کابوس های کودتای ۲۸ مرداد در درگز: فرهنگ قاسمی

زطوفان حوادث عاشقان را نیست پروائی نیندیشد نهنگ پر دل از ﺁشفتن دریا   سال هاست که میخواهم این خاطرات تلخ مرداد را برای ثبت در تاریخ بنویسم اما هر بار دستم به قلم نمیرفت. آنچه در این نوشته عرضه میشود بخشی از به یادمانده های شخصی و بخشی از خاطرات و گفته های افراد … ادامه خواندن کابوس های کودتای ۲۸ مرداد در درگز: فرهنگ قاسمی