همبستگی با دانشجویان طرفدار جبهه ملی ایران

فرهنگ قاسمی اقدام تاکتیکی رهبری جبهه ملی ایران، با «دولت» بی کفایت، بی تدبیر و متغابن حسن روحانی، تحت اجازه گردهمایی برای بزرگداشت  ۱۴ اسفند، روز در گذشت محمد مصدق، چنانکه انتظار می رفت رد شد. به دنبال  آن، خلاف اصول قانون اساسی خودش، رژیم جمهوری اسلامی حتی اجازه جلسات در منزل کنشگران این سازمان … ادامه خواندن همبستگی با دانشجویان طرفدار جبهه ملی ایران