رنگین کمان » دیدگاهها و نظرات شما

دیدگاهها و نظرات شما

دیدگاهها و نظرات شما
دیدگاهها و نظرات شما

تهران

تهران

برنامه های کانال رنگین کمان

همسازی ملی و مردمی با پذیرش باورهای مردمان ایران: یوسف اردلان

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تقدیم می کند: همسازی ملی و مردمی با پذیرش باورهای مردمان ایران میهمان: یوسف اردلان مجری برنامه: سیروس ملکوتی تصویربردار...