قاعده درستی پیروی نمی کند.

در حال حاضر بیشترین تعداد اشتغال کشور در بستر فعالیت‌های خدماتی شکل گرفته و رشد اشتغال زایی خدمات به نحوی است که در برخی مناطق مانند کلانشهر تهران، سهم بخش کشاورزی از اشتغال زایی تقریبا صفر و سهم خدمات در بالاترین سطح قرار دارد. این مسئله در مورد بسیاری دیگر از مناطق کشور هم مشاهده می شود.

کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اشتغال واقعی باید در بستر صنعت در کشور شکل بگیرد و نباید فعالیت‌های خدماتی از رشد بالاتری از صنعت و حتی کشاورزی برخوردار باشد. با این وجود، صنعت امروز ایجاد کننده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل است و خدمات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شاغل کرده است که حدود ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود.

آسیبی که بر افزایش مشاغل خدماتی در برابر اشتغال‌زایی صنعتی و کشاورزی مطرح می شود، این است که گرایش به اشتغال در بخش خدمات در پی تمایل و گرایش شدید جامعه به پشت میزنشینی شکل می گیرد و علاوه بر آن، اشتغال خدماتی از پایداری کافی هم برخوردار نیست و احتمال ریزش نیروی کار و یا نابودی مشاغل در این بخش بالا است.

متاسفانه با وجود سرزمین‌های پهناور و قابل کشاورزی در کل کشور، سهم کشاورزی از اشتغال زایی تنها به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن هم در دو فصل اول سال که فعالیت‌های کشاورزی بیشتری انجام می‌شود، است. تحصیلات دانشگاهی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها، سیاست‌های غلط دولت‌ها در عدم توجه مناسب به بخش کشاورزی، واردات بی رویه محوصلات تولید خارج و همچنین زندگی شهرنشینی در کنار بی میلی جوانان به انجام مشاغل فیزیکی، باعث افت سهم بخش کشاورزی از اشتغال‌زایی شده است.

گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال در جا زده و منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است.

در عین حال، خدمات هم نتوانسته آنچنان که لازم است، رشد کند و بستر مناسبی برای ایجاد مشاغل خدماتی در نبود اشتغال‌زایی صنعتی فراهم نبوده است. همانگونه که عنوان شد، سهم بخش صنعت نسبت به کشاورزی از اشتغال زایی بالاتر است، بنابراین در صورت منفی شدن رشد در این بخش، تاثیر منفی آن هم بر بازار کار کشور بیشتر می شود.

همچنین وقتی بخش خدمات در نیمه اول امسال حتی به اندازه یک درصد رشد مثبت اقتصادی را هم تجربه نکرده معنایش این است که در این بخش حتی ۱۰۰ هزار شغل جدید هم در ۶ ماه ایجاد نشده است اما به همین مقدار و یا بیشتر ممکن است مشاغلی نابود و یا در خطر نابودی قرار گرفته باشد.

به هر حال، تاثیر منفی رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، افت شدید درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در تامین بودجه های مورد نیاز بخش‌های مختلف در کنار برخی مسایل دیگر، باعث شده است تا دستکم در نیمه اول امسال بازار کار کشور در حالتی سکون و توقف به سر ببرد.

بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ23آبان

پلمب دانشکده خبروتجمع اعتراضی دانشجویان!

رئیس دانشکده خبر با تأیید پلمب این دانشکده به دلیل عدم پرداخت اجاره بهای ساختمان گفت: در حال حاضر دانشجویان مقابل ساختمان این دانشکده تجمع کرده اند.

به گزارش23آبان پانا،محمود احمدی افزادی ، اظهار داشت: دانشکده خبر وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) به دلیل مشکلاتی که برای ملک این ساختمان پیش آمده، پلمب شد.

رئیس دانشکده خبر تأکید کرد: در حال حاضر جمعی از دانشجویان دانشکده خبر در مقابل ساختمان دانشکده تجمع کردند و خواستار حل مشکل پیش آمده است.

وی درخصوص تکلیف دانشجویان و برپایی کلاس های آموزشی ترم جاری نیز گفت: ما به دنبال حل این مشکل هستیم تا هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود. دانشجویان فعلا باید منتظر بمانند تا مشکل پیش آمده برطرف شود و مانند روزهای گذشته کلاس های درس برقرار شود.

افزادی با ابراز تأسف از اینکه بزرگترین مرکز آموزشی ژورنالیسم کشور پلمب شده است، خاطرنشان کرد: پلمب دانشکده خبر آن هم یک روز بعد از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس دانشکده جای تأسف دارد.

رئیس دانشکده خبر یادآور شد: در نامه ای که به وزیر ارشاد و رئیس جمهور ارسال کردیم درخواست داشتیم تا برای دانشکده خبر یک ردیف بودجه مستقل در نظر بگیرند و مشکلات اجاره بهای این دانشکده مرتفع شود که هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

دانشکده خبر سال 1374 درپی نیاز سازمان خبرگزاریِ جمهوریِ اسلامی به آموزش نیروهای تجربی با 25 دانشجوی کارمند ایرنا، کار خود را آغاز کرد.

سقوط مرگبار یک کارگر از ساختمان آموزش و پرورش در حین کار

یک کارگر37 ساله در حین انجام کار و تمیز کردن شیشه های یکی از ساختمان های آموزش و پرورش سقوط و در دم جان باخت.

به گزارش 23آبان ایلنا، امروزکارگری که مشغول تمیز کردن شیشه های یکی از ساختمان های آموزش و پرورش (ساختمان علاقه مندان) بود در حین کار سقوط کرد. این کارگرکه پیمان ناصری است و 37 سال دارد، به دلیل شدت اصابت بر زمین در دم جان باخت.

بنا به گفته مسولان آموزش و پرورش، حراست این وزارتخانه در حال تهیه گزارش از علت وقوع این حادثه بوده و به محض آمده شدن منتشر می شود.

بیست وسوم آبان ماه1394

– تجمع کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران د‌‌ر اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه!

– نامه 7سندیکای فرانسوی به رئیس جمهور و وزیر امورخارجه فرانسه در رابطه با سفرروحانی!

– ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی برای دریافت مطالباتشان!

– تعطیلی سد و نیروگاه رودبار لرستان وبیکاری1200کارگر!

– پیام سندیکا ۴۱ ماه مهر منتشر شد

– پایان تجمع اعتراضی 6روزه کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه مقابل دفتر مرکزی شرکت درتهران بدنبال وعده رفع توقیف مالکیت منازلشان!

عدم خروج  کارفرما از دفتر مرکزی شرکت درخلال تجمع اعتراضی6وزه کارگران!

– اخراج 7کارگر اداره راه و شهرسازی سیریک!

– عدم پرداخت حقوق 4 ماه کارگران و3ماه کارمندان شهرداری گیوی!

– شرایط کاری اسفناک 1500کارگرشرکت های پیمانکاری بهشت زهرا!

– بازگشت بکاربیش از400کارگر قند ورامین پس از یکسال بیکاری درپی راه اندازی کارخانه!

– نرخ بیکاری 32درصدی استان هرمزگان !

– رونمایی بازتاب رکوداقتصادی در بازار کارطی شش ماهه اول سال جاری!

– پلمب دانشکده خبروتجمع اعتراضی دانشجویان!

– سقوط مرگبار یک کارگر از ساختمان آموزش و پرورش در حین کار

تجمع کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران د‌‌ر اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه!

کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران به د‌‌لیل پرد‌‌اخت نشد‌‌ن 4ماه حقوق معوقه، حق بیمه و همچنین 12 ماه مالیات مقابل کانون این تعاونی تجمع کرد‌‌ند‌‌ و خواستار پرد‌‌اخت مطالبات و حقوق معوقه خود‌‌ شد‌‌ند‌‌.

این تجمع‌ها برای نخستین بار نیست که اتفاق می‌افتد‌‌ و تاکنون بارها و بارها نسبت به عد‌‌م پرد‌‌اخت حقوق معوقه خود‌‌ اعتراضات مکرری د‌‌اشته اند‌‌ .

به گزارش23آبان موبنا،این تعاونی د‌‌ر سال ۹۱ بر خلاف ماد‌‌ه ۵۳ قانون بخش تعاون اقتصاد‌‌ جمهوری اسلامی‌ایران با شرکت خصوصی به نام « فراز رایانه شمال» اد‌‌غام شد‌‌ه است.

به گفته نمایند‌‌ه کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران ۳ سال پیش، با امضای قرارد‌‌اد‌‌ی کاملا یک طرفه از سوی این شرکت خصوصی و تحمیل آن به اعضای هیات مد‌‌یره سابق تعاونی، ارکان و مایملک تعاونی د‌‌ر اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است. د‌‌ر این زمان با سوء مد‌‌یریت و فروش کالای بی کیفیت و اجرای معیوب طرح کارت صد‌‌را جهت قریب ۱۷ هزار فرهنگی متضرر شد‌‌ه اند‌‌ و تعاونی به کانون مملو از بی اعتماد‌‌ی و معلم گریزی تبد‌‌یل شد‌‌ه است. باتوجه به روند‌‌ مد‌‌یریت د‌‌ر شرایط کنونی، تعاونی ۵۵ ساله با ساختاری کاملا متفاوت از سایر تعاونی‌های مصرف کشور د‌‌ر شرایط ورشکستگی و انحلال قرار گرفته است.

این نمایند‌‌ه کارکنان تعاونی فرهنگیان استان تهران با اشاره به تعویق ۴ ماه حقوق و بیمه، ۱۲ ماه مالیات می‌گوید‌‌:  ۱۲۰ کارمند‌‌  این تعاونی به د‌‌لیل آنچه از سوی هیات مد‌‌یره کمبود‌‌ منابع مالی ذکر می‌شود‌‌،  حقوق د‌‌ریافت نکرد‌‌ه اند‌‌. او افزود‌‌: علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارکنان  مربوط به تعویق د‌‌ر پرد‌‌اخت حق بیمه است.   کارکنان  بهانه هیات مد‌‌یره برای پرد‌‌اخت نشد‌‌ن حقوق، بیمه و مالیات کارکنان را کمبود‌‌ نقد‌‌یند‌‌گی و مشکلات مالی عنوان می‌کنند‌‌، این اد‌‌عای هیات مد‌‌یره برای پرد‌‌اخت نشد‌‌ن مطالبات کارکنان د‌‌ر حالی مطرح است که طی چند‌‌ روز اخیرمبلغ ۲ میلیارد‌‌ و پانصد‌‌ میلیون تومان از حساب تعاونی مصرف فرهنگیان توسط شرکن «فراز رایانه شمال» برد‌‌اشت شد‌‌ه است.

نمایند‌‌ه کارکنان تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران یاد‌‌آور می‌شود‌‌: برای حل مشکلات و پرد‌‌اخت حقوق و مطالبات معوقه خود‌‌ چند‌‌ین بار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش مراجعه کرد‌‌ه و مسائل را عنوان کرد‌‌ه ایم ، امید‌‌واریم به زود‌‌ی بتوانیم با حمایت مسئولان به حقوق قانونی خود‌‌ د‌‌راین خصوص د‌‌ست یابیم.

نامه 7سندیکای فرانسوی به رئیس جمهور و وزیر امورخارجه فرانسه در رابطه با سفرروحانی!

پاریس 9 نوامبر 2015

خطاب به رئیس جمهور

خطاب به وزیر امور خارجه

آقای رئیس جمهور، آقای وزیر،

به مناسبت سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، مایلیم توجه شما را به ویژه به وضعیت محمود صالحی جلب کنیم. این سندیکالیست مبارز دیرپای حقوق کارگران در ایران، که تاکنون چندین بار دستگیر و زندانی شده است، بار دیگر به 9 سال حبس محکوم شده است. تنها “جرم” او این است که می خواسته به فعالیت های سندیکایی بپردازد، همان فعالیت های مندرج در میثاق های بین المللی سازمان جهانی کار- حقوق سندیکایی.

محمود صالحی باید تا آخر ماه نوامبر خود را به زندان شهر سقز (در کردستان ایران) معرفی کند. او که به شدت از بیماری کلیوی رنج می برد و زیر دیالیز است، هرآینه زندانی شود آشکارا جانش در خطر می افتد. نامبرده در ماه مارس 2013 به دعوت سندیکاهای فرانسه به پاریس آمد و نخست وزیر آقای والس شخصا تقاضای تمدید مدت ویزای اقامت او در فرانسه را کرد.

با کمال تاسف وضعیت محمود صالحی یک مورد استثنایی نیست. دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. سندیکالیست های بسیاری مورد اذیت و آزار قرار گرفته، دستگیر شده، از کار اخراج شده و به زندان افکنده شده اند. حال و روز آن ها در زندان بسیار اسفناک است.

برای نمونه شاهرخ زمانی کارگر ساختمان و مبارز حقوق مدنی و سندیکایی، در شرایط بسیار مشکوکی در زندان می میرد. با توجه به شکنندگی و وخامت وضعیت سلامتی اش و با توجه به خشونت و بی رحمی زندانبانانش که خود پیش از مرگش در نامه ای به خارج از زندان بدان اشاره کرده بود، بی چون و چرا دولت ایران مسئول مرگ او می باشد.

کارگران مبارز دیگری هم در زندان بسر می برند: ابراهیم زاده، اخوان، باقری, جراحی همراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی. اینان همگی به اتهام “خرابکاری اقتصادی” محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند.

علی نجاتی به اتهام “فعالیت علیه رژیم و ارتباط با عوامل بیگانه ” به مدت یک ماه زندانی می شود. او بتازگی با سپردن یک وثیقه 25000 یورو (100 میلیون تومان، معادل 164 ماه حقوقش ) آزاد می شود. جعفر عظیم زاده از اعضای سندیکای آزاد کارگران ایران هم اخیرا به 6 سال زندان محکوم شده است.

معلمان دستگیر و زندانی می شوند. تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند دوباره “محاکمه” شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند. در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان عضو سندیکای معلمان به حبس های سنگین محکوم شده اند: از جمله فراحی، شاندیز، بداقی، بهشتی لنگرودی، بهلولی، نیک نژاد، عبدی، بقایی و علیرضا هاشمی (دبیر سراسری سندیکای معلمان). اسامی معلمان زندانی متاسفانه به این لیست محدود نمیشوند. در این رابطه یک پرونده کاملی در اختیار شما قرار می دهیم.

در حال حاضر مورد محمود صالحی یک مساله اضطراری است هرآینه نخواهیم نظیر مورد شاهرخ زمانی در سوگ مرگ محمود صالحی نشینیم.

ما متقاعد هستیم که :

– برای جلوگیری از مرگ حتمی محمود صالحی؛

– برای تحقق اجرای معائدات اساسی سازمان جهانی کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، معائدات پذیرفته شده توسط تمام کشورهای عضو سازمان از جمله ایران،

شما در جایگاهی قرار دارید که می توانید نزد آقای حسن روحانی دخالت کنید.

آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

– لوران برژه دبیر سراسری ث. اف. د. ت

Pour la CFDT : Laurent, Berger, Secrétaire Général

– کریستف لوفور دبیر بین المللی ث. اف. او- ث. ژ. ث

Pour la CFE-CGC : Christophe Lefevre, Secrétaire Confédéral Exécutif CFE-CGC en charge de l’International

– فلیپ لوئی رئیس ث. اف. ت. ث

Pour la CFTC, Philippe Louis, Président

– فلیپ مارتینز دبیر سراسری ث. ژ. ت

Pour la CGT : Philippe Martinez, Secrétaire Général

– برنادت گروآزون دبیر سراسری اف. اس. او

Pour la FSU : Bernadette Groison, Secrétaire Générale

– اریک به نل و سیسیل گودار لالان سخنگویان سود سولیدر

Pour l’Union syndicale Solidaires : Eric Beynel et Cécile Gondard Lalanne, co-délégué-es généraux

– لوک بریی دبیر سراسری اونسا

Pour l’UNSA : Luc Berille, Secrétaire général

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی برای دریافت مطالباتشان!

طی روزهای گذشته کارگران کنتور سازی به تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض داشته‌اند و تاکید دارند: با توجه به افزایش تولید صورت گرفته در سال جاری انتظار می‌رفت که کارفرما پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهد.

به گزارش23آبان ایلنا،به ادعای کارفرمای کارخانه کنتور سازی قزوین، کارگران این واحد صنعتی تاپایان تیر ماه معوقات مزدی خود را دریافت کرده‌اند.

علی عاملی مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران در نامه‌ای به فرماندار شهرستان البرز قزوین تصریح کرد: هفدهم آبان ماه سال جاری مطالبات معوق مربوط به ماه‌های خرداد و تیر به همراه بن کارگری کلیه پرسنل پرداخت شده است.

صرف نظر از این تاخیر چند ماهه، در نامه مورد نظر، مدیرعامل کنتورسازی ایران ابراز امیدواری کرده است تا در آینده‌ای نزدیک بخش دیگری از مطالبات مزدی ۴۰۰ کارگر این شرکت پرداخت شود.

این در حالی است که سرویس ایاب و ذهاب کارگران نیز به دلیل مشکلات مالی قطع شده است اما کارگران با هزینه خود در محل کار حاضر می‌شوند و همچنان امیدوارند در آینده‌ای نزدیک مشکلات شرکت حل و فصل شود تا آن‌ها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود در شرکت ادامه دهند.

درهمین رابطه:

تجمع صدها کارگرکارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه!

صدها کارگر کارخانه کنتورسازی در اعتراضی همگانی، خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند، این در حالی است که این شرکت جزو واحدهای فعال بوده و از وضعیت مناسبی برخوردار است.

به گزارش 18آبان تسنیم ،شرکت کنتورسازی با 78 کارگر رسمی و 346 کارگر قراردادی از جمله شرکت‌های فعال در زمینه صادرات کنتور برق کشور است، این شرکت از نظر مواد اولیه و تولیدات شرکت به روز بوده و از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار دارد ولی متأسفانه با وجود این شرایط، حقوق کارگران این شرکت 4 ماه به تعویق افتاده و بیمه آنها نیز واریز نشده است.

محمد امانی رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین در رابطه با علت تعویق حقوق کارگران این شرکت اظهار داشت:صاحبان سرمایه، علت تعویق این حقوق را کمبود نقدینگی شرکت کنتورسازی دانستند.

وی در رابطه با شرایط کنونی شرکت کنتورسازی بیان کرد: تولید شرکت به روز است و هیچ مشکلی از لحاظ تولید و فروش محصولات نهایی، این شرکت را تهدید نمی‌کند و در جلساتی که رئیس شرکت حضور داشته، قول پرداخت حقوق کارگران در ماه‌های مختلف را داده ولی متأسفانه تا امروز هیچ اقدامی از طرف این شرکت صورت نگرفته است.

با توجه به وضعیت مناسب شرکت کنتورسازی در بخش‌های مختلف و نبود هیچگونه مشکل و خلل در زمینه تأمین مواد و تولید مناسب و فروش محصول نهایی، کمبود نقدینگی دلیل موجه عدم پرداخت حقوق و واریز نکردن بیمه کارگران این شرکت نیست.

از مسئولان استان انتظار می‌رود مشکلات این شرکت را به جد بررسی کرده و دلیل واقعی عدم پرداخت حقوق کارگران این شرکت را هر چه سریع‌تر آشکار کرده و راهکارهای اجرایی را در این رابطه به کارگیرند.

تعطیلی سد و نیروگاه رودبار لرستان وبیکاری1200کارگر!

عملیات پروژه سد رودبار لرستان که از سال 1382 و نیروگاه از آبان سال 1386 آغاز شده در حال حاضر نزدیک به 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلیل نبود اعتبارات تعطیل شد و بیش از یک‌هزار و 200 نفر از کارگران و پرسنل این پروژه از کار بیکار شدند.

به گزارش23آبان فارس، این در حالی است که دولت اولویت را با اجرا و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد قرار داده است، اما پروژه رودبار لرستان با 95 درصد پیشرفت فیزیکی مورد بی‌مهری قرار گرفت و تعطیل شد.

اگر چه پروژه سد و نیروگاه رودبار کاملا تعطیل شده است، اما احداث جاده معروف به جاده گردشگری و بهسازی مسیر اصلی دسترسی به سد ادامه دارد .

شایان ذکر است، پروژه سد رودبار لرستان بر روی رودخانه رودبار از سرشاخه‌های دز ساخته می‌شود و در فاصله 100 کیلومتری جنوب شهر الیگودرز و در بخش بشارت ذلقی واقع شده است و احداث آن تاثیر بسزایی در رفع محرومیت منطقه دارد.

همچنین این سد از نوع سنگ‌ریزه‌ای است که حجم بدنه آن چهار میلیون و 596 متر مکعب و طول تاج آن 185 متر و ارتفاع آن از پی 155 متر است و به دلیل اینکه در ارتفاع دو هزار و 600 متری از سطح دریا احداث می‌شود به بام آبی ایران مشهور شده است.

هرچند ارتفاع سدهای خاکی نظیر دره ‌حیدر و حوضیان از سد رودبار بالاتر است، اما این سد در بین سدهای برق آبی کشور ارتفاع بیشتری از سطح دریا دارد.

اگر چه قرار بود، آب‌گیری این سد در سال گذشته انجام شود، اما شرکت توسعه منابع آب و نیرو تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده و تعطیلی آن به دلیل نبود اعتبارات دولتی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای منطقه به وجود آورد .

پیام سندیکا ۴۱ ماه مهر منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد . فهرست مطالب پیام سندیکای ۴۱ به شرح زیر است:

” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

لینک پیام سندیکا ۴۱ ماه مهر: http://felezkar.com/1394/08/23/1396/#more-1396

پایان تجمع اعتراضی 6روزه کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه مقابل دفتر مرکزی شرکت درتهران بدنبال وعده رفع توقیف مالکیت منازلشان!

عدم خروج  کارفرما از دفتر مرکزی شرکت درخلال تجمع اعتراضی6وزه کارگران!

کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه پس از شش روز تجمع در تهران سرانجام با وعده تحقق خواسته‌هایشان، روز چهارشنبه (بیست و یکم آبان ماه) به کرمانشاه بازگشتند.

پس از آنکه در حضور نماینده اداره کار با نماینده کارفرما در مورد آزاد سازی منازل مسکونی به توافق رسیدم متوجه شدیم که شخص کارفرما در تمامی این شش روز در محل کارش بوده و نتوانسته از دفتر کارش خارج شود.

به گزارش23آبان ایلنا،یکی از این کارگران با اعلام خبر بازگشت خود و دیگر همکارانش به کرمانشاه گفت: بیش از30نفر هستیم که در گذشته در استخدام شرکت پویا غرب کرمانشاه بودیم و اما به دلیل بدهی بانکی کارفرمای سابق نزدیک بودن اسناد مالکیت مربوط به منازل مسکونی ما با حکم دادگاه به نفع بانک صادرات ضبط و توقیف شود.

وی افزود: به همین دلیل هفته گذشته کارگران پویا غرب کرمانشاه به مدت شش روز در مقابل دفتر کارفرما تجمع کردند و در نهایت با وعده‌ای که توسط نماینده کارفرما مبنی بر آزادسازی اسناد منازلشان به کرمانشاه بازگشتند.

به گفته این کارگر این توافق در حضور نماینده اداره کار صورت گرفته است و برهمین اساس کارگران معترض به حضور خود در تهران خاتمه دادند.

وی افزود: در سال ۸۹ قرار شد واحد حقوقی کارخانه در ازای دریافت وکالت کاری مراحل صدور سند نهایی منازل کارگران این واحد صعنتی را انجام دهد اما پس از گذشت چند سال متوجه شدیم که به جای صدور سند مالکیت خانه‌های سازمانی، مجموعه زمین‌هایی که خانه‌های مسکونی کارگران در آن واقع شده است بابت بدهی کارفرما در رهن بانک است و به دلیل بدحسابی بانک قصد توقیف منازل کارگران را دارد.

این کارگر پویا غرب  بابیان اینکه زمین‌های مورد نظر از طرف سازمان مسکن و شهرسازی به کارگران واگذار شده است افزود:پس از اطلاع از در رهن بودن اسناد از طریق مراجع قانونی اقدام کردیم اما به دلیل اینکه از مکان کارفرما بی اطلاع بودیم تلاشمان بی­نتیجه بودو ناچارا تصمیم گرفتیم به تهران آمده و مقابل دفتر مرکزی تجمع کنیم.

این کارگر معترض گفت: پس از آنکه در حضور نماینده اداره کار با نماینده کارفرما در مورد آزاد سازی منازل مسکونی به توافق رسیدم متوجه شدیم که شخص کارفرما در تمامی این شش روز در محل کارش بوده و نتوانسته از دفتر کارش خارج شود.

اخراج 7کارگر اداره راه و شهرسازی سیریک!

نماینده کارگران اخراجی ادراه راه و شهرسازی سیریک گفت: بنده از ۳ سال پیش تاکنون بعنوان راننده با پذیرش همه سختی ها در سرما و گرما علی رغم حقوق کم در اداره راه و شهرسازی مشغول خدمت بوده ام تا الان که به دلایل نامعلوم و عدم نیاز اخراج شدم.

به گزارش23آبان آذینی،وی افزود: تقریبا ۷ نفر ازکارگران خدماتی مشغول در این اداره که همگی راننده ماشین های سبک و سنگین راهداری و نگهبان بوده ایم از کار اخراج شده و متاسفانه اداره کل راه و شهرسازی پاسخ گوی ما نیست.

وی ابراز داشت: علیرغم اینکه راه و شهرسازی شهرستان به همه کارگران نیازمند می باشد و با اخراج هفت نفر ما نکارگران هیچ نیروی خدماتی و حتی راننده ماشین های سنگین و سبک راهداری برای کوچک ترین کار راه و شهرسازی وجود ندارد باز هم همه ما را اخراج و اعلام عدم نیاز استان برای راه و شهرسازی سیریک جای تامل است.

وی تصریح نمود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ بار ما را اخراج و با واسطه و پیگیری فرماندار شهرستان با اداره کل دوباره جذب شدیم که در حاضر حاضر با گذشته ۲ ماه از آخرین بار اخراج دوباره ما را اخراج کرده اند و کسی پاسخگوی ما نیست.

وی یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها زندگی میکنند و تمام روستاهای شهرستان در هنگام بارندگی دچار خسارت و مسدودیت می شوند و این در صورتی است که حوزه راهداری شهرستان سیریک از بسیاری از شهرستان های استان بیشتر است.

وی اضافه کرد: روزی که ما برای اشتغال و به کار گیری در اداره راه و شهرسازی بعنوان راننده استخدام شدیم برای دریافت خودروها سبک و سنگین هر کدام از راننده ها یک چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و یک نامه ضمانت کارمند رسمی به قسمت اموال و اداری مالی راه و شهرسازی استان برای شروع به کار تحویل داده ایم و حال بدون هیچ بهانه ای ما را اخراج می کنند.

کارگر اخراج شده ادراه راه و شهرسازی سیریک بیان کرد: از ابتدای به کار گیری ما نیروهای خدماتی که با حقوق ۵۰۰ هزار تومان شروع شد و در حال حاضر که مشغول کار بوده ایم ماهیانه ۸۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می کردیم که علی رغم اینکه حقوق پائین ولی بصورت شبانه روزی مشغول فعالیت و خدمت بوده ایم و این هم جواب و مزد تلاش های شبانه روزی سرما و گرما ما برای خدمت بود.

عدم پرداخت حقوق 4 ماه کارگران و3ماه کارمندان شهرداری گیوی!

بیش از 4 ماه است که حقوق کارگران شهرداری و همچنین حقوق 3 ماه کارمندان  شهر گیوی پرداخت نشده است.

به گزارش23آبان کیویمیز، یک منبع آگاه از تعویق 4 ماهه حقوق کارگران شهرداری گیوی و همچنین عدم پرداخت حقوق 3 ماهه کارمندان این نهاد خدمات رسان خبر داد.

این منبع موثق گفت: کارگران شهرداری گیوی با توجه به خدمات رسانی به شهروندان در کوچه و خیابان حتی پس از اتمام وقت کاری همچنان از موضوع دیرکرد حقوق از سوی شهرداری گیوی رنج می برند؛ این درحالی است که کارگران از بروز اینگونه مشکل در کنار دیگر دغدغه های زندگی خود ناراضی هستند.

وی علت اصلی این معضل را عدم حمایت دستگاههای دولتی در شهرستان و همچنین عدم فروش زمین و همچنین اماکن مربوط به شهرداری در گیوی عنوان کرد.

براساس این گزارش،شنیده ها حاکیست که علی رغم دیرکرد حقوق کارگران شهرداری؛ کارمندان شهرداری گیوی نیز بیش از 3 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند که این معضل باعث شده است کم میلی به کار از سوی کارمندان در این مجموعه به وضوح دیده شود؛ اما این را هم بایستی به خاطر داشت که تعویق حقوق کارگران شهرداری در این فصل سرما و در این وضعیت نبود کار چه بحران و معضلی را برای آنها و خانوادیشان رقم زده است؟!

طبق شنیده ها و اظهارات برخی از منابع موثق، پیشتر، کمک های دولتی و فروش برخی از اماکن مربوط به شهرداری، این نهاد نیمه دولتی و مردمی را در پرداخت حق الزحمه کارگران و حقوق کارمندان خود یاری می کرد که ظاهراً این کمک های مالی از سوی دولت و … نیز در ماههای اخیر صورت نگرفته است.

سوالی که از مسئولین شهرداری گیوی و دستگاههای اجرایی ذیربط داریم این است که اگر حقوق شما با یک ماه دیرتر واریز شود چه احساسی خواهید داشت؟! فقط یک درصد از این حس را به کارگران شهرداری نسبت دهید آنگاه زجری که آنها و خانواده هایشان خواهند داشت را شما مسئول محترم نیز درک خواهید کرد.

شرایط کاری اسفناک 1500کارگرشرکت های پیمانکاری بهشت زهرا!

کارگران پیمانکاری بهشت‌زهرا که شمار آنها بالغ بر 1500 کارگر است در سازمان بهشت زهرا زیر نظر پیمانکاران مختلف مشغول کارند اما به دلیل نبود نظارت بر عملکرد مدیران پیمانکاری این کارگران از مزایای قانونی همچون سختی کار و امکان استفاده از مزایای  بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند نیستند.

جدا از این مسئله در مواردی لیست بیمه کارگران ناقص رد شده، محاسبه حداقل‌های قانون کار برای آنها در نظر گرفته نشده و در شایع‌ترین حالت عنوان شغلی که در لیست بیمه آنها درج شده است با عنوان شغلی واقعی مغایرت دارد.

به عنوان مثال در سازمان بهشت زهرا کارگرانی هستند که عنوان شغلی آنها راننده حمل جنازه است در پرونده تامین اجتماعی برای وی سمت کارگر ساده درج شده است.

این کارگران که بصورت معمول از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل محروم هستند حتی پس از اینکه متوجه تخلف پیمانکار می‌شوند به دلیل در اختیار نداشتن نسخه  کتبی قرارداد نمی توانند در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادعای خود را به راحتی ثابت کنند.

بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ23آبان

بازگشت بکاربیش از400کارگر قند ورامین پس از یکسال بیکاری درپی راه اندازی کارخانه!

صبح امروز23آبان،بیش از 400 کارگر کارخانه قند ورامین پس از حدود یک سال بیکاری درپی راه اندازی کارخانه،بکارشان بازگشتند.

به گزارش 23آبان واحدمرکزی خبر،امروز23آبان به طور رسمی ، این واحد تولیدی که نخسین کارخانه قند خاورمیانه است دوباره فعالیت خود را از سرگرفت .

مدیر عامل این کارخانه درحاشیه این مراسم گفت: بیش از 11 ماه است که کارخانه قند ورامین به علت نداشتن مواداولیه به دلیل ممنوع بودن واردات شکر خام به کشور تعطیل شده بود.

کیهانیان افزود: سرانجام پس ازگذشت ماهها با موافقت دولت برای واردات شکر خام ، توانستیم بیش از 86 هزار تن شکر خام را وارد کنیم .

وی گفت: کارخانه قند ورامین برای یک سال فعالیت خود نیازمند واردات بیش از 130 هزار تن شکر خام است .

کارخانه قند ورامین که به عنوان هویت این شهرستان تبدیل شده است در سال 1312 به دست مارکوف معمار روس بنا شد. این کارخانه به عنوان یک اثرملی در فهرست آثار تاریخی کشور نیز ثبت شده است.

نرخ بیکاری 32درصدی استان هرمزگان !

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان در هرمزگان 32 درصد است،افزود: بیکاری مهمترین چالش کنونی و پیش‌ روی استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان بشاگرد برابر با 50 درصد است، یادآور شد: عدم مشارکت مردم در توسعه و عدم توجه لازم به ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد از جمله اموری است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

به گزارش23آبان ایسنا، صالح دریانورد در نشست مرتبط با برنامه‌ریزی و اشتغال در هرمزگان اظهار کرد: توسعه صنعتی حاصله نتوانسته است، به طور مستقیم زندگی مردم و سایر بخش‌ها را در این استان تحت تاثیر قرار دهد، به نحوی که ساکنان و نیروهای ماندگار در استان نیز بعضا از تصدی شغل‌های ساده محروم می‌شوند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان در هرمزگان 32 درصد است، ادامه داد: یکی از مطالبات جدی مردم استان، بهره‌مندی ساکنان استان از فرصت‌های شغلی موجود در صنایع غرب شهر بندرعباس است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با بیان اینکه در استان‌های بوشهر و خوزستان با اخذ مصوباتی زمینه الزام به‌کارگیری 50 درصد از نیروهای واحدهای صنعتی از نیروهای ساکن و ماندگار فراهم شده است، اظهار امیدواری کرد که در کابینه دولت با این درخواست هرمزگان نیز موافقت و مشکل اشتغال نیروهای بومی و ساکن استان رفع شود.

دریانورد گفت: اشتغال پایدار ساکنان استان، می‌تواند پدیده‌هایی همانند اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را کم‌رنگ و در نهایت به پایداری امنیت ملی و اقتصادی کمک کند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان بشاگرد برابر با 50 درصد است، یادآور شد: عدم مشارکت مردم در توسعه و عدم توجه لازم به ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد از جمله اموری است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

به گفته دریانورد در هرمزگان، متولیان مناطق آزاد تنها در زمان بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی خود را جزو هرمزگان می‌دانند و برای رفع مشکلات خود به استانداری مراجعه می‌کنند، و این در حالیست که هیچ گونه همکاری برای رفع مشکلات با استان ندارند.

موتورهای بازار کار خاموش شد/ آژیر خطر سونامی ناگهانی بیکاری

رونمایی بازتاب رکوداقتصادی در بازار کارطی شش ماهه اول سال جاری!

گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال در جا زده و منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است.

منفی شدن رشد صنعت در نیمه اول امسال یعنی احتمال افزایش ریزش نیروی کار، خطر نابودی مشاغل موجود، افت امنیت شغلی نیروی کار موجود، کوتاه تر شدن دوره قراردادها و تحریک دامنه امضای قراردادهای سفید، کاهش حقوق و دستمزد بخشی از نیروی کار، تعویق پرداخت دستمزدها.

رشد کمتر از یک درصدی خدمات در اقتصاد آن هم در ۶ ماه نشان می‌دهد که حتی امیدواری چندانی به حفظ مشاغل موجود در این بخش هم نیست و با وجود اینکه در حوزه خدمات صدها هزار شغل کوتاه مدت، موقت و پیمانکاری وجود دارد، باید انتظار داشت با اندک تکانه ای و نوسان در این بخش، اشتغال هزاران نفر در خطر نابودی قرار گیرد و کابوس بیکاری بسیاری در حوزه خدمات به واقعیت بپیوندد.

چهره فشار رکوداقتصادی در نیمه اول سال حالا در بازار کار نمایان شده و دو بخش از سه موتور محرک اشتغال‌زایی را ناکار کرده است. در این مدت، اشتغال‌زایی در بخش صنعت متوقف شده و در خدمات به حداقل رسیده است.

کارشناسان می گویند موتورهای محرک اشتغال‌زایی در هر اقتصادی رشد صنعت، خدمات و کشاورزی است. اگر این سه بخش خوب فعالیت کنند، نتیجه آن در بازار کار نمایان می شود و اگر در فعالیت این بخش‌ها به هر دلیلی اختلال ایجاد شود، باز هم باید رد و نتیجه منفی و زیان‌بار آن را در بازار کار دید و دنبال کرد.

نمی توان گفت اقتصاد در حال فعالیت است و چرخ‌های آن می چرخد ولی اثری از آن را در بازار کار نیست، یعنی اگر اقتصاد با ظرفیت خوبی در حال کار است، محصول آن باید اشتغال برای جوانان باشد. می گویند بازار کار هر کشوری ملاک مناسبی است که در آن اثر فعالیت‌های اقتصادی را دید، یعنی اگر اقتصادی درست بچرخد حتما بازار کار پُررونقی خواهد داشت و اگر لنگ بزند نیز دچار افت امنیت شغلی نیروی کار، افزایش آمار بیکاران و کاهش چشمگیر فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود.

خارج از عملکرد بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نمی توان فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کرد. در حال حاضر، کل فعالیت‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران مربوط به این سه بخش می شود. با این وجود، سهم هر یک از بخش‌ها از تامین نیازهای شغلی جوانان متفاوت است و به عقیده کارشناسان از قاعده درستی پیروی نمی کند.

در حال حاضر بیشترین تعداد اشتغال کشور در بستر فعالیت‌های خدماتی شکل گرفته و رشد اشتغال زایی خدمات به نحوی است که در برخی مناطق مانند کلانشهر تهران، سهم بخش کشاورزی از اشتغال زایی تقریبا صفر و سهم خدمات در بالاترین سطح قرار دارد. این مسئله در مورد بسیاری دیگر از مناطق کشور هم مشاهده می شود.

کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اشتغال واقعی باید در بستر صنعت در کشور شکل بگیرد و نباید فعالیت‌های خدماتی از رشد بالاتری از صنعت و حتی کشاورزی برخوردار باشد. با این وجود، صنعت امروز ایجاد کننده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل است و خدمات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شاغل کرده است که حدود ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود.

آسیبی که بر افزایش مشاغل خدماتی در برابر اشتغال‌زایی صنعتی و کشاورزی مطرح می شود، این است که گرایش به اشتغال در بخش خدمات در پی تمایل و گرایش شدید جامعه به پشت میزنشینی شکل می گیرد و علاوه بر آن، اشتغال خدماتی از پایداری کافی هم برخوردار نیست و احتمال ریزش نیروی کار و یا نابودی مشاغل در این بخش بالا است.

متاسفانه با وجود سرزمین‌های پهناور و قابل کشاورزی در کل کشور، سهم کشاورزی از اشتغال زایی تنها به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن هم در دو فصل اول سال که فعالیت‌های کشاورزی بیشتری انجام می‌شود، است. تحصیلات دانشگاهی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها، سیاست‌های غلط دولت‌ها در عدم توجه مناسب به بخش کشاورزی، واردات بی رویه محوصلات تولید خارج و همچنین زندگی شهرنشینی در کنار بی میلی جوانان به انجام مشاغل فیزیکی، باعث افت سهم بخش کشاورزی از اشتغال‌زایی شده است.

گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال در جا زده و منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است.

در عین حال، خدمات هم نتوانسته آنچنان که لازم است، رشد کند و بستر مناسبی برای ایجاد مشاغل خدماتی در نبود اشتغال‌زایی صنعتی فراهم نبوده است. همانگونه که عنوان شد، سهم بخش صنعت نسبت به کشاورزی از اشتغال زایی بالاتر است، بنابراین در صورت منفی شدن رشد در این بخش، تاثیر منفی آن هم بر بازار کار کشور بیشتر می شود.

همچنین وقتی بخش خدمات در نیمه اول امسال حتی به اندازه یک درصد رشد مثبت اقتصادی را هم تجربه نکرده معنایش این است که در این بخش حتی ۱۰۰ هزار شغل جدید هم در ۶ ماه ایجاد نشده است اما به همین مقدار و یا بیشتر ممکن است مشاغلی نابود و یا در خطر نابودی قرار گرفته باشد.

به هر حال، تاثیر منفی رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، افت شدید درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در تامین بودجه های مورد نیاز بخش‌های مختلف در کنار برخی مسایل دیگر، باعث شده است تا دستکم در نیمه اول امسال بازار کار کشور در حالتی سکون و توقف به سر ببرد.

بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ23آبان

پلمب دانشکده خبروتجمع اعتراضی دانشجویان!

رئیس دانشکده خبر با تأیید پلمب این دانشکده به دلیل عدم پرداخت اجاره بهای ساختمان گفت: در حال حاضر دانشجویان مقابل ساختمان این دانشکده تجمع کرده اند.

به گزارش23آبان پانا،محمود احمدی افزادی ، اظهار داشت: دانشکده خبر وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) به دلیل مشکلاتی که برای ملک این ساختمان پیش آمده، پلمب شد.

رئیس دانشکده خبر تأکید کرد: در حال حاضر جمعی از دانشجویان دانشکده خبر در مقابل ساختمان دانشکده تجمع کردند و خواستار حل مشکل پیش آمده است.

وی درخصوص تکلیف دانشجویان و برپایی کلاس های آموزشی ترم جاری نیز گفت: ما به دنبال حل این مشکل هستیم تا هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود. دانشجویان فعلا باید منتظر بمانند تا مشکل پیش آمده برطرف شود و مانند روزهای گذشته کلاس های درس برقرار شود.

افزادی با ابراز تأسف از اینکه بزرگترین مرکز آموزشی ژورنالیسم کشور پلمب شده است، خاطرنشان کرد: پلمب دانشکده خبر آن هم یک روز بعد از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس دانشکده جای تأسف دارد.

رئیس دانشکده خبر یادآور شد: در نامه ای که به وزیر ارشاد و رئیس جمهور ارسال کردیم درخواست داشتیم تا برای دانشکده خبر یک ردیف بودجه مستقل در نظر بگیرند و مشکلات اجاره بهای این دانشکده مرتفع شود که هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

دانشکده خبر سال 1374 درپی نیاز سازمان خبرگزاریِ جمهوریِ اسلامی به آموزش نیروهای تجربی با 25 دانشجوی کارمند ایرنا، کار خود را آغاز کرد.

سقوط مرگبار یک کارگر از ساختمان آموزش و پرورش در حین کار

یک کارگر37 ساله در حین انجام کار و تمیز کردن شیشه های یکی از ساختمان های آموزش و پرورش سقوط و در دم جان باخت.

به گزارش 23آبان ایلنا، امروزکارگری که مشغول تمیز کردن شیشه های یکی از ساختمان های آموزش و پرورش (ساختمان علاقه مندان) بود در حین کار سقوط کرد. این کارگرکه پیمان ناصری است و 37 سال دارد، به دلیل شدت اصابت بر زمین در دم جان باخت.

بنا به گفته مسولان آموزش و پرورش، حراست این وزارتخانه در حال تهیه گزارش از علت وقوع این حادثه بوده و به محض آمده شدن منتشر می شود.

بیست وسوم آبان ماه1394

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.