امروز پنج شنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

ساعت ۰۱:۱۴

 
همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دمکرات و لائیک ایران - رنگین کمان »

از همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دمکرات و لائیک ایران تا همسازی ملی ایرانیان

چرا همسازی ملی؟

مقدمه

تنها در اثر همسازی ملی میتوان به حاکمیت ملت رسید. منظور از همسازی ملی همه با هم نیست.

تجربه خمینی نشان داد که شعار همه با هم می تواند در آینده به فاجعه همه با من بیانجامد. امروز بجای همه با هم بهتر است گروه هائی که با یکدیگر سازگاری و گرایش های سیاسی همگون دارند دست به اقدامات مشترک بزند.

این روش نه تنها باعث تاکید بر پذیرش دیدگاه های گوناگون سیاسی که لازمه دموکراسی است می گردد، بلکه می تواند همچنین به رشد گام به گام جریانات همگرا منجر گردد. همسازی ملی به شفافیت در هویت همسازان و به تدقیق در هدف، نیاز دارد.

تا هدفی نباشد همگرائی مفهومی ندارد. همگرائی در کنار هم قرار گرفتن به منظور تحقق اهداف مشترک، علیرغم تفاوت‌ نظرها برای ساختن ِ آینده ‌ای بهتر است. پس همسازی دو پایه دارد : گرایش برای سازشِ با هم، و سازشِ با هم برای تحققِ اهداف مشترک.

باورنامه

۱- سعادت ملت ایران، رفاه، آزادی، دموکراسی، سرفرازی شهروندان و تحقق ارزش های جهان‌شمول انسانی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری همه شهروندان در مقابل قانون.

۲- ما جمهوریخواه هستیم و جمهوری ایران نظامی برخاسته از حاکمیت ملت و مبتنی بر اصول دموکراسی و عدالت در همه زمینه‌ها و در همه طبقات اجتماعی است.

۳- پذیرش و تضمین اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن و گنجاندن آن در قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری.

۴- لائیسیته به معنی جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت و همه نهادهای وابسته به آن.

۵ – حفظ و ارتقاء همبستگی ملی و پاسداری از استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور.

۶ – برقراری روابط عادی و مبتنی بر دوستی و احترام متقابل با همه کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه ایران.

۷- پاسداری و نگهداری از سلامت محیط زیست و طبیعت.

۸- حذف مجازات اعدام از قوانین کشور.

۹- تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی و همچنین استقلال و آزادی مطبوعات و همه دستگاه های ارتباط جمعی.

۱۰- همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران به برابری کامل حقوق زن و مرد باور دارد.

۱۱- عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی آنان، از روستا تا استان.

۱۲- پاسداری بی چون و چرا از سلامت و بالندگی زبان و فرهنگ مشترک ملی و کلیه ی زبان های دیگر ایران زمین و فرهنگ های محلی ایران به عنوان گنجینه های اصلی تشکیل دهنده ی مبانی هویت ملی مردم ایران.

اهداف

اهداف

1- جایگزین ساختن جمهوری اسلامی با جمهوری ایران و برچیدن کلیت این نظام دینی با قدرت معنوی و مادی و اقدام عملی ملت ایران و نیز با پرهیز از خشونت، با اعتراضات و تظاهرات عمومی و رد هرگونه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان.

۲- ما امکان جایگزینی جمهوری اسلامی و برقراری صلح اجتماعی و دموکراسی را در یک ائتلاف گسترده از نیروهای دموکرات ملی، لائیک، بدور از هر نوع هژمونی‌طلبی، عاری از هر نوع تفکرات و دخالت‌های عوامل جمهوری اسلامی و مستقل از هر قدرت خارجی می‌بینیم.

۳- شهروندان ایرانی در امور خود از طریق انتخابات آزاد در رده‌های گوناگون کشوری، از روستا تا استان و همچنین نمایندگان مجلس شورای ملی را انتخاب و از این طریق در اداره امور کشور مشارکت می کنند.

۴- در جمهوری ایران کارکنان بخش های خصوصی و دولتی و اصناف و پیشه وران از حق تشکیل انجمن‌ها و سندیکاهای آزاد و مستقل و حق دفاع از حقوق خود در برابر دولتِ کارفرما و سندیکاهای کارفرمائی برخوردارند.

۵- در جمهوری ایران انجمن های غیر دولتی کشوری و بین‌المللی از آزادی و احترام کامل برخوردارند.

۶- در جمهوری ایران هیچ یک از مقامات کشوری موروثی نیستند. جمهوری مبتنی بر آزادی احزاب و پارلمانتاریسم است. دولت و اداره کنندگان کشور در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای ملی مسئول و پاسخگو هستند و نمایندگان منتخب ملت از مصونیت حقوقی برخوردارند.

۷- ایران متعلق به آحاد ملت آن است، همه مردمان در برابر قانون دارای حقوق و مسئولیت‌های مساوی هستند. در آن از هر گونه تبعیض و دادن حق ویژه به هر دلیل، به هرکس پرهیز می گردد. بالاترین مقامات کشوری از پارلمان رای اعتماد می گیرند.

۸- جامعه مدرن در جهت آزادی، عدالت، حقوق انسانی، استقلال، اخلاق و فرهنگ یک ملت و در عین حال در تعامل با همکاریهای علمی و فنی و مدیریتی جهانی عمل می کند. اداره ایران آینده برای این که به کمترین درصد از خطا برسد یابد افزون بر مشارکت مردم، از نیروی خلاق اهل فن و متخصصان شایسته و سیستم آموزشی مدرن و مراکز تحقیقاتی علمی پیشرفته استفاده کند تا سیستم اداره کشور زنده و فعال شود و به ارزش اضافی مادی و معنوی دست یابد در این راستا است که رشد سیاسی و اقتصادی در خدمت رشد فرهنگی و علمی قرار می‌گیرد.

مراحل عملی

گام نخست : تشکیل جبهه سوسیال دموکراتهای جمهوریخواه و لائیک، بدون هر گونه وابستگی به بیگانگان و باور مند به برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام مبتنی بر حاکمیت ملت.

گام دوم : بررسی امکان رایزنی ملی در یک یا چند کنفرانس ملی برای ایجاد همسازی گسترده ملی و ارائه راهکارهای همسو جهت جایگزینی این نظام دینی با یک نظام جمهوری مبتنی بر حاکمیت ملت.

گام سوم : برنامه ریزی و تدارک دوران گذار و نقشه راه و راهکارهای عملی حکومت موقت کشور.از نظر ما سه گام بالا از یکدیگر جدا نیستند و باید همزمان پیش برده شوند.

مبانی سیاسی – فلسفی همسازی ملی

از همسازی ملی جمهوریخواهان لائیک ایران تا همسازی ملی ایرانیان

هم تعبیه، هم تدبیر

در جهانی که ساختن احزاب سنتی و ترویج هژمونی ایدئولوژی و عقیده جایش را هر روز بیش از پیش به حرکت های اجتماعی، برای دستیابی به خواست های ملموس و مشخص داده است.

مردم کشورهای آفریننده دموکراسی در برابر دموکراسی سنتی بروکراتیزه، به شکل های گوناگون بر می خیزند و با نوعی “همسازی” به دنبال انکشاف روش های تازه‌ای از ساماندهی اجتماعی هستند تا از استبداد و استثمار نجات یابند.

درباره همسازی ملی

دو چیز لازمه و باعث همسازی می شوند؛

۱- داشتن هدف، تا هدفی نباشد همگرائی مفهومی ندارد.

۲- علاقه به همگرائی، همگرائی یعنی علاقه و گرایش ِ در کنار هم قرار گرفتن و برای یک هدف مشترک و مشخص همساز شدن و علیرغم تفاوت ها با هم سازش کردن.

چرا همسازی ملی

اما همسازی از سازش دو واژه “هم” و “سازی” حاصل می‌گردد که همزمان بیان گر دو کردار است. نخست با حفظ هویت خود با هم سازش کردن یا باهم کنار آمدن؛ دوم برای دست‌یابی به هدفی روشن و مشترک تلاش کردن.

در مفهوم واژه همسازی دو قوه محرکه‌ی مکمل موجود است:

“هدفمندی برای ساختن” و “گرایش برای سازش”.

 

واژه همسازی، در شرائط کنونی جامعه ما، در مقایسه با واژه های مرسوم در قرن اخیر در ایران مانند، احزاب، اتحاد‌ها، همبستگی‌ها، جبهه‌ها، هماهنگی‌ها، جنبش‌ها، نهصت‌‌ها و… از ویژگی متمایزی برخوردار است: همزمان سخت و نرم است.

همسازی ملی در مرحله رسیدن به هدف، سخت و استوار است و در مرحله ساختن، نرمش و تعامل دارد. این ویژگی ها را از واقعیت های عینی کسب کرده است : جهان، طبیعت، انسان و تکنولوژی و … این دو خاصیت را اگر باهم نداشته باشند دچار نیستی خواهند شد. بنابراین بایستی از این دو خاصیت همسازی ملی شدیداً نگهداری کرد.

شفافیت در هویت و هدف

منظور از همسازی ملی همه با هم نیست، با شعار همه با هم، به بلای همه با من دچار می شویم. مانند زمان خمینی. تجربه به من نشان داده است که بهتر است هرکس با هرکسی که سازگاری و گرایش دارد، باشد. سپس مرحله به مرحله به سوی گراییش های همسو برای بزرگتر شدن برود.

در این متد اعلان شفاف هدف و هویت مشخص افراد و گروها که لازمه پیشرفت دموکراسی و تلاش های دمکراتیک در بطن جامعه است، بهتر انجام می گیرد، از رشد کیش شخصیت ممانعت می‌شود و در نتیجه در جامعه فردا از گسترش استبداد و فقر ناآگاهی که بلای بزرگ جامعه ماست می تواند کاسته شود.

داشتن هویت و هدف ِ شفاف از گام‌های اساسی برای حاکمیت ملی است و مردم را در امر ِ دخالت در سرنوشتشان تشویق می‌کند.

آخرین بیانیه ها

با به اشتراک گذاشتن این صفحه از همسازی ملی حمایت کنید :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

ویدیو ها و مصاحبه های مربوطه :

ترجمه متن پاسخ دولت اطریش به نامه نهاد راهبردی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران‎‎

پروفسور دکتر میرزایی گرامی سپاس فراوان برای تماس با رییس‌جمهور فدرال الکساندر ون در بلن. رییس‌جمهور وقایع اخیر بخصوص موقعیت حقوق بشری ایران را برای مدت طولانی

تماشای ویدیو
Facebook Comments