سیاست

جنبش دفاع اجتماعی با تکیه بر آگاهی ، بنیامین صدر

10 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=135

لینک کوتاه

فراگیری و دربرگیری جنبش سبز یعنی چه؟ چیزی که تحول خواهان این روزها روی آن تاکید دارند و خواستار گسترش آگاهی های عمومی برای نیل به این مهم هستند.

ولی فراگیری برای چه؟ به نظر می رسد که پاسخ روشن باشد: «شکل گیری و تداوم چنبش دفاع اجتماعی»جنبش دفاع اجتماعى که می خواهد حمایت جامعه را با حمایت از افراد و اقشار آن تامین کند و حق آزادی و حقوق بشر را در تمامى شئون سازمان اجتماعى به رسمیت بشناسد. بنابراین در تعقیب این هدف ابتدا باید احترام به ارزش هاى انسانى تضمین شود و متقاعد شویم که اگر روش هایى که با اصول تمدن اجتماعى مطابقت دارد به کار نرود، نمى توان با وجدان آگاه از افراد انتظار داشت که حضور مثبت و سازنده ای در حرکت ها و خیزش های اجتماعی – سیاسی داشته باشند. چیزی که زاییده همان آگاهی است.

اما «حقوق بشر» سال هاست که به یکى از مهمترین عناصر گفتمان حقوقى و سیاسى  کشور ما چه در داخل و چه در عرصه بین المللى تبدیل شده است. به طوریکه برخى معتقدند «اگر حاکمیت مى خواهد حاکمیتش از مداخله خارجى یا بین المللى در امان بماند در رفتارهایش نباید با نقض حقوق بشر زمینه مداخله بین المللى را فراهم کنند.همچنین امروزه ملاحظات حقوق بشرى تقریباً با تمام قلمرو فعالیت دولت ها و با بسیارى از حوزه هاى زندگى عمومى و خصوصى ارتباط یافته است. شمار و گسترش «نهادهاى»  مربوط به حقوق بشر هم بازتابى از این واقعیت است. از نظر حقوقى حقوقی هم، نمى توان تعهداتى را که دولت ها خود را به آن ملزم ساخته اند نادیده انگاشت.در واقع حقوق بشر، در تقابل حاکمیت و فرد شکل گرفته و نشو و نمو کرده است. در آن دوران که سلطان را سایه خدا و سلطنت را موهبتی الهی مى دانستند، تنها خود «قدرت» براى مردم مطرح بود و سلطان قویتر و مقتدرتر و زورگوتر، بیشتر درخور و شایسته فرمانبرى بود؛ چون  صاحب قدرت، خدا یا نماینده خدا روى زمین بود. تا اینکه از قدرت تقدس زدایى شد و مردم در مقام وضع محدودیت هایى برآمدند که اختیارحکومت را مهار کند و براى دخالت هاى او حدى قائل شود و اینجا بود که وسوسه آرمان هاى اجتماعى دیگر یعنى آزادى هاى فردى، سیاسى و مدنى سر برداشت و سر و کله «حقوق بشر» پیدا شد. و «حقوق بین الملل» هم به عنوان عرصه اى که در آن قدرت، قدرت را متوقف مى کند، اصولى را ارائه کرد.

با این توضیح بهتر است به ضرورت شکل گیری و تداوم جنبش دفاع اجتماعی باز گردیم که می تواند فراگیری و دربرگیری حرکت های اعتراضی را بیشتر کندو بر اثر گذاری میان مدت آن بی افزاید. چیزی که همه اقشار و اقوام را می تواند به هم پیوند دهد و اختلاف نظرها را به مطالبه مشترک تبدیل کند.

در این راستا آموزش حقوق بشر و شناساندن حقوق مردم به آنان یکى از وظایفى است که طبق اسناد بین المللى حقوق بشر، دیگر یک انتخاب نیست بلکه تکلیف است. مجموعه این تعهدات است که لزوم ایجاد نهادهایى براى گسترش و حمایت از حقوق بشر را  مطرح مى کند. به نظر مى رسد مشارکت در فعالیت هاى موضوعى و تعامل با ساختار بین المللى حقوق بشر، از راهکارهایى است که گروه های مرجع اجتماعی و تاثیر گذار در عرصه اعتراضی می توانند به خوبی آن را به کار بندند. آکسیون های اعتراضی صنفی که پیشتر نیز در بین معلمان و کارگران( به عنوان نمونه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) نمود عینی یافته بود یکی از مصادیق بارز تلاش برای نهادینه شدن اصل برخورداری از حقوق اجتماعی است که باید بهتر از گذشته و بدور از هیاهوی مقطعی پیگیری شود. چیزی که پیامد آگاهی رسانی است.

آنچه مسلم است هر دولتى به دو دلیل منطقی و عقلانی ملزم به رعایت حقوق بشر است: یکی براى مشروعیت خود که از دیدگاه مردم به حقوق بشر بستگى دارد و دیگری براى انجام تعهداتى که به واسطه حقوق داخلى (و عمدتاً قانون اساسى) و خصوصاً حقوق بین الملل پذیرفته است و این همان مفهوم نهادى کردن قدرت از کانال حقوق است که سبب می شود قانون اساسى دموکراتیک  مبتنی بر آزادی یک کشور نمونه عالى نهادینه شدن قدرت و مظهر محدودیت هایى باشد که بر سمند بادپاى قدرت سیاسی در کشورها ، زنجیر و لگام زده است. در ایران بند ۶ اصل دوم و نیز اصل سوم قانون اساسى فعلی( که البته  داری نواقص و تناقضاتی است) و همچنین فصل سوم این سند ملى درباره حقوق ملت، بخش اصلى تعهدات دولت جمهورى اسلامى براساس حقوق داخلى است. اجراى کامل قانون اساسى نیز در سال هاى اخیر یکى از موضوعات مهم محافل حقوقى و سیاسى بوده است.دکتر ناصر کاتوزیان استاد علم حقوق ایران  در این باره می گوید:« چاره قطعى حمایت قضایى از حقوق و آزادى ها، نظارت عموم مردم بر آن است. به بیان دیگر حمایت از میثاق ملى را باید  به ملت سپرد و کارگزاران را مجبور به تحقق و اجرای این آرمان کرد.»

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما