رویکرد فلسفی دولت: از بین النهرین تا یونان باستان

فرهنگ قاسمی در دو پاره نخست، ابتدا به مبحث “دولت و خشونت”  و سپس به مقوله “دولت و پیچیدگی‌های رهبری” پرداختیم. هم اکنون در ادامه این فصل، رویکردهای فلسفی دولت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و کوشش می کنیم سیر تحول فلسفیِ مفهومِ دولت را از گذشته‌ها تا به امروز بررسی کرده وفشرده ای از … ادامه خواندن رویکرد فلسفی دولت: از بین النهرین تا یونان باستان