فرهنگ و هنر

آواز خوان

8 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=119679

لینک کوتاه

نقل است دکتر حشمت ِ جنگلی از بالکن عمارت اداره فرهنگ در با غ سبزه میدان رشت خطاب به جمعیت مشتاق، فریادبرآورد : شاااااه ه هاَه ، چه لفظ کثیفی
درجدال با مرده ریگ خواران وپرستندگان «شاهِ شاهان» در گورستان پاسارگاد

حسن حسام

بر این فلاتِ کهن

بارانِ مرگ

             در هر چهار فصل

مانندهی تگرگ

میبارد

*

از کورش و انوشروان

تا وارثِ امام زمان

با تاجها

        و عمامهها

                    و دشنهها و تفنگها

در دریای خونو جنون

                            میرقصند

چشم

      میکَنند

لب

    میدوزند

زبان

     میبُرند

گردن

      میزنند

پوست

        میدرند

نشاء میکنند مردمان را

                             هزار

                                  هزار*

بر این خاکِ بیبهار

دهان به آواز باز کنی

گلویت را

با طنابِ بافته از دُمِ اسبان       

                               یا الیاف گیاهان

                                                 یا کابل برق

                                                              یا سیم تلفن

چنان میفشرند،

که آواز قناری

در حنجرهی نازکت

                       خاموشی گیرد

جرمت این است

                   آوازخوان!

در زمستانِ بلندِ این دیار

نشسته بر شاخساری بیبار

چهچهه میزنی

                  به شوقِ شکفتنِ گل

*                                          در انتظارِِ بهار

شگفتا!

چه جانِ سختی داری

آوازخوان!

هنوز

      زندهای!

26/10/2016

پاریس

از مجموعه شعر زیر چاپ : این جا برقص

گویند ، تا انوشیروان ِ « دادگر؟؟!!» نسل مزدکی ها را بر اندازد ، هفتاد هزار مزدکی را در گچ ِ مذاب نشا کرد ، تا زنده بگور شوند!

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما