جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا
 
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد