مقالات

همسازی ملی ایرانیان

1 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

همسازی ملی
https://rangin-kaman.net/?p=124943

لینک کوتاه

مبانی سیاسی – فلسفی همسازی ملی 

از همسازی ملی جمهوریخواهان لائیک ایران تا همسازی ملی ایرانیان 

 هم تعبیه، هم تدبیر 

در جهانی که ساختن احزاب سنتی و ترویج هژمونی ایدئولوژی و عقیده جایش را هر روز بیش از پیش به حرکت های اجتماعی، برای دستیابی به خواست های  ملموس و مشخص داده است. مردم کشورهای آفریننده دموکراسی در برابر دموکراسی سنتی بروکراتیزه، به شکل های گوناگون بر می خیزند و با نوعی “همسازی” به دنبال  انکشاف روش های تازه‌ای از ساماندهی اجتماعی هستند تا از استبداد و استثمار نجات یابند. 

همسازی: 

درباره همسازی ملی 

 

دو چیز لازمه و باعث همسازی می شوند؛ 

۱- داشتن هدف، 

۲- علاقه به همگرائی،

تا هدفی نباشد همگرائی مفهومی ندارد. همگرائی یعنی علاقه و گرایش ِ در کنار هم قرار گرفتن و برای یک هدف مشترک و مشخص همساز شدن و علیرغم تفاوت ها با هم سازش کردن.

 

چرا همسازی ملی 

اما همسازی از سازش دو واژه  “هم” و “سازی” حاصل می‌گردد که همزمان بیان گر دو کردار است. نخست با حفظ هویت خود با هم سازش کردن یا باهم کنار آمدن؛ دوم برای دست‌یابی به هدفی روشن و مشترک تلاش کردن. 

در مفهوم واژه همسازی دو قوه محرکه‌ی مکمل موجود است: 

“هدفمندی برای ساختن” و “گرایش برای سازش”. 

واژه همسازی، در شرائط کنونی جامعه ما، در مقایسه با واژه های مرسوم در قرن اخیر در ایران مانند، احزاب، اتحاد‌ها، همبستگی‌ها، جبهه‌ها، هماهنگی‌ها، جنبش‌ها، نهصت‌‌ها و… از ویژگی متمایزی برخوردار است: همزمان سخت و نرم است.

 همسازی ملی در مرحله رسیدن به هدف، سخت و استوار است و در مرحله ساختن، نرمش و تعامل دارد. این ویژگی ها را از واقعیت‌های عینی کسب کرده است: جهان، طبیعت، انسان و تکنولوژی و … این دو خاصیت را اگر باهم نداشته باشند دچار نیستی خواهند شد. بنابراین بایستی از این دو خاصیت همسازی ملی شدیداً نگهداری کرد. 

 

شفافیت در هویت و هدف

منظور از همسازی ملی همه با هم نیست، با شعار همه با هم، به بلای همه با من دچار می‌شویم. مانند زمان خمینی. تجربه به من نشان داده است که بهتر است هرکس با هرکسی که سازگاری و گرایش دارد، باشد. سپس مرحله به مرحله به سوی گراییش های همسو برای بزرگتر شدن برود. 

در این متد اعلان شفاف هدف و هویت مشخص افراد و گروها که لازمه پیشرفت دموکراسی و تلاش های دمکراتیک در بطن جامعه است، بهتر انجام می گیرد،  از رشد کیش شخصیت ممانعت می‌شود و در نتیجه در جامعه فردا از گسترش استبداد و فقر ناآگاهی که بلای بزرگ جامعه ماست می تواند کاسته شود. داشتن هویت و هدف ِ شفاف از گام‌های اساسی برای حاکمیت ملی است و مردم را در امر ِ دخالت در سرنوشتشان تشویق می‌کند. 

هویت اگر در پس ابرهای اهداف زیبا قرار بگیرند عوامفریبی محض است و باید از آن هراس داشت. 

همسازی ملی جمهوری‌خواهان لائیک ایران

 «همسازی ملی جمهوری‌خواهان لائیک ایران» متشکل از افراد و نیروهای جمهوری خواه و لائیک است که هویت و هدف شان شفاف و مدون می باشد.

 

هویت ِ همسازی ( یا همسازان) ملی جمهوری‌خواهان لائیک ایران: 

۱- دفاع از کرامت انسانی و برقراری عدالت اجتماعی در سراسر کشور.

۲- پذیرش و عمل به منشور بین المللی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن. رعایت آنها بایستی در قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری ملحوظ و اجرا شوند.

۳- استقرار جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت و همه نهادهای وابسته به آن .

۴- دفاع بی قید و شرط از آزادی اندیشه و بیان، بی هیچ محدودیتی.

۵- استقرار و حفظ آزادی‌ها، همبستگی مردمان ایران و پاسداری از یکپارچگی و  استقلال کشور.

۶- سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نظام که مبتنی بر اصول دموکراتیک، مردمی غیر موروثی، لائیک، دموکرات و ملی باشد.

 

اهداف ِ همسازی ملی جمهوری خواهان لائیک ایران

۱-سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نظامی مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی؛ نظامی که باید با اتکا به نیروی مردمان ایران برای ملت ایران ایجاد و نگهداری شود.

 

۲-ما به عنوان همسازی ملی جمهوری خواهان لائیک ِ ایران حافظ ِ حقوق و منافع ملی و استقلال کشور هستیم و باورمند به گام های مرحله سنجیده و رایزنی های مرحله ای هستیم. معتقدیم در گام نخست بایستی جبهه جمهوریخواهان سرنگون طلب ِ دموکرات و مسقل را به وجود آورد و سپس با رایزنی ملی برای ایجاد همبستگی گسترده ملی در امر سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کرد. 

 

۳-ایران متعلق به آحاد ملت آن است، همه مردمان برابر و در برابر قانون دارای حقوق و مسولیت مساوی هستند، باید از هر گونه تبعیض و دادن هرگونه حق ویژه به هر دلیل، به هرکس پرهیز کرد و انتخاب رهبر یا رهبری در یک انتخابات آزاد، با نظارت مقامات بیطرف بین المللی در دست و در رای ملت است. ما امکان گذار از جمهوری اسلامی و برقراری صلح اجتماعی و دموکراسی را در یک ائتلاف گسترده از نیروهای دموکرات ِ ملی، لائیک، بدور از هر نوع هژمونی‌طلبی، عاری از هر نوع تفکرات و عوامل جمهوری اسلامی و مستقل از هر قدرت خارجی می‌بینیم.

دنباله دارد

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما