درباره ما

درباره ما منشور و اصول راهبردی سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد. بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته … ادامه خواندن درباره ما